โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างอาชีพ กลุ่มเกษตรกร Smart Farmer จังหวัดร้อยเอ็ด


โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างอาชีพ
กลุ่มเกษตรกร Smart Farmer จังหวัดร้อยเอ็ด
"หลักสูตรแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อและธัญพืช"
วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2562
ณ แผนกอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
ภาพกิจกรรม วันที่ 3 กค 62
ภาพกิจกรรม วันที่ 4 กค 62

อาทิตย์ 14 กรกฏาคม 2562
อ่าน 517 ครั้ง