งานวิจัยครู

ลำดับ ชื่อผู้วิจัย ชื่องานวิจัย ดาวน์โหลด
1   นายกิตติศักดิ์ พึ่งสันเทียะ
นางสาวประยูร จรรยา
นายวรายุทธ รสชา
  การศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพิ้งปริ้นเซส (Philodendron erubescens) ในสภาพปลอดเชื้อ
2   นายกิตติศักดิ์ พึ่งสันเทียะ
นางเสน่จิต กิตตินานนท์
นายวรายุทธ รสชา1
  ผลของสารชีวภาพต่อความงอกและการเจริญของเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 Effects of Biological Agents on Germination and Seed Growth of White Jasmine Rice 105
3   นายชาติชาย เกตุพรหม

  กลยุทธ์การขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัยเพื่อความมั่นคงทางอาหารของสถานศึกษา อาชีวศึกษาเกษตร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
4   นายชาติชาย เกตุพรหม

  รูปแบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาเกษตรเพื่อการสร้างเกษตรกรยุคใหม่ (Young Smart Farmers) ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเกษตร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
5   นายอรัญ จันทะคัด

  การพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือช่างยนต์ของนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชาช่างยนต์ โดยใช้กิจกรรมจับคู่ฝึกปฏิบัติ
6   นายสรรพวุธ หมู่โสภิญ

  สิ่งประดิษฐ์ สวิทซ์รีโมทดับเครื่องยนต์แทรกเตอร์
7   นายนัฐวุฒิ ภาชู

  สิ่งประดิษฐ์ รถไถนานั่งขับเอนกประสงค์
8   ว่าที่ ร.ต.ศักรินทร์ ศรีประไหม

  สิ่งประดิษฐ์ ตู้เย็นคนจน 4.0
9   นายชัยยงค์ ไวยเวช

  สิ่งประดิษฐ์ เครื่องสูบน้ำและเครื่องตัดหญ้าเอนกประสงค์
10   นายธนพร แสนอุ่น

  สิ่งประดิษฐ์ไฟฉุกเฉินพลังงานแสงอาทิตย์
11   นายพีรพล ประจันพล

  สิ่งประดิษฐ์ ปั๊มลมคอมเพรสเซอร์
12   นายอภิชัย ขันตี

  สิ่งประดิษฐ์ กล่องโฟมฟักไข่
13   นายปริญญา ขัติยนนท์

  การพัฒนาบทเรียนเว็บบล็อกเรื่องคอมพิวเตอร์กราฟฟิก
14   นายณัฐดนัย กองฝ่าย

  ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ Edmodo.com วิชาเครือข่ายเบื้องต้น
15   นายสรศักดิ์ เสน่ห์วงค์

  ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ Edmodo.com
16   นายสุทธิลักษณ์ ศิรินันติกุล

  1. ชุดฝึกทักษะการเรียนการสอน Robot รายวิชาการเขียนโปรแกรม 2. เครื่องติดตาม Rcat Alarm
17   นางสาววาทินี ยะสานติทิพย์

  สื่อการเรียนรู้ Open account type
18   นางสาวชัญญานุช คิมวงษ์

  สื่อการเรียนรู้การบัญชีกิจการพิเศษ
19   นางสาวอัจฉรียา แหล่งสนาม

  สื่อการเรียนรู้การเช่าซื้อและฝากขาย
20   นางสาวสุวนิจ ยาทุม

  สื่อการเรียนรู้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
21   นางสาวนิรมล ศรีสุข

  สื่อการเรียนรู้การจัดตั้งห้างหุ้นส่วน
22   นายวรพล ติวเฮือง

  บทเรียนออนไลน์เครือข่ายคอมพิวเตอร์
23   นายศราวุธ แก่นพิทักษ์

  บทเรียนออนไลน์ วิชาการเขียนโปรแกรมมาตรฐานเปิด
24   นางอมรรัตน์ เหิรเมฆ

  เพลง เดือน
25   นางวิยะดา นัดที

  เพลงตั๋วเงิน
26   นางสาวปรีญานันท์ โพธิ์ชัยแสน

  การทำคุกกี้โดยใช้แป้งข้าวหอมมะลิแทนแป้งสาลี
27   นางสาวปรอยฝน ปาระพิมพ์

  ข้าวแกงทอด
28   นางเดือนเพ็ญ ชนกระโทก

  ไส้กรอกปลาอีสาน
29   นางผกากรอง ด่างเหลา

  ลอดช่องสมุนไพร (ฟักข้าว เฟื่องฟ้า อัญชัน)
30   นางสาวบุญยนุช โพธิชัยเลิศ

  การทำตู้ปลาด้วยกระจกบานเกล็ด
31   นายนรากร เครือสุคนธ์

  เครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติพลังงานแสงอาทิตย์
32   นางผ่องศรี จุลวงค์

  การสร้างบ่อเพาะเลี้ยงอาหารมีชีวิต
33   นางสาวพนิดา ทองเชื้อ

  ศึกษาการเร่งสีปลากัดแฟนซีโดยใช้สีเสียด
34   นายชิราดล เวียงธรรม

  เครื่องหันแพะ หมู ไก่ แรงงานมอเตอร์
35   นางอรอนงค์ สุขศิริ

  การยอมรับทางประสาทสัมผัสของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ไอศกรีมนมสดน้ำฟักข้าวต่างกัน 3 สูตร
36   นางสาวธนิสา ศิริวงศ์

  การเปรียบเทียบสมรรถนะการผลิตของไก่งวงลูกผสมที่ได้รับอาหารข้นผสมกล้วยหมักEM อาหารข้นผสม ผักตบชวาหมักEM และอาหารข้นผสม
37   นางชุติมา แก้วประชุม

  ผลการใช้อาหารหมักต่างชนิดกันต่อสมรรถภาพการผลิตไก่งวง
38   นางบุญสร้าง หวายฤทธิ์

  จุดเริ่มต้นของเงินล้าน
39   นางธงชัย นัดที

  คอกคลอดสุกรจำลอง
40   นายอนันต์ ขวัญศิริกุล

  ผลการศึกษาสมรรถนะการผลิตไก่งวงลูกผสมที่ได้รับอาหารข้นผสมหญ้าเนเปียหมักEM และอาหารข้นผสม
41   นายกิตติพงษ์ จันดีกระยอม

  เอกสารประกอบการสอนวิชาโรคและการสุขาภิบาลสัตว์ รหัสวิชา 3503-2112
42   นายเอกพล เสนาธง

  การปลูกเมล่อนสี่เหลี่ยม
43   นายภานุกูล เทือกชัยคำ

  การใช้เศษวัสดุเหลือใช้มาทำอุปกรณ์ตกแต่งภูมิทัศน์
44   นางรจนา ป้อมแดง

  ถั่วงอกคอนโด
45   นายเอกรัฐ สุดชา

  ปุ๋ยหลอดพร้อมปลูก
46   นายสุริยา โยธา

  พานเชิญรางวัล
47   นางธนพร แสนบุตร

  หัวเชื้อจุลินทรีย์จาวปลวก
48   นางปิยดา เทพภูธร

  การสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน
49   นางศิวพร อินทร์ประสิทธิ์

  ศึกษาการออกรากของกิ่งชำมะนาวเพื่อใช้วัสดุเพาะชำต่างชนิดกันโดยวิธีการควบแน่น
50   นางเสน่จิต กิตตินานนท์

  การสอนแบบ PLUKSA MODEL
51   นายสำราญ อินทร์ประสิทธิ์

  การเพาะเห็ดฟางในตะกร้าโดยใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเป็นวัสดุเพาะ
52   นายกิรวัส คลังบุญครอง

  แบบฝึกทักษะ การออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษในรายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 รหัส 2000-1201
53   นางสาวเกษร ย่องเหล่ายูง

  บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัส 2000-1401
54   นางสาววลัยพร อิทธิถมเพ็ชร์

  การจัดการเรียนรู้โดยใช้ Google Classroom ในรายวิชาทักษะชีวิตและสังคม รหัส 2000-1502
55   นางสาวกีรติ ภวภูตานนท์

  การพัฒนาสื่อ E-book ในรายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 รหัส 2000-1201
56   นายยุทธภูมิ ต้นสีนนท์

  การพัฒนาสื่อ E-book ในรายวิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม รหัส 2000-1501
57   นางสาวอนุธิดา อาศิรกานต์

  การจัดการเรียนรู้โดยใช้ Edmodo ในรายวิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 รหัสวิชา 2000-1203
58   นายวิสิทธิ์ศักดิ์ แสนโสม

  การพัฒนาสื่อประสม วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต รหัส 2000-1301
59   นางทัชชุวรรณ ปัญญา

  เอกสารประกอบการเรียน วิชาภาษาไทยพื้นฐานหน่วยที่ 5 การพูดในโอกาสต่าง ๆ รหัส 2000-1101
60   นางสาวประยูร จรรยา

  เอกสารประกอบการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต รหัส 2000-1301
61   นางสาวจริยา กันจันทร์วงศ์

  การพัฒนาการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตด้วยชุดกิจกรรมเรืองแสง
62   นางภัทรา เกียรติปรกรณ์

  เอกสารประกอบการเรียน วิชาสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้หน่วยที่ 7 การศึกษาค้นคว้าและการเขียนรายงานทางวิชาการ รหัส 3000-1607
63   นางวิภาพร สังขยานนท์

  บทเรียนสำเร็จรูปเรื่อง What do you do? วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม รหัส 3000-1209
64   นายพงษ์ศักดิ์ สังขยานนท์

  จักรยานเพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร วิชาพลศึกษาเพื่องานอาชีพ รหัส 3000-1308
65   นายทรงกฤษณ์ หวายฤทธิ์

  กับดักแมลงวัน วิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม รหัส 2000-1501
66   นางพรฤดี ขวัญศิริกุล

  เอกสารประกอบการเรียน วิชาภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ รหัส 3000-1101
67   นางสาวแสงสุริยามาลากุล เริ่มลึก

  ไม้มหัศจรรย์เพื่อสุขภาพ
68   นางสาวนิรมล ศรีสุข

  การพัฒนาชุดการสอน การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพภายนอก ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี
69   นายปริญญา ขัติยนนท์

  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้การวางองค์ประกอบศิลป์ โดยใช้บทเรียนสื่อประสม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3
70   นายณัฐดนัย กองฝ่าย

  การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 ต่อการจัดการเรียนการสอน รายวิชา เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
71   นางสาววาทินี ยะสานติทิพย์

  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ โดยใช้ชุดเกม OPEN ACCOUNT TYPE เรื่อง การปรับปรุงบัญชี
72   นายสุทธิลักษณ์ ศิรินันติกุล

  การศึกษาค้นคว้าความมีวินัยในห้องเรียน ความขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้น ปวช.3 ห้อง 1 วิชา มัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอ 2204-2106
73   นายสรศักดิ์ เสน่ห์วงศ์

  การพัฒนาระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ EDMODO รายวิชาโปรแกรมตารางคำนวณ (2204-2103) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 (ระบบทวิ ศึกษา) สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
74   นางสาวชัญญานุช คิมวงศ์

  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ ในรายวิชาการบัญชีกิจการพิเศษ ภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2561
75   นางสาวอัจฉรียา แหล่งสนาม

  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการบัญชีเช่าซื้อและฝากขาย โดยการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนของนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาการบัญชี ภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2561
76   นางสาวสุวนิจ ยาทุม

  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ ในรายวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
77   นายวรพล ติวเฮือง

  คุณลักษณะของครูที่พึงประสงค์ ตามทัศนะคติของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
78   นายศราวุธ แก่นพิทักษ์

  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับ ประกาศนีบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ทวิศึกษา ในรายวิชาการเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด โดยใช้บทเรียนออนไลน์
79   นางอมรรัตน์ เหิรเมฆ

  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการปรับปรุงบัญชี โดยใช้บทเพลงในรายวิชาการบัญชีเบื้องต้น 2 สำหรับนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี
80   นางวิยะดา นัดที

  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การบันทึกบัญชีตั๋วเงินรับและตั๋วเงินจ่าย ของนักเรียน ชั้น ปวช.2 โดยการใช้บทเพลงตั๋วเงิน
81   ว่าที่ ร.ต.ศักรินทร์ ศรีประไหม

  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบในรายวิชา เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น ระดับชั้น ปวช.2/1 สาขางานยานยนต์
82   นายเรวัตร สมสะอาด

  ผลการเรียนชุดสื่อผสม ประกอบการเรียนวิชางานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนในการพัฒนาผู้เรียนระดับ ปวช.1 สาขายานยนต์
83   นายพีรพล ประจัน

  ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน วิชาการติดตั้งไฟฟ้าในอาคารของนักศึกษา ปวช.1 สาขาไฟฟ้ากำลัง
84   นายอรัญ จันทะคัด

  การพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือช่างยนต์ของนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชาช่างยนต์ โดยใช้กิจกรรมจับคู่ฝึกปฏิบัติ
85   นายธนกร แสนอุ่น

  การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 สาขางานยานยนต์ ที่มีต่อคุณภาพการสอนของครูรายวิชาการขับรถยนต์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
86   นายสรรพวุธ หมู่โสภิญ

  การศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนและผู้ใช้บริการ ห้องเรียน เทคโนโลยีเฉพาะทาง ห้องเรียนแทรกเตอร์เพื่อการเกษตรภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
87   นายอภิชัย ขันตี

  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการกลับทางหมุนของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง วิชาเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ที่สอนโดยใช้ชุดฝึกการกลับทางหมุนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
88   นายนัฐวุฒิ ภาชู

  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน งานเครื่องยนต์เล็ก รหัสวิชา 2101-2101
89   นายชัยยงค์ ไวยเวช

  การพัฒนาระเบียบวินัยนักเรียนด้านการแต่งกายของนักเรียนในการเข้าชั้นเรียนรายวิชางานฝึกฝีมือ 1 ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1
90   นางสาวปรีญานันท์ โพธิ์ชัยแสน

  ารศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนในเรื่องการไม่ส่งงาน/การบ้าน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 แผนกวิชาอุตสาหกรรม
91   นางสาวปรอยฝน ปาระพิมพ์

  ศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงาน/การบ้านนักเรียนระดับ ปวช.1 แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
92   นางเดือนเพ็ญ ชนกระโทก

  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการคำนวณต้นทุนการผลิต กำไร และราคาจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ในการเรียนแบบบูรณาการโครงการงานอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ที่สอนโดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่องการคำนวณต้นทุนการผลิต ภาคเรียนที่ 1/2561
93   นางผกากรอง ด่างเหลา

  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1 สาขาวิชาอุตสาหกรรมการเกษตร รายวิชาผลิตภัณฑ์ข้าว
94   นางสาวบุญยนุช โพธิชัยเลิศ

  การใช้กระบวนการสอนแบบเสาะหาความรู้เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาในวิชาเทคนิคการเลี้ยงปลา
95   นางผ่องศรี จุลวงค์

  การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนวิชาเทคนิคการเพาะเลี้ยงแพลงก์ตอน รหัสวิชา 3601-2110 ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาประมง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
96   นางสาวพนิดา ทองเชื้อ

  การศึกษาการทำโครงงานอาชีพการเลี้ยงปลานิลของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 สาขาพืชศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1/2561
97   นายนรากร เครือสุคนธ์

  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาประมง ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง เทคนิคการเพาะพันธุ์กุ้ง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
98   นายชิราดล เวียงธรรม

  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการให้เป็นผู้มีวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการเรียนที่ดีขึ้นของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 สาขาสัตวศาสตร์
99   นางอรอนงค์ สุขศิริ

  ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมความรับผิดชอบกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาหลักการเลี้ยงสัตว์ของนักศึกษา ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 1
100   นางสาวธนิสา ศิริวงศ์

  การเสริมสร้างทักษะและแรงจูงใจต่อการเรียนวิชา หลักพันธุศาสตร์ ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1
101   นายกิตติพงษ์ จันดีกระยอม

  ผลการใช้ใบมะรุมเสริมในสูตรอาหารต่อสมรรณภาพการผลิตสุกรรุ่น-ขุน
102   นางชุติมา แก้วประทุม

  ผลการใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ L.E.โดยใช้ชุดสื่อประสมการเรียนรู้เรื่องประเภทและชนิดของวัตถุดิบอาหารสัตว์ในรายวิชาโภชนศาสตร์สัตว์เบื้องต้นระดับชั้น ปวส.1 สาขาสัตวศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1/2561
103   นายธงชัย นัดที

  การพัฒนาทักษะการตอนสุกรเพศผู้ วิชาการผลิตสุกรของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ โดยใช้วิธีการทำซ้ำ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
104   นายอนันต์ ขวัญศิริกุล

  พัฒนาพฤติกรรมของนัดเรียนในเรื่องการไม่ส่งงาน วิชา สารชีวภาพเพื่อการเกษตร ของนักเรียนศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2
105   นางบุญสร้าง หวายฤทธิ์

  การศึกษาการเจริญเติบโตของไก่กระทงโดยใช้ไฟสีต่างกัน
106   นางรจนา ป้อมแดง

  การใช้สื่อเอนิเมชั่นและ Graphic Review ประกอบการเรียนการสอนในการเรียนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการเรียน รายวิชา พลังงานและสิ่งแวดล้อม เรื่องโครงสร้างและองค์ประกอบของพืช ในระดับชั้นประกาศนีบัตรวิชาชีพปี 2
107   นายเอกรัฐ สุดชา

  การศึกษาเจตคติต่อวิชาดินและปุ๋ยของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 สาขาพืชศาสตร์
108   นายสุริยา โยธา

  การศึกษาพฤติกรรมเรื่องการไม่ส่งงาน/การบ้านของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 สาขางานพืชศาสตร์ วิชาการพัฒนาความเป็นผู้นำฯ
109   นางธนพร แสนบุตร

  การพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน PBL. ในรายวิชาการผลิตพืชไร่
110   นางปิยดา เทพภูธร

  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลักพืชกรรมโดยวิธีเพื่อนช่วยเพื่อนของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาพืชศาสตร์ ปีการศึกษา 2561
111   นางศิวพร อินทร์ประสิทธิ์

   นางศิวพร อินทร์ประสิทธิ์ รูปเล่มรายงานวิจัยฯ 20 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลักพืชกรรมโดยวิธีเพื่อนช่วยเพื่อนของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาพืชศาสต
112   นายสำราญ อินทร์ประสิทธิ์

  การเปรียบเทียบผลผลิตเห็ดนางฟ้าภูฐานในวัสดุเพาะต่างชนอดกัน
113   นางเสน่จิต กิตตินานนท์

  การพัฒนาการเรียนรู้วิชาพฤกษศาสตร์ ที่สอนโดยใช้กระบวนการสอนแบบ PLUEKSA
114   นางสาวเกษร ย่องเหล่ายูง

  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาบริหารธุรกิจ ด้วยบทเรียนสำเร็จรูป เรื่องร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์
115   นายกิรวัส คลังบุญครอง

  การพัฒนาและส่งเสริมการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ด้วยแบบฝึกหัด รายวิชา ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 รหัสวิชา(2000-1203)
116   นางสาววลัยพร อิทธิถมเพ็ชร์

  การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ Google classroom รายวิชาทักษะชีวิตและสังคมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
117   นางแสงสุริยามากุล เริ่มลึก

  การป้องกันภัยการติดเกมส์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 ที่เรียนในรายวิชาเพศวิถีศึกษา
118   นางสาวกีรติ ภวภูตานนท์

  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-Books) สำหรับนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
119   นางอนุธิดา อาศิรกานต์

  การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้บนสื่อออนไลน์ Edmodo รายวิชา ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 (2000-1203) Unit 6 Shopping ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 แผนกวิชาพืชศาสตร์
120   นายวิสิทธิ์ศักดิ์ แสนโสม

  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยลความรับผิดชอบของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขา อุตสาหกรรมเกษตร รายวิชา วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 2000-1301
121   นางสาวประยูร จรรยา

  รายงานการใช้และการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพ รหัสวิชา 2000-1301 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556
122   นางทัชชุวรรณ ปัญญา

  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชาภาษาไทยพื้นฐาน เพื่อการนำเสนอผลงาน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
123   นางภัทรา เกียรติปกรณ์

  การศึกษาพฤติกรรม การแก้ไขปัญหาไม่ส่งงานของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 รายวิชาสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
124   นางสาวจริยา กันจันทร์วงศ์

  การเสริมแรงต่อการเรียนวิชา วิทยาศาสตร์เพื่องานเกษตรและประมง ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาสัตวศาสตร์
125   นายพงษ์ศักดิ์ สังขยานนท์

  การศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 สาขาพืชศาสตร์
126   นางทรงกฤษณ์ หวายฤทธิ์

  การศึกษาความมีวินัยในตนเองด้านความรับผิดชอบในห้องเรียนของนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 ประเภทวิชาเกษตรศาสตร์ และบริหารธุรกิจ
127   นางวิภาพร สังขยานนท์

  การฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้น ปวส. 1 สาขาวิชาพืชศาสตร์
128   นางพรฤดี ขวัญศิริกุล

  การศึกษาพฤติกรรมของนกเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 สาขาสัตวศาสตร์ในเรื่องการไม่ส่งงาน/การบ้าน
129   นางชุติมา แก้วประชุม

  ผลการพัฒนาสูตรอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตไก่งวง
130   นายศราวุธ แก่นพิทักษ์

  การพัฒนาการอ่าน และเขียนคำศัพท์เฉพาะในรายวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้นของนักเรียนทวิศึกษา ระดับชั้น ปวช. 2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
131   นายปริญญา ขัติยนนท์

  การเรียนรู้องค์ประกอบศิลป์ในรายวิชา องค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์
132   นายสุทธิลักษณ์ ศิรินันติกุล

  การส่งเสริมเจตคติในการส่งงานของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๓
133   นางสาวชัญญานุช คิมวงศ์

  การแก้ไขปัญหานักเรียนขาดทักษะในเรื่องกระบวนการจัดทำบัญชี โดยใช้ชุดการสอนบทเรียนสำเร็จรูป ของนักเรียนระดับชั้น ปวช. ๒ สาขาวิชาการบัญชี รายวิชากระบวนการจัดทำบัญชี
134   นายวรพล ติวเฮือง

  การป้องกันภัยการติดเกมส์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ที่เรียนในรายวิชาอินเตอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจ
135   นายณัฐดนัย กองฝ่าย

  การพัฒนาทักษะการพิมพ์ด้วยชุดโปรแกรมฝึกพิมพ์ในรายวิชา การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานอาชีพ
136   นางอมรรัตน์ เหิรเมฆ

  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีพการบัญชีเบื้องต้น ๒ โดยวิธีการสอนแบบตัวต่อตัวและแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ ๑ สาขาวิชาการบัญชี
137   นางสาวสุวนิจ ยาทุม

  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๑ สาขางานยานยนต์ ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
138   นางสาววาทินี ยะสานติทิพย์

  การพัฒนาทักษะการพิมพ์ดีดสัมผัส ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๑ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
139   นางสาวอัจฉรียา แหล่งสนาม

  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาระบบบัญชี โดยการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนกับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ ๑ สาขาการบัญชี
140   นายสรศักดิ์ เสน่ห์วงศ์

  การพัฒนาการจัดการเรียนรู้บนสื่อการสอนออนไลน์ EDMODO รายวิชาโปรแกรมตารางคำนวณ (๒๒๐๔ – ๒๑๐๓) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ชั้นปีที่ ๑ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
141   นางวิยะดา นัดที

  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชีต้นทุนเบื้องต้นโดยใช้การเรียนการสอนแบบร่วมมือ (Student team – achievement divisions) ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.๓ สาขาการบัญชี
142   นายพีรพล ประจัน

  ความสามารถในการออกแบบโครงงาน วิชาการติดตั้งไฟฟ้าในอาคารของ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๑ โดยวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ
143   นายอภิชัย ขันตี

  ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการขยายย่านวัดแรงดันไฟฟ้า โดยใช้ชุดฝึกทดลองวิชาเครื่องวัดไฟฟ้า ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ชั้นปีที่ ๑ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
144   นายนัฐวุฒิ ภาชู

  การพัฒนาชุดฝึกปฏิบัติ รายวิชางานส่งกำลังรถยนต์ รหัสวิชา๒๑๐๑–๒๐๐๓ ของนักเรียน ปวช.๓ สาขางานยานยนต์
145   นายอรัญ จันทะคัด

  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชางานไฟฟ้ารถยนต์ของนักเรียน ปวช.๒ สาขางานยานยนต์
146   นายธนกร แสนอุ่น

  การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ปวช.๒ สาขางานยานยนต์ที่มีต่อคุณภาพการสอนของครูที่สอนรายวิชานิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น
147   นายชัยยงค์ ไวยเวช

  การพัฒนาระเบียบวินัยนักเรียน ด้านการแต่งกายของนักเรียนในการเข้าชั้นเรียนรายวิชา งานไฟฟ้ารถยนต์ ของนักเรียน ปวช.๑ สาขางานยานยนต์
148   นางสาวปรีญานันท์ โพธิ์ชัยแสน

  การวัดเจตคติที่มีต่อรายวิชาอุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้น ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๑ แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
149   นางสาวปรอยฝน ปาระพิมพ์

  การเสริมสร้างเจตคติที่ดีในการส่งงาน วิชาผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเพื่อการค้าของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ ๑ แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
150   นางเดือนเพ็ญ ชนกระโทก

  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำของนักเรียนระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๓ สาขาประมง
151   นางผกากรอง ด่างเหลา

  การศึกษาการเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาผลิตภัณฑ์สัตว์ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๒ (ปวช.๒) แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตรโดยใช้กระบวนการเรียนรู้“แบบสไตล์การเรียนรู้ ๓ แบบ”
152   นางสาวบุญยนุช โพธิชัยเลิศ

  การสำรวจการส่งงานของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.๒ สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในรายวิชาเทคนิคการเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน
153   นางผ่องศรี จุลวงค์

  การศึกษาเจนคติต่อการเรียนวิชาการจัดการฟาร์มสัตว์น้ำของนักศึกษา ชั้นปวส.2 สาขาประมง
154   นางสาวพนิดา ทองเชื้อ

  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 สาขาประมง รายวิชามีนวิยา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
155   นายนรากร เครือสุคนธ์

  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ ๑ สาขาวิชาประมง ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษา เรื่อง เทคนิคการเลี้ยงกุ้ง
156   นายชิราดล เวียงธรรม

  การแก้ปัญหาพฤติกรรมการไม่ส่งงานโดยใช้เสริมแรงทางบวก วิชาปฏิบัติงานเกษตรของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 สาขาสัตวศาสตร์
157   นางอรอนงค์ สุขศิริ

  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาหลักการเลี้ยงสัตว์ระดับชั้น ปวช.๑ แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
158   นางสาวธนิสา ศิริวงศ์

  ผลการศึกษาสมรรถนะการผลิตของไก่งวงลูกผสมที่ได้รับอาหารข้นผสมหญ้าเนเปียหมัก EM และอาหารข้นผสม
159   นางชุติมา แก้วประทุม

  ผลการใช้ชุดสื่อประสมการเรียนรู้วิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมในการเกษตรต่อความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนระดับชั้น ปวช.๑ สาขาสัตว์ศาสตร์
160   นายธงชัย นัดที

  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ ของ นักเรียนระดับชั้น ปวส.๒ สาขาวิชาสัตว์ศาสตร์ โดยใช้แบบประเมินก่อนเรียนและหลังเรียน
161   นายอนันต์ ขวัญศิริกุล

  ผลการศึกษาสมรรถนะการผลิตของไก่งวงลูกผสมที่ได้รับอาหารข้นผสมกล้วยหมัก EM และอาหารข้นผสม
162   นางบุญสร้าง หวายฤทธิ์

  การเปรียบเทียบสูตรอาหาร The contrast formula food
163   นายเอกพล เสนาธง

  ครูที่พึ่งประสงค์ของนักเรียน
164   นายภานุกูล เทือกชัยคำ

  ปัญหานักศึกษาหนีเรียน ระดับชั้น ปวส.๒ สาขางานพืชศาสตร์(ARAVA)
165   นายเอกรัฐ สุดชา

  การปรับเปลี่ยนพฤติกรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนระดับชั้น ปวช.๒ สาขาพืชศาสตร์
166   นายสุริยา โยธา

  การพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือสื่อการนำเสนอ ของนักศึกษาระดับ ปวส.๒ แผนกวิชาพืชศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมจับคู่ฝึกปฏิบัติ
167   นางธนพร แสนบุตร

  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๑ สาขาพืชศาสตร์ในรายวิชาปฏิบัติงานเกษตร
168   นางปิยดา เทพภูธร

  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเสรีรวิทยาของพืชโดยใช้โครงการเป็นฐานของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ ๒ ทวิภาคีไทย – อิสราเอล
169   นางศิวพร อินทร์ประสิทธิ์

  ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.๒ สาขาวิชาพืชศาสตร์ จำนวน ๒๒ คน
170   นายสำราญ อินทร์ประสิทธิ์

  ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้น ปวช.๑ สาขางานพืชศาสตร์ จำนวน ๒๐ คน
171   นางเสน่จิต กิตตินานนท์

  ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ชื่อพรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยกิจกรรมการเรียนรู้ชื่อพรรณไม้ผ่าน รหัสคิวอาร์(QR code) ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.๑ สาขาวิชาพืชศาสตร์
172   นายกิรวัส คลังบุญครอง

  การแก้ปัญหาเด็กอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษไม่ออกด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI : Computer Assisted Instruction) แผนกไฟฟ้ากำลัง วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง ๒ รหัสวิชา ๒๐๐๐ – ๑๒๐๒
173   นางสาวเกษร ย่องเหล่ายูง

  การพัฒนาทักษะการคิดคำนวณ การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้แบบฝึกทักษะกับนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ ๑สาขาวิชาการบัญชี
174   นางแสงสุริยามาลากุล เริ่มลึก

  การศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ชั้นปีที่ ๓
175   นายยุทธภูมิ ต้นสีนนท์

  การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงาน ของนักศึกษาระดับ ปวช.ชั้นปีที่ ๑ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ที่เรียนในรายวิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ไทย
176   นางสาวกีรติ ภวภูตานนท์

  การฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๑ สาขาวิชาการบัญชี
177   นางสาวววลัยพร อิทธิถมเพ็ชร์

  การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคแบบจิ๊กซอว์(Jigsaw) เรื่องกฎหมายแรงงานระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
178   นางอนุธิดา อาศิรกานต์

  การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงและเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียน ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๒แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการเกษตร รหัสวิชา ๒๐๐๐ – ๑๒๒๖
179   นายวิสิทธิ์ศักดิ์ แสนโสม

  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๒ สาขาไฟฟ้ากำลัง
180   นางสาวประยูร จรรยา

  การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตย์น้ำต่อครูผู้สอนวิชาเคมีทั่วไปและการวิเคราะห์
181   นางทัชชุวรรณ ปัญญา

  การแก้ปัญหาไม่ส่งงานของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ชั้นปีที่ ๑ หลักสูตรอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท(อศ.กช.) รายวิชา ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
182   นางภัทรา เกียรติปกรณ์

  การพัฒนาการเรียนการสอนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๑โดยการจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน วิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ
183   นางสาวจริยา กันจันทร์

  การเสริมแรงต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่องานเกษตรและประมง(๓๐๐๐ – ๑๓๑๑) ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ ๑ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
184   นางทรงกฤษณ์ หวายฤทธิ์

  การศึกษาความมีวินัยในตนเองด้านความรับผิดชอบในห้องเรียนของนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.2 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
185   นางพรฤดี ขวัญศิริกุล

  การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปี ๑ สาขาคอมพิวเตอร์ ในเรื่องการไม่ส่งงาน/การบ้าน
186   นายปริญญา ขัติยนนท์

  การเรียนรู้องค์ประกอบศิลป์ในรายวิชา องค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์
187   นายณัฐดนัย กองฝ่าย

  การพัฒนาทักษะการพิมพ์ด้วยชุดโปรแกรมฝึกพิมพ์ในรายวิชา การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานอาชีพ
188   นางสาววาทินี ยะสานติทิพย์

  การพัฒนาทักษะการพิมพ์ดีดสัมผัส ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
189   นายสุทธิลักษณ์ ศิรินันติกุล

  การส่งเสริมเจตคติในการส่งงานของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3
190   นายสรศักดิ์ เสน่ห์วงศ์

  การศึกษาวิธีการสอนโดยใช้สื่อประสมที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์(3204-2005) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
191   นางสาวชัญญานุช คิมวงศ์

  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับขั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการบัญชีและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ รหัสวิชา 2001-1001 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2556
192   นางสาวอัจฉรียา แหล่งสนาม

  การพัฒนากิจกรรมที่ส่งเสริมพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ของนักเรียนนักศึกษา ที่ปฏิบัติหน้าที่ธนาคารโรงเรียน
193   นางสาวสุวนิจ ยาทุม

  การแก้ไขปัญหานักเรียนขาดทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ โดยใช้ชุดการสอนบนเรียนสำเร็จรูปของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 สาขาการบัญชี และคอมพิวเตอร์
194   นายวรพล ติวเฮือง

  การศึกษาพฤติกรรมการส่งงานของนักเรียน ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 แผนกวิชาบริหารธุรกิจ
195   นายศราวุธ แก่นพิทักษ์

  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ระหว่างการจัดการเรียนการสอนด้วยโปรแกรมจำลองการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ กับการเรียนการสอนแบบปกติ กรณีศึกษา นักเรียนระดับ ปวช. 1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ กับนักศึกษา ระดับ ปวส.1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
196   นางปิ่นฤดี วิเศษสุวรรณ

  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชีห้างหุ้นส่วน เรื่อง การแบ่งกำไรขนาดทุนระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนของนักเรียนระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาการบัญชี ภาคเรียนที่ 1/2560 โดยการใช้แบบฝึกหัด
197   นางอมรรัตน์ เหิรเมฆ

  การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน (PjBL) ในรายวิชาการบัญชีชั้นสูง 1 สำหรับนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 สาขาการบัญชี
198   นางวิยะดา นัดที

  การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับตั๋วเงินรับ และตั๋วเงินจ่าย ในรายวิชาการบัญชีตั๋วเงินของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 สาขาบัญชี โดยเน้นการทำแบบฝึกหัดในชั้นเรียน
199   ว่าที่ ร.ต.ศักรินทร์ ศรีประไหม

  การพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือช่างยนต์ ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 สาขายานยนต์
200   นายเรวัตร สมสะอาด

  ผลการเรียนชุดสื่อผสม ประกอบการเรียนรายวิชางานเครื่องยนต์เล็ก ในการพัฒนาผู้เรียนระดับ ปวช. สาขาวิชายานยนต์
201   นายพีรพล ประจัน

  การปรับพฤติกรรมการเรียนวิชาเครื่องวัดไฟฟ้า เรื่องการใช้มัลติมิเตอร์โดยฝช้กระบวนกสนกลุ่มสำหรับนักเรียน ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
202   นายอรัญ จันทะคัด

  การพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือช่างยนต์ของนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชายานยนต์
203   นายอภิชัย ขันตี

  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการกลับทางหมุนของมอเตอร์ 3 เฟส วิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาช่างยนต์
204   นายนัฐวุฒิ ภาชู

  การพัฒนาชุดฝึกปฏิบัติ รายวิชางานเครื่องล้างรถยนต์ รหัสวิชา 2101–1003 ของนักเรียน ปวช.3
205   นายนัฐวุฒิ ภาชู

  การพัฒนาชุดฝึกปฏิบัติ รายวิชางานเครื่องล้างรถยนต์ รหัสวิชา 2101–1003 ของนักเรียน ปวช.3
206   นายชัยยงค์ ไวยเวช

  การพัฒนาระเบียบวินัยนักเรียน ด้านการแต่งกายของนักเรียนในการเข้าชั้นเรียน รายวิชางานฝึกฝีมือ 1 ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชายานยนต์
207   นางสาวปรีญานันท์ โพธิ์ชัยแสน

  การวัดเจตคติที่มีต่อรายวิชาอุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้น ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาพืชศาสตร์
208   นางสาวปรอยฝน ปาระพิมพ์

  ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนักเรียน นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
209   นางเดือนเพ็ญ ชนกระโทก

  การให้แรงเสริมทางบวกเพื่อส่งเสริมเจตคติต่อวิชาผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
210   นางผกากรอง ด่างเหลา

  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียน ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขาอุตสาหกรรมเกษตรในรายวิชาการผลิตภัณฑ์ข้าว
211   นางสาวบุญยนุช โพธิชัยเลิศ

  การใช้กระบวนการสอบแบบเสาะหาความรู้เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการผลิตอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาในรายวิชาเทคนิคการเลี้ยงปลา
212   นางผ่องศรี จุลวงค์

  การศึกษาการทำโครงงานอาชีพ (PjBL) การเพาะพันธุ์ปลาดุกของนักศึกษาชั้น ปวส.1 สาขาประมง
213   นางสาวพนิดา ทองเชื้อ

  การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำต่อครูผู้สอนวิชาเทคนิคการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม
214   นายนรากร เครือสุคนธ์

  การใช้สัญญาเงื่อนไขปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการส่งงานให้ตรงเวลา เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางกรเรียน ของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาประมง รายวิชาอาหารและโภชนาการสัตว์น้ำ
215   นายชิราดล เวียงธรรม

  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขาสัตวศาสตร์
216   นางสาวธนิสา ศิริวงศ์

  การใช้แรงจูงใจการแก้ปัญหานักเรียนที่ไม่มีส่วนร่วมในชั้นเรียนวิชาหลักการเลี้ยงสัตว์ ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาสัตวศาสตร์
217   นางชุติมา แก้วประทุม

  การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหาการเรียนวิชาโครงการต่อความสำเร็จในการทำวิจัย ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 สาขาสัตวศาสตร์
218   นายธงชัย นัดที

  การพัฒนาทักษะการตอนสุกรเพศผู้ วิชาการผลิตสุกรของนักเรียน ปวช.2 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ โดยใช้วิธีการทำซ้ำ
219   นายอนันต์ ขวัญศิริกุล

  การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปี 2 สาขาสัตวศาสตร์
220   นางบุญสร้าง หวายฤทธิ์

  การศึกษาผลของการเลี้ยงไก่พื้นเมืองที่ให้วัคซีนกับไม่ให้วัคซีน
221   นายภานุกูล เทือกชัยคำ

  การศึกษาพฤติกรรมเรื่องการไม่ส่งงาน/การบ้านของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.2 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
222   นายเอกรัฐ สุดชา

  การศึกษาความพึงพอในของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนของครู วิชาดินและปุ๋ย
223   นายสุริยา โยธา

  การแก้ปัญหานักศึกษาที่มีพฤติกรรมขาดความกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ในชั้นเรียน รายวิชาการพัฒนาความเป็นผู้นำเกษตรกรในอนาคต โดยใช้กระบวนการกลุ่ม
224   นางธนพร แสนบุตร

  การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบการส่งงานของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.2 สาขาสัตวศาสตร์
225   นางปิยดา เทพภูธร

  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลักพืชกรรมโดยวิธีเพื่อช่วยเพื่อน ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1
226   นายสำราญ อินทร์ประสิทธิ์

  การเสริมสร้างความรับผิดชอบในการบันทึกข้อมูลนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาพืชศาสตร์ ในรายวิชาการผลิตข้าว โดยใช้กิจกรรมผู้เรียนมีส่วนร่วม
227   นางเสน่จิต กิตตินานนท์

  การพัฒนาการเรียนรู้ชื่อพรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน วิชาพฤกษศาสตร์ ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาพืชศาสตร์
228   นางสาวเกษร ย่องเหล่ายูง

  พัฒนาการทางสังคม การปลูกค่านิยม และความรับผิดชอบของนักศึกษาในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 สาขาพืชศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
229   นางแสงสุริยามาลากุล เริ่มลึก

  การป้องกันภัยการติดเกมส์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 ที่เรียนในรายวิชาการจัดระเบียบชีวิตเพื่อความสุข
230   นายยุทธภูมิ ต้นสีนนท์

  การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียน ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 สาขาช่างยนต์ เรื่อง การไม่ส่งงานและการบ้าน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขาช่างยนต์
231   นางสาวกีรติ ภวภูตานนท์

  การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำพื้นฐานของนักเรียน ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร โดยใช้แบบฝึกทักษะในรายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1
232   นางสาวววลัยพร อิทธิถมเพ็ชร์

  การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การดำรงตนเป็นพลเมืองดี วิชาทักษะชีวิตและสังคม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2
233   นางอนุธิดา อาศิรกานต์

  การพัฒนาการจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกกิจกรรมเพิ่มพูนคำศัพท์ร่วมกับการอ่าน ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 สาขาการบัญชี วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน รหัสวิชา 2000 – 1201
234   นายวิสิทธิ์ศักดิ์ แสนโสม

  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาไฟฟ้ากำลัง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
235   นางสาวประยูร จรรยา

  การศึกษาประสิทธิภาพของกระบวนการและผลลัพธ์ (E1/E2) ในรายวิชาจุลชีววิทยา โดยใช้วิธีการสอนแบบบูรณาการคู่ขนานร่วมกับวิชาการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
236   นางทัชชุวรรณ ปัญญา

  การพัฒนาความสามารถด้านการพูดนำเสนอผลงาน โดยใช้การสอนแบบบทบาทสมมุติ วิชาภาษาไทยพื้นฐานของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.1) สาขาสัตวศาสตร์
237   นางภัทรา เกียรติปกรณ์

  การศึกษาพฤติกรรม การแก้ไขปัญหาไม่ส่งงานของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.1) รายวิชา สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
238   นางสาวจริยา กันจันทร์

  การเสริมแรงต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาบัญชีและคอมพิวเตอร์ แผนกวิชาบริหารธุรกิจ
239   นายพงษ์ศักดิ์ สังขยานนท์

  การศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักศึกษา ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 สาขาพืชศาสตร์
240   นางทรงกฤษณ์ หวายฤทธิ์

  การศึกษาความมีวินัยในตนเองด้านความรับผิดชอบในห้องเรียนของนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการบัญชี และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
241   นางวิภาพร สังขยานนท์

  การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษนักศึกษา ปวส.1 การบัญชี ในรายวิชาภาษษอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม
242   นางพรฤดี ขวัญศิริกุล

  การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปี 1 สาขาสัตวศาสตร์ ในเรื่องการไม่ส่งงาน/การบ้าน
243   นางผุสดี ดาดวง

  การใช้แบบฝึกเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาสัตวศาสตร์
244   นางนิ่มนวล นาสินพร้อม

  การใช้เกมคอมพิวเตอร์เพื่อแก้ปัญหาทักษะการใช้แป้นพิพม์ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.1 แผนกพณิชยการ
245   นางสาววาทินี ยะสานติทิพย์

  การใช้แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาความสามารถทางการเรียน วิชา การบัญชีเบื้องต้น 1 สำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนต่ำ ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
246   นายสรศักดิ์ เสน่ห์วงค์

  การวิจัยความต้องการต่อการใช้งานระบบการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต(E-Learning) ในรายวิชาการสร้างเว็บไซต์ (22042009) ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
247   นางสาวชัญญานุช คิมวงศ์

  การแก้ไขปัญหานักเรียนขาดทักษะในเรื่องการจัดทำงบการเงินของบริษัท โดยใช้ชุดการสอนบทเรียนสำเร็จรูป ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชาการบัญชี รายวิชาการบัญชีบริษัทจำกัด
248   นางสาวอัจฉรียา แหล่งสนาม

  การปรับพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่เรียนวิชาการขายเบื้องต้น 1
249   นางสาวสุวนิจ ยาทุม

  การสำรวจการเข้าเรียนสายของนักเรียนระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชาพืชศาสตร์ ในรายวิชาคอมพิวเตอร์และสานสนเทศเพื่องานอาชีพ
250   นายไพรัตน์ โททอง

  การพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องเทคนิคการสร้างภาพเคลื่อนไหว ในโปรแกรม Adobe Flash เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1
251   นางนิ่มนวล นาสินพร้อม

  การพัฒนาผู้เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะบัญชีสินค้าของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 พณิชยการวิชาบริหารธุรกิจ
252   นางสาววาทินี ยะสานติทิพย์

  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาบัยชีเบื้องต้น 2 ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 แผนวิชาการบัญชี
253   นายสรศักดิ์ เสน่ห์วงค์

  การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้บนสื่อออนไลน์ EDMODO รายวิชาโปรแกรมตารางคำนวณ (2204-2103) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
254   นางสาวชัญญานุช คิมวงศ์

  การศึกษาพฤติกรรมการคุยกันในชั้นเรียน ของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
255   นางสาวอัจฉรียา แหล่งสนาม

  การศึกษาปัญหาและอุปสรรคของนักเรียนเกี่ยวกับการเรียนการสอน รายวิชาการขายเบื้องต้น 2 ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการบัญชีและสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
256   นางสาวสุวนิจ ยาทุม

  การศึกษาพฤติกรรมการใช้มือถือ ของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ รายวิชาธรรมาภิบาลเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร
257   นายวรพล ติวเฮือง

  การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Edmodo บน Tablet Pc ในรายวิชา โปรแกรมตารางคำนวณ (2204-2103) นักเรียน ปวช.1 แผนกวิชาบริหารธุรกิจ
258   นายพิทยา ถาวะโร

  การศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนในรายวิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชาการบัญชี
259   นายศราวุธ แก่นพิทักษ์

  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 โดยใช้บทเรียนออนไลน์
260   นางปิ่นฤดี วิเศษสุวรรณ

  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชากระบวนการจัดทำบัญชี เรื่องการปฏิบัติงานบัญชีของกิจการประเภทธุรกิจซื้อขายสินค้าของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.2 สาขาการบัญชี
261   นางอมรรัตน์ เหิรเมฆ

  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีร่วมค้าและระบบใบสำคัญ เรื่องการบัญชีเกี่ยวกับกิจการร่วมค้า ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาบัญชี โดยใช้แบบฝึกทักษะ
262   นางวิยะดา นัดที

  การพัฒนาการเรียนรู้การบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายการผลิตของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 สาขาพณิชยการ โดยการใช้แบบฝึกทักษะ
263   ว่าที่ ร.ต.ศักรินทร์ ศรีประไหม

  การพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือช่างยนต์ของนักศึกษาระดับ ปวช.3 สาขางานยานยนต์
264   นายสรรพวุธ หมู่โสภิญ

  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนชั้น ปวช.2 สาขายานยนต์
265   นายเรวัตร สมสะอาด

  ผลการเรียนชุดสื่อผสม ประกอบการเรียนวิชางานเครื่องยนต์ดีเซล ดารพัฒนาผู้เรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชั้นปีที่ 1 สาขายานยนต์
266   นายพีรพล ประจัน

  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนวิชาการติดตั้งไฟฟ้าในอาคารของนักเรียน ปวช.1 สาขาไฟฟ้ากำลัง
267   นายอรัญ จันทะคัด

  การพัฒนาระเบียบวินัยนักเรียน ด้านการแต่งกายของนักเรียนในการเข้าขั้นเรียน รายวิชางานไฟฟ้ารยนต์ ของนักเรียน ปวช.2 สาขาวิชายานยนต์
268   นายอภิชัย ขันตี

  การใช้สื่อนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์แก้ปัญหาความเข้าใจในการเรียน เรื่อง หลักการเหนี่ยวนำของแม่เหล็กไฟฟ้า โดยศึกษาหาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน วิชาเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรงของนักเรียน ปวช. 2 สาขาไฟฟ้ากำลัง
269   นายชัยยงค์ ไวยเวช

  การพัฒนาระเบียบวินัยนักเรียน ด้านการแต่งกายของนักเรียนในการเข้าชั้นเรียน รายวิชางานฝีมือ ของนักเรียน ปวช.1 สาขาวิชายานยนต์
270   นางสาวปรีญานันท์ โพธิ์ชัยแสน

  การจัดเจตคติที่มีต่อรายวิชาอุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้น ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาสัตวศาสตร์
271   นางสาวปรอยฝน ปาระพิมพ์

  การศึกษาการเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาสารเจือปนในอาหารของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 (ปวช.1) แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษ๖รโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ “แบบสไตล์การเรียนรู้ 3 แบบ”
272   นางเดือนเพ็ญ ชนกระโทก

  การศึกษาการพัฒนาพฤติกรรมการกล้าแสดงออก รายวิชาผลิตภัณฑ์เห็ด ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
273   นางผกากรอง ด่างเหลา

  การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบการส่งงานของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร โดยการใช้เสริมแรงทางบวก
274   นางสาวบุญยนุช โพธิชัยเลิศ

  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของคะแนนปลายภาค รายวิชาการจัดการวัตถุดิบสัตว์น้ำ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1
275   นางผ่องศรี จุลวงค์

  การศึกษาความพึงพอใจต่อการทำโครงการขยายพันธุ์ไม้น้ำของนักเรียนชั้น ปวช.3 สาขาประมง
276   นางสาวพนิดา ทองเชื้อ

  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการเพาะเลี้ยงปลา รายวิชาชีววิทยาของปลา รหัสวิชา 2601-1001 ของนักเรียนชั้น ปวช.1 ผลิตสัตว์น้ำและรายวิชาชีววิทยาของปลา รหัสวิชา 3600-0002 ระดับชั้น ปวส.1(ม.6)
277   นายนรากร เครือสุคนธ์

  การแก้ไขปัญหานักศึกษาขาดทักษะในเรื่องการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ โดยใช้การสอนบทเรียนสำเร็จรูปของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ รายวิชาการวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพน้ำ
278   นายชิราดล เวียงธรรม

  การศึกษาความพึงพอใจการเรียนภาคปฏิบัติต่อการปฏิบัติ วิชาอาหารสัตว์เบื้องต้น ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาเกษตรศาสตร์
279   นางสาวธนิสา ศิริวงศ์

  การศึกษาความพึงพอใจการเรียนภาคทฤษฎีต่อภาคปฏิบัติ วิชาอาหารสัตว์เบื้องต้นของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตร ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
280   นางชุติมา แก้วประทุม

  การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหาการเรียน วิชาสัมมนาต่อความสำเร็จในการเรียนวิชาสัมมนาทางด้านสัตวศาสตร์ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 สาขาสัตวศาสตร์
281   นายธงชัย นัดที

  การใช้ตรายางเสริมแรงทางบวกเปรียบเทียบพฤติกรรมการส่งงาน ระหว่างนักเรียนทั้งสองห้องในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2
282   นายอนันต์ ขวัญศิริกุล

  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 3
283   นางบุญสร้าง หวายฤทธิ์

  การปรับปรุงพฤติกรรมการส่งงานไม่ตรงเวลาโดยใช้การสร้างข้อตกและการบันทึก ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2
284   นายเอกพล เสนาธง

  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบ ของนักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3
285   นายภานุกูล เทือกชัยคำ

  ปัญหานักศึกษาหนีเรียน
286   นายเอกรัฐ สุดชา

  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้วิธีการเรียนรู้ แบบมีส่วนร่วม รายวิชาดินและน้ำเพื่อการเกษตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 สาขาวิชาพืชศาสตร์
287   นายสุริยา โยธา

  การใช้รางวัลเพื่อส่งเสริมเจตคติต่อวิชาการเกษตรผสมผสาน ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 สาขาสัตวศาสตร์
288   นางปิยดา เทพภูธร

  การศึกษาความพึงพอใจต่อการทำโครงการผลิตพืชผักของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชาพืชศาสตร์
289   นายสำราญ อินทร์ประสิทธิ์

  การแก้ไขความประหม่า(มือสั่น) ที่เกิดขึ้นขณะปฏิบัติการทำการตัดเนื้อเยื่อจากดอกเห็ดของนักเรียนชั้น ปวช.1 สาขาวิชาพืชศาสตร์ ในรายวิชาการผลิตเห็ด
290   นางเสน่จิต กิตตินานนท์

  ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ชื่อพรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด โดยกิจกรรมการเรียนรู้ชื่อพรรณไม้ รหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 สาขาพืชศาสตร์ ที่เรียนวิชาพฤกษศาสตร์
291   นางสาวเกษร ย่องเหล่ายูง

  การพัฒนาทักษะการคิดคำนวณ การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้แบบฝึกทักษะกับนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี
292   นายเสรี เงาปัดชา

  การทดลองใช้สื่อการสอนคอมพิวเตอร์เรื่อง เลขยกกำลังในการพัฒนาการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานช่างอุตสาหกรรม 2 ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1(ปวช.1)
293   นางแสงสุริยามาลากุล เริ่มลึก

  การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานของนักศึกษาระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 ที่เรียนในรายวิชาชีพพลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
294   นายยุทธภูมิ ต้นสีนนท์

  การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียน ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 สาขาช่างยนต์ เรื่องการไม่ส่งงานและการบ้าน
295   นางสาวกีรติ ภวภูตานนท์

  การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษของนักเรียน สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษ๖ร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 รหัสวิชา 2000-1202
296   นางสาวววลัยพร อิทธิถมเพ็ชร์

  การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาชีวิตกับสังคมไทย โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ STAD เรื่อง สันติวัฒนธรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 สาขาการบัญชี แผนกวิชาบริหารธุรกิจ
297   นางอนุธิดา อาศิรกานต์

  การส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้คำศัพท์เกี่ยวกับ เครื่องมือและอุปกรณ์ช่าง วิชา ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่าง รหัสวิชา 2000-1207
298   นายวิสิทธิ์ศักดิ์ แสนโสม

  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาไฟฟ้ากำลัง
299   นางสาวประยูร จรรยา

  ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชาเคมีทั่วไปและการวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 1 สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
300   นางทัชชุวรรณ ปัญญา

  การพัฒนาความสามารถในการสัมภาษณ์งาน โดยการใช้บทบาทสมมุติ วิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
301   นางภัทรา เกียรติปกรณ์

  การแก้ปัญหาไม่ส่งงานของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท(อศ.กช.) รายวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ
302   นางสาวจริยา กันจันทร์

  การศึกษาเจตคติต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการของนักเรียน ปวช.2 สาขาวิชาการบัญชี ที่มีระดับผลการเรียนต่างกัน
303   นางทรงกฤษณ์ หวายฤทธิ์

  การศึกษาความมีวินัยในตนเองด้านความรับผิดชอบในห้องเรียนของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
304   นางวิภาพร สังขยานนท์

  การพัฒนาการออกเสียงภาษาอังกฤษของนักเรียน ปวส.1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และการบัญชี โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงท้ายคำ (Final Sound) ของคำกริยาภาษาอังกฤษในรูปอดีตกาล
305   นางพรฤดี ขวัญศิริกุล

  การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปี 1 สาขาพืชศาสตร์
306   นางผุสดี ดาดวง

  การใช้แบบฝึกเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขาพืชศาสตร์
307   นางนิ่มนวล นาสินพร้อม

  การใช้เกมคอมพิวเตอร์เพื่อแก้ปัญหาทักษะการใช้แป้นพิพม์ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.1 แผนกพณิชยการ
308   นางสาววาทินี ยะสานติทิพย์

  การใช้แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาความสามารถทางการเรียน วิชา การบัญชีเบื้องต้น 1 สำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนต่ำ ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
309   นายสรศักดิ์ เสน่ห์วงค์

  การวิจัยความต้องการต่อการใช้งานระบบการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต(E-Learning) ในรายวิชาการสร้างเว็บไซต์ (22042009) ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
310   นางสาวชัญญานุช คิมวงศ์

  การแก้ไขปัญหานักเรียนขาดทักษะในเรื่องการจัดทำงบการเงินของบริษัท โดยใช้ชุดการสอนบทเรียนสำเร็จรูป ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชาการบัญชี รายวิชาการบัญชีบริษัทจำกัด
311   นางสาวอัจฉรียา แหล่งสนาม

  การปรับพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่เรียนวิชาการขายเบื้องต้น 1
312   นางสาวสุวนิจ ยาทุม

  การสำรวจการเข้าเรียนสายของนักเรียนระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชาพืชศาสตร์ ในรายวิชาคอมพิวเตอร์และสานสนเทศเพื่องานอาชีพ
313   นายวรพล ติวเฮือง

  การสำรวจการส่งงานของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) แผนกวิชาบริการธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1
314   นายพิทยา ถาวะโร

  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัย และความรับผิดชอบของนักเรียนชั้น ปวช.2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
315   นายศราวุธ แก่นพิทักษ์

  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ระหว่างการจัดการเรียนการสอนด้วยโปรแกรมจำลองการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ กับการเรียนการสอนแบบปกติ กรณีศึกษา นักเรียนระดับ ปวช. 1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ กับนักศึกษา ระดับ ปวส.1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
316   นางปิ่นฤดี วิเศษสุวรรณ

  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การลาออกของหุ้นส่วน วิชาการบัญชีห้างหุ้นส่วน ของนักเรียนระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาการบัญชี ภาคเรียนที่ 1/2559 โดยการใช้วิธีการสอนซ่อมเสริม
317   นางอมรรัตน์ เหิรเมฆ

  การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน (PjBL) ในรายวิชาการบัญชีชั้นสูง 1 สำหรับนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 สาขาการบัญชี
318   นางวิยะดา นัดที

  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการบันทึกบัญชีตั๋วเงินรับและตั๋วเงินจ่าย ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.2 สาขาพณิชยการ โดยใช้บทเพลงตั๋วเงิน
319   ว่าที่ ร.ต.ศักรินทร์ ศรีประไหม

  การส่งงานไม่ตรงเวลาวิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น ระดับชั้น ปวช.
320   นายเรวัตร สมสะอาด

  ผลการเรียนชุดสื่อผสม ประกอบการเรียนวิชางานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน เพื่อพัฒนาผู้เรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชายานยนต์
321   นายพีรพล ประจัน

  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการส่งงานให้ตรงเวลาของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2
322   นายอรัญ จันทะคัด

  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา งานไฟฟ้ารถยนต์ของนักเรียน ปวช.2 สาขาวิชายานยนต์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
323   นายอภิชัย ขันตี

  เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน ความขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
324   นายชัยยงค์ ไวยเวช

  การพัฒนาระเบียบวินัยนักเรียน ด้านการแต่งกายของนักเรียนในการเข้าชั้นเรียน รายวิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น ของนักเรียน ปวช.1 สาขาวิชายานยนต์
325   นางสาวปรีญานันท์ โพธิ์ชัย

  การจัดเจตคติที่มีต่อรายวิชาอุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้น ของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
326   นางสาวปรอยฝน ปาระพิมพ์

  การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงานของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
327   นางเดือนเพ็ญ ชนกระโทก

  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ โดยการเรียนแบบโครงการงานอาชีพ ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
328   นางผกากรอง ด่างเหลา

  การใช้รางวัลเพื่อส่งเสริมเจตคติต่อ วิชาผลิตภัณฑ์ข้าวของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
329   นางสาวบุญยนุช โพธิชัยเลิศ

  การแก้ปัญหานักศึกษาที่มีพฤติกรรมขาดการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมในชั้นเรียน กิจกรรมการสร้างทีมงานโดยใช้กระบวนการกลุ่ม รายวิชาการเพาะพันธุ์ปลา
330   นางสาวพนิดา ทองเชื้อ

  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขางานการผลิตสัตว์น้ำ ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม
331   นายนรากร เครือสุคนธ์

  การศึกษาพฤติกรรมการคุยกันในชั้นเรียนของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. 1 สาขาวิชาประมง รายวิชาอาหารและโภชนาการสัตว์น้ำ
332   นางสาวธนิสา ศิริวงศ์

  การเสริมสร้างทักษะและแรงจูงใจต่อการเรียนวิชา หลักพันธุศาสตร์ ของนักศึกษา ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 สาขาสัตวศาสตร์
333   นางชุติมา แก้วประทุม

  ผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนวิชาทุ่งหญ้าและการจัดการอาหารหยาบ ระดับชั้น ปวส.2 สาขาสัตวศาสตร์
334   นายธงชัย นัดที

  การแก้ปัญหาพฤติกรรมการไม่ส่งงานของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 โดยใช้ตรายางเพื่อเสริมแรงทางบวก
335   นายอนันต์ ขวัญศิริกุล

  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนชั้น ปวส.2
336   นางบุญสร้าง หวายฤทธิ์

  การปรับปรุงพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลาโดยการใช้ข้อตกลงกับนักศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1
337   นายเอกรัฐ สุดชา

  การศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนของครูวิชาดินและปุ๋ย
338   นายสุริยา โยธา

  การปรับพฤติกรรมการมาเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโดยการลงมติ ในการเรียนวิชาการพัฒนาความเป็นผู้นำเกษตรกร ระดับชั้น ปวช.1 สาขาอุตสาหกรรม
339   นางธนพร แสนบุตร

  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาชาพืชศาสตร์ ในรายวิชาการผลิตสารชีวภาพเพื่อการเกษตร
340   นางปิยดา เทพภูธร

  การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน(PjBL)ในรายวิชาการปลูกพืช โดยไม่ใช้ดินเพื่อการค้า สำหรับนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 สาขาพืชศาสตร์
341   นางศิวพร อินทร์ประสิทธิ์

  พัฒนาทักะการตอนกิ่งไม้ผลของนักเรียนชั้น ปวช. สาขางานพืชศาสตร์ จำนวน 19 คน ประจำภาคเรียนที่ 1/2559 ในรายวิชาการผลิตไม้ผลไม้ยืนต้น ด้วยการแข่งขันโดยใช้เกณฑ์การแข่งขันทักษะ อกท.
342   นายสำราญ อินทร์ประสิทธิ์

  การเสริมสร้างความรับผิดชอบในการบันทึกข้อมูลของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาพืชศาสตร์ ในรายวิชาการผลิตข้าว โดยใช้กิจกรรมผู้เรียนมีส่วนร่วม
343   นางเสน่จิต กิตตินานนท์

  การพัฒนาการเรียนรู้วิชาพฤกษศาสตร์ที่สอนโดยใช้กระบวนการสอนแบบ PLUEKSA
344   นางแสงสุริยามาลากุล เริ่มลึก

  การป้องกันภัยการคิดเกมส์ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 ที่เรียนในรายวิชา การจัดระเบียบชีวิตเพื่อความสุข
345   นางสาวเกษร ย่องเหล่ายูง

  การศึกษาการเสริมสร้างเจนคติที่ดีต่อการเรียนโดยใช้กระบวนการ “แบบสไตล์การเรียนรู้ 3 แบบ” รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาพืชศาสตร์
346   นายเสรี เงาปัดชา

  รายงานการทดลองใช้เอกสารประกอบการสอน เรื่อง สมการกำลังสอง จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการใช้สูงกว่าก่อนใช้เอกสารปรกอบการสอนหรือไม่
347   นางอนุธิดา อาศิรกานต์

  การพัฒนาสื่อเสริมทักษะการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยบัตรคำรูปภาพ สำหรับนัดเรียนชั้น ปวช.1 วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 รหัสวิชา 2000-1201
348   นายวิสิทธิ์ศักดิ์ แสนโสม

  การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนในการ ไม่ส่งงาน/การบ้าน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2/2 สาขางานยานยนต์
349   นางสาวประยูร จรรยา

  รายงานการใช้และการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต รหัสวิชา 2000-1301 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาเกษตรกรรม
350   นางทัชชุวรรณ ปัญญา

  การพัฒนาความสามารถด้านการพูดในโอกาสต่างๆ โดยใช้การสอบแบบบทบาทสมมุติ วิชาภาษาไทยพื้นฐานของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
351   นางภัทรา เกียรติปกรณ์

  การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและส่งงานของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาพืชศาสตร์
352   นางสาวจริยา กันจันทร์

  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นที่ปี 2 สาขาการบัญชี ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง สารและสมบัติของสาร รายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
353   นางทรงกฤษณ์ หวายฤทธิ์

  การศึกษาความมีวินัยในตนเองด้านความรับผิดชอบในห้องเรียน ของนักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
354   นางวิภาพร สังขยานนท์

  การศึกษาเจตคติต่อภาษาอังกฤษของนักศึกษา ชั้น ปวส.1 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ภาคเรียนที่ 1/2559
355   นางพรฤดี ขวัญศิริกุล

  การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปี 1 สาขาสัตวศาสตร์
356   นางผุสดี ดาดวง

  การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องเวกเตอร์ โดยใช้แบบฝึกหัดของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาสัตวศาสตร์
357   test223

  test


งานวิจัยนักเรียนนักศึกษา

ลำดับ ชื่อผู้วิจัย ชื่องานวิจัย ดาวน์โหลด
1   นางสาวรจนา ฉิมงาม
นางสาววรดา ปัญญาบุญ
นางสาวอุไรวรรณ มาโตา
  ผลของสารสกัดไคโตซานจากเปลือกหอยเชอรี่ต่อการเจริญเติบโตของกล้วยหอม (Cavendiwk) ด้วยเทคนิคการเพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
2   นางสาวสกุลกร อาจศัตรู
นางสาวชฎาพร นามรัตน์
นายอดิศร โนนนอก
  ศึกษาการสกัดโปรตีนจากรังไหมโดยใช้ด่างต่างชนิดกัน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ Study on the Extraction of Silk Protein by Using Different Types of Alkali Substances for Utilization
3   นายเจตติพัทธ์ คำสุขศรี
นางสาวจันทรา กงซุย
นางสาวนารีนาถ บรรจงมาตย์
  การเปรียบเทียบสารสกัดหยาบของใบซ้อ Gmelina arborea Roxb. จากการสกัดด้วยเอธานอล โดยใช้วิธีการ Maceration และ Microwave ต่อคุณสมบัติการยับยั้งเชื้อราก่อโรคพืช Comparison of crude extract from Gmelina arborea Roxb. leaves via ethanol by use method Maceration and microwave extraction on antifungal activities of plant pathogenic fungi
4   นางสาวสุภาภรณ์ อุพันทา
นางประจิตร์ ทอนจอก
นางสุกัญญา สังกะสังข์
  โคมไฟสับปะรดจากช้อนพลาสติก
5   นางรุ้งฤดี นามวงษ์
นางสาวมยุรา แจ้งสนาม
นางสาวอรญา วงษ์พรม
  เครื่องแจกแผ่นพับอัตโนมิติ
6   นางดวงสมร อาจสุโพธิ์
นางเพ็ญ ชมชื่น
นายปทีป นามวงษ์
  น้ำหมักสมุนไพรป้องกันโรครากเน่าและโคนเน่า
7   นายภานุศักดิ์ แจ้งสนาม
นางสาวสไบทอง สังกะสิงห์
นางสาวชัชวรรณ จำปาหอม
  น้ำหมักสมุนไพรกำจัดเพลี้ยอ่อนในถั่วฝักยาว
8   นางธีรวรรณ ลาทอง
นายศราวุธ นาสุข
นางสาวจุฬาลักษณ์ โคตรแปร
  การรักษาความสดของต้นหอมด้วยสมุนไพรข่า และขมิ้น
9   นางจันทร์ทิพย์ หลาวลื่น
นายวิษณุ นาปองสี
นางสาวพวงเพ็ชร สวนงาม
  ศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการงอกของต้นข้าวจุลินทรีย์ EM
10   นางสาวจินตนา อ่างสุวรรณ
นายรัฐกร โกฎิแสน
นางอุมาพร ประนนท์
  การพัฒนาคุกกี้ข้าวไรซ์เบอรี่ด้วยผักชนิดต่างกัน
11   นางสาวธิดาพร แสนพิลา
นายจักรพงษ์ ภูคงน้ำ
นายพีระพงษ์ รุ่งศรีรัตน์
  สมุนไพรปราบลูกน้ำยุงลาย
12   นางสาวยุภาพร โพธิ์สุวรรณ
นายนิธิเทพ สาวิสิทธิ์
นางสาวปิ่น สาวิสิทธิ์
  สีย้อมผ้าจากดอกดาวเรือง
13   นายรัฐศาสตร์ ภาระบุตร
นายทองสุข ไพสาร
นางบังอร จันทรประทักษ์
  กับดักรักหนู
14   นายประจักร คำภูมี
นางสาวสุพาพร ศรีเสนพิลา
นายอดิศักดิ์ มนภูมา
  น้ำยาเช็ดกระจกจากดอกอัญชัญและมะกรูด
15   นายธิวา กันทรัตน์
นายบรรจง สุขสมร
นางสาวริมาภ์ สุขสมร
  สเปย์สมุนไพรไล่ตุ๊กแก
16   นางสาววันดี เพ็งนเรศ
นางอัมพร เอื้อประชา
นายวีระพันธ์ เอื้อประชา
  เครื่องอุปกรณ์ฉีดพ่นควันไล่ยุง
17   นางสาวพรพิมล จันทรประทักษ์
นางวารินทร์ รสธรรม
นายสุทรี รสธรรม
  ชุดจ่ายแหล่งพลังงานไฟฟ้าเอนกประสงค์
18   นางอุดมพร โทรัตน์
นายพินิจ โทรัตน์
นางสาวศรีไพร โนนสีรัตน์
  เครื่องกรองน้ำประเชารัฐ
19   นางเสาวณี เกติจักร
นากราตรี โพธิกะ
นางสาวสวรรณณี ชาญประไพร
  เครื่องตรวจวัดแก๊สรั่ว
20   นางเฉวต จันทรประทักษ์
นางไพรวรรณ์ สาวาลย์
นางสาวแสงเดือน ภูคงน้ำ
  การศึกษาการยอมรับผลิตภัณฑ์น้ำยาปรับผ้านุ่มที่ใช้สีจากดอกกระเจี๊ยบ
21   นางสาวฉวีวรรณ ภาระบุตร
นางลำเพลิง พรรณขาม
นางสาวลำดวน กันยารัตน์
  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมครองแครงกรอบ
22   นางรุ่งทิวา สินเอกชัย
นายสมจิตร ลาเพลิง
นางสาวกนุภรณ์ เปสันเทียะ
  การพัฒนาผลิตภัณฑ์วุ้นจากนม
23   นางรุ่งฤดี เนตรแสง
นางสาวนาตยาณี เกตุคำ
นายอภิชาติ ศรีโยธี
  การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำนมถั่วเหลือง
24   นายปรารพ แสงกุดเรือ
นางปราณี เกตุคำ
นางสาวปรางศ์นุช อ่อนสีแดง
  การพัฒนาผลิตภัณฑ์เยลลี่
25   นายบุญชม นามบุญลือ
นายคมกริช ตรีราตรี
นางสุพิชญา จันทสนม
  พฤติกรรมการบริโภคเบียร์ของนักเรียน/นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
26   นางเยาวลักษณ์ ไชยลังกา
นายสมพงษ์ ชาร
นางสาวราตรี ปฎิพันธ์
  พฤติกรรมการออกกำลังกายของนักเรียน/นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
27   นายบุญฤทธิ์ วาระสิทธิ์
นางสาวพัทรา ขันแข็ง
นายปัญญาวิทย์ ชื่นชม
  พฤติกรรมการบริโภคน้ำปลาของประชากรในหมู่บ้านโนนปลาขาว ตำบลนาแซง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด
28   นางจุไรรัตน์ จันทร์ฟ้าเลื่อม
นางสาวสุรีย์พร ฐานะโน
นายสยาม เครือน้ำคำ
  น้ำนมข้าวกล้องงอก
29   นางสาวปิยธิดา กันเภท
นางสาวกรรณิการ์ เอมใจ
นายสิทธิศักดิ์ ปุคลิตร์
  พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มชูกำลังของประชากรหมู่บ้านกู่ ตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
30   นางชนันพร ภานุศรี
นายบุญจันทร์ สืบเหล่างิ้ว
นายเรียม เกตุลาด
  การเปรียบเทียบการยอมรับผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มข้าวมันไก่
31   นายพงษ์สิทธิ์ พรมนา
นายอุไร มะยุระรักษ์
นางสาวกัลยาณี ศรีทอง
  การเปรียบเทียบการยอมรับข้าวเกรียบเห็ด
32   นายคำพันธ์ พลปฐม
นายอดุลย์ อนุนิวัฒน์
นางสาวอัจฉราภรณ์ รัตนลัย
  การศึกษาการยอมรับน้ำนมถั่วเหลืองโดยใช้ใบเตยและงาดำเป็นตัวกำหนด
33   นายมานิต วุฒิกานนท์
นายกมล เวียงอินทร์
นางยวนจิตร สมศรี
  อิทธิพลของแสงต่อการเจริญเติบโตของเส้นใยเห็ดขอนขาว
34   นางราตรี ปะกินำหัง
นายพินิตย์ วงศ์เทเวศ
นายวิทยา ลาโนนงิ้ว
  การเปรียบเทียบวิธีการปลูกแตงกวาแบบปล่อยเลื้อยและแบบใช้ค้าง
35   นางสาวแรมใจ มาตายะสี
นางเครือวัลย์ ผ่านจังหาร
นางเพ็ญศรี นาจังหาร
  การศึกษาวิธีการปลูกคะน้าที่เหมาะสมกับพื้นที่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
36   นางทองม้วย สืบเหล่างิ้ว
นายประกาศิต ศรีราช
นางคำดี รักการ
  การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของข้าวโพดหวานที่ปลูกโดยการใช้ปุ๋ยคอกกับปุ๋ยเคมี
37   นายชัยยันต์ เสาสมภพ
นายแก้ว วังมะฤก
นางสาวลภัสรดา เติมประชุม
  การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของข้าวโพดหวานที่ปลูกโดยการใช้ปุ๋ยคอกกับปุ๋ยเคมี
38   นางฉวี ปัดสี
นางวิไลพร ถาพนา
นายไกรสร วิฉันเภท
  ระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติ
39   นางทองมา โสชัยยันต์
นางสาวเทวี สุวรรณบุผา
นางสาวศุธิษา จันทรประทักษ์
  การตอนกิ่งมะนาวโดยใช้สารเร่งการเจริญเติบโตที่ต่างชนิดกัน
40   นายสมบัติ แก้วสวนจิก
นางสุพักตร์ษร จันทบุรี
นางรุ่งนภา อามัสสา
  การศึกษาการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูผักคะน้าโดยการปลูกพืชสมุนไพรต่างชนิดเป็นพืชแซม
41   นางสาวเพลินทิพย์ อิศรานุวัฒน์
นายอภิชัย มูลนิกร
นางสาววิภาพร วิฉันเภท
  ผลการเสริมใบมะรุมไทยและใบกระถินในอาหารสุกรต่อประสิทธิภาพการกินได้และประสิทธิภาพการเจริญเติบโตในสุกรรุ่น
42   นางบุญมี ไชยรัตน์
นายกลม จันทรประทักษ์
นางจำนอง จันทึก
  การศึกษาการออกรากของแก้วเจ้าจอมในวัสดุชำต่างชนิดกัน
43   นายเฉลิมพล อุ่นเจริญ
นางทองเรียบ วินมัตติ
นางสาวมยุรี ศรีละคร
  ผลของการใช้ใบมะรุมไทยและใบกระถินต่อระดับภูมิคุ้มกันโรคของสุกรรุ่น
44   นางพิสมัย เกษสีแก้ว
นางจริยา พลลาภ
นางวาสนา มหาโยค
  การศึกษาการเจริญเติบโตของพริกที่ตอบสนองต่อปุ๋ยต่างชนิดกัน
45   นายพรชัย พันธ์ศรี
นายกิตติศักดิ์ จันทิศ
นายคำมวน จันทะบุรี
  ผลการเสริมใบมันสำปะหลังเพื่อทดแทนใบกระถินในอาหารสัตว์ต่อประสิทธิภาพการผลิตไก่เนื้อสามสายเลือด
46   นางคำตัน พลทิพย์
นางทิพย์พา ทีน้ำคำ
  ผลการเสริมใบมันสำปะหลังเพื่อทดแทนใบกระถินในอาหารสัตว์ต่อต้นทุนการผลิตและอัตราการตายในไก่สามสายเลือด
47   นางมะไล สมสอาด
นางชดาพร วิชระโภชน์
นางมุกดาภรณ์ ทองศรีรัตน์
  การเปรียบเทียบผลผลิตของสายพันธุ์เบญจมาศโดยต่างสายพันธุ์
48   นางหนูจันทร์ ดวนโคกสูง
นางสาวเพ็ญจันทร์ ศรียะอาจ
นางไข อาษาเสนอ
  การศึกษาการแตกเป็นแบบผีเสื้อ (butterfly type) ของข้าวโพดคั่ว 3 สายพันธุ์
49   นางสาวสุธิตา เฉวียงวาส
นางสาวกิ่งทอง พันสี
นางสาวหนูพัฒน์ พลลาภ
  การศึกษาเปรียบเทียบผลผลิตของดอกเบญจมาศ 3 พันธุ์
50   นายสัมฤทธิ์ โกสินธ์
นางพู วงศ์ศรี
นางสาวทองเพียร อาจพงษา
  การศึกษาเปอร์เซ็นต์ความงอกของสร้อยไก่ โดยใช้วัสดุเพาะที่แตกต่างกัน
51   นายรัชพงศ์ วาระนุช
นายสวาสดิ์ พิมวานันท์
นางสมใจ เนาว์ศรีสอน
  สำรวจโรคและแมลงในแปลงดาวเรือง
52   นางเคลือฟ้า จำทะชำนิ
นางสุภฑาการณ์ เขมโชติกา
นางอุลัย อินทรีย์
  การศึกษาอัตราส่วนวัสดุเพาะชำที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของรากพิทูเนียร์เวฟ
53   นางสาวมะลิวัลย์ พรรณขาม
นางสาวนัฎฐพร ภานุศรี
นางสาวสุภิสรา เฉลิมแสน
  การศึกษาเปรียบเทียบผลผลิตเบญจมาศ 4 สายพันธุ์ พันธ์เขียวกลม โมนาขาว เรแกน ชมพู และพันธุ์ม่วงปลายขาว
54   นางสนุก หรดี
นางสาวพรนิมิต เจริญเขต
นางสาวนุชจรีย์ ปราบมนตรี
  การศึกษาผลของสารเสริมต่อการเจริญเติบโตของเส้นใยเห็ดนางฟ้าภูฐานสีครีม
55   นางสาวสุนีรัตน์ กิจวิทม
นางทองพูล ยุขจร
นางนวย ขันสีมนต์
  การเปรียบเทียบผลผลิตบวบเหลี่ยมโดยใช้ปุ๋ยที่แตกต่างกัน
56   นายภานุวัฒน์ มีไกรราช
นางประพาส นบไธสงศ์
นางสาวกุลพัชร พันธิทักษ์
  การศึกษาอัตราการใส่ปุ๋ยวิทยาศาสตร์สูตร 15-15-15 ที่เหมาะสมต่อการปลูกถั่วฝักยาวไร้ค้าง ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
57   นางจันทร์เพ็ญ หอกลาง
นางรุวจี จันทะดวง
นางสำราญ ลาภมูล
  การศึกษาอัตราการใช้ปุ๋ยสูตร 13-13-21 ที่เหมาะสมต่อการผลิตบวบเหลี่ยมในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
58   นายนพรัตน์ เสริมเหลา
นายสาคร คงเทียม
นายธนาคาร ภราดร
  การเปรียบเทียบการใช้หัวเชื้อปุ๋ยน้ำชีวภาพจันทร์เกษตรและหัวเชื้อจุลินทรีย์ชีวภาพผสมกรดซิลิกอนที่มีผลต่อผลผลิตของผักกาดหัว
59   นางทองลิ้ม จิตกันยา
นางระยอง สีอ่อน
นางทองบาง พิมวานันท์
  การศึกษาระยะปลูกที่เหมาะสมต่อการผลิตถั่วฝักยาวพันธุ์ ลำน้ำชี
60   นายชูชาติ เอกวงษา
นางพรนภา แก้วกาหลง
นางลำดวน ธีฆะพร
  การศึกษากาเจริญเติบโตของข้าวโพดหวานโดยใช้ระยะปลูกที่แตกต่างกัน
61   นางสาวพจนี เยาวะนิจ
นายณธร โรจน์ศุภไชยกุล
นายศุภชัย สัตนาโค
  การเปรียบเทียบผลผลิตของบวบเหลี่ยม 4 สายพันธุ์
62   นางสุมาลี เพ็งบ้านไร่
นางสาวสุภาวดี วิเชียรศาสตร์
นางสาวพิสมัย เพ็ชรัตน์
  การเปรียบเทียบปุ๋ย 2 สูตร ระหว่างน้ำหมักจากนมเปรี้ยว และปุ๋ยมูลไก่ ต่อการเจริญเติบโตหอมแบ่ง
63   นายอนุรักษ์ ดาแก้ว
นายวุฒิไกร ดงสงคราม
นายสมชาย จตุเทน
  ศึกษาการเปรียบเทียบผลผลิตของถั่วฝักยาว โดยการใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ 3 สูตร ในอัตราส่วนที่เท่ากัน
64   นางนุชรา ภานุศรี
นางสาวสุมาลี อาจวิเชียร
นายถาวร ธรรมชัย
  พืชสมุนไพรในท้องถิ่น
65   นายดาวคนอง คำวังศรี
นางกวิสรา ธานีวรรณ
นายสมาน นวลนิด
  การศึกษาการใช้วัสดุคลุมแปลงต่างชนิดที่มีผลต่อปริมาณวัชพืชในแปลงปลูกแตงกวา ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
66   นายกิตติพันธ์ โกมิฬ
นางเพียงจันทร์ มีไกรราช
นางบุญกอง พันภักดี
  การหุงข้าวเจ้าหอมนิล
67   นางคำมุข เอกวงษา
นางสาวอังคณา ธรรมรัตน์
นายธนวัฒน์ ปัสสัย
  ผลการศึกษาการใช้สื่อชุดไฟกระพริบ
68   นางสาวพรสุข จตุพรม
นายณัฐดนัย สัตนาโค
นางจำเนียร ประทุมดวง
  ผลการศึกษาเครื่องอัดเห็ดแบบพอเพียง
69   นางสาวจันทิมา ดาแก้ว
นางสาวพรไพลิน วังมะฤค
นายสมพงษ์ ทิพโชติ
  การเปรียบเทียบการยอมรับผลิตภัณฑ์หมูหยอง
70   นางยกษาปณ์ เพชรงาม
นายอนุชา นิกรกุล
  ตุ๊กตาดับกลิ่น
71   นางสาวพิมพิกา ทรงคาศรี
นางสาวสุไปรนาศ ทินบุตร
  สมุนไพรดับกลิ่นในพื้นที่อับชื้น
72   นางสาวดาราวดี ทองทศ
นางสาวปานตะวัน โคตุเคน
  ศึกษาการทำสเปรย์สมุนไพรไล่ยุง
73   นางสาวอังคณา ดอนกลอย
นางสาวนุษบา แก่นนาคำ
  F & B บุหงารำไป
74   นางสาวสุธาสินี จำปาเทศ
นางสาวสิริยากร นาคี
  ลูกประคบสมุนไพร
75   นางสาวปริตรตา ไชยอุดม
นางสาวสุพรรษา ไกนุ่นภา
  ศึกษาการทำยาหม่องสมุนไพรเสลดพังพอน
76   นายไพบูลย์ เจริญมูล
นางกัญญาณัฎ แก้วไพรทูลย์
นางสาวปราณี วัดสิงห์
  การศึกษาประสิทธิภาพของถ่านอัดแท่งจากถ่านไม้ชนิดที่แตกต่างกัน
77   นายสมัคร แก้วสวนจิก
นางนัทพงษ์ เลิศยะโส
นางเบ็ญ รัตนธงชัย
  การทำชารางจืดโดยวิธีที่แตกต่างกัน
78   นางสาวสุพรรษา ชมเชี่ยวชาญ
นางสาวสุวิมล กันทอน
  การศึกษาการทำผลิตภัณฑ์ย่านางผง
79   นายปราชญ์ณา ธุรนิตย์
นางสำราญ นีระพัด
นางบุญรัง เกตุทิพย์
  การทำชาย่านางโดยวิธีการที่แตกต่างกัน
80   นางสาวดารุณี วิรษร
นางสาวสุดารัตน์ พรรษา
  การศึกษาการทำผลิตภัณฑ์แชมพูจากดอกอัญชัน
81   นายสงบ พรมวันนา
นางสาวนิศารัตน์ ธุระนิตย์
นายนำภพ ภักดีสุพรรณ
  การเปรียบเทียบคะน้า 3 สายพันธุ์ ระหว่างสายพันธุ์ บางบัวทอง 35 สายพันธุ์ op และสายพันธุ์เจียไต๋
82   นางสาวดารุณี วิรษร
นางสาวสุดารัตน์ พรรษา
  การศึกษาการทำผลิตภัณฑ์แชมพูจากดอกอัญชัน
83   นายทองใบ โพธิ์ศาลาแดง
นายยุทธศักดิ์ ขันษ์รักษา
นางสาวกชพร สุจริตภักดี
  การศึกษาการเจริญเติบโตเส้นใยของเห็ดภูฐานที่ใช้วัสดุเพาะที่แตกต่างกัน
84   นายจักรกฤษ อุดมลาก
นางหนูแดง โชติรัตน์
นางบุญศรี พรมวันนา
  การศึกษาวัสดุปลูกที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของว่านสาวหลง
85   นางสาววิไลลักษณ์ อินทวงศ์
นางสาวประพรรณี เลิกนอก
นายสมบัติ ติสองเมือง
  การศึกษาการเจริญเติบโตของข้าวโพด ที่มีต่อปุ๋ยชนิดที่แตกต่างกัน
86   นางสาวกัญญาพัชร ผ่องบัวเผื่อน
นางสาวสุดารัตน์ มณีกัญญ์
  การผลิตภัณฑ์น้ำสมุนไพรจากใบรางจืด
87   นางพีรยา แสงวงศ์
นางสาวบัวเรียน สุโพธิ์
นางสาวคำภีร์ เสนุสาตร์
  ผลของระยะการปลูกต่อการเจริญเติบโตของหอมแบ่ง
88   นางหนูพัฒนา วิชัยคำจร
นายศุภชัย สามารถ
นางสาวกัลยาณี สิทธิสังกร
  การป้องกันจำกัดปลวกโดยใช้สารสกัดจากพืช (น้อยหน่า, ตะไคร้หอม, สาบเสือ)
89   นางบุญมี อินอุ่นโชติ
นางริญรดา เยาวพันธุ์
นางสมใจ คำพมัย
  การศึกษาวิธีการกระตุ้นการงอกของเมล็ดมะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์
90   นางสาวธิดารัตน์ โพธิ์ศรีขาม
นางสาววันวิสา พลรักษ์
  เทียนหอมตะไคร้ไล่ยุง
91   นายโชลมรักษ์ วินทะไชย
นายสุริโย อินทรีย์
นางสาวศุภนุช ปรภาวาทิช
  การป้องกันกำจัดเพลี้ยหอยศัตรูโมก โดยใช้สารสกัดจากพืชสมุนไพร 4 ชนิด
92   นางสาวฉัตรทริกา กำจร

  สบู่เหลวจากดอกอัญชัน
93   นางสาวบุดดา สาวิสิทธิ์
นางสาวจูรพร สุดแสนชาติ
นางทองพูล ฤไพบูลย์
  การศึกษาอัตราการใช้ปุ๋ยสูตร 13-13-21 ที่เหมาะสมต่อการผลิตบวบเหลี่ยมในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
94   นายเอกชัย สาไชยยัน
นางสาวสุภาวดี ปัดศรี
นายยงยุทธ บุญเอี่ยม
  การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและผลผลิตของแตงร้านที่ปลูกโดยใช้ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยชีวภาพ และปุ๋ยคอก
95   นางโสภา เพ็งรัตน์
นางสาวสมปอง นามบุญลา
นายคำมอน เฉวียงวาศ
  การเปรียบเทียบผลผลิตแตงกวาโดยใช้ระยะปลูกที่แตกต่างกัน
96   นางสาวกฤติภรณ์ วันนุเสน
นางสาวจิราพร ฝอยทอง
นางสาวเสาวนีย์ มีชัย
  ธูปสมุนไพรตะไคร้หอมไล่ยุง
97   นายวันฤดี ไชยกาศ
นางสาวจิราพร สิวิบุญ
นายวิชิด ชาญชำนิ
  การศึกษาความเข้มข้นของฮอร์โมน NAA ที่มีต่อการปักชำกิ่งจำปี
98   นางสาวจันทร์ธิรา ป้อมลอย
นางสาวศศิธร จันทพรม
นางสาวพัชรพร ไชยพิศ
  สบู่สมุนไพร
99   นางชฎาพร วิฉันเภท
นายสมาน บัวสิงห์
นางสาวรุ่งอรุณ อามาตรกัน
  การศึกษาการป้องกันการเข้าทำลายของเพลี้ยไฟพริกโดยใช้สารเคลือบใบที่แตกต่างกัน
100   นายฟ้าคลอง อามัสสา
นางวรรณภา อนันตา
นางนาง บัวสิงห์
  การศึกษาการเจริญเติบโตของหอมแบ่งที่ตอบสนองต่อปุ๋ยต่างชนิดกัน
101   นางสาวพัชริดา ศรีทอง
นางสาวทิพย์สุดา ประดิษฐจา
นางสาวสุวรรณี แสนสุพรรณ
  สังขยาอัญชัน
102   นางสาวรุ่งรัตน์ พนมหอม
นางสาวปัญญา สินธุชาติ
นางสาวลำดวน เชียงสวนจิก
  การสัมมนาผลงานชมรมวิชาชีพการเกษตรและที่เกี่ยวข้อง
103   นายเฉลิมแสน นวลนุกูล
นายแสวง โยชนา
นายอนงค์ กุลพิพิธ
  การศึกษาการยอมรับผลิตภัณฑ์ไส้กรอกสูตรตะไคร้สูตรใบมะกรูด สูตรใบเตย
104   นางพิษสมัย เฉลิมแสน
นายสมพร โปรดชัย
นางสาวลัดดา สาวิสิทธิ์
  เปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโตของกบผสมทีเลี้ยงด้วย อาหารกบ อาหารปลาดุก และไส้เดือนดิน
105   นางสาวอรพรรณ์ ศรีละคร
นายบวร ศรีสาคร
นายสงวน แก้วสวนจิก
  เปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโตของกบลูกผสมที่เลี้ยงด้วยอาหารกบ อาหารปลาดุก และไส้เดือนดิน
106   นายประจวบ ดองโพธิ์
นางวันดี อ่างทอง
นางสาวไหม สมจินดา
  ผลการเลี้ยงไก่เนื้อโดยใช้อาหารสำเร็จรูปผสมพริกป่น
107   นายอุทิศย์ พันโภคา
นายบรรจง มูลถาน
นายไกรราช จันทบุรี
  ผลการทดลองการป้องกันกำจัดแมลงเต่าทองโดยใช้ตะไคร้หอม ข่า
108   นายประเสริฐ ใต้เฉนียง
นางจิราภรณ์ ทิศเนตร
นางพิชญ์สินี พละสุข
  พฤติกรรมการบริโภคผงชูรสของนักเรียน/นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
109   นางนิภาภรณ์ แสงสีเมือง
นางรำไพ โคตะนิต
นายจรัส โภคาแสง
  สร้างแผงกั้นจราจร
110   นางสาวลำมูล คำหรื่อ
นางสาวอามเนตรฐ์ งามสนิท
นางสาวรัชดาภรณ์ ชรากาหมุด
  ผลการใช้กระชายแห้งป่น (Boesenbergia rotunda Linn. Mansf) ต่อสมรรถภาพการผลิตของไก่เนื้อ
111   นายประกาศ ยศพิทักษ์
นางเครือวัลย์ โคตรบุตร
นางสาวฉวีวรรณ วรรณพฤกษ์
  การเปรียบเทียบผลผลิตของดาวเรือง โดยใช้ระยะปลูกที่แตกต่างกัน
112   นายทรงศักดิ์ สรแผลง
นางกรรวี ภัทร์กุดเรือ
นายณัฐพงศ์ เปล่งขำ
  การศึกษาอัตราการใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 ที่เหมาะสม ต่อการปลูกถั่วฝักยาวพันธ์ลำน้ำชี
113   นางสาวสินีรัตน์ บุตรแสน
นางสาวฝน นามนัย
นางปราณี วิลัยพิศ
  การกำจัดยุงลายโดยใช้ธูปสมุนไพรต่างชนิดกัน
114   นางสาววราภรณ์ แผ่นจันทร์
นางสาวดวงฤทัย เชิดชน
  กล้วยฉาบสมุนไพร
115   นายพิชิต มลโมลี
นางสาวสุกัญญา ภาภูมิพฤกษ์
นายณัฐพงษ์ ทุมมามาตย์
  การศึกษาประสิทธิภาพของพืชสมุนไพรบางชนิดในการป้องกันกำจัดเพลี้ยอ่อน
116   นางสาวศิริยากร วงละคร
นางสาวสายน้ำ บูระณะกิติ
  กล้วยฉาบสมุนไพร
117   นายพานทอง แก้วแสนไชย
นางสาวขนิษฐา สีดาเสถียร
นายพิษณุ พุทธวงศ์
  สร้างเสาสนามบาสเกตบอล
118   นายสมชัย แสงใส
นายธีรศักดิ์ วงษ์ไกรษร
นายสหภาพ ชาติทหาร
  การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำพริกสมุนไพร (Development of herbal pastes)
119   นางสาวสุนิสา หลอดแก้ว
นายพิพัฒน์พล พฤษาสิทธิ์
นางสาวลำพึง คำจันทร์
  การศึกษากรรมวิธีการทำผลิตภัณฑ์ไส้กรอกอีสาน
120   นางกิตติยา วงศ์อนันต์
นางอรุณ แก้วประสาร
นางจันทร์เพ็ญ แก้วแสนไชย
  ผลการศึกษาประสิทธิภาพจักรยานชาร์จแบตเตอรี่
121   นายอนุวัฒน์ มลสะอูม
นายณัฐพงษ์ ยุระสี
นางสาวฐิติพร จันทวงศ์
  พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือของนัดเรียน/นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
122   นางพรประภา กีรติพงศ์
นางสาวบุญโฮม พฤฒามาตย์
นางสาวญวนใจ บุตรเสน
  ความนิยมและผลกระทบในการใช้รถยานยนต์ของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
123   นางลำญวน วงศาสนธิ์
นายเมฆิน ภาภูมิพฤกษ์
นายกิตติศักดิ์ กำเนิดพรม
  การศึกษาการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดต่างกันต่อการเจริญเติบโตของข้าวโพด
124   นางพรประภา กีรติพงศ์
นางสาวบุญโฮม พฤฒามาตย์
นางสาวญวนใจ บุตรแสน
  การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารเคมีที่แตกต่างกันในการกำจัดหนอนเจาะสมออเมริกัน
125   นายพิบูรณ์ ปะติเท
นางภัทรา วระคันทักษ์
นางน้ำอ้อย อังคุณะ
  การศึกษาคุณภาพและต้นทุนการประดิษฐ์เครื่องบดมัน
126   นางแว่น โสภาอุทก
นางสาวมยุรี สาวิสิทธิ์
นางอุทัยวรรณ ขามรัตน์
  การเจริญเติบโตและผลผลิตของคะน้าที่ปลูก โดยใช้ปุ๋ยเคมีสูตรที่แตกต่างกัน
127   นางสาวเพียงขวัญ นุริตมนต์
นางสาวอรอุมา วงศ์เสนา
นางสาวลลิตา สิงหาทิพย์
  สครับขัดผิวสมุนไพร
128   นายธีระวัฒน์ บำรุงสานต์
นางทิพารัตน์ อุ่นเจริญ
นางสาวนันทิชา เผ่าภูธร
  ศึกษาการเจริญเติบโตของมะละกอโดยใช้ปุ๋ยเคมีที่แตกต่างกัน
129   นางสาวอรวรรณ อุ่นเจริญ
นางปราณี วิมูลอาจ
นายแพงศรี ไชยโคตร
  การศึกษาคุณภาพและต้นทุนการประดิษฐ์ เครื่องดักแมลงวันอัตโนมัติ
130   นางสาวสาไพร พาภูมิพฤกษ์
นายเนติพันธ์ วิปัสสา
นางสุรีพร ขวัญทองห้าว
  การศึกษาการใช้สารเคมี จุลินทรีย์อีเอ็ม และน้ำอุ่นที่มีผลต่อการลดระยะการพักตัวของเมล็ดฟักข้าว
131   นางวราภรณ์ บัวสิงห์
นางจันทร์ ไชยคำ
นางผ่องศรี ปัดสี
  เตาประหยัดพลังงาน
132   นางสาวพัชรี สารรัตน์
นางสาวกัลยาณี ปิยะมาตย์
นางสาวปิยะณัฐ หงส์จันทร์
  การศึกษาการทำผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจานจากมะกรูด
133   นายณัฐญา โสภาอุทก
นางสาวองุ่น รัตนลัย
นางทองจันทร์ เพ็งปอภาร
  การศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของผักชีโดยใช้ดินผสมปลูกที่แตกต่างกัน
134   นายอนันต์ ทิพมาตย์
นางสาวพรสวรรค์ นันสุวรรณ
นางหฤทัย กาฬธิสา
  ศึกษาการเจริญเติบโตของทานตะวันงอกและอัตราการงอกของทานตะวันโดยใช้ดินผสมปลูกที่แตกต่างกัน
135   นางสาวชลธิตา ไกรยะศรี

  การพัฒนาเว็บไซต์โฆษณาโทรศัพท์มือถือที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
136   นายธนวิชญ์ ชูแก้ว

  การพัฒนาเว็บไซต์บทเรียนออนไลน์วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
137   นางสาวปิยาภรณ์ สืบสาย
นางสาวตั๊ก จันทร์ตา
นางสาววันวิสา นันโท
  การศึกษาการทำสบู่ขากมะขาม
138   นายวิจิตร์ ทิวาพัฒน์

  การพัฒนาเว็บไซต์บทเรียนออนไลน์วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
139   นายเศรษบวัฒน์ พันธสาร

  สร้างและพัฒนาเว็บไซต์ รายวิชากฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ
140   นายเอกพล ป้อมหาร
นางสาวนิธินันท์ ทะนงอาษา
  การพัมนาเว็บไซต์ขายสินค้าออรไลน์
141   นางสาวชฎาพร พรรณมาตย
นางสาววาธิณี ชิมโพธิ์คลัง
  บทเรียนออนไลน์วิชาการบัญชีเบื้องต้น 1
142   นางสาวสิริยากร ขันรักษา
นางลัดดา พรมเขต
นายพงษ์ดนัย นามไพร
  การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของน้ำหมักชีวภาพจากพืชชนิดที่แตกต่างกันในการกำจัดหนอนแมลงวัน
143   นายรับกานต์ ศิรินัย

  บทเรียนออนไลน์ วิชาคอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา
144   นายเชิดเกียรติ จันทร์เพชร
นายวันทอง ผดุงเรียง
นายสุจินดา สารเนตร
  การศึกษาการทำลายการพักตัวของเมล็ดราชพฤกษ์โดยแช่น้ำร้อนอุณหภูมิที่แตกต่างกัน
145   นางสาวกานดา สอยก้อม

  โครงการการพัฒนาเว็บไซต์บทเรียนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์
146   นายคำสอน บุตรจำรวน
นายภานุเดช นรชาญ
นางสาวลำไพร ทานะเวช
  เว็บไซต์สวนพฤกษสาสตร์โรงเรียนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
147   นายวารินทร์ ศิริเวช
นายอภิชาติ หนูพริก
นางสุพัตรา จันทร์เพชร
  การศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตของคะน้าที่ปลูกโดยใช้ปุ๋ยคอกชนิดที่แตกต่างกัน
148   นายพรมมา สารจันทร์
นางสาวสมปอง เพชรแสน
นายวันชัย สารจันทร์
  การศึกษาการเจริญเติบโตของคะน้าโดยใช้ดินผสมปลูกสูตรที่แตกต่างกัน
149   นายวัรยุทธ แสงศรี
นางสาวประภัสสร ไชยดำ
นางสาวอมินตา นาวัลย์
  ยาดมสมุนไพร
150   นายโชคชัย แพงใจ
นายสรวิทย์ แสนสิงห์
างสาวเจนจินา ถวิลรักษ์
  บทเรียนออนไลน์ ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น
151   นางสุดารัตน์ ศรีวิบูลย์
นางแววมณี วงศ์ภูธดร
นางกุหลาบ ยังดี
  การศึกษาการยอมรับไส้กรอกอีสานโดยใช้ ใบมะกรูด ขิง และตะไคร้ เป็นตัวกำหนด
152   นางสาวสมิตา คำภูเลิศ
นายสุริยา สาระรัตน์
  บทเรียนออนไลน์
153   นางสาวณัฐนันท์ ไชยดำ
นางสาวอรทัย เนตรวงส์
  ความพึงพอใจของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม ที่มีต่อโครงการ สอนน้องเรื่องไอที ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
154   นางสาวธิดาพร ตะราษี
นางสาวดวงกมล สว่างวงษ์
นางสาวกิ่งทิวา ศุภสุข
  ลูกประคบสมุนไพร
155   นาบต่อพงศ์ สุทธสา
นายกิตติธร สุ่มมงคล
นางสาวสุภาพร แก่นนาคำ
  ความพึงพอใจของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม ที่มีต่อโครงการ สอนน้องเรื่องไอที ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
156   นางทิพวรรณ เชนนา
นางอาพาภรณ์ สุธงสา
นางเดือน อินตา
  การศึกษาชนิดของเนยในการทำกล้วยอบเนย
157   นายธวัชัย สลาบุตร
นางสาวชฎาพร ไชยแสง
นางสาวสุณิชา เวียงนนท์
  ความพึงพอใจของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม ที่มีต่อโครงการ สอนน้องเรื่องไอที ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
158   นางอรุณ จุรุทา นางสุนี
นางลำไพ ภาคมฤด
  เลี้ยงเป็ดเนื้อ
159   นายพีรวัฒน์ หงส์ศรี
นายนพรัตน์ ชาติมนตรี
นางสาวจุฑาภรณ์ แสงจันทร์
  ความพึงพอใจของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม ที่มีต่อโครงการ สอนน้องเรื่องไอที ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
160   นายจุมพล สาวิกันย์
นายสุวรรณ์ สมปัดสา
นางสาวชนิภรณ์ โภคาแสง
  เลี้ยงสุกรขุน
161   นายสมบัติ วงษาเวียง
นางเสงี่ยม วิเศษไสย์
นายสุทัศน์ โยชะออน
  พืชภาษามือ
162   นายณัฐวัฒน์ แซ่ลี
นายกฤษดา อุดทาพงษ์
  การเปรียบเทียบผลผลิตพริกหวานระฆังใหญ่ 3 สายพันธุ์ บริษัทล้านช้างฟาร์ม
163   นายกัมพล ลำไย นางสาวสุภัสสร โสสุด
นางสาวกฤาฎา สิมมะลี
นางสาวอัจฉรา แก่นนาคำ
  บทเรียนใน google site (รายวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์)
164   นายบวรพัฒน์ อัตวิชา นายปิยกร เกาะน้ำใส
นางสาวมินตรา หนึ่งชนะ
นางสาวอาธิยา ปรุงจันทร์
  การสอนทำโปรแกรม Photo shop cs5 ใน blogger
165   นายอนิรุท กุวัยระคาร
นายอาคม บิวยี
  การเปรียบเทียบผลผลิตพริกเผ็ดและพริกหวาน
166   นายสถาพร สารจันทร์
นางบัวแก้ว อยู่สุข
นางสาวกรรณิกา สารจันทร์
  การศึกษาอัตราการงอกของเมล็ดข้าวโพดโดยการวางเมล็ดในลักษณะที่แตกต่างกัน
167   นางสาวณิชกานต์ หนองขุนสาร
นางสาวกันยารัก มาโยธา
นายธีรุตม์ สุวรรณศรี
  ทำเว็บนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยว
168   นางมัญยานา ชำนาญหมอ
นางหนูกิจ ภาคคำภู
นายคำพอง ช่างทอง
  การผลิตพริกลูกผสม
169   นายพงศธร โคตรทิพย์
นางสุพรรณ สุขโพธิ์น้อย
นายประสิทธิ์ ไสยประพันธ์
  การศึกษาการใช้อาหารเสริมต่างสูตรในการเพาะเห็ดฟางในตระกร้า
170   นางสุคนธา สุขกำเนิด
นายธีรศักดิ์ เสถียรขันธ์
นายสัญญา ยอดหมอก
  อาชีพกรีดยาง เส้นทางเศรษฐกิจ
171   นางสาวโยษิตา ปาระจูม
นางสาวปลิตา เหล่าจริญ
นางสาวจณิสตา เสนาจิตร
  บทเรียนใน Blogger (รายวิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์)
172   นางวงค์เดือน ไสยประพันธ์
นางสุพรรณี สีลาดเลา
นายอภิสิทธิ์ หนูพริก
  การศึกษาการเจริญเติบโตของหอมแดงที่ปลูก โดยใช้ปุ๋ยคอกชนิดต่างกัน
173   นายวรีวุฒิ นามไพร
นางจันทิรา วันนาโพธิ์
นายวีระพันธ์ ทองเดือน
  การใช้กระเทียมผสมกับครีมวาสลีนรักษาโรคขี้เรื้อนสุกร
174   นางสาววาทินี จันทร์โนนแซง

  การพัฒนาผลิตภัณฑ์หมูทุบโดยใช้ผงปรุงรสสำเร็จรูป รสต้มยำ รสพะโล้ และรสลาบ
175   นางสาวชฏาพร สระใหญ่

  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบเห็ดด้วยผงสำเร็จรูปรสลาบ
176   นายไสว สารจันทร์
นายอำคา สารจันทร์
นายเรื่อ ศรีวงที
  การเปรียบเทียบอัตราการเติบโตและประสิทธิภาพการใช้อาหารของอาหาร 2 บริษัทในสุกรระยะอนุบาล
177   นางสาวประดับศรี เคนหาญ

  ศึกษาชนิดของน้ำตาลในการทำผลิตภัณฑ์หมูหยอง
178   นายอนุภาพ ศรีสองเมือง

  การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มไก่สมุนไพร
179   นายวานิช หนักแน่น
นายสุริยา ศรีหานาม
นายชาญณรงค์ แก้วพลงาม
  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นปลาด้วยผงสำเร็จรูปรสผงกระหรี่
180   นายสายัน วันทา
นางคำกอง วงศ์อามาตย์
นายพนรัต สมเพชร
  การศึกษาการเจริญเติบโตของมะเขือเปราะ โดยใช้ปุ๋ยชีวภาพที่แตกต่างกัน
181   นางสาวชฎาพร สระใหญ่
นายคัมภีร์ สัตนาโค
นายอนุภาพ ศรีสองเมือง
  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบปลานิลด้วยผลสำเร็จรูป
182   นางสาวกนกพร ประทุมดี
นางสาวเกตวดี มาตย์วิเศษ
นายสมเกียรติ มาตย์วิเศษ
  การใช้บอระเพ็ดร่วมกับการเลี้ยงไก่พื้นเมืองลูกผสมสามสายเลือด
183   นายวานิช แก่นหนัก

  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวหลามธัญพืช
184   นายสังคม นิสัยเสริม
นายนพพร นามไพร
นางดรรชณีย์ นามไพร
  ผลการใช้ใบมะรุมแห้งต่อการเจริญเติบโตของลูกสุกร(ระยะอนุบาล)
185   นายสุริยา สีหานาม

  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวหลามสมุนไพร
186   นายดำรง วงศ์อามาตย์
นายคมขวัญ ภูมิเขต
นางสาวปิยาภรณ์ วงษ์ราช
  ศึกษา การใช้น้ำหมักชีวภาพในการกำจัดกลิ่นเหม็นของสุกร
187   นายภีรพัฒน์ วงศ์น้ำคำ
นางสาวประดับศรี เคนหาญ
นางสาววาทินี จันทร์โนนแซง
  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาหยองด้วยผงสำเร็จรูปรสลาบ รสต้มยำ รสผงกระหรี่
188   นางพิสมัย ศรีนาม
นายกฤษนนท์ กำแพงศรี
นายอภิสิทธิ์ วิชัยศร
  การผลิตปลาดุกเพื่อการค้า
189   นางสาวสุมาลี เชยกระรินทร์
นายบัณฑิต นามไพร
นายวิรัตน์ ลีลาดเลา
  โครงการการเลี้ยงกบ
190   นางสาวดวงฤดี ดีเสมอ
นายชาญณรงค์ แก้วพลงาม
  การพัฒนาน้ำพริกมะขาม
191   นายอนุชา นามไพร
นายเอกวิทย์ สารจันทร์
นายสุริยา โพธิบุรี
  ผลิตภัณฑ์แหนมเห็ด
192   นางสาวสุนิสา นามไพร
นางบังอร ลีลาดเลา
นายวรวุฒิ ทาริม
  เห็ดหยองสมุนไพร
193   นายจันดี สารจันทร์
นางสำลี ศาลาจันทร์
นายสำราญ เพชรแสน
  แผงปฏิบัติวงจรไฟฟ้ารถยนต์
194   นายเสริม ทาดาจันทร์
นายคำพันธ์ วิชัยศร
นางสาวทัดดาว ศรีบุญ
  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้กรอกเห็ด
195   นางสาวอมรัตน์ อาจดวงดี
นางสาวพัชราพร ศิริภักดิ์
นางสาวประวีณา มูลมะณี
  สื่อการเรียนระบบจุดระเบิด
196   นางสาวมุกดา ทับทิมทอง
นางสาวศิริลักษณ์ ดอนพล
  การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำนมข้าวโพด
197   นายกัมปนาท แก่นนาคำ
นายธีรวัฒน์ สวัสดิ์นะที
นายอภิชิต อินยา
  รถจักรยานยนต์ฝึกขับ
198   นายอดิศักดิ์ เทียมสิงห์
นายนราธาร วิไลศรี
นางสาวบุญรัตน์ บุตรโต
  คราดเกลี่ยพลิกข้าวเปลือก
199   นางสาววาสนา ทิพมาตย์
นางสาวอทิยา ภูเสียวสุข
นายสหหรัถ ช้อยชด
  การพัฒนาผลิตภัณฑ์หมูทอดด้วยน้ำเสาวรส
200   นายสุริยัน แสงเสวก
นางสาวนุสรา แวงวรรณ
นายสมจิต พิมพ์วงศ์
  การแก้ปัญหารอบเครื่องยนต์ตกขณะเปิดเครื่องปรับอากาศของรถเก๋งมิตซูบิชิแลนเซอร์ 1500 cc
201   นายกวีชัย ยะหา
นายวรพจน์ คำดำ
นายสุรศักดิ์ ลาดหนองขุ่น
  เครื่องหยอดข้าว
202   นายเทพพิทักษ์ สอนสัตย์
นางสาวสิริลักษณ์ ดอนพล
  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมกล้วยด้วยกล้วยไข่
203   นายกิตติศักดิ์ แก้วมะไฟ
นายทองมา สารจันทร์
นางสาวภาวดี นามไพร
  การสร้างและหาประสิทธิภาพการใช้หม้อแปลงใหญ่
204   นายนิกร ภูประธรรม
นายนัฐพงษ์ ปัญจมาตย์
นายสัญญา น้อยหลุบเลา
  เครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ
205   นายสมปอง เครือผือ
นางสาวสุดารัตน์ วิชัยศร
นางสุลาวัลย์ วิชัยศร
  การศึกษาและการออกแบบเคนจำลอง
206   นายเทพพิทักษ์ สอนสัตย์ และคณะ

  การศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ข้าวโพดทอดกรอบ
207   นายอดิศักดิ์ อินทโสต
นายแสงอรุณ ไชยสงค์
นายวิทยา ไชปัดถา
  เครื่องฝานกล้วย
208   นายกรรดนัย นามอน
นายจักรี หมุนวงษ์
นายอภิสิทฺธิ์ แก้ววรสูตร
  เครื่องตัดหญ้าเดินตามมินิ
209   นายสุธี สะเทือนไพร
นายศรัณย์ ถาพินนา
นายพิชิต เดชพละ
  เครื่องชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์
210   นายทรงเกียรติ วงศ์อนันต์
นางสมหมาย แก้วนาเหนือ
นายสมหมาย แก้วนาเหนือ
  การศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตของถั่วพุ่มที่ปลูกโดยใส่น้ำหมักชีวภาพชนิดที่แตกต่างกัน
211   นายจักรกริช ไซยหนองบัว
นางสาวจุฑารัตน์ ผินประสาท
นายอนุชิต ผินประสาท
  การพัฒนาผลิตวุ้นด้วยงาดำ
212   นายสุริยา สุริยวิทยา
นายประพงษ์ สุขกำเนิด
นายประจักร แก้วประสาน
  การศึกษาประสิทธิภาพของถ่านอัดแท่งจากไม้ชนิดที่แตกต่าง
213   นายดนัย ประเสร็จสังข์
นายอนุชิต ผ่านสถิต
นางสาวจุฑารัตน์ ผินประสาท
  การศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์น้ำเก๊กฮวย
214   นายศิรภัทร คำดำ
นายอรัญ พิมพ์สิงห์
นายอภิชัย ศรีจันทร์
  รถจักรยานยนต์ประหยัดน้ำมัน
215   นายศักดิ์ชัย ผดุงเวียง
นายชฎา มลคลแก่นทราย
นางหนูพันธ์ มลคลแก่นทราย
  เครื่องดักจับแมลงเอนกประสงค์
216   นายบรรจง วรรณโพธิ์
างกาญจนา วิสา
นายเกรียงศักดิ์ อามาตมุลตรี
  การศึกษาการใช้ขี้เลื้อยเก่าในการผลิตก้อนเชื้อเห็ด
217   นางสาวมุกดา ทับทิมทอง
นางสาวดวงฤดี ดีเสมอ
นายรุ่งเรื่อง ชื่นตา
  ผลิตภัณฑ์วุ้นเสาวรส
218   นางสาวจารุดา ศรีนารา
นายสงวน มานาดี
นางจันทร์เพ็ญ ลีลาดเลา
  แผงกั้นจราจร
219   นายสง่างาม ชาญเลิศ
นายศตวรรษ์ ศรีละบุตร
นางสาวปวีนา ดวงแก้ว
  การศึกษาประสิทธิภาพของถ่านอัดแท่งจากไม้ชนิดที่ต่างกัน
220   นายภูวณัฐ เชิงหอม
นายธณากร โพธิ์สุข
  ถังย่างเอนกประสงค์
221   นางสาวอินทุอร ศรีสัมพันธ์
นายดนัย ประเสร็จสังข์
  ผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นไก่
222   นายไกศร หาญอาษา
นางสาวอัมพร สารจันทร์
นางรุ่งนภา การฟุ้ง
  เครื่องชาร์จแบตเตอรี่แบบเต็มแล้วตัด
223   นางสาวบุษบา วงศ์อามาตย์
นางสาวลามุล จันสุริย์
นางสาวพิสมัย วงศ์อินตา
  เครื่องอัดเห็ด
224   นายสุริยนต์ กาญจนสุวรรณ
นายวัชรชัย สุสินธ์
นายพรชัย นิตุธร
  จักรยานเครื่องยนต์
225   นางสังวาล แซ่จู
นายหรินทร์ชัย สารจันทร์
นายจำลอง ศาลาจันทร์
  สร้างโต๊ะม้าหินอ่อน
226   นายวรายุท รสชา
นายวราวงษื สาระคุณ
  ศึกษาการผลผลิตของพริกหยวกเมื่อใช้วิธีการเด็ดยอดและโน้มกิ่ง
227   นางสาวสุดาวัน เชยกระรินทร์
นางจุฑามาศ สิงหามาตย์
นางสาวสายธาร เพ็งผลา
  ผลการศึกษาและออกแบบหาประสิทธิภาพ อุปกรณ์ตักไขมันสำหรับอ่างล้างจาน
228   นายศุภกิติติ์ นันทะไสย์
นายศราวุธ สมหวัง
นายทศวรรษ ถนอมพุดซา
  จักรยานกันแดดกันฝน
229   นางสาวเอมอร ปัสสาสัย
นางบุญทัน กรมรินทร์
นายกิตติพงษ์ อรังศรี
  การศึกษาประสิทธิภาพของถ่านอัดแท่งจากถ่านไม้ชนิดที่แตกต่างกัน
230   นางสาวประภัสสร พลเยี่ยม
นายนิติกร พิมูลมี
  ศึกษาการเจริญเติบโตของมะเขือเปราะโดยใช้ปุ๋ยมูลสุกรในปริมาณที่แตกต่างกัน
231   นายสหรัฐ เหล่าศักดิ์ชัย
นายอัครเดช วงศาสนธิ์
นายนิด มลสอูม
  ชุดฝึกระบบเบรครถยนต์
232   นายอัสดาวุฒ ศรีพรวัน
นายอรรถพล วิจารณ์
  ศึกษาการเจริญเติบโตและผลิตของคะน้าโดยใช้ปุ๋ยฮอร์โมนชนิดต่างกัน
233   นายสวัสดิ์ ลาโพธิ์
นายนิรันดร จันทะโยธา
นางสาวนิวัฒน์ พิมจันทร์
  การศึกษาประสิทธิภาพของถ่านอัดแท่งจากถ่านไม้ชนิดที่แตกต่างกัน
234   นางสาวณัฐกฤตา สุรเสน
นายกฤษณะ เหล่าศักดิ์ชัย
นางสง่า กำหอม
  ชุดสาธิตไฟจราจร
235   นางสาวชุติญา จัตวานิล
นายรวมยศ ชัยธรรม
  ศึกษาผลผลิตของดาวเรืองเมื่อเด็ดยอดในตำแหน่งที่แตกต่างกัน
236   นายศตวรรษ คำแย้ม
นายกิตติศักดิ์ ศรีธรรมสาร
นายวิปปะสี เกิดมีมูล
  เครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติ
237   นายอุเท็ญ แสนอุ่น
นายจำลอง ดอนอี่ง้อง
นายบัวพันธ์ กรมรินทร์
  การทำชาใบหม่อนโดยวิธีการที่แตกต่างกัน
238   นายพัทธดนย์ รสชา
นายอภิศักดิ์ กุดนอก
  ศึกษาการออกรากของกิ่งชำมะนาวเมื่อใช้ความยาวกิ่งแตกต่างกันโดยวิธีควบแน่น
239   นางดวงตา ศรีภูมิพฤกษ์
นางอนงค์ วิเศษวิลัย
นายธนาชัย วินทะไชย
  เครื่องเก็บไฟฟ้าสำรองสำหรับวิทยุรถยนต์
240   นายวุฒิชัย นราวุฒิ
นายประติพัฒน์ สุวรรณศรี
  เครื่องตัดหญ้าและสูบน้ำ
241   นางสาคร นพนิยม
นางนิภาพร กลันพล
นางภัทยา ไชยปัญหา
  การทำชารางจืดโดยวิธีการที่แตกต่างกัน
242   นางสาวลลิตา คำเนตร
นายวรวัฒน์ มังคลัง
  การศึกษาการเจริญเติบโตของพริกขี้หนูโดยการปลูกที่แตกต่างกัน
243   นางสาวเปลีย คำแหงพง นายสมศักดิ์
นายสมศักดิ์ ทิพย์ชาติ
นายวินัย บุญเสริม
  การทำชาใบรางจืดโดยวิธีการที่แตกต่างกัน
244   นายพอลเล ฌอน นางสาวสาแก้ว ดารา
นางสาวสาแก้ว ดารา
  ศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตของหอมแบ่งเมื่อได้รับวิธีการปรับปรุงดินต่างกัน
245   นายอนุรักษ์ วันชา
นายกิตติศักดิ์ สอระภูมิ
นายสมนึก ชินแป
  สัญญานไฟจราจร เอนกประสงค์
246   นางสาวเปรมฤทัย อรัญวาส
นางสาวรัชฎาพร บำรุงสานต์
นางสาวพิมพ์ชนก ทองภู
  สวิทช์รหัสอย่างง่าย
247   นายมงคล ศรีแก่นทราย
นายพีรพล กฤษดำ
  ศึกษาผลผลิตของเห็ดฟางโดยใช้จุลินทรีย์ EM ในปริมาณที่แตกต่างกัน
248   นางสาวทัศนีย์ รูปขันธ์
นางสาววัชราภรณ์ วิชัยคำจร
นางฐปนรรฆ์ สมจินดา
  การทำชาย่านางโดยวิธีการที่แตกต่างกัน
249   นายจารุวัฒน์ ทองดุน
นายอรรถพล พรมษา
นายเกียรติศักดิ์ ศรีทอง นายอธิราช ชุมกาแสง
  แผงทดสอบหลอดไฟฟ้า
250   นายมงคลชัย บรรตะธิ
นายเอกราช คูนาดี
  การศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตของผักกาดหัวโดยใช้วัสดุปลูกที่แตกต่างกัน
251   นายอัมพร จอมคำสิงห์
นางสาวประยัติ ภาวะสี
นายทองดาว มนภูมา
  การศึกษาเปรียบเทียบการคั้นน้ำย่านาง โดยใช้วิธีการที่แตกต่างกัน
252   นายธีรศักดิ์ บัวสี นายพงนรินทร์ ขะคินรัมย์
นายพงนรินทร์ ขะคินรัมย์
  การศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตของสลัดเรดโอ๊คโดยใช้ปุ๋ยคอกชนิดต่างกัน
253   นายกิตติพล สังข์ทอง
นายอิทธิพล อุปเทห์
นายศตวรรษ สุทธิโสม
  ปั้มลมขนาดเล็ก
254   นางสาวอรวรรณ นันทวัฒน์
นายอรุณ ศักดิ์ขวา
นางประไพ รักสวนจิก
  ชุดแผงฝึกต่อวงจรไฟฟ้า
255   นางสาวสายไหม จอดนอก
นายสุริยา แสงเลิศฤทธ์
  การศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตของหอมแบ่งเมื่อใช้จำนวนหัวปลูกที่แตกต่างกันในพื้นที่เท่ากัน
256   นางเพ็ญศรี ไกวฤทธิ์
นางวรรณภา สังวิบุตร
นางสาวนีระวรรณ ช่างพุด
  การศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตของหอมแดงที่ปลูกโดยใช้ปุ๋ยชนิดที่แตกต่างกัน
257   นายณัฐวัตร เกตอินทร์
นางสาวอริศรา เมืองแวง
นางสาวพัชราภาณ์ ทาระเวท
  เครื่องควบคุมปั้มน้ำอัตโนมัติ
258   นายคมสัน หอมพะนา
นายประดิพัทธ์ แก้วอำไพ
นายจักรรินทร์ แดนแก้วมูล
  เครื่องเสียงกลางแจ้ง
259   นางวงเดือน ลาภมูล
นางสาวเพชร ชิณะศรี
นายทองศูนย์ พรมวารี
  การศึกษากาเจริญเติบโตและผลผลิตของคะน้าที่ปลูกโดยใช้ระยะปลูกที่แตกต่างกัน
260   นางสาวกรรณิชา สัจสุวรรณ์
นายยุทธพล สุทธิโสกเชือก
นางสาวมัชฌชา ทองภู
  การทำโครงกระดูกปลา
261   นางสาวสุภาพร เวียงอินทร์
นางสาวเดือนเพ็ญ แว่นจันทร์
นางสาววรารักษ์ จันทรประพัทธ์
  ผลการใช้ปุ๋ยต่างชนิดกันต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของหญ้ารูซี่
262   นายวะริต หลอดเพชร
นายนิกร สุดแสนชาติ
นายสมชาย ยาวะรักษ์
  การศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของถั่วพุ่มที่ปลูกโดยใช้ปุ๋ยน้ำหมัก พ.ด.2 สูตรที่แตกต่างกัน
263   นายอนุวัฒน์ พนมเขต
นายณัฐวุฒิ จริตน้อม
นายสถิร สารศิริ
  เครื่องชาร์จ Power Supply เอนกประสงค์
264   นางสาวสุภัสธิดา วงศ์สุวรรณ นางสาวปาริฉัตร น้อย
นางสาวปาริฉัตร น้อยโกศล
  การศึกษาการเจริญเติบโตของผักแขยงโดยใช้วีการให้น้ำที่แตกต่างกัน
265   นางอรทัย สิงห์วะราช
นายณัฐวุฒิ เพ็ญศรี
นางอัญชลี ศักดิ์ขวา
  ผลการใช้กระชายแห้งป่น (Boesenbergia rotunda Linn. Manst) ต่อสมรรถภาพการผลิตของเนื้อไก่
266   นางหนูเที่ยง มนภูมา
นางเข็มทอง เข็มศรีรัตน์
นางสาวสิรินันท์ เข็มศรีรัตน์
  การศึกษาพันธุ์ไม้ในพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ จังหวัดสกลนคร
267   นายศรีรัตน์ นาโสก
นายปริญญา รจนาสม
  การเจริญเติบโตของผักแขยงทรงพุ่มที่ตอบสนองต่อดินผสมปลูกที่แตกต่างกัน
268   นางรัตรดา พาพรมพฤกษ์
นางปราณีย์ จันทะวงษ์
นางสาวไพวรรณ ศรีพฤกษ์ภูมิ
  การเปรียบเทียบอัตราการใช้ปุ๋ยเคมีสูตร46-0-0 ที่เหมาะสมต่อการปลูกดาวเรือง
269   นายณัฐวุฒิ มะพล
นางสาวสุภาพร พรมวารี
นางสาวชมนวรรณ เฉลิมแสน
  การใช้ผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพของกรมพัฒนาที่ดินในการปลูกข้าวของเกษตรกรบ้านดู่ ตำบลดู่ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
270   นางสาววิลาสินี อารีเอื้อ
นางสาวอาภาวรรณทิมาชัย
  เต้าหวยนมสมเสริมวิตามินจากกล้วยโดยกล้วย 3 ชนิด
271   นายแลม ลืม
นายพันธกานต์ ลาศา
  การศึกษาการเจริญเติบโตของผักแขยงและผลของผักแขยงที่ผลิตด้วยน้ำหมักที่ต่างกัน
272   นางหนูกัน ภาภูมิพฤกษ์
นางสาวสุนีรัตน์ อ่อนพฤกษ์ภูมิ
นางนุช แก้วไพรวัน
  ผลการเลี้ยงไก่เนื้อโดยใช้อาหารสำเร็จรูปผสมพริกป่น
273   นายธนวัช เอื้อนไธสง
นายเขตการ งามเผ่า
  ผลของน้ำหมักชีวภาพต่อการเจริญเติบโตของผักแขยง
274   นางสาวเบญจมาศ สุขแสนชาติ
นางสาวคำพร กิจวิขาม
นายนุกูล สุดาแสนชาติ
  การศึกษากาเจริญเติบโตของฤาษีผสมต่อชนิดของวัสดุปลูกที่แตกต่างกัน
275   นางชนิดา รัตนสวนจิก
นางสำลี สมัยบัวสิงห์
นางหวัน จันทะอิทย์
  การศึกษาสมรรถภาพการผลิตทองแพะรุ่นเพศเมียจากการใช้กากมะพร้าวระดับต่างกันในอาหารผสมเพื่อลดต้นทุนการผลิต
276   นางสาวนัชชา โภชนา

  ศึกษาการเจริญเติบโตของผักแขยงในภาชนะปลูกที่แตกต่างกัน
277   นางเบญจมาภรณ์ วงศ์อาสา
นายเรวัตร โยธาภักดี
นายณารักษ์ โนนสุวรรณ
  การศึกษาอัตราการใส่ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยเคมีที่เหมาะสมต่อการปลูกการดาวเรือง ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
278   นายทนัย ผิวเหลือง

  การศึกษาการเจริญเติบโตของผักแขยงในภาชนะปลูกที่แตกต่างกัน
279   นายวุฒิเดช เวียงนนท์
นายเอกวิทย์ มาดหลุบเลา
  การศึกษาการเจริญเติบโตของฟักข้าวโดยใช้วัสดุเพาะชนิดต่างกัน
280   นางสาวพลอยไพลิน สมศรี
นางสาวพัสกร พันชาติ
  ลอดช่องสมุนไพร
281   นางแอม สว่างพฤกษ์
นายอภิสิทธิ์ หวานใจ
นางประมวล วรนิจ
  การเปรียบเทียบผลผลิตดาวเรืองโดยการเด็ดยอดและไม่เด็ดยอด ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
282   นางสาวเยาวภา สุขสมร
นางสาวปริญดา สินธุชาติ
นางยุภาภรณ์ สังวิบุตร
  การศึกษากาเจริญเติบโตของเทียนทอง โดยใช้วัสดุปลูกที่แตกต่างกัน
283   นางสาวบุษราภรณ์ ศิริพัฒน์
นางสาวทิมาพร เหมรา
  ข้าวเกรียบว่าว
284   นายก้องหล้า แพงศรี
นายจันเทีย จรึง
  การศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตของผักแขยงโดยใช้ปุ๋ยเคมีสูตรที่แตกต่างกัน
285   นางสาวกัลยา สาวิสิทธิ์
นางสาวหนูพลอย คะสุวรรณ
นางสาวเยาววภา สุขสมร
  การพัฒนาเครื่องอัดถ่านแท่งโดยการใช้แรงคน
286   นางสาวรัชฎาพร คำนึงสุข
นางสาวณัฐิดา สุทธิ
  ไข่เค็มสมุรไพร
287   นายชาญวิทย์ จันทร์ดาโชติ
นายปิยนัฐ รักสวนจิก
นายอัครพล พาพรมพฤกษ์
  การพัฒนาผลิตภัณฑ์เผือกกวนด้วยธัญพืช
288   นายศักรินทร์ ยาวะรักษ์
นายพงศธร บุญครอง
นางสาวจุฬาภรณ์ สุดแสนชาติ
  การศึกษาการเจริญเติบโตของมะละกอที่ปลูกโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดที่แตกต่างกัน
289   นายก้าวศิริ เกตุเหม
นางสาวสุวนัน สามารถสกุล
  การศึกษาลักษณะของเมล็ดฟักข้าว
290   นางสาวอรสา สุทธิประภา
นางสาวอังสุมารินทร์ ไวอ่อนศรี
  การศึกษากำรงอกของเมล็ดฟักข้าวโดยวิธีการแช่ย้ำที่แตกต่างกัน
291   นายพงษ์ศิริ สมัยบัวสิงห์
นางสาวสายฝน สิงวิบุตร
นายชัยณรงค์ เสนปอภาร
  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ถั่วเขียวกวนด้วยขมิ้นชัน
292   นางสาวพรพิมล ตนขยัน

  การพัฒนาผลิตภัณฑ์เค้กกล้วยหอม
293   นายขจรศักดิ์ แสงสุวรรณ และคณะ

  เส้นไหมสวยด้วยหางนกยูงฝรั่ง
294   นางสาวกฤษณา ศรีนิลทา

  การศึกษาการใช้ปริมาณน้ำตาลที่เหมาะสมในการทำองุ่นใบย่านาง
295   นางสาวปวัชญา วรนิจ
นางราตรี อนุนิวัฒน์
นายวุฒิพงษ์ พรมมี
  การพัฒนาผลิตภัณฑ์วุ้นใบย่านาง
296   นางวรรณี ศรีพฤกษภูมิ
นางสาวศิริลักษณ์ โสภาอุทก
นางสาวสำลี บุตรแสน
  การป้องกันกำจัดหอยเชอรี่โดยใช้น้ำหมักชีวภาพสูตรที่แตกต่างกัน
297   นายอดิศร โนนนอก และคณะ

  การศึกษาขนาดกิ่งที่เหมาะสมในการปักชำของกิ่งฟักข้าว
298   นางสาวชฏาพร นามรัตน์

  การศึกษาการเจริญเติบโตของต้นมะเขือในดินผสมปลูกสูตรที่แตกต่างกัน
299   นายธนาวัฒน์ สุดตา
นาย๙ตณรงค์ สุริโย
  การศึกษาสรรถภาพการผลิตของไก่งวงที่เลี้ยงด้วยอาหารข้นละอาหารข้นเสริมด้วยหญ้าเนเปียร์
300   นางสาวกนกกาญจน์ มโนรัตน์
นางสาวอ้อย ทินนัส
นายพิรมย์ รัตสวนจิก
  การศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตของพริกโดยใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพสูตรที่แตกต่างกัน
301   นางสาวสาริก จันทะบุรี
นายปิยะพงษ์ บุญทันเสน
นางสาววรัญญา สมิงพฤกษา
  การศึกษาการเจริญเติบโตของต้นดาวเรืองต่อการใช้ปุ๋ยต่างชนิด
302   นางสาวอำไพ เชื่อมาก และคณะ

  การศึกษาสภาพการปลูกข้าวของเกษตรกรใน ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
303   นายชัยฤทธิ์ เวียงวิเศษ

  การศึกษาสภาพการเลี้ยงโคและความพึงพอใจของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคในอำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
304   นางสาววรีรัตน์ เทพมาศ
นางสาววไลลักษ์ ทาบุตร
  ศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ชาแก่นตะวันพร้อมดื่ม
305   นายอนุวัฒน์ พิมพ์สันต์
นางสาวศรีประไพร น้อยขันธ์
นายวิศิษศักดิ์ บุญชุม
  การป้องกันกำจัดหอยเชอรี่โดยใช้น้ำหมักชีวภาพสูตรที่แตกต่าง
306   นายพงเพชร จันทมาตร และคณะ

  การใช้ประโยชน์จากย่านางและปริมาณของย่านาง ในพื้นที่ ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
307   นางสาวสุรีพร พละมาตย์

  ศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์แผ่นเกี้ยวเสริมงาดำเพื่อสุขภาพ
308   นางสาวอภัสรา ธุรกิจ และคณะ

  ศึกษาอายุการเก็บรักษาน้ำคั้นใบย่านางในอุณหภูมิที่แตกต่างกัน
309   นายสุมั่งมี วาทบัณฑิตกุล
นางนรีรัตน์ บุตรแสน
นางสุภาพร ภักดีสมัย
  การศึกษาการเจริญเติบโตของที่ปลูกโดยใช้ดินผสมปลูกที่แตกต่าง
310   นางสาวศศิธร ตาลอรัญ
นางสาวกิตติมากร ม้วนกันทะ
  ศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบพริกเผาเสริมโปรตีนจากปลา
311   นายภาณุทัต สุดเลิศ

  การศึกษาการใช้น้ำส้มควันไม้ผสมกับผงถ่านต่อสรรถภาพการผลิตและลดการท้องล่วงในลูกสุกรหลังหย่านม
312   นางสาวเกษรา ปัดพลงาม และคณะ

  การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำฟักข้าวผสมมะนาว
313   นายรัชกริษฎ์ คำพิทุย
นายดำรงค์ รัตนลัย
นายเทอดศักดิ์ สรีสาร
  โครงการสวนสมุนไพรในชุมชน
314   นางสาวสกุลกร อาจศรัตรู และคณะ

  การงอกของเมล็ดฟักข้าวโดยใช้น้ำสกัดจากพืชที่แตกต่างกัน
315   นางสาวอรวี อึ่งไพร
นางสาวภัทรสุดา วรรณวงษา
  ศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์น้ำเสาวรสครีม
316   นายศักดิ์มงคล วิจิตขะจี
นายศิริวัตร บุตตะษา
  การศึกษาสรรถภาพการผลิตของไก่งวงที่เลี้ยงด้วยอาหารข้นและอาหารข้นเสริมหญ้าปีกแมงดา
317   นายสถาพร สิงห์คำ
นายกิตติ คำโพนทอง
  การทำชาใบหม่อนโดยวิธีการที่แตกต่างกัน
318   นางสาวกัลยรัตร์ ไชยวิเศษ
นางสาวกนเธีย กินร์
  ผลการเสริมน้ำส้มคสันไม้กับผงถ่านต่อสมรรถภาพการผลิตและลดการท้องร่วงในลูกสุกรหลังหย่า
319   นายสมศักดิ์ หวังเจริญ
นายวิฑูรย์ คำโพนทอง
นางไพรวัลย์ ชนศาลาสินธุ์
  สวนป่าโบราณเพื่อพ่อ
320   นางสาวพัชริดา สามารถ
นางสาวซกริม บี
  ผลการเสริมน้ำส้มควันไม้ร่วมกันผงถ่านสมรรถภาพการผลิตและการท้องร่วงในลูกสุกรหลังหย่านม
321   นายสนอง มาศรี
นางสาวศริญญา พรมวันนา
นายนิรุตน์ ปลั่งกภา
  การสร้างสวนพฤกษศาสตร์ไม้ดอกไม้ประดับ
322   นางสาวลำไย ศรีพิมพ์
นางสาวประภัสสร วงษา
นายยศฐาชกร ศรีสาร
  การศึกษาพรรณไม้ในพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ จังหวัดสกลนคร
323   นางสาวชนิดา ถิ่มกระไสย์
นางสาวชุภัชชา เหลื่อมไสย์
นางสาวพิไลพร คชนัน
  การศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์แยมมะละกอ
324   นางสาวปิยนุช เที่ยงตรง

  การศึกษาประสิทธิภาพของการใช้แบคโตแซคชนิดน้ำ (bactosac liquid) และโปรไบโอติกชนิดรวมต่อการเพิ่มระดับของภูมิคุ้มกัน iga รวมในนมน้ำเหลืองของแม่สุกรเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ไม่ใช้
325   นางสาวกาญจนา มาศเกษม
นางสาวฐิติวรรณ ศุภะดี
  ศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตของพริกโดยใช้ปุ๋ยคอกชนิดต่างกัน
326   นางสาวกาญจนา มาศเกษม
นางสาวฐิติวรรณ ศุภะดี
  ศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตของพริกโดยใช้ปุ๋ยคอกชนิดต่างกัน
327   นางสาวสุนันท์ นิตุธร
นางสาวนัท ศรีทอง
  การศึกษาสูตรที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นไก่เสริมเห็ด
328   นางสาวภัสรา ภักดีแก้ว

  ผลการให้อาหารผสมกล้วยปุกปลอกเปลือกและอาหารผสมกล้วยสุกไม่ปลอกเปลือกที่ทีต่อสมรรถการผลิตของลูกสุกรอย่านม
329   นางสาวจินตนา ขันธะ
นายดำรงสุข โอชารส
นางสาวปาริชาติ มาศรี
  การศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตของถั่วพุ่มที่ปลูกโดยใช้น้ำหมักชีวภาพชนิดที่แตกต่างกัน
330   นางสาวขวัญเรือน กะอาจ
นายวัชรพงษ์ พลเยี่ยม
  ศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตของต้นหอมเมื่อใช้ปุ๋ยต่างชนิดกัน
331   นายอาคม ระหารนอก

  ผลของน้ำหมักเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นต่อตัวของไก่สายพันธ์ cobb เพศเมียเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานไก่พันธุ์ cobb
332   นายสุรเดช ทาธิวัน
นางสาวนลินนิภา สิทธิสวนจิก
นางสมัย โคแสงรักษา
  การทำชาใบรางจืดโดยใช้ใบรางจืดที่อายุแตกต่างกัน
333   นายอัครวินท์ พลเยี่ยม
นายอรรถพล ปาระคะ
นายนครินทร์ เจิมภักดี
  ศึกษาการใช้ฮฮร์โมนเร่งรากต่างชนิดกันที่มีผลต่อการออกรากของกิ่งตอนมะนาว
334   นายอัครวินท์ พลเยี่ยม
นายอรรถพล ปาระคะ
นายนครินทร์ เจิมภักดี
  ศึกษาการใช้ฮฮร์โมนเร่งรากต่างชนิดกันที่มีผลต่อการออกรากของกิ่งตอนมะนาว
335   นางสาวศิวิมล ศรชัย
นางสาวอมิตตา รัตนลัย
นายธนารักษ์ ชำนาญภูมิ
  สร้างสวนพฤกษศาสตร์พืชสมุนไพรโรงเรียนโสตศึกษา
336   นางสาวนพรัตน์ นนท์ชนะ
นางสาวทัศนีย์ ไชยรักษ์
นางสาวอาทิตติยา พิณเพ็ง
  ศึกษาการเจริญเติบโตของมะเขือเทศเมื่อให้ปุ๋ยชนิดที่ต่างกัน
337   นายสิริวัชร สุ่มมาตย์

  การเทียบเกณฑ์มาตราฐานน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นของไก่แม่พันธุ์สายพันธุ์ cobb
338   นางสาวสุดา สุวรรณศรี

  ผลการเสริมbactosac liqutd ต่อจำนวนลูกสุกรและน้ำหนักหลังอย่านม
339   นายขจรศักดิ์ แสงสุวรรณ
นางสาวเบญนภา พลเยี่ยม
  ศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตของผักบุ้งจีนโดยให้ปุ๋ยยูเรียนในระยะเวลาต่างกัน
340   นายณัฐวุฒิ สิงห์สุข
นางสาวธิดารัตน์ อุ่นดี
  การศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ไข่เค็มสมุนไพร
341   นายสุชานันท์ วันโพนทอง
นายชัยยา สีสาร
นายนภัสกร อันทรง
  การทำชาย่านางโดยวิธีที่แตกต่างกัน
342   นายธีรัช เหลืองเจริญ

  การเปรียบเทียบมาตราฐานน้าหนักที่เพิ่มขึ้นของไก่เพศผู้สายพันธุ์cobb
343   นางสาว ภาวดี พันธ์พั้ว
นางสาว น้ำพึ่ง พิมพ์จันทร์
นางสาว พรพิมล กำจร
  ศึกษาการเจริญเติบโตผลผลิตของกวางตุ้งโดยใช้ปุ๋ยต่างชนิดกัน
344   นางสาวธิดาพร อุ่นดี
นางสาวศิวรา หงษาวะดี
นางสาวกัญญารัฐ คำหินกลอง
  การศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ไก่ยอสามรส
345   นางหนูคาร รัตนสวนจิก
นางสาวจุฑาภรณ์ เหมาะทอง
นายสมร ทองใหม่
  การศึกษาประสิทธิภาพของถ่านอัดแท่งจากไม้ชนิดที่แตกต่างกัน
346   นายพงศธร พรศรีวาวร

  ผลศึกษษอาหารผสมกล้วยสุกปลอกเปลือกและอาหารผสมกล้วยสุกไม่ปลอกเปลือกที่มีต่ออัตราการสูญเสียในลูกสุกรอย่านม
347   นายอนุพงษ์ ราชวงศ์

  ผลของอัตราการเจริญโตต่อวันของไก่สายพันธุ์cobbเพศผู้เปรียบกับมาตรฐาน
348   นายชิษณุพงศ์ มณีโชติ

  ผลของน้ำหนักเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นตัวต่อตัวของไก่พันธุ์cobb
349   Mr. Anupong Thawan Mr. Thassnai Malaiwpa
Mr. Thassnai Malaiwpa
  Yield Comparison between two varieties zucchini and sqwash in the open field
350   นายปิติพัท ตะราษี

  การเทียบเกณฑ์ มาตรฐานอัตราการเจริญเติบโตต่อตัวต่อวันของไก่แม่พันธุ์สายพันธุ์cobb
351   Mr. Yossi Harari

  Yield Comparison of red sweet pepper implementing by the mycorrhiza and without mycorrhiza under the greenhouse
352   Mr. Kroekphon Charoenchon

  Comparison between two different distance between plants 60 cm. and 50 cm. in the same variety eggplant baladi
353   Mr. Kroekphon Charoenchon

  Comparison between two different distance between plants 60 cm. and 50 cm. in the same variety eggplant baladi
354   Miss. Athittiya Pimpeng
Miss Ruira pattanasang
  Comparison between two varieties of tomatorezistar and le jelly in the greenhouse
355   Mr. Santiyu Jarpaer
Mr. Mongkol Keereesuksawai
  How does variety effect to the yield and quality of pepper
356   Miss. Thitiwan Supadee

  What is the impact between pruning branch and non-pruning branch on
357   นายฉัตรนรา สุดตา
นายพัฒนศักดิ์ บัตรวิเศษ
  การเลี้ยงกุ้งฝอยโดยใช้อาหารที่แตกต่างกัน3ชนิด รำละเอียดผสมกับกล้วยน้ำว้า อาหารหมูชนิดผง และอาหารปลากินเนื้อ
358   Mr. Jartuong Karaket

  Yield comparison between two varieties of red sweet pepper var. 6106 and var. 7158
359   นายพิสิษฐ์ สุดาผล
นางสาวสุธิตา พลเยี่ยม
  ศึกษาการเจริญเติบโตของปลาดุกรัสเซียที่เลี้ยงในกระชัง ด้วยสูตรอาหารที่แตกต่างกัน
360   นางสุริวิภา สุวรรณหงษ์
นางพานทอง จอมคำสิงห์
นางสมพร วงศ์อามาตย์
  การทำชาใบรางจืดโดยวิธีการที่แตกต่างกัน
361   Mr. Sathaporm Janma
Mr. Attapon Lueatkanjana
  Yield and comparison yellow pepper between two different of net frequencies
362   นางสาวพัชริดา สามารถ
นายโยธิน โยทะคง
  การศึกษาเปรียบเทียบการใช้อาหารต่างชนิดกันต่อสมรรถภาพการผลิตไก่งวงเนื้อ
363   Miss. Numpung Pimjan
Miss. Natthiya Phanpanyakorakul
  How does the age of the date trees affects the yield
364   นางสาวมาลี เนือน

  การศึกษาเปรียบเทียบการให้อาหาร่างชนิดกันต่อสมรรถภาพการผลิตไก่งวง
365   นางสาวจุฑามาศ แก้ววินัส
นายพงศกร บุรำสูงเนิน
  ศึกษาการทำประมงในเมืองในเมืองคุณหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน Studied fishery at Yunnan,China
366   Miss. Phakakrong Suddchaleaw
Miss. Nareenat Singbamcha
  Yield and quality comparison of 3 different varieties on Lisianthus under nethouse
367   นางสาวฉวัน เขียว
นายอดิศักดิ์ วินทะไชย์
  การศึกษาเปรียบเทียบการให้อาหารโปรใบโอติกต่อสมรรถภาพการผลิตไก่งวง
368   Mr. paset Aeuiwiboonsee
Mr. Nattachai Chaiwichit
  Comparing between 2 varieties of tomato
369   นางสาวผกาพรรณ กุลสีดา
นางสาวสุขเจีย หาต
  การศึกษาเปรียบเทียบการใช้อาหารต่างชนิดกันต่อสมรรถภาพการผลิตไก่งวงเนื้อ
370   Mr. Sathit Thasanam
Mr. Surasak Laloet
  Yield and quality comparison between age of Date palm trees
371   นางสาวสมพร อำคาฤทธิ์
นางสาวนิรนาฏ ตระกูลรัมย์
  โครงการศึกษาการเลี้ยงปลาจะละเม็ดและปลานิลในบ่อดิน
372   นายอดิศักดิ์ พลยาง
นายไตรภพ ละอองเอก
นายวิทยา ศรีนิลทา
  การศึกษาเปรียบเทียบผลของการให้อาหาร(กระตุ้นอาหาร) จำนวน 8 ชิ้น/วัน เทียบกับ4มื้อ/วัน ต่อปริมาณการกินได้ของลูกสุกรอนุบาล ในช่วง 2 สัปดาห์แรกหลังรับเช้า และประสิทธิภาพการผลิตเมื่อปิดรุ่นการเลี้ยง
373   Miss Waraporn Polyiam

  A yield comparison among three species of basil Perry, rehov and Alfa
374   Mr. Chaiwat Cruthoon

  COMPARISON WTHE PEPPER IN YIELD DIFFERENT VARIETY BETWEEN MENTA AND MERABELA
375   นายกฤษฏา บาริศรี
นายสราวุฒิ หลงเชิง
  โครงการ การศึกษาการขยายพันธุ์บัวบก
376   Mr. Wannakorn Mongpo

  Study About Watermelon in The Arava
377   นายธีรพล เย็นละออง
นายอานนท์ ช่ออารีย์
นางสาวยุวดี สาวิกัน
  ผลของความถี่การให้อาหารเลียรางต่อประสิทธิภาพของลูกสุกรก่อนหย่านม
378   Mr. Fandy Lasman

  Comparison Yield of Red sweet pepper between 2 varieties (connon and markava)
379   Miss Chalita Phoonlert

  Compering yield and quality of fruits between date threes that had irrigation from fresh water and
380   Mr. Narapan Lawa

  A date fruits comparison between bundles of fruit bunches wrapped with paper and excluding paper bags
381   Mr. Thanayod Methu
Mr. Nattapol Yeesoonhom
  The yield comparison in sweet peppers At plant different side (East and west)
382   นายอาทิตย์ พุทธมี
นายสถาพร จันทร์มา
  การศึกษาการเจริญเติบโตของเตยหอม
383   Miss Kanlanee KlaHan

  Compering shelf life of Alone Lettuce in Plastofill bags, with and without Nitrogen gas Farm 95 Fresco
384   Mr. Chanaphong Saelao

  Assesment of the planting density on the yield of tomatoes
385   Mr. Chanaphong Saelao

  Assesment of the planting density on the yield of tomatoes
386   นายณัฐวุฒิ มนตรี
นายไมตรี เจริญเชาว์
  โครงการศึกษาการเจริญเติบโตของบัวกษัตริย์
387   Mr. Chanaphong Saelao

  Assesment of the planting density on the yield of tomatoes
388   นายประชาชาติ ผำไชย
นายอนุชิต กุลโพนเมือง
  การศึกษาเปอร์เซ็นต์ไก่ฟักออก และเปอร์เซ็นต์ไข่ลม
389   Miss. Pareeya Moradokpahna

  The comparison fish molly feeding times 10 and 5 times per day
390   Mr. Phimai Chomphunut

  Compering fruit quality of pepper in net house under
391   นางสาวสุภาวดี ฮวดศรี นายสายันต์ จันทร์ขอนแก่น
นายสายันต์ จันทร์ขอนแก่น
  โครงการศึกษาปลูกบัวสายสีแดง
392   นายโยธิน โยทะคง

  การศึกษาเปรียบเทียบการใช้อาหารต่างชนิดกัน ต่อสมรรถภาพการผลิตไก่งวงเนื้อ
393   Miss Sirinut Phaha
Miss. Mukdawan Punnakan
  Yield comparison of Zucchini by spacing between 20 cm and 40 cm
394   Mr. Attaphon Dokmaiphuang

  What is the effect of the variety on yield and fruit quality between two kind of melon Keran and 6003
395   Mr. Surapong Hkanutpemika

  Yield comparison of Limonium sensy grown with growth hormone and without
396   นายเจตริน ฤทธิ์มนตรี

  การศึกษาประสิทธิภาพการกินอาหารได้ของแม่สุกรระยะหลังคลอดที่มีผลต่อน้ำหนักลูกสุกรหย่านม
397    นายสุนัย นิลดาศรี
นายแสงทิพย์ โสภา
นายปรีชา อินทมลย์
  โครงการศึกษาปลูกผักพาย
398   นายจตุพล จิตมานะ

  การศึกษาเปรียบเทียบระยะเวลาการคลอดลูกของสุกรแต่ละสายพันธุ์
399   Mr. Nattapong Sikhamsuk
Mr. Marut Daencharoen
  Comparison of Yield in Black Pumpkin Planted on Different Date 14 / December / 2015 and Decmber / 2015 in Net House Conditions Moshav Zofar in Israei
400   นายธนวัฒน์ ใจภักดี
นายณัฐฐนันท์ รักษาภา
  ผลการใช้อาหารข้นผสมและกล้วยหมัก EM ผสมอาหารข้นผสม ในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิต ของไก่งวงลูกผสม
401   Miss Bangon Pankhoon

  Comparison between the two varieties of Red Sweet Bell Pepper v. 7158 and v. 106 under Net House
402   Miss Bangon Pankhoon

  Comparison between the two varieties of Red Sweet Bell Pepper v. 7158 and v. 106 under Net House
403   นางสาวนพรัตดา วิเชียรดี
นายณัฐนันท์ กอเดช
  ผลการใช้อาหารข้นผสมและผักตบชวาหมักผสม EM ในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิต ของไก่งวงลูกผสม
404   Mr. Titikon Chaweenual
Mr. Chatree Pongsatipana
  Yield Comparison of 5 Varieties of Red Pepper: Theacher Alabama, Marleta, Two and vaiper
405   นางสาวจินดา ศิริพัฒน์
นายปภาวิชญ์ สิงห์สุข
  ผลการใช้อาหารข้นผสมและกล้วยหมัก EM ผสมอาหารข้นผสม ในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิต ของไก่งวงลูกผสม
406   Mr. Kiangsak Sitthi
Miss. Amporn Suparee
Miss Penanpha Wangkaeo
  Comparing on Yield of red sweet pepper between (var. BSB) and (var. 83019) in net house
407   Miss. Priyanuch Detkomon

  The comparing cucumber between varieties FC64 , Falkon, 22-239 and
408   Mr. Thongchai Thongsin

  Yield Comparison of Tomato Suing 4 Varieties
409   Mr. Dheerawut Hansathara

  Comparison of Yield Between Net house Tunnel Growing Conditions of Red Bell Sweet Pepper in 3 Varieties 158 , 141 , 166
410   นายอาทิตย์ มหาหงส์
นายพงษ์ศักดิ์ แก้วดวงตา
นายพงษ์พัฒน์ ขติยนนท์
  การศึกษาปริมาณการกินได้ต่อวัน(Feed In Take)ของแพะลูกผสมที่เสริมหญ้าเนเปียร์และหญ้าลูซี่
411   Mr. Kittisak Phrombutr
Mr. Sathaporn Srijan
  Comparison on the yield of Zucchini using Different varieties
412   นายอังกรู มีจันทร์
นายอภิวัฒน์ ที่สำราญ
นายพรชัย แสงหา
  การศึกษาอัตราการแลกอาหารเป็นเนื้อ(Feed Conversion Ratio)ของแพะลูกผสมที่เสริมหญ้าเนเปียร์และหญ้าลูซี่
413   Mr. Natdanai Jitjong

  Yield Comparison between 2 Varieties of sweet pepper Orange (Arenas , B.P.O 130683) in net house
414   Mr. Anurak Limanuwath

  Yield Comparison of Cherry Tomato By 2 Varietty
415   นายสินธนา ภาษี
นายเต้ย วงศ์เสนา
  การศึกษาเปรียบเทียบการใช้อาหารต่างชนิดกัน ต่อสมรรถการผลิตไก่งวง
416   Mr. Yotwarit Khampong

  Comparison between two different distances 35 cm. and 40 cm. in the same variety sobak 7303
417   Mr. Nathaphong Srijannin

  Comparison Between Species of Red Sweet Bell Pepper 7445 7451 7158 and BoTros. Under Nethouse Conditions
418   Mr. Tanaporn Jakanya
Mr. Potchanna Sanithai
Mr. Watactharasphon Oakksie
  Comparison Yield Between Two Red Sweet Pepper Varieties Sobak and Alabama
419   นางสาว นัยนา มะโนธรรม
นางสาว กวินนาถ บูรวงษ์
นางสาว หัทยา ศรีสวัสดิ์
   การศึกษาอัตราการเจริญเติบโตต่อวัน(Average Daily Growth)ของแพะลูกผสมที่เสริมหญ้าเนเปียร์และหญ้าลูซี่
420   Mr. Kitsada Salahong
Mr. Chalwat Daenharuen
  Comparison of Two Black Eggplant Varieties Classic and 206 in Net house
421   Mr. Khachorn Chayutiwirakun
Mr. Phet Khwanmontri
  Effect of light in yield of yellow tomato under greenhouse condition
422   Mr. Peeraphan Thongplew

  Comparing the Yield of red Sweet Pepper (Gilad Pepper Variety) between Greenhouse and Net House
423   Miss. Kwanporn Kodom
Miss. Nataporn Maneeniem
  Comparison Yield quality Between 3 Varieties of Red Sweet Pepper