โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีนายสุริยา โยธา และนายสุริยา บุญอาจ ครูประจำแผนกวิชาพืชศาสตร์ เป็นวิทยากรในการอบรม


วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 นายบุญนำพา ด่างเหลา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมขยายผลโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีนายสุริยา โยธา และนายสุริยา บุญอาจ ครูประจำแผนกวิชาพืชศาสตร์ เป็นวิทยากรในการอบรม ณ หอประชุมดอนแดง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ทำความร่วมมือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในการดำเนินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ การทำการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับนักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรในสถานศึกษา ชุมชน หน่วยงานโดยรอบสถานศึกษา และตามแนวสายส่งของ กฟผ. มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 จนถึงปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยวิถีการดำเนินชีวิตแบบพออยู่พอกิน พึ่งพาตนเองได้ด้วยการทำการเกษตรแบบธรรมชาติ ลด ละ เลิก การใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลง งานประชาสัมพันธ์/ข่าว สุพรวิชญ์ คำภักดี/ภาพ

พฤหัส 23 ธันวาคม 2564
อ่าน 330 ครั้ง