ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1
สามารถเข้าดูรายชื่อผ่านลิงค์ https://sites.google.com/rcat.ac.th/new-student-2567

เเผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วิทยาลัยเกษตรเเละเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

เเผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  วิทยาลัยเกษตรเเละเทคโนโลยีร้อยเอ็ด  ตามลิงค์ด้านล่าง https://drive.google.com/file/d/1J0JQ03oTKDnfg7GDZ_hdfo3QBqlQpxnd/view?usp=drivesdk

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (พ.ศ. 2566 - 2570)

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (พ.ศ. 2566 - 2570)ตามลิงค์ด้านล่าง https://drive.google.com/drive/folders/1toQq1SIlU4oPCsSCQSsNfW-DLREg_smk?usp=sharing

เเผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิทยาลัยเกษตรเเละเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

เเผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  วิทยาลัยเกษตรเเละเทคโนโลยีร้อยเอ็ด  ตามลิงค์ด้านล่าง https://drive.google.com/drive/folders/1KslkIpv40Z7WoNvBoNiam7oHBn-ly0lt?usp=sharing

วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ประกาศจากงานวัดผลและประเมินผล #ผลการเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ของนักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.1,2 และ ปวส.1 สามารถดูผลการเรียนได้วันที่ 22 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป ผ่านระบบ ศธ.02 ออนไลน์ https://student.vec.go.th/web/Login.htm?mode=indexStudent และ Google https://drive.google.com/.../1Hr6gkR45cRTwybLtUIlCZos4meR... นักเรียน นักศึกษายื่นคำร้องขอแก้ตัว 0 , มส. , มผ. ระหว่างวันที่ 22-31 มีนาคม 2566 ภายในวันเวลาที่กำหนดเท่านั้น

รับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด รับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับชั้น ปวช. และปวส. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ช่องทางการสมัคร https://admission.vec.go.th/ สมัครออนไลน์ หรือสมัครด้วยตนเอง วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. ณ งานทะเบียน วันหยุดราชการ เวลา 09.00-16.00 น.สมัครได้ที่ห้องธุรการ ------------------------------------------------------------- คุณสมบัติ - รับผู้จบ ม.3 เรียนต่อ ปวช. - รับผู้จบ ปวช./ม.6 เรียนต่อ ปวส. เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียน ระดับ ปวช. และปวส. - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของนักเรียน นักศึกษาจำนวน 1 ฉบับ - สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน/ บิดา/มารดา จำนวน 1 ฉบับ - สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน/หนังสือรับรอง - รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป - ค่าธรรมเนียม ระดับ ปวช. 300 บาท - ค่าธรรมเนียมระดับ ปวส.1,090 บาท ค่าหน่วยกิตๆละ100บาท #สิทธิพิเศษ สำหรับนักเรียนนักศึกษา หอพักฟรี (มีหอพักภายในวิทยาลัยฯให้อยู่ฟรี) แยกหอพักนักเรียนชาย-หญิง มีครูพี่เลี้ยงดูแลและให้คำปรึกษา มีอาหารให้รับประทานฟรี 3 มื้อ มีเงินทุนให้ทำโครงการหารายได้ระหว่างเรียน มีเงินทุนการศึกษาจากวิทยาลัยฯ มีเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. #สนใจสอบถามได้ทุกช่องทาง Facebook : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด 043-569117 หรือ 097-3015924 @เรียนฟรี หอพักฟรี อาหารฟรี มีรายได้ระหว่างเรียน #ต้องมาเรียนที่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด #Roi At College of Agriculture and Technology : RCAT

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2566   คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

บรรยากาศแปลงฝึกประสบการณ์ นักศึกษาโครงการความร่วมมือจัดการเรียนการสอน หลักสูตรทวิภาคี ปวส. สาขาพืชศาสตร์ ไทย- อิสราเอล รุ่นที่ 21

วันที่ 29 มีนาคม 2566 นายบุญนำพา ด่างเหลา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายพฤฒิวิชช์ ศิริพันธ์ รองผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีปิดและกล่าวให้โอวาทในโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และปฐมนิเทศ นักศึกษาโครงการความร่วมมือการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาพืชศาสตร์ ทวิภาคีไทย-อิสราเอล (ARAVA) รุ่นที่ 24 ณ หอประชุมดอนแดง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด 
รูปภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/folders/1R685l7b-Zzvd2lRWdnyQLgC7hNxtKzSF?usp=share_link

จัดนิทรรศการเรื่อง โดรนกับการเกษตรไทย ระหว่างวันที่ 2-5 ธันวาคม 2564 เนื่องในวันดินโลก 5 ธันวาคม 2564 (World Soil Day 2021)

เรืออากาศโทสมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้เกียรติเยี่ยมชมนิทรรศการข้าวหอมมะลิโลกของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด งานวันดินโลก วันที่ 2 ธันวาคม 2564 ในการนี้ นายบุญนำพา ด่างเหลา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ได้มอบหมายให้นายพฤฒิวิชช์ ศิริพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นำคณะครู ประกอบด้วย นายวรพล ติวเฮือง นายสุริยา โยธา นายณัฐดนัย กองฝ่าย และ นายอาทิตย์ สองสี เข้าร่วมจัดนิทรรศการเรื่อง โดรนกับการเกษตรไทย ระหว่างวันที่ 2-5 ธันวาคม 2564 เนื่องในวันดินโลก 5 ธันวาคม 2564 (World Soil Day 2021) ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด ทุ่งกุลาร้องไห้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด งานประชาสัมพันธ์/ข่าว วรพล ติวเฮือง สุริยา โยธา /ภาพ

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) หลักสูตร ปวช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ จัดการเรียนการสอนแบบกระเช้าอาชีพ (PjBL) การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ โดยนายอาทิตย์ สองสี

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) หลักสูตร ปวช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ จัดการเรียนการสอนแบบกระเช้าอาชีพ (PjBL) การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ โดยนายอาทิตย์ สองสี ครูประจำแผนกวิชาพืชศาสตร์ ณ ศูนย์การเรียนตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด งานประชาสัมพันธ์/ข่าว นักเรียน อศ.กช./ภาพ

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) หลักสูตร ปวช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ จัดการเรียนการสอนแบบกระเช้าอาชีพ (PjBL)

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) หลักสูตร ปวช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ จัดการเรียนการสอนแบบกระเช้าอาชีพ (PjBL) โดยนางเดือนเพ็ญ ชนกระโทก หัวหน้าแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สอนการคัดเลือกวัตถุดิบและกระบวนการผลิตภัณฑ์ไส้กรอกอีสาน ณ ศูนย์การเรียนตำบลนาเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด งานประชาสัมพันธ์/ข่าว นักเรียน อศ.กช./ภาพ

โครงการฝึกอบรมการวิเคราะห์สภาพองค์กรและการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (พ.ศ.2566-2570)

นายบุญนำพา ด่างเหลา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการวิเคราะห์สภาพองค์กรและการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (พ.ศ.2566-2570) กล่าวรายงานโดยนายสรพงษ์ แสนกล้า รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ดำเนินงานโดย นายสุพรวิชญ์ คำภักดี หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณพร้อมคณะดำเนินงาน ฯ ในการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้ารับ การอบรม ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร และคณะครูโดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วัชรากร วงศ์คำจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และคณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มาถ่ายทอดความรู้ และฝึกอบรมแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อใช้เป็นทิศทางในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัด ของวิทยาลัยฯ ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมสาเกตุ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด งานประชาสัมพันธ์/ข่าว ปริญญา ขัติยนนท์/ภาพ

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) หลักสูตร ปวช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) หลักสูตร ปวช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ จัดการเรียนการสอนแบบกระเช้าอาชีพ (PjBL) โดยครูฤทธิชัย คำภักดี ครูประจำแผนกวิชาพืชศาสตร์ สอนรายวิชาโครงการขยายพันธุ์พืช (พืชสมุนไพร) ณ ศูนย์การเรียนตำบลโพนสูง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด งานประชาสัมพันธ์/ข่าว

กิจกรรมประพณีลงแขกเกี่ยวข้าว ประจำปี 2564

กิจกรรมประพณีลงแขกเกี่ยวข้าว ประจำปี 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด โดยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับนักเรียนนักศึกษา ชมรมวิชาชีพ 6 ชมรม ประกอบด้วย ชมรมวิชาชีพพืชศาสตร์ ชมรมวิชาชีพสัตวศาสตร์ ชมรมวิชาชีพประมง ชมรมวิชาชีพอุตสาหกรรมเกษตร ชมรมวิชาชีพช่างอุตสาหกรรม และชมรมวิชาชีพบริหารธุรกิจ

โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีนายสุริยา โยธา และนายสุริยา บุญอาจ ครูประจำแผนกวิชาพืชศาสตร์ เป็นวิทยากรในการอบรม

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 นายบุญนำพา ด่างเหลา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมขยายผลโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีนายสุริยา โยธา และนายสุริยา บุญอาจ ครูประจำแผนกวิชาพืชศาสตร์ เป็นวิทยากรในการอบรม ณ หอประชุมดอนแดง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ทำความร่วมมือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในการดำเนินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ การทำการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับนักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรในสถานศึกษา ชุมชน หน่วยงานโดยรอบสถานศึกษา และตามแนวสายส่งของ กฟผ. มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 จนถึงปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยวิถีการดำเนินชีวิตแบบพออยู่พอกิน พึ่งพาตนเองได้ด้วยการทำการเกษตรแบบธรรมชาติ ลด ละ เลิก การใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลง งานประชาสัมพันธ์/ข่าว สุพรวิชญ์ คำภักดี/ภาพ

โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนพร้อมด้วยนายสุริยา โยธา และคณะครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด เป็นวิทยากรบรรยาย

นายบุญนำพา ด่างเหลา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด บรรยายพิเศษโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนพร้อมด้วยนายสุริยา โยธา และคณะครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ EM อาทิเช่น การสาธิตขยายจุลินทรีย์ การสาธิตการทำ EM น้ำหมักขาวข้าว การสาธิตการทำฮอร์โมนผลไม้ การสาธิตสารไล่แมลงจากสมุนไพร สุโตจู หรือ EM5 ในการดำเนินการขยายผลโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสู่โรงเรียน ซึ่งสนับสนุนโดย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ดร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในการนี้ นางดวงจันทร์ ยวงสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย ได้นำคณะครูและนักเรียน เข้ารับการอบรมโครงการดังกล่าวพร้อมทั้งรับมอบพันธุ์ปลาดุกและอาหารปลา เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 ณ แปลงสาธิตสวนโฮมฮักโรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด งานประชาสัมพันธ์/ข่าว ปริญญา ขัติยนนท์ /ภาพ

ลงพื้นที่หนุนเสริม สนับสนุนวิชาการ ติดตามและประเมิน การทำงานให้แก่สถานศึกษาสายอาชีพทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 นายบุญนำพา ด่างเหลา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด นายสุเทพ สระจันทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายพฤฒิวิชช์ ศิริพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายสรพงษ์ แสนกล้า รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นางสาวพรทิพย์ พานเหล็ก รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นายสรศักดิ์ เสน่ห์วงค์ นางอรอนงค์ ภูสมจิตร ครูผู้ดูแลนักศึกษาระดับปวส.และนักเรียนระดับ ปวช. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ให้การต้อนรับ ดร. ราตรี ศิริพันธุ์ และรองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา เบ็งทอง ในการลงพื้นที่หนุนเสริม สนับสนุนวิชาการ ติดตามและประเมิน การทำงานให้แก่สถานศึกษาสายอาชีพทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2 ในโอกาสนี้ นายพรณรงค์ วรศิลป์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และคณะผู้บริหาร ได้ร่วมรับฟังประเด็นการติดตามแผนกิจกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้แบบวิชาเดียวต่อเนื่อง (Block Couse) พร้อมทั้งเยี่ยมชมห้องเรียนธรรมชาติ ตลาดเกษตรสวย ด้วย งานประชาสัมพันธ์/ข่าว สรศักดิ์ เสน่ห์วงค์/ วาสนา ฤทธิ์ธวัช/ภาพ

พิธีขึ้นเสาธงชาติใหม่และเคารพธงชาติ ในวันเปิดเทอม วันที่ 1พฤศจิกายน 2564 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

1 พฤศจิกายน 2564 นายบุญนำพา ด่างเหลา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด นายสุเทพ สระจันทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายพฤฒิวิชช์ ศิริพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายสรพงษ์ แสนกล้า รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือนางสาวพรทิพย์ พานเหล็ก รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษาร่วมพิธีขึ้นเสาธงชาติใหม่และเคารพธงชาติ ในวันเปิดเทอม วันที่ 1พฤศจิกายน 2564 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ณ โดมตุ้มโฮม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด # หอพักดี ภูมิทัศน์เด่น เน้นงานฟาร์ม จัดการเรียนการสอนตามหลัก PjBL งานประชาสัมพันธ์/ข่าว ปริญญา ขัติยนนท์ สุพรวิชญ์ คำภักดี /ภาพ

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.)

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) หลักสูตร ปวช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ จัดการเรียนการสอนแบบกระเช้าอาชีพ (PjBL) โดยครูสุริยา โยธา ครูประจำแผนกวิชาพืชศาสตร์ สอนรายวิชาโครงการปลูกเห็ด นักเรียนศูนย์การเรียนรู้อำเภอเมืองสรวง ณ หนองดง โมเดล อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด # หอพักดี ภูมิทัศน์เด่น เน้นงานฟาร์ม จัดการเรียนการสอนตามหลัก PjBL งานประชาสัมพันธ์ / ข่าว นักเรียนศูนย์การเรียนรู้ อศ.กช./ภาพ

การเตรียมงานการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ระดับชาติ ครั้งที่ 42

ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นประธานในพิธีบวงสรวง การเตรียมงานการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ระดับชาติ ครั้งที่ 42 ระหว่างวันที่ 27-28 ตุลาคม 2564 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยนายณรงค์ชัย เจริญรุจิทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ เพื่อความเป็นสิริมงคลในการดำเนินงาน โดยมีคณะกรรมการอกท.ระดับชาติ เข้าร่วมในพิธีฯ ในการนี้ นายบุญนำพา ด่างเหลา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ได้เข้าร่วมการประชุม ฯ ในครั้งด้วย #อกท.รวมพลังสร้างชาติ งานประชาสัมพันธ์ /ข่าว วรพล ติวเฮือง/ภาพ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีและกล่าวต้อนรับ

นายบุญนำพา ด่างเหลา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีและกล่าวต้อนรับ นายนัฐวุฒิ ภาชู ตำแหน่ง ครู ประจำแผนกวิชาช่างอุตสาหกรรม ย้ายมาจากวิทยาลัยการอาชีพโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด และนายสรนัฐ เสร่บาง ตำแหน่ง ครู ประจำแผนกวิชาบริหารธุรกิจ ย้ายมาจากวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ในโอกาสย้ายมาปฏิบัติราชการ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมสาเกตุ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด งานประชาสัมพันธ์/ข่าว ปริญญา ขัติยนนท์ , วาสนา ฤทธิ์ธวัช/ภาพ

มอบโล่และเกียรติบัตรแสดง ความยินดีแก่นายสุริยา โยธา ตำแหน่ง ครู ประจำแผนกวิชาพืชศาสตร์ ในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา สายการสอน รางวัล "ครูดี

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 นายบุญนำพา ด่างเหลา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด มอบโล่และเกียรติบัตรแสดง ความยินดีแก่นายสุริยา โยธา ตำแหน่ง ครู ประจำแผนกวิชาพืชศาสตร์ ในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา สายการสอน รางวัล "ครูดี ศรีอาชีวศึกษา ประจำปี 2564" เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให้มีความเป็นเลิศก้าวหน้าทางวิชาชีพ มีเกียรติและศักดิ์ศรี เป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ลูกศิษย์และพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาส่วนรวมต่อไป งานประชาสัมพันธ์/ข่าว ปริญญา ขัติยนนท์ , วาสนา ฤทธิ์ธวัช/ภาพ

การศึกษา (กสศ.) ร่วมประชุมออนไลน์ร่วมกับทีมหนุนเสริมโครงการ ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง เพื่อติดตามการเรียนการสอนนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับทุนจาก กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 นายบุญนำพา ด่างเหลา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายพฤฒิวิชช์ ศิริพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และคณะครูผู้ดูแลนักเรียน นักศึกษา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทาง การศึกษา (กสศ.) ร่วมประชุมออนไลน์ร่วมกับทีมหนุนเสริมโครงการ ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง เพื่อติดตามการเรียนการสอนนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับทุนจาก กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ณ ห้องประชุมสะเลเต วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด สำหรับ “ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง” จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถ ด้านการแข่งขันของประเทศ เพื่อรองรับแผนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 เป็นทุนให้เปล่าที่สร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชน มีโอกาสศึกษา ต่อสายอาชีพในสาขาซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน # สร้างคน สร้างโอกาส สร้างงาน งานประชาสัมพันธ์/ข่าว ปริญญา ขัติยนนท์ , ณัฐดนัย กองฝ่าย/ภาพ

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.)

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) หลักสูตร ปวช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ จัดการเรียนการสอนแบบกระเช้าอาชีพ (PjBL) โดยครูพนิดา ทองเชื้อ ครูประจำแผนกวิชาประมง สอนประจำรายวิชาโครงการเลี้ยงปลาดุกรัสเซียในกระชังบก ณ ศูนย์การเรียนตำบลสีแก้ว อำเภอเมือง และศูนย์การเรียนตำบลนาเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

กิจกรรมเข้ารับวัคซีน Pfizer ป้องกันโควิค-19 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 12.00 -15.00 น. นายบุญนำพา ด่างเหลา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นางสาวพรทิพย์ พานเหล็ก รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นายธนกร แสนอุ่น หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันกำกับดูแล และควบคุม นักเรียน ที่ประสงค์ เข้ารับวัคซีน Pfizer ป้องกันโควิค-19 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ขอบขอบพระคุณ คณะแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลธวัชบุรีทุกท่าน ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการฉีดวัคซีน ให้แก่นักเรียนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ณ โดมตุ้มโฮม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ในการนี้ โรงพยาบาลธวัชบุรียังได้ให้บริการฉีดวัคซีนแก่นักเรียน ในพื้นที่ใกล้เคียง เช่น โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม โรงเรียนบ้านมะยาง โรงเรียนขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด โรงเรียน บ้านราชธานี ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด อีกด้วย #Pfizer ป้องกันโควิค-19

“ห้องเรียนธรรมชาติ ตลาดเกษตรสวย”

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 นายบุญนำพา ด่างเหลา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายสรพงษ์ แสนกล้า รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ร่วมประชุมกับคณะครู ผู้รับผิดชอบฐานการเรียนรู้ตามนโยบาย “ห้องเรียนธรรมชาติ ตลาดเกษตรสวย” นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมประชุมได้สำรวจสภาพพื้นที่จริงเพื่อร่วมกันวางแผนและเตรียมการเปิด“ห้องเรียนธรรมชาติ ตลาดเกษตรสวย” ด้านหน้าวิทยาลัย ฯ สอดคล้องกับนโยบาย คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งท่านมีนโยบายให้อาชีวศึกษา ให้เป็นหัวหอกในการนำพาประเทศก้าวข้ามวิกฤตต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านการเกษตรที่เป็นจุดแข็งของประเทศไทย ให้วษท.ทุกแห่ง สร้างความร่วมมือกับบุคคลภายนอก ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อนำพาทิศทางการเกษตรของไทยให้เป็นประโยชน์ ส่งผลให้เกษตรกร มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น มีรายได้มากขึ้น มีมาตรฐานในการผลิตพืชและผลิตสัตว์ที่ปลอดภัย สามารถส่งออกไปเลี้ยงชาวไทยและชาวโลกได้ ดังนั้น“ห้องเรียนธรรมชาติ ตลาดเกษตรสวย” ของวิทยาลัยเกษตและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด จึงเป็นสถานที่ให้นักเรียน นักศึกษาอาชีวะเกษตรได้เรียนรู้ ฝึกฝน ฝึกตน ฝึกทักษะชีวิตกับธรรมชาติ ภายใต้แนวคิดการสร้างรูปแบบตลาดในสถานศึกษาอย่างแท้จริง

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Train the Trainer หลักสูตรชลกร โครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชนตามแนวพระราชดำริ เป็นหลักสูตรใหม่ที่เริ่มต้นในปี 2564 เป็นหลักสูตรที่จะช่วยให้ประชาชนในชุมชนและเกษตรกรมีน้ำใช้อย่างยั่งยืน

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Train the Trainer หลักสูตรชลกร วิชา หลักการธนาคารน้ำใต้ดิน ระหว่างวันที่ 16-18 ตุลาคม 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง อ.เมือง จ.นครพนม ในการนี้ นายบุญนำพา ด่างเหลา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด นายพฤฒิวิชช์ ศิริพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายเอกรัฐ สุดชา และนายอาทิตย์ สองสี ครูประจำแผนกวิชาพืชศาสตร์ ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Train the Trainer หลักสูตรชลกร วิชา หลักการธนาคารน้ำใต้ดิน ในครั้งด้วย สำหรับโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Train the Trainer หลักสูตรชลกร โครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชนตามแนวพระราชดำริ เป็นหลักสูตรใหม่ที่เริ่มต้นในปี 2564 เป็นหลักสูตรที่จะช่วยให้ประชาชนในชุมชนและเกษตรกรมีน้ำใช้อย่างยั่งยืน ทั้งยังช่วยแก้ปัญหาภัยแล้ง น้ำท่วม น้ำหลากและทำให้ประชาชนในชุมชนและเกษตรกรมีรายได้ที่มากขึ้น มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยมีผู้เข้าเข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น 32 คน จาก 11 วิทยาลัย ได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเกี่ยวกับศาสตร์การบริหารจัดการน้ำใน 3 หลักการใหญ่ คือ มีที่ให้น้ำอยู่ มีที่ให้น้ำไหล และมีที่เก็บน้ำไว้ใต้ดิน ซึ่งจะได้นำองค์ความรู้และแนวทางที่ได้ไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน เพื่อขยายผลสู่นักศึกษาและประชาชนในชุมชนต่อไป ในอนาคต

โครงการความร่วมมือจัดการเรียนการสอน หลักสูตรทวิภาคี ปวส. สาขาพืชศาสตร์ ไทย- อิสราเอล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด และคณะครูแผนกวิชาพืชศาสตร์ ได้นำนักศึกษา Arava รุ่นที่ 22 จำนวน 22 คน ไหว้พระพุทธรูปประจำวิทยาลัยฯและสักการะองค์พระพิรุณเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเดินทางไปกรุงเทพฯ เพื่อเตรียมตัวขึ้นเครื่องบินเดินทางไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ประเทศอิสราเอล

นายบุญนำพา ด่างเหลา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด มอบหมายให้นางปิยดา เทพภูธร และนายสุริยา บุญอาจ ครูประจำสาขาวิชาพืชศาสตร์ ครูที่ปรึกษาโครงการความร่วมมือจัดการเรียนการสอน หลักสูตรทวิภาคี ปวส. สาขาพืชศาสตร์ ไทย- อิสราเอล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด และคณะครูแผนกวิชาพืชศาสตร์ ได้นำนักศึกษา Arava รุ่นที่ 22 จำนวน 22 คน ไหว้พระพุทธรูปประจำวิทยาลัยฯและสักการะองค์พระพิรุณเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเดินทางไปกรุงเทพฯ เพื่อเตรียมตัวขึ้นเครื่องบินเดินทางไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ประเทศอิสราเอล วันที่ 6 ตุลาคม 2564 นายณรงค์ชัย เจริญรุจิทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือได้ให้โอวาทนักศึกษาก่อนเดินทาง นอกจากนี้เจ้าหน้าที่สถานทูตไทยประจำอิสราเอลยังได้ประชุม Conference เพื่อให้คำแนะนำ ในการเดินทางแก่นักศึกษาด้วย และเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 ดร.โสภา มะเครือสี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ ประธานโครงการฯ เดินทางไปส่งนักศึกษา ฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในการนี้ นักศึกษา Arava รุ่นที่ 22 ของวิทยาลัย ฯ ได้เดินทางถึงประเทศอิสราเอล เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 07.00 น. ตามเวลาประเทศอิสราเอล เดินทางโดยสารสายการบิน EL AL Airline เที่ยวบินที่ LY088 เวลา 23.50 น. และเนื่องจากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงมีมาตรการป้องกัน ตามนโยบายของประเทศอิสราเอล เมื่อนักศึกษาเดินทางถึงสนามบินประเทศอิสราเอล มีเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานมารับนักศึกษาและดูแลพร้อมเข้ากักตัว ณ กรุงเยรูซาเล็ม นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัยด้านเกษตรกรรม ได้เรียนรู้งานด้านการเกษตร โดยการฝึกปฏิบัติงานจริงในฟาร์มเกษตรกร (Learning by doing) เป็นเวลา 10 เดือน และนำความรู้ที่ได้รับมาจัดทำโครงการเกษตรในสถานศึกษา เพื่อเป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมต่อไป

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน โครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

นายบุญนำพา ด่างเหลา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายพฤฒิวิชช์ ศิริพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ดูแลและกำกับติดตาม กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน โครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ทางด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกรในอำเภอต่าง ๆ ของจังหวัดร้อยเอ็ด ให้ได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น จนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและตลอดชีวิต โดยจัดการเรียนการสอนแบบกระเช้าอาชีพ (PjBL) ในการนี้ ครูสุริยา โยธา ครูประจำแผนกวิชาพืชศาสตร์ สอนรายวิชาโครงการผลิตเห็ด นำนักเรียน ศูนย์การเรียนรู้ ต.ปอภาร อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ดำเนิน”โครงการผลิตเห็ดขอนขาวเพื่อจำหน่าย” ซึ่งเป็นการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรของจังหวัดร้อยเอ็ด ให้มีการนำความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ในการประกอบอาชีพมากขึ้น สามารถสร้างรายได้ที่สูงขึ้น นับเป็นการจัดการศึกษาที่พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนกลุ่มใหญ่ของประเทศไทยอย่างแท้จริง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้คณะครูและบุคลากรของวิทยาลัยฯ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบดิจิทัล การใช้งาน Miracast/Chromecast การแนะนำ Google for Education Google Doc Google Calendar Google Spread Sheet Google Drive

วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ นายบุญนำพา ด่างเหลา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีและบรรยายพิเศษ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้คณะครูและบุคลากรของวิทยาลัยฯ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบดิจิทัล การใช้งาน Miracast/Chromecast การแนะนำ Google for Education Google Doc Google Calendar Google Spread Sheet Google Drive ดำเนินโครงการอบรมฯโดยนายพฤฒิวิชช์ ศิริพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โดยมีนายวรพล ติวเฮือง นายณัฐดนัย กองฝ่าย นายสรศักดิ์ เสน่ห์วงค์ และนายปริญญา ขัติยานนท์ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมสาเกตุ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

ท่านผู้อำนวยการ​บุญนำพา ด่างเหลา มอบทุนการศึกษา​ของศิษย์เก่า..

ท่านผู้อำนวยการ​บุญนำพา ด่างเหลา มอบทุนการศึกษา​ของศิษย์เก่า.. ให้แก่นายชูศักดิ์​ แซ่​โซ​้​ง นศ.ปวส.1 พืช​ศาสตร์​ อราวา.. โดยครู​เสน่จิต​กิตติ​นา​นนท์.เป็นผู้​ประสานทุนค่ะ

งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม “วันที่ 9 เดือน 9 อาชีวะเกษตร จิตอาสา ต้านภัยโควิด -19” ภายใต้การดำเนินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center /Fix it - จิตอาสา โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ปีงบประมาณ 2564 วันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. กิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมที่ 1 มอบพันธุ์ปลานิลปล่อยในบ่อน้ำธรรมชาติ 3,000 ตัว /ชุมชน จำนวน 4 ชุมชน โดยชมรมวิชาชีพประมง กิจกรรมที่ 2 โครงการแจกพืชสมุนไพร ต้านภัยโควิด มอบพืชสมุนไพรปลูก 200 ต้น จำนวน 4 ชุมชน โดยชมรมวิชาชีพพืชศาสตร์ กิจกรรมที่ 3 โครงการเผยแพร่ความรู้ แนวทางการป้องกันรักษา และการใช้ภูมิปัญญาไทยเพื่อรักษาโรคลัมปี สกิน มอบผลิตภัณฑ์ Sul – Herb- Lumpi cream ซัลเฮิร์บลัมปิครีม รักษาโรคสัตว์เลี้ยง และเผยแพร่จุลสาร โรคลัมปี สกิน จำนวน 3 ชุมชน โดยชมรมวิชาชีพสัตวสาสตร์ กิจกรรมที่ 4 โครงการแจกสมุนไพรพร้อมดื่ม ต้านภัยโควิด 19 มอบน้ำสมุนไพร 20 ขวด/ชุมชน โดยชมรมวิชาชีพอุตสาหกรรมเกษตร *กิจกรรมที่ 1-4 ดำเนินการ ณ ห้องประชุมสาเกตุ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด* กิจกรรมที่ 5 ปล่อยพันธุ์ปลานิล จำนวน 8,000 ตัว โดยชมรมวิชาชีพประมง ณ แผนกวิชาประมง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด หมายเหตุ - การแต่งกายสวมใส่เสื้อสีเหลือง ชุดสุภาพ - ตัวแทนผู้นำชุมชนๆละ 3 คน(ผู้ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดเรียบร้อยแล้ว) - แบบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ชุมชนละ 30 คน

โครงการ “น้อมรำลึกพระคุณพ่อของแผ่นดิน (ร.๙)” ปลานิลสินในน้ำ กิจกรรมมอบพันธุ์ปลานิล ๙๙๙,๙๙๙ ตัว เพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร (ร.๙) วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๙ น

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมโครงการ “น้อมรำลึกพระคุณพ่อของแผ่นดิน (ร.๙)” ปลานิลสินในน้ำ กิจกรรมมอบพันธุ์ปลานิล ๙๙๙,๙๙๙ ตัว เพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร (ร.๙) วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๙ น. ณ ห้องประชุมสาเกตุ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด โดยคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ รับฟังและร่วมพิธีเปิดจากส่วนกลางโดยเผยแพร่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม ZOOM Cloud Meetings ID : ๒๖๕ ๗๖๖ ๖๐๑๓ Passcode : Nwm@๔๐ สามารถเข้าร่วมตั้งแต่เวลา ๐๘.๔๐น. เป็นต้นไป

กิจกรรมโครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติในรูปแบบออนไลน์

เนื่องจากรัฐบาลประกาศให้วันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ได้จัดกิจกรรมโครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติในรูปแบบออนไลน์ เพื่อกระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษาเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์ จึงขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. ข้อมูลนำเสนอประวัติความเป็นมาของวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2. ข้อมูลนำเสนอมุมมองของผู้บริหารทางด้านวิทยาศาสตร์ 3. ข้อมูลจัดแสดงผลงานและกิจกรรมของนักเรียนนักศึกษา 4. แบบทดสอบวัดความรู้ทางวิิทยาศาสตร์ *ผู้ที่ผ่านการทดสอบร้อยละ 70 (10 ข้อ)จะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมลจาก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ดทันที * สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2564 * เข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ลิงก์ https://sites.google.com/view/rcat-science/

กิจกรรมจิตอาสามอบอาหารคาวหวาน และน้ำสมุนไพร เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ และผู้ป่วยโควิด -19 ณ พื้นที่กักตัวศูนย์พักคอย บ้านหนองแสง ต.นาโพธิ์ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

วันศุกร์ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ นายบุญนำพา ด่างเหลา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด มอบหมายให้นางสาวพรทิพย์ พานเหล็ก รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด มอบอาหารคาวหวาน และน้ำสมุนไพร เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ และผู้ป่วยโควิด -19 ณ พื้นที่กักตัวศูนย์พักคอย บ้านหนองแสง ต.นาโพธิ์ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

โครงการ Fix It Center ประจำปี ๒๕๖๔ ร่วมกิจกรรม Fix it จิตอาสา

วันศุกร์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ นายบุญนำพา ด่างเหลา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด มอบหมายให้นางสาวพรทิพย์ พานเหล็ก รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นำคณะครูและบุคลากร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ดำเนินโครงการ Fix It Center ประจำปี ๒๕๖๔ ร่วมกิจกรรม Fix it จิตอาสา มอบอาหาร จำนวน ๑๗๐ ชุด น้ำกระชาย น้ำกระเจี๊ยบ จำนวน ๒๐๐ ขวดและน้ำดื่ม RCAT จำนวน ๒๐ แพ็ค ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยโควิด -19 ณ โรงพยาบาลสนามวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด อ.ธวัชบุรีและโรงพยาบาลธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด โดยจะดำเนินกิจกรรม Fix it จิตอาสา ระหว่างวันที่ ๖-๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

การปลูกอ้อยคั้นนำ แปรรูปผลิตภัณฑ์ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

วันพุธ ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ท่านผ.อ.บุญนำพา  ด่างเหลา นำผู้บริหาร ครู นักศึกษา ARAVA ปลูกอ้อย ณ แปลงสาธิตARAVA ได้ดำเนินการปลูกอ้อยคั้นนำ แปรรูปผลิตภัณฑ์ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

"หอพักดี ภูิมิทัศน์เด่น เน้นงานฟาร์ม จัดการเรียนการสอนตามหลัก PjBL" ผอ. บุญนำพา ด่างเหลา

"หอพักดี ภูิมิทัศน์เด่น เน้นงานฟาร์ม จัดการเรียนการสอนตามหลัก PjBL" ผอ. บุญนำพา  ด่างเหลา

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  12 สิงหาคม 2564

คลิกลงนามถวายพระพร

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ลงนามถวายพระพรออนไลน์วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
คลิกลงนามถวายพระพรออนไลน์   ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 นี้ ถือเป็นช่วงเวลาที่มีความหมายอย่างยิ่งสำหรับคนไทยทุกคน ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 68 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่  10 พระราชประวัติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระราชโอรสพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชสมภพ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2495 ได้รับพระราชทานพระนามว่า สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ การศึกษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเริ่มการศึกษาที่โรงเรียนจิตรลดา แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาต่อในระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนคิงส์มีด แคว้นซัสเซกส์ และศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนมิลฟิลด์ แคว้นซอมเมอร์เซท สหราชอาณาจักร หลังจากนั้น ทรงศึกษาต่อวิชาทหารที่โรงเรียนคิงส์ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอักษรศาสตร์ ด้านการทหาร จากมหาวิทยาลัยนิวเซาธ์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย หลังจากทรงสำเร็จการศึกษาได้เสด็จฯ นิวัติประเทศไทย ทรงศึกษาต่อสาขาวิชานิติศาสตร์รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวิชราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อวันที่ 28 ธ.ค.2515 ขณะนั้นทรงเจริญพระชนมายุ 20 พรรษา นับเป็นกระบวนการสืบราชสันตติวงศ์ที่ชัดเจนตามกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบสันตติวงศ์ พ.ศ.2467 ตลอดระยะเวลาที่ทรงดำรงพระราชอิสริยยศ “สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร” ทรงเจริญรอยตามเบื้อง พระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ อาณาประชาราษฎร์ ทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจ นานัปการ เพื่อประเทศชาติและพสกนิกรชาวไทย โดยมิได้ย่อท้อ ทั้งที่ทรงปฏิบัติแทนพระองค์ และ ทรงปฏิบัติส่วนพระองค์ ทั้งในด้านความมั่นคง ของประเทศ ด้านสังคมสงเคราะห์ การศาสนา การศึกษาและวัฒนธรรม การแพทย์และสาธารณสุข การทหาร การบิน การต่างประเทศ ฯลฯ เพื่อ ความสุขความเจริญก้าวหน้าแก่บ้านเมืองและ ประชาชนคนไทยทั้งปวง ดั่งพระราชดำรัสในพิธี ถวายสัตย์ปฏิญาณในการพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา ในการสถาปนาขึ้นเป็น “สมเด็จพระบรม โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร” ความว่า “ข้าพเจ้าผู้เป็นสยามมกุฎราชกุมาร จะรักษาเกียรติยศและอริยศักดิ์ ซึ่งทรง พระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานไว้ด้วยชีวิต จะจงรักภักดีต่อชาติบ้านเมือง จะซื่อสัตย์ ต่อประชาชนจะปฏิบัติหน้าที่ทุกอย่าง โดยเต็มกำลังสติปัญญาความสามารถและ โดยความเสียสละเพื่อความเจริญสงบสุขและ ความมั่นคงไพบูลย์ของประเทศไทย จนตราบ เท่าชีวิตร่างกายจะหาไม่”
  ทรงรับขึ้นทรงราชย์ วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2559 เวลา 19.16 น. ปวงชนชาวไทยทั้งผอง ต่างปลาบปลื้มเป็นล้นพ้น เมื่อสมเด็จ พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จออก ณ ห้อง UPPER MAIN CR.M (ห้อง วปร.) พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ผู้สำเร็จราชการ แทนพระองค์ นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ นายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา เข้าเฝ้าฯ เพื่อกราบบังคมทูลอัญเชิญพระรัชทายาทเสด็จ ขึ้นทรงราชย์เป็นรัชกาลที่ 10  พระองค์ทรงมีพระราชดำรัสตอบรับการขึ้นทรงราชย์ ความว่า “ตามที่ประธานสภานิติบัญญัติ แห่งชาติปฏิบัติหน้าที่ประธานรัฐสภาและ กล่าวในนามของปวงชนชาวไทย เชิญข้าพเจ้า ขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ ถ้าเป็น ไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ บพิตร และเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎ มนเทียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนั้น ข้าพเจ้าขอตอบรับเพื่อสนองพระราชปณิธาน และเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทย ทั้งปวง”  การทุ่มเทพระวรกายปฎิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ โดยมิทรงว่างเว้นของพระบาท พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 สะท้อนถึงพระราชหฤทัยมุ่งมั่นในการขจัดทุกข์บำรุงสุขแก่พสกนิกร  สมดั่งพระราช ปณิธานที่ทรงมีพระราชประสงค์ สืบสาน รักษาต่อยอด สมเด็จพระบรมชนกนาถ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

มาตรการป้องกันโควิด - 19 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

แนวทางการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในโรงเรียน สถานศึกษา 1. นิยามผู้ป่วยและผู้สัมผัส 1) ผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์ต้องสอบสวน (PUI) หมายถึง ผู้ที่มีประวัติไข้หรือวัดอุณหภูมิกายได้ตั้งแต่ 37.5 องศา เซลเซียส และ/หรือ มีอาการทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง (ไอ น้้ามูก เจ็บคอ หายใจเร็วหรือหายใจ เหนื่อย หรือหายใจล้าบาก) ร่วมกับ มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันในช่วง 14 วันก่อนมีอาการ หรือ เดินทางมาจากพื้นที่ที่มีรายงานผู้ป่วยมาก่อนหน้านี้ หรือ มีอาการปอดอักเสบไม่ทราบสาเหตุ 2) ผู้ป่วยยืนยัน หมายถึง ผู้ที่มีผลตรวจทางห้องปฏิบัติการพบว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 3) ผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูง (High risk contact) หมายถึง ผู้สัมผัสใกล้ชิดตามลักษณะข้อใดข้อ หนึ่ง ดังนี้ - ผู้ที่เรียนร่วมห้อง, ผู้ที่นอนร่วมห้อง หรือเพื่อนสนิทที่คลุกคลีกัน หรือ - ผู้สัมผัสใกล้ชิดหรือมีการพูดคุยกับผู้ป่วยในระยะ 1 เมตรนานกว่า 5 นาทีหรือถูกไอ จาม รดจากผู้ป่วย โดยไม่มีการป้องกัน เช่น ไม่สวมหน้ากากอนามัย - ผู้ที่อยู่ให้บริเวณที่ปิดไม่มีการถ่ายเทอากาศ เช่น ในรถปรับอากาศ ให้ห้องปรับอากาศ ร่วมกับผู้ป่วย และอยู่ห่างจากผู้ป่วยไม่เกิน 1 เมตร นานกว่า 15 นาทีโดยไม่มีการป้องกัน 4) ผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ต่้า (Low risk contact) หมายถึง ผู้ที่ท้ากิจกรรมอื่นๆร่วมกับผู้ป่วย แต่ ไม่เข้าเกณฑ์ความเสี่ยงสูง 5) ผู้ไม่ได้สัมผัส หมายถึง ผู้ที่อยู่ในโรงเรียนแต่ไม่มีกิจกรรมหรือพบผู้ป่วยในช่วง 14 วัน ก่อนป่วย 6) ผู้ที่มีภาวะเสี่ยงต่อการป่วยรุนแรง (Underlying condition) หมายถึง ผู้ที่มีภูมิต้านทานต่้า หรือมีโรค ประจ้าตัว หรือผู้สูงอายุ  ************************************************************************************************** การเตรียมสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน 1) ตรวจสอบห้องสุขา โรงอาหาร ให้มีอ่างล้างมือให้มีเพียงพอ อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน รวมถึงสบู่ล้างมือที่ เพียงพอ 2) จัดเตรียมอุปกรณ์ล้างมือ เช่น เจลแอลกอฮอล์ไว้บริเวณทางเข้าห้องเรียน และอาคารต่างๆ ที่มีการใช้งาน ร่วมกัน 3) ก้าหนดจุดตรวจคัดกรองอาการป่วยบริเวณทางเข้าสถานศึกษา อาคารเรียน หอพัก พร้อมอุปกรณ์ เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิแบบมือถือ 4) จัดสถานที่เพื่อเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล เช่น การเข้าแถว การเข้าคิว การจัดที่นั่งเรียน การจัดที่นั่ง รับประทานอาหาร ตามมาตรการ เว้นระยะห่างทางกายภาพ (Physical Distancing) 5) ท้าสัญลักษณ์เพื่อเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล เช่น จุดตรวจวัดไข้ก่อนเข้าโรงเรียน แถวรับอาหารกลางวัน จุดล้างมือ เป็นต้น 6) จัดตารางเหลื่อมเวลาพักรับประทานอาหารกลางวัน 7) ส้าหรับเด็กเล็กที่ยังต้องนอนกลางวัน หรือโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล ที่มีโรงนอน ให้รักษาระยะห่างระหว่าง กันอย่างน้อย 1 เมตร โดยไม่เอา ศีรษะชนกันและแยกอุปกรณ์เครื่องใช้เป็นของส่วนตัว ไม่ใช้ร่วมกัน กรณี หากมีเด็กป่วยให้หยุดอยู่กับบ้าน 8) ก้าหนดให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการป้องกันควบคุมโรคของสถานศึกษาเพื่อคอยติดต่อประสานงานกับ หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่เมื่อพบผู้ป่วยสงสัย ************************************************************************************************** 3. กิจกรรมการเฝ้าระวังและป้องกันโรคเมื่อเปิดการเรียนการสอน 1) ให้มีการตรวจสอบการลาป่วยของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน หากพบว่าผู้ป่วยมากผิดปกติ ให้รายงาน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ทราบ 2) ให้มีการคัดกรองไข้และอาการทางเดินหายใจของนักเรียน นักศึกษา ครู และเจ้าหน้าที่ บริเวณทางเข้า สถานศึกษาทุกวัน หากพบผู้ที่มีอาการป่วยให้หยุดเรียนหรือท้างาน และพาไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลทันที 3) หากพบว่ามีผู้ที่มีไข้จ้านวนมากผิดปกติให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการดูแลการป้องกันควบคุมโรคของ สถานศึกษา แจ้งไปยังหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ 4) ห้องพยาบาลให้มีการบันทึกรายชื่อและอาการของนักเรียนที่ป่วย 5) แจ้งผู้ปกครองที่บุตรหลานมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ไอ จาม มีน้้ามูก เหนื่อยหอบ หรือกลับจากพื้นที่เสี่ยง และอยู่ในช่วงกักกัน ให้หยุดเรียน รวมทั้งขอความร่วมมือกรณีที่มีคนในครอบครัวป่วยด้วยโรค ติดเชื้อโค วิด 19 หรือกลับจากพื้นที่เสี่ยงและอยู่ในช่วงกักกัน ให้ปฏิบัติตัว ตามค้าแนะน้าของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อย่างเคร่งครัด 6) งดการจัดกิจกรรมรวมคน ทัศนศึกษา เช่น การยืนรวมกันหน้าเสาธง การจัดแข่งขันกีฬาสี การไปทัศนศึกษา ดูงานที่ต้องรวมตัวและเคลื่อนย้ายคนจ้านวนมาก การประชุมใหญ่ กิจกรรมรวมตัววันส้าคัญต่างๆ 7) หากมีรถรับส่งนักเรียน ให้เจ้าหน้าที่สังเกตอาการนักเรียนก่อนอนุญาตให้ขึ้นรถ ให้นักเรียนสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยทุกคนระหว่างนั่งในรถ เปิดประตู หน้าต่างรถเมื่อหยุดรับนักเรียนในแต่ละจุดเพื่อให้มี อากาศถ่ายเทบ่อยๆ และท้าความสะอาดรถโดยเฉพาะที่ราวจับประตู ที่วางแขน และเบาะนั่งทุกวัน 8) พยายามเปิดประตูหน้าต่างของห้องเรียน เพื่อให้มีการถ่ายเทอากาศ งดการเรียนในห้องแอร์ที่ไม่จ้าเป็น 9) ตรวจตราผู้ประกอบอาหารของโรงเรียนให้ปฏิบัติตามสุขอนามัยในการประกอบอหาร สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า หมวกคลุมผม face shield ถุงมือ ขณะประกอบอาหารและเสิร์ฟอาหารทุกครั้ง เน้นเมนูที่ ปรุงสุกร้อน มีฝาปิดหรือ counter shield กั้นที่วางอาหาร ************************************************************************************************** 4. การทำความสะอาด 1) ท้าความสะอาดพื้น และพื้นผิวสัมผัสต่างๆ ทุกวัน อย่างน้อยวันละสองครั้ง โดยเฉพาะพื้นผิวที่หลายคน สัมผัส เช่น ราวบันได โต๊ะอาหาร อุปกรณ์กีฬา ที่จับประตูหน้าต่าง ของเล่น เครื่องช่วยสอน อุปกรณ์การ เรียน เป็นต้น 2) ใช้น้้ายาฆ่าเชื้อ หรือน้้ายาซักผ้าขาวผสมในอัตราส่วน 1 ส่วน ต่อน้้าสะอาด 20 ส่วน ส้าหรับเช็ดพื้นผิว หรือ แอลกอฮอล์70% ส้าหรับการเช็ด ฆ่าเชื้อโรคของอุปกรณ์ต่างๆ 3) ท้าความสะอาดห้องสุขาด้วยน้้ายาฆ่าเชื้อ หรือน้้ายาซักผ้าขาวผสมในอัตราส่วน 1 ส่วน ต่อน้้าสะอาด 10 ส่วน อย่างน้อยวันละสองครั้ง 4) ก้าจัดขยะอย่างถูกวิธีทุกวัน โดยการผูกปากถุงให้มิดชิด เน้นย้้าให้นักการภารโรงที่เก็บขยะใส่หน้ากาก อนามัย face shield และถุงมือยาว ************************************************************************************************** 5. กิจกรรมเมื่อพบผู้ป่วยยืนยัน 1) ปิดชั้นเรียนที่พบผู้ป่วย เพื่อแยกนักเรียน นักศึกษา 2) ท้าความสะอาดสถานที่ที่ผู้ป่วยนั่งเรียนหรือใช้เป็นประจ้า เช่น ห้องสุขา ที่รับประทานอาหาร 3) ส้ารวจคัดกรองนักเรียนและบุคลากรทุกคนบริเวณทางเข้าโรงเรียนอย่างเคร่งครัด หากพบอาการไข้หรือ อาการทางเดินหายใจให้น้าส่งโรงพยาบาล 4) ผู้สัมผัสกลุ่ม high risk เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะด้าเนินการเก็บตัวอย่างทางเดินหายใจส่งตรวจหาเชื้อ และ ให้แยกตัวอยู่บ้านเป็นเวลา 14 วัน 5) ผู้สัมผัสกลุ่ม low risk ไม่ต้องเก็บตัวอย่าง แต่ให้แยกตัวอยู่ที่บ้าน และรายงานอาการ (self-report) ทุกวัน หากพบว่ามีอาการเข้าเกณฑ์ PUI ให้ด้าเนินการแบบผู้ป่วย PUI 6) ทีมสอบสวนโรคท้าการติดตามผู้สัมผัสทุกวัน จนครบก้าหนด ************************************************************************************************** 6. การแยกตัวอยู่บ้านของผู้สัมผัสไม่มีอาการ (High risk contact) 1) วัดไข้ทุกวัน หากพบว่าอุณหภูมิกายสูงกว่าหรือเท่ากับ 37.5 องศา หรือมีอาการไอ เจ็บคอ มีน้้ามูก ให้โทร รายงานครูผู้รับผิดชอบของสถานศึกษา เพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 2) แยกของใช้ส่วนตัว เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว แก้วน้้า จาน ช้อน ออกจากผู้อยู่ร่วมหลังคาเรือน 3) ทุกคนในบ้านให้ล้างมือบ่อยๆ โดยเฉพาะหลังเข้าห้องน้้า หรือจับสิ่งของที่ใช้ร่วมกัน 4) ห้ามออกจากบ้าน **************************************************************************************************

โครงการ From Gen z to be CEO

ลงทะเบียนเข้าร่วมและผู้สนใจ โครงการ From Gen z to be CEO ตามแบบฟอร์ม  https://docs.google.com/spreadsheets/d/16zz6dW7WgQcDVAAwbkYe5I3TjW3cuvGZc5zc6M7gwlo/edit?usp=sharing

ข้อมูลผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะ และสำเร็จการศึกษาแล้วที่เป็นเจ้าของธุรกิจ นายเมธี  ไชยพาลี    

ข้อมูลผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะ และสำเร็จการศึกษาแล้วที่เป็นเจ้าของธุรกิจ
นายเมธี  ไชยพาลี    เจ้าของธุรกิจเมธี ฟาร์ม เกี่ยวกับการรับผสมพันธุ์สัตว์ เช่น โค กระบือ และสุกร   ที่ตั้งของธุรกิจ  79 หมู่7  บ้านสำโรง  ตำบลดู่  อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด  ติดต่อสอบถาม โทร  088-7369566

ข้อมูลผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะ และสำเร็จการศึกษาแล้วที่เป็นเจ้าของธุรกิจ นางสาวพรพิมล  คนขยัน

ข้อมูลผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะ และสำเร็จการศึกษาแล้วที่เป็นเจ้าของธุรกิจ
นางสาวพรพิมล  คนขยัน   เจ้าของธุรกิจบ้านขนมคนขยัน เกี่ยวกับการทำผลิตภัณฑ์เบเกอรี่เพื่อจำหน่าย   ที่ตั้งของธุรกิจ  192  บ้านสิงห์ทอง หมู่ที่ 14  ตำบลเหล่าหลวง  อำเภอเกษตรวิสัย  จังหวัดร้อยเอ็ด ติดต่อสอบถาม โทร  065-8970024

ข้อมูลผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะ และสำเร็จการศึกษาแล้วที่เป็นเจ้าของธุรกิจ นายสุนัย  นิลดาศรี  

ข้อมูลผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะ และสำเร็จการศึกษาแล้วที่เป็นเจ้าของธุรกิจ
นายสุนัย  นิลดาศรี   เจ้าของธุรกิจเพาะพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อจำหน่าย เช่น พันธุ์ปลา พันธุ์กบ   ที่ตั้งของธุรกิจ 32/4 บ้านนาคำ  ตำบลนาเมือง  อำเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด   ติดต่อสอบถาม โทร  098-6958538

กลุ่มเกษตรกรบ้านหัวหนอง ตำบลสีแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ดได้เข้ามาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของการทำเห็ดนางฟ้าภูฐาน

กลุ่มเกษตรกรบ้านหัวหนอง ตำบลสีแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ดได้เข้ามาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของการทำเห็ดนางฟ้าภูฐาน จากธุรกิจฟาร์มเห็ดนางฟ้าแผนกวิชาพืชศาสตร์  เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 

นักเรียน อศ.กช. ศูนย์ตำบลโพนสูง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ดได้เข้าศึกษาดูงานเรียนรู้เพิ่มเติมในรายวิชาการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน

นักเรียน อศ.กช. ศูนย์ตำบลโพนสูง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ดได้เข้าศึกษาดูงานเรียนรู้เพิ่มเติมในรายวิชาการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน จากธุรกิจฟาร์มเห็ดนางฟ้าเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา  ฟาร์มเห็ด แผนกวิชาพืชศาสตร์

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศให้สถานศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) เลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จากวันที่ 1 มิถุนายน เป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ทั่วประเทศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด มีความห่วงใยในความปลอดภัยทางสุขภาพ และระวังป้องกันนักเรียน – นักศึกษา จึงกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในวัน จันทร์ ที่ 14 มิถุนายน 2564 ติดต่อสอบถาม โทร 043569117  http://www.rcat.ac.th

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ขอแสดงความยินดีกับ "ครูผู้ช่วย"

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ขอแสดงความยินดีกับ "ครูผู้ช่วย"

ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการบุญนำพา ด่างเหลา

ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการบุญนำพา  ด่างเหลา

การอบรมเรื่องโรงเรือนระบบ EVAP (Evaporative Air Cooling System)

การอบรมเรื่องโรงเรือนระบบ EVAP (Evaporative Air Cooling System) วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด จัดการอบรมเรื่องโรงเรือนระบบ EVAP (Evaporative Air Cooling System) ณ แปลงสมาร์มฟาร์ม (Smart Farm) ในหัวข้อ
- แนะนำระบบโรงเรือน อุปกรณ์ติดตั้ง เซนเซอร์ควบคุมระบบต่างๆ
- แนะนำระบบควบคุมโรงเรือน
- ระบบการปลูกพืช ไฮโดรโพนิกส์ การวัดค่าปุ๋ย และระบบการจ่ายปุ๋ยแบบแม่นยำ
- เครื่องมือวัดค่าความสมบูรณ์ของพืช
โดยมีคณะครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการอบรม
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

การประชุมเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันอาชีวฯเกษตร ภาคฯ

การประชุมเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันอาชีวฯเกษตร ภาคฯ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 นายสรพงษ์ แสนกล้า รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ, นายพฤฒิวิชช์ ศิริพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ, นางศิวพร อินทร์ประสิทธิ์หัวหน้างานหลักสูตร, นางสาวปรอยฝน ปาระพิมพ์ ผู้ช่วยงานหลักสูตร และนายสุพรวิชญ์ คำภักดี ผู้ช่วยงานแผนฯ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ.2564-พ.ศ.2567) โดยมี ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ) และมอบนโยบาย มุ่งเน้นการขับเคลื่อน วษท.สู่ภารกิจหลักและพัฒนาสู่การเป็นสถานศึกษาเฉพาะทางโดยมี นายพรณรงค์ วรศิลป์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ณ ห้องประดับทอง โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น จ.ร้อยเอ็ด
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนมูลนิธิชัยพัฒนา ครั้งที่ 2/2563

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนมูลนิธิชัยพัฒนา ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นสถานที่จัดการประชุมและให้การต้อนรับคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาที่ดินของมูลนิธิชัยพัฒนา ครั้งที่ 2/2563 โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และนายอภิชาติ จงสกุล รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

คณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

คณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง วันที่ 23 ตุลาคม 2563 งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด โดยคุณครูเสน่จิต กิตตินานนท์ ผู้ประสานงานสวนพฤกษศาตร์โรงเรียน ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง นำโดยนายพิชเชฏฐ์ สุคนธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง พร้อมรองผู้อำนวยการและคณะครู เข้าศึกษาดูงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และเป็นแนวทางในการดำเนินโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และพัฒนาสถานศึกษาต่อไป
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

โครงการสร้างหลักสูตรพื้นฐานฟาร์มอัจฉริยะ Smart Farming

โครงการสร้างหลักสูตรพื้นฐานฟาร์มอัจฉริยะ Smart Farming วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด จัดโครงการสร้างหลักสูตรส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานที่เกี่ยวข้องสำหรับฟาร์มอัจฉริยะ Smart Farming โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัท DJI Phantom Thailand ผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายโดรน DJI อย่างเป็นทางการในประเทศไทย เป็นวิทยากรในการอบรมและฝึกภาคปฏิบัติให้กับครูผู้เข้าอบรม ระหว่างวันที่ 27 - 28 ตุลาคม 2563 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

วันปิยมหาราช ๒๕๖๓

วันปิยมหาราช ๒๕๖๓ วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและ พิธีวางพวงมาลา ของอำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรม ณ หอประชุมอำเภอธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

การอบรมโครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

การอบรมโครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา เมื่อวันที่ 9 - 11 กันยายน 2563 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ได้จัดการอบรมโครงการเสริมสร้างสุขภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประธานในพิธีโดยท่าน ดร.ชาติชาย เกตุพรหม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด และคุณครูรจนา ป้อมแดง หัวหน้างานปกครอง กล่าวรายงาน และมีท่านพระครู เป็นวิทยากรจากวัดวิมลนิวาส โดยมีตัวแทนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 40 คน จัดกิจกรรม ณ วัดวิมลนิวาส อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมสัมมนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

กิจกรรมสัมมนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วันที่ 22 ตุลาคม 2563 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ดได้จัดกิจกรรมสัมมนานักเรียน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยมีนายสุเทพ สระจันทร์ ประธานในพิธีเปิด และคุณครูปิยดา เทพภูธร หัวหน้างานฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะครูแต่ละแผนกวิชาเข้าร่วมรับฟังการสัมมนาจากนักเรียน นักศึกษาในครั้งนี้ด้วย กิจกรรมจัดขึ้น ณ ห้องประชุมสาเกตุ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต วันที่ 13 ตุลาคม 2563 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ตัวแทนนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ถวายบังคม และร่วมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอธวัชบุรี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

เกษียณสุขใจ สานสายใย มุทิตา ๒๕๖๓

เกษียณสุขใจ สานสายใย มุทิตา ๒๕๖๓ วันที่ 28 กันยายน 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด จัดงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ”เกษียณสุขใจ สานสายใยมุทิตา”ครูธงชัย นัดที นายสุบรรณ สัตนาโค และแสดงความยินดีกับ ดร.จริยา กันจันทร์วงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ หอประชุมดอนแดง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

พิธีเปิดศูนย์ Fix it Center อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด

พิธีเปิดศูนย์ Fix it Center อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด พิธีเปิดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center โดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ณ ศาลาประชาคมบ้านเมืองสรวง หมู่ 2 ตำบลเมืองสรวง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายอำเภอเมืองสรวง เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-16 กันยายน 2563
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

การอบรมการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในกระชังบก

การอบรมการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในกระชังบก วันที่ 11 กันยายน 2563
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการการอบรมการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในกระชังบก
การจัดการเรียนการสอนกระเช้าอาชีพ (PJBL)
ภาคเรียนที่ 1/2563
อาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.)
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมสัปดาห์ภาษาไทยใส่ใจการอ่าน ประจำปี 2563

กิจกรรมสัปดาห์ภาษาไทยใส่ใจการอ่าน ประจำปี 2563 วันที่ 2 กันยายน 2563 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมสัปดาห์ภาษาไทยใส่ใจการอ่าน ประจำปี 2563 กิจกรรมประกอบไปด้วย การแสดงพิธีเปิด " ยอยศพระลอ" การแข่งขันตอบปัญา Kahoot การแสดงละครเวทีแก้วหน้าม้า และชมนิทรรศการที่หลากหลาย ณ หอประชุมดอนแดง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

คณะศึกษาดูงานระบบน้ำ จากมณฑลทหารบกที่ 27

คณะศึกษาดูงานระบบน้ำ จากมณฑลทหารบกที่ 27 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ดให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริ นำโดย พลตรีธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 และคณะศึกษาดูงานจากมณฑลทหารบกที่ 27 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

พิธีปิดโครงการอบรมการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริ

พิธีปิดโครงการอบรมการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริ วันที่ 26-27 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด จัดการอบรมโครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริ โดยมีคณะครูจาก 5 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ชลกรของแต่ละวิทยาลัยฯ และนักเรียน อศ.กช.ที่สนใจทั้ง 14 ศูนย์ เข้าร่วมการอบรมและฝึกภาคปฏิบัติ ณ ห้องประชุมสาเกต วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

พิธีเปิดการอบรมโครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริ

พิธีเปิดการอบรมโครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิชย์ รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริ และเยี่ยมชมโครงการ 1 ไร่ 1 แสน ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด รวมทั้งติดตามการขยายผลนักศึกษาหลักสูตรชลกร ช่วยเหลือชุมชน ณ โรงเรียนขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์วิทยา และบ้านขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์ ต.อุ่มเม้า อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563

สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563 วันที่ 19 สิงหาคม 2563 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยมีนายสุเทพ สระจันทร์ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมฯ พร้อมทั้งคณะครู นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม อาทิ การจัดแสดงนิทรรศการวิทยาศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาด้วยโปรแกรม Kahoot และการประกวดแฟนซีรีไซเคิล เป็นต้น โดยกิจกรรมจัดขึ้น
ณ หอประชุมดอนแดง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ดร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านเมืองสรวง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด

วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ดร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านเมืองสรวง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีผู้อำนวยการ คุณครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเข้าร่วมศึกษาดูงานในครั้งนี้ เข้าชมสมาร์ทฟาร์ม(Smart Farm) โดยมีครูสุริยาโยธา และคณะครูจากแผนกวิชาพืชศาสตร์ร่วมให้ความรู้ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด


ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2563

ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด หลักสูตรที่เปิดสอน ประจำปีการศึกษา 2563

รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2562

รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2562  

ดาวน์โหลดเอกสาร

พิธีเปิดศูนย์ Fix it Center อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด

พิธีเปิดศูนย์ Fix it Center อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด พิธีเปิดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center โดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ณ ศาลาประชาคมบ้านเมืองสรวง หมู่ 2 ตำบลเมืองสรวง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายอำเภอเมืองสรวง เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-16 กันยายน 2563
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

การอบรมการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในกระชังบก

การอบรมการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในกระชังบก วันที่ 11 กันยายน 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการการอบรมการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในกระชังบก การจัดการเรียนการสอนกระเช้าอาชีพ (PJBL) ภาคเรียนที่ 1/2563 อาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมสัปดาห์ภาษาไทยใส่ใจการอ่าน ประจำปี 2563

กิจกรรมสัปดาห์ภาษาไทยใส่ใจการอ่าน ประจำปี 2563 วันที่ 2 กันยายน 2563 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมสัปดาห์ภาษาไทยใส่ใจการอ่าน ประจำปี 2563 กิจกรรมประกอบไปด้วย การแสดงพิธีเปิด " ยอยศพระลอ" การแข่งขันตอบปัญา Kahoot การแสดงละครเวทีแก้วหน้าม้า และชมนิทรรศการที่หลากหลาย ณ หอประชุมดอนแดง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

พิธีปิดโครงการอบรมการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริ

พิธีปิดโครงการอบรมการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริ วันที่ 26-27 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด จัดการอบรมโครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริ โดยมีคณะครูจาก 5 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ชลกรของแต่ละวิทยาลัยฯ และนักเรียน อศ.กช.ที่สนใจทั้ง 14 ศูนย์ เข้าร่วมการอบรมและฝึกภาคปฏิบัติ ณ ห้องประชุมสาเกต วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

พิธีเปิดการอบรมโครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริ

พิธีเปิดการอบรมโครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิชย์ รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริ และเยี่ยมชมโครงการ 1 ไร่ 1 แสน ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด รวมทั้งติดตามการขยายผลนักศึกษาหลักสูตรชลกร ช่วยเหลือชุมชน ณ โรงเรียนขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์วิทยา และบ้านขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์ ต.อุ่มเม้า อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563

สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563 วันที่ 19 สิงหาคม 2563 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยมีนายสุเทพ สระจันทร์ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมฯ พร้อมทั้งคณะครู นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม อาทิ การจัดแสดงนิทรรศการวิทยาศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาด้วยโปรแกรม Kahoot และการประกวดแฟนซีรีไซเคิล เป็นต้น โดยกิจกรรมจัดขึ้น ณ หอประชุมดอนแดง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก ร.ร.บ้านเมืองสรวง

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก ร.ร.บ้านเมืองสรวง วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ดร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านเมืองสรวง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีผู้อำนวยการ คุณครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเข้าร่วมศึกษาดูงานในครั้งนี้ เข้าชมสมาร์ทฟาร์ม(Smart Farm) โดยมีครูสุริยาโยธา และคณะครูจากแผนกวิชาพืชศาสตร์ร่วมให้ความรู้ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ เยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์

วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ เยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์ วันที่ 13 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ เยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิรืกิติ์

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิรืกิติ์ วันที่ 12 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิรืกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 ณ.หอประชุม อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมสืบสานประเพณีลงแขกดำนา

กิจกรรมสืบสานประเพณีลงแขกดำนา วันที่ 3 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลงแขกดำนา เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีการศึกษา 2563 ณ แปลงนาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

การประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 1 อกท.หน่วยร้อยเอ็ด

การประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 1 อกท.หน่วยร้อยเอ็ด วันที่ 30 กรกธาคม 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ได้จัดการประชุมสามัญ ครั้งที่ 1 หน่วยร้อยเอ็ด องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2563 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด  
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โดมตุ้มโฮม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

พิธีบวงสรวงพระพิรุณทรงนาค ประจำปีี 2563

พิธีบวงสรวงพระพิรุณทรงนาค ประจำปีี 2563 วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ได้ทำพิธีบวงสรวงพระพิรุณทรงนาค เนื่องในวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ลานพระพิรุณทรงนาค วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด  
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ดร่วมพิธี วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด  
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านการเป็นผู้ประกอบการ

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านการเป็นผู้ประกอบการ โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุมดอนแดง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรนำความรู้สู่ผู้นำเกษตรกร

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรนำความรู้สู่ผู้นำเกษตรกร วันที่ 15 - 17 กรกฏาคม 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรนำความรู้สู่ผู้นำเกษตรกรในอนาคต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อกท. หน่วยร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษาร 2563 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ฝึกอบรมให้ความรู้ป้องกัน โควิด 19

ฝึกอบรมให้ความรู้ป้องกัน โควิด 19 วันที่ 1 กรกฎมคม 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกัน ไวรัสโคโรน่า 2019 Covid - 19 และการจัดทำหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือเพื่อป้องกันตอนเอง ณ หอประชุมดอนแดง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด  
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา วษท.ร้อยเอ็ด

กิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา วษท.ร้อยเอ็ด วันที่ 29 มิถุนายน 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ได้ทำการจัดกิจรรมปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ชี้แจงรายละเอียด พบคณะคุณครู และครูที่ปรึกษา ก่อนทำการเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

วษท.ร้อยเอ็ด จำหน่ายผลผลิตเกษตรปลอดภัย สู้ภัยโควิด-19

วษท.ร้อยเอ็ด จำหน่ายผลผลิตเกษตรปลอดภัย สู้ภัยโควิด-19 วันพุธที่ 22 เมษายน 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด โดยศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา จัดโครงการจำหน่ายผลผลิตเกษตรปลอดภัย สู้ภัยโควิด-19 ทางวิทยาลัยฯได้นำผลผลิตทางเกษตร อาทิ เนื้อหมู ไข่ไก่ ผักสด ปลา กุ้ง มาจำหน่ายให้กับประชาชนในราคาถูก ปลอดสารพิษ ดังสโลแกนที่ว่า "วษท.ร้อยเอ็ด อยู่เคียงข้างคุณ เราจะสู้ไปด้วยกัน" ทั้งนี้จัดขึ้นทุกวันพุธ ตั้งแต่เวลา 09.00 น.- 13.00 น. ณ ศูนย์บ่มเพาะ หน้าวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมทำความสะอาด ป้องกันเชื้อ Covid-19

กิจกรรมทำความสะอาด ป้องกันเชื้อ Covid-19 วันพุธที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 9:00 น. ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ร่วมกันทำความสะอาด ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ตามสำนักงาน อาคาร ห้องเรียน ภายในวิทยาลัยฯ พร้อมทั้งยังจัดตั้งจุดตรวจคัดกรองบุคคลเข้า-ออก ภายในวิทยาลัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด  
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและปฐมนิเทศนักศึกษาทวิภาคี รุ่นที่ 21

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและปฐมนิเทศนักศึกษาทวิภาคี รุ่นที่ 21 วันที่10 มีนาคม 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด เจ้าภาพจัดกิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและปฐมนิเทศนักศึกษา โครงการความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนทวิภาคีไทย-อิสราเอล รุ่นที่ 21 และยังมีกิจกรรมอีกอื่นๆ อาทิ การตรวจสุขภาพคัดกรองผู้เข้ารายงานตัวและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การทดสอบภาคปฏิบัติ ภาคความรู้ด้านเกษตร และการฝึกระเบียบวินัยโดยครูฝึกจากค่ายประเสริฐสงคราม เป็นต้น ณ หอประชุมดอนแดง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ขอบคุณภาพถ่าย : นายเกริกไกร โชคมณีรุ่งเรือง ดูน้อยลง
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

คณะศึกษาดูงานจาก สนง.เกษตร จ.มุกดาหาร

คณะศึกษาดูงานจาก สนง.เกษตร จ.มุกดาหาร วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร เพื่อศึกษาดูงานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและงานปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแผนกวิชาพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อย
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

การประชุมสมัยสามัญครั้งที่ ๓ อกท.หน่วยร้อยเอ็ด

การประชุมสมัยสามัญครั้งที่ ๓ อกท.หน่วยร้อยเอ็ด วันพุธ ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด จัดการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ ๓ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หน่วยร้อยเอ็ด ประธานในพิธีโดย นายพฤฒิวิชช์ ศิริพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาฯ พร้อมคณะครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมดอนแดง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด  
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ในปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาจำนวน 581 คน ประกอบด้วยนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)จำนวน 461 คน นักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)จำนวน 120 คน ประธานในพิธีโดย ดร.ชาติชาย เกตุพรหม ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง และผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ณ หอประชุมดอนแดง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

พิธีปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2562

พิธีปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2562 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด จัดพิธีปัจฉิมนิเทศ ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โดยมีนายพฤฒิวิชช์ ศิริพันธ์ รองผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมดอนแดง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมศิษย์เก่าดอนแดงคืนถิ่น

กิจกรรมศิษย์เก่าดอนแดงคืนถิ่น วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมศิษย์เก่าดอนแดงคืนถิ่น เนื่องในโอกาส ครบรอบ 43 ปี โดยมีการจัดกิจกรรมทำบุญ ตักบาตร บวงสรวงพระพิรุณ และรับประทานอาหารร่วมกัน โดยมีผู้บริหาร ศิษย์เก่า คณะครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ณวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

คณะศึกษาดูงานจาก รพ.ส่งเสริมสุขภาพสวนพยอม จ.ร้อยเอ็ด

คณะศึกษาดูงานจาก รพ.ส่งเสริมสุขภาพสวนพยอม จ.ร้อยเอ็ด วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด นำโดยคุณครูสุริยา โยธา หัวหน้าแผนกวิชาพืชศาสตร์ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขสวนพยอม จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ได้มาศึกษากิจกรรมด้านการปลูกผัก และศิลปะการตกแต่งสวน ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ท่านผู้อำนวยการ ดร.ชาติชาย เกตุพรหม เป็นประธานปิดงานงานประชุมวิชา

ท่านผู้อำนวยการ ดร.ชาติชาย เกตุพรหม เป็นประธานปิดงานงานประชุมวิชา วันที่ 3 กุมพาพันธ์ 2563 ท่านผู้อำนวยการ ดร.ชาติชาย เกตุพรหม ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ได้เดินทางมาเป็นประธาน งานประชุมวิชาการ องค์การนักศึกษาในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับชาติครั้งที่ 29 ระหว่างวันที่ 30 มกราคม ถึง 3 กุมพาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมเพชรัตน์ การ์เดน
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมประสานศิษย์เก่า Open House เกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

กิจกรรมประสานศิษย์เก่า Open House เกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด วันที่ 30 มกราคม 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ได้จัดกิจกรรม Cowboy Night Party สานสัมพันธ์ศิษย์เก่า เกษตรดอนแดง (ร้อยเอ็ด) โดยมี ดร.ศุภชัย ศรีหล้า ที่ปรึกษา รมช.ศึกษาธิการเป็นประธานในพิธี ณ โดมตุ้มโฮม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

สื่อมวลชนบันทึกเทปโทรทัศน์กิจกรรม Open House วษท.ร้อยเอ็ด

สื่อมวลชนบันทึกเทปโทรทัศน์กิจกรรม Open House วษท.ร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 สื่อมวลชนจาก สถานีโทรทัศน์ NBT, สถานีโทรทัศน์ ททบ.5, ประชาสัมพันธ์ สอศ. สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ หนังสือพิมพ์มติชน หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เว็บไซต์พิมพ์ไทย, เว็บไซต์ Eduzones.com เว็บไซต์ SiamNews , Talk News Online TV, ETV และเว็บไซต์ Siamdunews เข้าถ่ายทำและบันทึกเทปโทรทัศน์ กิจกรรม “ฉลองสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า Open House วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ” ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

พิธีปิดการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ โครงการความร่วมมือฯ ประจำปี 2563

พิธีปิดการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ โครงการความร่วมมือฯ ประจำปี 2563 วันที่ 31 มกราคม 2563 วิทยาลัยเกษตรแบะเทคโนโลยีร้อยเอ็ด จัดพิธีปิดการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษา สอบ IELTS ตามโครงการความร่วมมือด้านการเกษตรกับราชอาณาจักรเดนมาร์ก ประจำปี 2563 โดยมีท่านผู้อำนวยการ ดร.ชาติชาย เกตุพรหม ประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมและกล่าวปิด ณ ห้องประชุมอินทะนิล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อย
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ตรวจสุขภาพ นร.นศ. ประจำปีการศึกษา 2562

ตรวจสุขภาพ นร.นศ. ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 22 มกราคม 2563 งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการฯ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมตามโครงการตรวจสุขภาพและสารเสพติดนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมดอนแดง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด  
 
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมวันครูแห่งชาติ 2563 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดา

กิจกรรมวันครูแห่งชาติ 2563 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดา วันที่ 16 มกราคม 2563 ผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด เข้าร่วมกิจกรรมวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2563 “ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา” และเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์คณะครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดา อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

การแข่งขันกีฬา ดอนแดงเกมส์

การแข่งขันกีฬา ดอนแดงเกมส์ วันที่ 15 มกราคม 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ได้จัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ดอนแดงเกมส์ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ิประเมินนักศึกษาระดับ (ปวส.) เพื่อรับรางวัลพระราชทาน

ประเมินนักศึกษาระดับ (ปวส.) เพื่อรับรางวัลพระราชทาน วันที่ 8 มกราคม 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ร่วมต้อนรับกรรมการและรับการประเมินคัดเลือกนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพื่อรับรางวัลนักศึกษาพระราชทาน อาชีวศึกษาขนาดกลางระดับจังหวัด จังหวัดร้อยเอ็ด ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ดร.ชาติชาย เกตุพรหม ได้รับการแต่งตั้งอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.

ดร.ชาติชาย เกตุพรหม ได้รับการแต่งตั้งอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 1/2563 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันอังคารที่ 7 มกราคม 2563 ว่าที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่สำคัญ ดังนี้   5. เห็นชอบ แต่งตั้งอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 1 ราย คือ   - นายชาติชาย เกตุพรหม ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง ดูน้อยลง
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

พิธีเปิดการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อสอบ IELS

พิธีเปิดการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อสอบ IELS วันที่ 7 มกราคม 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาสอบ IELS
โครงการความร่วมมือด้านการเกษตรกับราชอาณาจักรเดนมาร์ก ประจำปี ๒๕๖๓ (Preparation Course for IELTS Test on Agricultural Training In Denmark 2020) วันที่ 6-30 มกราคม 2563 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ยินดีต้อนรับ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ยินดีต้อนรับ ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้เข้าอบรมโครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน  ระหว่างวันที่ 26 - 27 สิงหาคม 2563  ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด  

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุมดอนแดง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

มาตรการป้องกันโควิด - 19 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

มาตรการป้องกันโควิด - 19 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติในสถานการณ์โควิด – 19 ไปยังบุคลากรและนักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติในสถานการณ์โควิด – 19 ไปยังบุคลากรและนักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด 1. ขอให้ใช้แก้วน้ำส่วนตัว และงดใช้แก้วพลาสติก (ชนิดใช้แล้วทิ้ง) 2. โรงอาหารงดให้บริการแก้วน้ำ และงดใช้แก้วพลาสติก (ชนิดใช้แล้วทิ้ง) ทุกกรณี 3. สวมหน้าอนามัย เฟซชิลด์ หรือหน้ากากผ้า (ทุกกิจกรรม) 4. หากพบว่ามีความเสี่ยงในอาการเจ็บป่วยที่เข้าข่ายโควิด – 19 ให้ติดต่อสอบถาม งานสวัสดิการ นักเรียน นักศึกษาโดยตรงที่ 1. นายธนกร  แสนอุ่น 089-8884064  2. นายณัฐทิตา  ทองงาม 080-4222268 จากงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

กำหนดการ  กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ (การเข้าหอพัก) และเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

กำหนดการ  กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ (การเข้าหอพัก) และเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด 29 มิถุนายน 2563 07.00 - 12.00 น.                       - คัดกรอง นักเรียนนักศึกษา ประตูทางเข้าวิทยาลัยฯ                       - เข้าประจำที่นั่ง ที่หอประชุมดอนแดง                     - ประธานกล่าวต้อนรับ และให้โอวาท                     - แจ้งข้อมูลข่าวสารจากรองผู้อำนวยการ ทั้ง 4 ฝ่าย                     - กิจกรรมรับเงินเรียนฟรี 15 ปี  (อุปกรณ์การเรียน/เครื่องแบบ)                     - นักเรียนนักศึกษาใหม่ เข้าหอพัก

ประชาสัมพันธ์ไปยังนักเรียน นักศึกษาหอพักปฏิรูป วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนเข้าพักในหอพัก ภาคเรียนที่ 1 /2563

ประชาสัมพันธ์ไปยังนักเรียน นักศึกษาหอพักปฏิรูป วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนเข้าพักในหอพัก ภาคเรียนที่ 1 /2563 1. หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า (ไม่จำกัดสี และลวดลาย) 2. เครื่องใช้ส่วนตัว (ห้ามมิให้ใช้สิ่งของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น) 3. ยารักษาโรคประจำตัว (ถ้ามี) 4. ให้ทุกคนจัดเตรียมภาชนะใส่อาหาร และน้ำดื่ม (ช้อน,จาน,ชาม,แก้วน้ำ) โดยให้นำมาเอง 5. ให้ทุกคนจัดเตรียมอุปกรณ์สิ่งของที่ใช้ภายในห้องพัก      เช่น เครื่องนอน หมอน มุ้ง (ขนาดกะทัดรัด) พัดลมตั้งโต๊ะขนาดเล็ก และปลั๊กไฟ   งานหอพักปฏิรูป ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ติดต่อสอบถาม 043569117

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักเรียน นักศึกษาตามโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

‼️*** ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ***‼️ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักเรียน นักศึกษาตามโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ทุนประเภท 2 ปี และทุนประเภท 5 ปี ประจำปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร

ตลาดสินค้าเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

✨✨มีข่าวดีมาบอก‼️‼️✨✨
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
- - >>> จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร 
✅ ผักปลอดสารพิษ
✅ เนื้อหมู
✅ ไข่ไก่
✅ ปลา
⚡️⚡️เริ่มพุธที่ 22 เมษายน 2563
ณ บริเวณหน้าวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด อย่าลืมนำถุงผ้ามาด้วยนะคะ ✌✌ เราจะสู้ COVID-19 ไปด้วยกัน

๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๒ เมษายน
วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

การประชุมวิชาการ อกท. ระดับชาติ ครั้งที่ 41

งารประชุมวิชาการระดับชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ครั้งที่ 41 “บัวผุดสวย รวยเขาเสียบหมอก ดอกจิกงามเหลือ ถ้ำเสือเกษตรแฟร์ 41” ระหว่างวันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี

ท่านผู้อำนวยการ ดร.ชาติชาย เกตุพรหม เป็นประธานปิดงานประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 29

ท่านผู้อำนวยการ ดร.ชาติชาย เกตุพรหม เป็นประธานปิดงานประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2562 พร้อมทั้งมอบโล่แก่นักเรียนนักศึกษา  ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมประดับฟ้า โรงแรมเพชรรัชนการ์เดน จังหวัดร้อยเอ็ด
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ข่าวจากเดลินิวส์ : เสมา 2 ชวนเรียนเกษตรอาชีพไม่กระจอก

เสมา2ชวนเรียนเกษตรอาชีพไม่กระจอก... คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ ปลื้มเกษตรฯร้อยนเอ็ด สถานศึกษาอาชีวะเกษตรตัวอย่างรับรางวัลพระราชทาน 3 ครั้งในรอบ 10 ปี พร้อมชวนเด็กเรียนเกษตรเพิ่มขึ้น ย้ำเป็นอาชีพที่ไม่กระจอก เรียนฟรี มีงานทำ สร้างเงินล้านไม่ยาก... เมื่อวันที่ 30 ม.ค. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี(วษท.) ร้อยเอ็ด คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน “ฉลองสถานศึกษาพระราชทาน ประสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า OPEN HOUSE วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด” โดยคุณหญิงกัลยา กล่าวว่า ตนมีความตั้งใจอยากให้คนรู้ว่า วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีที่มีอยู่ 47 แห่งทั่วประเทศ มีผลงานที่เป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ชื่นชมของสังคม เช่น วษท.ร้อยเอ็ด ก็เป็นสถานศึกษาแห่งหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในการจัดการศึกษาอย่างเห็นได้ชัด ได้รับรางวัลพระราชทาน ถึง 3 ครั้งใน 10 ปี แสดงให้เห็นว่าเป็นสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่นแน่นอน...
อ่านต่อ

สัมภาษณ์สด พิธีเปิดงานฉลองสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประสาน สัมพันธ์ศิษย์เก่า OPEN HOUSE วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

สัมภาษณ์สด พิธีเปิดงานฉลองสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า OPEN HOUSE วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ข่าวจากเว็บไซต์ข่าวภูธร :https://www.khaophuthon.com/
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ข่าวจากเว็บไซต์ : siamedunews ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานในพิธีเปิดงานฉลองสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า OPEN HOUSE วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แสดงความยินดีและชื่นชมคณะผู้บริหารและคณะกรรมการสถานศึกษา ในโอกาสเป็นประธานในพิธีเปิดงานฉลองสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า OPEN HOUSE วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

เปิดโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพิ่มทักษะการทำธุรกิจหารายได้

เปิดโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีีวศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพิ่มทักษะการทำธุรกิจหารายได้
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมประสานศิษย์เก่า  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

วันที่ 30 มกราคม 2563
กิจกรรมประสานศิษย์เก่า  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมฉลองสถานศึกษารางวัลพระราช 3 ครั้ง ใน 10 ปี

วันที่ 30 มกราคม 2563
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
จัดกิจกรรมฉลองสถานศึกษารางวัลพระราช 3 ครั้ง ใน 10 ปี ประสานศิษย์เก่า Open House วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

สื่อมวลชนมาทำข่าว Open House

สื่อมวลชนมาทำข่าว Open House วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
ณวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ขอเชิญศิษย์เก่า วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ทุกรุ่น ทุกชมรม ทุกหลักสูตรและผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน “ ฉลองสถานศึกษารางวัลพระราชทาน สานสัมพันธ์ศิษย์เก่า คืนสู่เหย้าชาวเกษตรดอนแดง”

ขอเชิญศิษย์เก่า วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ทุกรุ่น ทุกชมรม ทุกหลักสูตรและผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน “ ฉลองสถานศึกษารางวัลพระราชทาน สานสัมพันธ์ศิษย์เก่า คืนสู่เหย้าชาวเกษตรดอนแดง” วันที่ 30 มกราคม 2563
เวลา 18:00 น.เป็นต้นไป
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
***สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
คุณครูผ่องศรี จุลวงค์
☎️ 093-3291665

ขอเชิญร่วมงาน “ฉลองสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า Open House วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

♦️ประชาสัมพันธ์กำหนดการงาน Open House♦️ ✨ขอเชิญร่วมงาน “ฉลองสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า Open House วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด✨
⭐️วันที่ 30 มกราคม 2563
⭐️ ตั้งแต่เวลา 08:00 น.เป็นต้นไป กิจกรรม :
✅ การจัดแสดงนิทรรศการของแผนกวิชา
✅ Smart Farming Farm
✅ กิจกรรม 108 อาชีพ/DIY
✅ ผลผลิตทางการเกษตรของนักเรียน นักศึกษา
✅ กิจกรรมนันทนาการ
✅ นั่งรถรางชมบรรยากาศภายในวิทยาลัยฯ

การประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 41

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด นำนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม  การประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 41
ระหว่างวันที่ 26 - 29 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับชาวอาชีวศึกษาเกษตร  ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม พื้นที่อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับชาวอาชีวศึกษาเกษตร  ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม พื้นที่อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 
12 สิงหาคม 2562 
ณ ที่ว่าการอำเภอธวัชบุรี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Youth Camp Young Smart Farmer Level 2 ครั้งที่ 3

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Youth Camp Young Smart Farmer Level 2 ครั้งที่ 3
ระหว่างวันที่ 6-9 สิงหาคม 2562
ณ โรงแรมธนินทร กรีนปาร์ค จ.ร้อยเอ็ด


ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม วันที่ 6 สิงหาคม 2562
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม วันที่ 7 สิงหาคม 2562
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม วันที่ 8 สิงหาคม 2562
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม วันที่ 9 สิงหาคม 2562

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ร่วมกับสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร 4 ภาค ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดร้อยเอ็ด

อาชีวศึกษาเกษตร ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดร้อยเอ็ด
น้ำโดย ท่าน ดร.ศุภชัย ศรีหล้า ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรและประมง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
โดย ดร.ชาติชาย เกตุพรหม ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด วันที่ 1 กันยายน 2562
ณ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมสืบสานประเพณีลงแขกดำนา เพื่อเทิดพระเกีรยติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 2 สิงหาคม 2562

กิจกรรมสืบสานประเพณีลงแขกดำนา
เพื่อเทิดพระเกีรยติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 2 สิงหาคม 2562
ณ แปลงนาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

พิธีจุดเทียนชัยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พิธีจุดเทียนชัยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
28 กรกฏาคม 2562
อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2562

วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2562 ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ หอประชุมดอนแดง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

พิธีอัญเชิญรับถ้วยรางวัลพระราชทานชนะเลิศคะแนนรวมในการประชุมวิชาการ อกท. ครั้งที่ 40 จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันพุธ 24 กรกฎาคม 2562 ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ร่วมพิธีอัญเชิญรับถ้วยรางวัลพระราชทานชนะเลิศคะแนนรวมในการประชุมวิชาการ อกท. ครั้งที่ 40 จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีตัวแทนผู้บริหารและตัวแทนครูจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคามเป็นผู้อันเชิญถ้วยพระราชทาน ณ หอประชุมดอนแดง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

โครงการจิตอาสาพัฒนาวัด ในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562

นักเรียน นักศึกษา ชมรมแผนกวิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด จัดโครงการจิตอาสาพัฒนาวัด ในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 โดยมีนายสุเทพ สระจันทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร คณะครูแผนกวิชาบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยนักเรียน นักศึกษาร่วมทำบุญ ถวายเทียน เวียนเทียนและร่วมกันพัฒนาวัดเนื่องในวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2562 ณ วัดนิเวศน์ ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2562
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2562 ณ อ่างธวัชชัย อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
28 กรกฏาคม 2562
ณ อ่างธวัชชัย อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2562 อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2562 อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม


ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นำโดยนายพฤฒิวิชช์ ศิริพันธ์ รองผู้อำนวยการฯ คุณครูบุญยนุช โพธิชัยเลิศ และคุณครูสุริยา โยธา พร้อมด้วยตัวแทนนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนฯ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด วันที่ 10 กรกฏาคม 2562 ณ ห้องเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ แผนกวิชาประมง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด 
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา โดยนักเรียนนักศึษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
วันที่ 10 กรกฎาคม 2562
ณ วัดนิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

การฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด จัดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา โดยมีวิทยากร 1. คุณวินิตตา ชิณโย เจ้าหน้าที่ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร 2. อ.บรรยง ศุภดล เจ้าของธุรกิจหนองอางฟาร์ม วันที่ 10 กรกฏาคม 2562 ณ ห้องเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ แผนกวิชาประมง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างอาชีพ กลุ่มเกษตรกร Smart Farmer จังหวัดร้อยเอ็ด

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างอาชีพ
กลุ่มเกษตรกร Smart Farmer จังหวัดร้อยเอ็ด
"หลักสูตรแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อและธัญพืช"
วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2562
ณ แผนกอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
ภาพกิจกรรม วันที่ 3 กค 62
ภาพกิจกรรม วันที่ 4 กค 62

การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2562 ร้อยเอ็ดเกมส์ ครั้งที่ 14

การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2562
ร้อยเอ็ดเกมส์ ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 24-28 มิถุนายน 2562 ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center)

โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ณ อบต.สีแก้ว บ้านสีแก้ว ตำบลสีแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2562 ณ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย ระยะที่ 1

งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด จัดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย ระยะที่ 1 ให้แกคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานสอน ระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมสาเกตุ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

โครงการจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ

โครงการจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ
วันที่ 17 - 18 มิถุนายน 2562
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

กิจกรรม Big Cleaning Day

Big Cleaning Day โครงการกิจกรรม 5 ส. วันที่ 17 มิถุนายน 2562 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด  ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

พิธีเปิดประชุมสมัยสามัญครั้งที่ ๑ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หน่วยร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2562

พิธีเปิดประชุมสมัยสามัญครั้งที่ ๑ องค์การเกษตรกรในอนาคต แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ หอประชุมดอนแดง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

การติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ศาสตราจารย์ ดร.รอยล  จิตรดอน นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาสถาบันฯติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

พิธีปิดโครงการฝึกอบรมยกระดับภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนนักศึกษา

นายอรรถพล สังขวาสี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมยกระดับภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนนักศึกษากลุ่มเกษตรกรรม ระดับปวส. ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากับ Melbourne Polytechnic ประเทศออสเตรเลียและสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย 
12 กรกฎาคม 2562 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

โครงการฝึกอบรมยกระดับภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนนักศึกษา 1-12 กรกฎาคม 2562

โครงการฝึกอบรมยกระดับภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนนักศึกษากลุ่มเกษตรกรรม ระดับปวส. ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากับ Melbourne Polytechnic ประเทศออสเตรเลียและสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 1-12 กรกฎาคม 2562 ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

13 มิถุนายน 2562 พิธีไหวครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

13 มิถุนายน 2562 พิธีไหวครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด 

กำหนดการปฐมนิเทศ ประชุมผู้ปกครอง และอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

กำหนดการปฐมนิเทศ ประชุมผู้ปกครอง และอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://rcat.ac.th/home/document คลิกดาวน์โหลด

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด เปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษาแล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป **ไม่เว้นวันหยุดราชการ** โทร. 043-569-117

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด เปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษาแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป‼️
รายละเอียดการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
✅ระดับ ปวช. 
——>> พืชศาสตร์, สัตวศาสตร์,ประมง, อุตสาหกรรมเกษตร,บริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์,บัญชี) ช่างไฟฟ้า และงานยานยนต์ ✅ระดับ ปวส. 
——>> พืชศาสตร์, สัตวศาสตร์,ประมง, อุตสาหกรรมเกษตร และบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์,บัญชี) ✅ ระดับ ปวส. ภาคสมทบ
——>> ประมง ✅ระดับปริญญาตรี
—->> สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.043-569-117

การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด

การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2562 26 มีนาคม 2562 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

โครงการผลิตเห็ดเพื่อจำหน่าย

ประกาศ  ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด  โครงการผลิตเห็ดเพื่อจำหน่าย แผนกวิชาพืชศาสตร์   กิโลกรัมละ  60  บาท โรงเพาะเห็ด แผนกวิชาพืชศาสตร์ ติดต่อ  099-4674682  

โครงการผลิตกบเพื่อจำหน่าย

ประกาศ  ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด โครงการ "ผลิตกบเพื่อจำหน่าย" แผนกวิชาประมง จำหน่ายพันธุ์กบตัวละ 1 บาท แผนกวิชาประมง ติดต่อ. นายสุนัย นิลดาศรี  098-6958538

โครงการ “เถ้าแก่น้อย” แผนกวิชาบริหารธุรกิจ

ประกาศ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา โครงการ “เถ้าแก่น้อย” แผนกวิชาบริหารธุรกิจ  จำหน่าย น้ำแข็งใส ขนมจีบ เปาะเปี๊ยะสด ณ แผนกวิชาบริหารธุรกิจ เวลาจำหน่าย ช่วงเช้า    07.00 -07.45 น. ช่วงเที่ยง  12.00 -13.00 น.  

✨RCAT ร่วมใจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ✨

✨ประชาสัมพันธ์✨
การเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ((เลือกตั้ง ส.ส.))
วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562
เวลา 08:00 - 17.00 น.

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการ ตรวจประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ยินดีต้อนรับคณะกรรมการ ตรวจประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561 ด้วยความยินดียิ่ง

รับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป‼️
รายละเอียดการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
✅ระดับ ปวช. 
——>> พืชศาสตร์, สัตวศาสตร์,ประมง, อุตสาหกรรมเกษตร,บริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์,บัญชี) และ ช่างอุตสาหกรรม ✅ระดับ ปวส. 
——>> พืชศาสตร์, สัตวศาสตร์,ประมง, อุตสาหกรรมเกษตร และบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์,บัญชี) ✅ ระดับ ปวส. ภาคสมทบ
——>> ประมง ✅ระดับปริญญาตรี
—->> สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.043-569-118

การประชุมกรรมการสถานศึกษา ร่วมกับ กรรมการบริหารสถานศึกษา วันที่ 31 ตุลาคม 2561 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด 

การประชุมกรรมการสถานศึกษา ร่วมกับ กรรมการบริหารสถานศึกษา วันที่ 31 ตุลาคม 2561 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด 

การประเมินคัดเลือกหน่วย อกท. ดีเด่น

การประเมินคัดเลือกหน่วย อกท. ดีเด่น การตรวจสอบคุณสมบัติสมาชิกเลื่อนระดับจากระดับหน่วยเป็นระดับภาค คัดเลือกสมาชิก อกท.ดีเด่นและการคัดเลือกสมาชิกพัฒนาสังคมและบริการชุมชนดีเด่น  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด 

23 ตุลาคม 2561 พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

 23 ตุลาคม 2561 พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ที่ว่าการอำเภอธวัชบุรี 

กิจกรรมวันครูแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ (อศจ.ร้อยเอ็ด)

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด เจ้าภาพจัดกิจกรรมวันครูแห่งชาติ (อศจ.ร้อยเอ็ด) ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีนายประจวบ จันทรวงษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งคณะผู้บริหารจากวิทยาลัยฯต่างๆ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในสังกัด อศจ. ร้อยเอ็ด เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก เมื่อวันพุธ ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

ผอ. มอบของที่ระลึกและถ่ายภาพกับนักศึกษาจีน

ดร.ชาติชาย เกตุพรหม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด มอบของที่ระลึก พบปะพูดคุย และร่วมถ่ายภาพกับนักศึกษาจีน โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีน ประจำปีการศึกษา 2561 ทั้ง 3 วิทยาลัย ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาฯ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 11-12 มกราคม 2562 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

กิจกรรมสัมมนาของนักศึกษาจีน ประจำปีการศึกษา 2561(ครั้งที่ 1)

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด เจ้าภาพจัดกิจกรรมสัมมนาของนักศึกษาจีน โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีน ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 โดยมีกิจกรรมทดสอบด้านภาษาไทย การนำใบมะพร้าวมาสานเป็นรูปสัตว์ชนิดต่างๆ ซึ่งเป็นการสืบสานภูมิปัญญาไทยจากวัสดุธรรมชาติ การทัศนศึกษาสถานที่สำคัญในจังหวัดร้อยเอ็ด และการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย ของแต่ละวิทยาลัยฯ ณวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

สถานนีโทรทัศน์ยูนหนาน ประเทศจีน ถ่ายทำรายการฯ

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 สถานนีโทรทัศน์ยูนหนาน จากประเทศจีน ถ่ายทำรายการโทรทัศน์เพื่อออกกอากาศทางช่องของประเทศจีน เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย และการเรียนรู้วัฒนธรรมจีนในประเทศไทย ในช่วงเทศกาลวันตรุษจีนที่ใกล้จะมาถึง สถานที่ถ่ายทำ ณ ห้องเรียน English Edutainment Room วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

การประเมินคุณภาพงานลูกเสือวิสามัญในสถานศึกษา

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพงานลูกเสือวิสามัญในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

กิจกรรมสวัสดีปีใหม่ 2562 หอพักหมู่บ้านปฏิรูป

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมสวัสดีปีใหม่ 2562 และจับฉลากแจกของขวัญให้กับนักเรียน นักศึกษา และรับประทานอาหารร่วมกันกับผู้บริหาร และคณะคุณครู ณ หอพักหมู่บ้านปฏิรูป วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

วษท.ศรีสะเกษ เข้าศึกษาดูงานห้องเรียนเฉพาะทางที่ได้รับ Super Gold

วันที่ 8 มกราคม 2562 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีษะเกษ เข้าศึกษาดูงานห้องเรียนเฉพาะทางอาชีวศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทองการประกวดการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา 1.ห้อง Spread Sheet Room แผนกวิชาบริหารธุรกิจ 2. ห้องเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ แผนกวิชาประมง และ 3.ห้องเรียน English Edutainment Room แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

งานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562

วันที่ 28 ธันวาคม 2561 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562 โดยมีกิจกรรมการแสดงของคุณครูแต่ละแผนกวิชา การจับฉลากแจกของขวัญ ณ บริเวณบ้านพักผู้อำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

พิธีทําบุญตักบาตรเนื่องในวันปีใหม่ 2562

พิธีทําบุญตักบาตรเนื่องในวันปีใหม่ 2562
28 ธันวาคม 2562
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ครูและบุคลากรทางการศึกษา

กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ครูและบุคลากรทางการศึกษา
28 ธันวารม 2561
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

การแข่งขันกีฬาดอนแดงเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด จัดการแข่งขันกีฬาสีนักเรียน นักศึกษา "ดอนแดงเกมส์" และพิธีเปิด-ปิด การแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 256ๅ ระหว่างวันที่ 26-27 ธันวาคม 2561 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

กิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 19 ธันวาคม 2561 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2561 การแสดงของนักเรียน นักศึกษาทั้งระดับ ปวช.และ ปวส. การแสดงของนักศึกษาจีน นักศึกษากัมพูชา และกิจกรรมอื่นที่น่าสนใจอีกมากมาย จัดขึ้น ณ หอประชุมดอนแดง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

การตรวจโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การตรวจโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
โดยความร่วมมือของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว

ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว
เกษตรร้อยเอ็ด ร้อยรักสามัคคี
๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
แปลงนา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

งานเลี้ยงต้อนรับ และ เลี้ยงอำลา ผู้บริหาร ครู และ บุคลากรทางการศึกษา

งานเลี้ยงต้อนรับ และ เลี้ยงอำลา ผู้บริหาร ครู และ บุคลากรทางการศึกษา
ต้อนรับ

1.นายพฤฒิวิชช์ ศิริพันธ์   รองผู้อำนวยการ
2.ครูกิตติศักดิ์ พึ่งสันเทียะ
3.นายธีระชัย ตู้ปัสสา
อำลา 
1.ครูทัชชุวรรณ ปัญญา
2.ครูธนิสา ศิริวงศ์ วันที่ 31 ตุลาคม 2561
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

การประชุมองค์การวิชาชีพเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯ สยามบรมราชกุมารี หน่วยร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๔๐ ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

การประชุมองค์การวิชาชีพเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯ สยามบรมราชกุมารี หน่วยร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๔๐
ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ กันยายน ๒๕๖๑
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

กลุ่มข่าว