วิสัยทัศน์


สร้างแหล่งเรียนรู้ สู่สากล ผลิตคนให้มีคุณภาพตามาตรฐานวิชาชีพ


อัตลักษณ์


ล้ำเลิศวิชาการ เชี่ยวชาญวิชาชีพ


เอกลักษณ์


สร้างคนดี พัฒนาคนเก่ง มุ่งเน้นคุณธรรม