โครงการฝึกอบรมการวิเคราะห์สภาพองค์กรและการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (พ.ศ.2566-2570)


นายบุญนำพา ด่างเหลา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการวิเคราะห์สภาพองค์กรและการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (พ.ศ.2566-2570) กล่าวรายงานโดยนายสรพงษ์ แสนกล้า รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ดำเนินงานโดย นายสุพรวิชญ์ คำภักดี หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณพร้อมคณะดำเนินงาน ฯ ในการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้ารับ การอบรม ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร และคณะครูโดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วัชรากร วงศ์คำจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และคณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มาถ่ายทอดความรู้ และฝึกอบรมแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อใช้เป็นทิศทางในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัด ของวิทยาลัยฯ ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมสาเกตุ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด งานประชาสัมพันธ์/ข่าว ปริญญา ขัติยนนท์/ภาพ

พฤหัส 23 ธันวาคม 2564
อ่าน 687 ครั้ง