บุคลากรแผนกวิชา แผนกวิชาสัตวศาสตร์


หัวหน้าแผนก

      

ชื่อ : นางชุติมา แก้วประชุม

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

หน้าที่หลัก : หัวหน้าแผนกวิชา

อีเมล์ : -

เบอร์โทรศัพท์ : 0934429656

ข้อมูลเพิ่มเติม : -

 

      

ชื่อ : นางอรอนงค์ สุขศิริ

ตำแหน่ง : ครูประจำแผนกวิชา

วิทยฐานะ : ชำนาญการ

หน้าที่หลัก : ครู

อีเมล์ : -

เบอร์โทรศัพท์ : 0625491636

ข้อมูลเพิ่มเติม : -

 
      

ชื่อ : นายชิราดล เวียงธรรม

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ : -

หน้าที่หลัก : ครูประจำแผนกวิชา

อีเมล์ : -

เบอร์โทรศัพท์ : 0857462440

ข้อมูลเพิ่มเติม : -

 
      

ชื่อ : นางสาวชนุดี แสบงบาล

ตำแหน่ง : ครูประจำแผนกวิชา

วิทยฐานะ : -

หน้าที่หลัก : ครูผู้ช่วย

อีเมล์ : -

เบอร์โทรศัพท์ : -

ข้อมูลเพิ่มเติม : -

 
      

ชื่อ : นายสภุชล ขันแข็ง

ตำแหน่ง : ครูประจำแผนกวิชา

วิทยฐานะ : -

หน้าที่หลัก : ครูผู้ช่วย

อีเมล์ : -

เบอร์โทรศัพท์ : -

ข้อมูลเพิ่มเติม : -

 
      

ชื่อ : นายอดิสรณ์ บุญยู้

ตำแหน่ง : ครูประจำแผนกวิชา

วิทยฐานะ : -

หน้าที่หลัก : พนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู

อีเมล์ : -

เบอร์โทรศัพท์ : -

ข้อมูลเพิ่มเติม : -

 
      

ชื่อ : ว่าที่ ร.ต.อดิศักดิ์ วินทะไชย์

ตำแหน่ง : ครูประจำแผนกวิชา

วิทยฐานะ : -

หน้าที่หลัก : ครูพิเศษสอน

อีเมล์ : -

เบอร์โทรศัพท์ : -

ข้อมูลเพิ่มเติม : -