มอบโล่และเกียรติบัตรแสดง ความยินดีแก่นายสุริยา โยธา ตำแหน่ง ครู ประจำแผนกวิชาพืชศาสตร์ ในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา สายการสอน รางวัล "ครูดี


เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 นายบุญนำพา ด่างเหลา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด มอบโล่และเกียรติบัตรแสดง ความยินดีแก่นายสุริยา โยธา ตำแหน่ง ครู ประจำแผนกวิชาพืชศาสตร์ ในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา สายการสอน รางวัล "ครูดี ศรีอาชีวศึกษา ประจำปี 2564" เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให้มีความเป็นเลิศก้าวหน้าทางวิชาชีพ มีเกียรติและศักดิ์ศรี เป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ลูกศิษย์และพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาส่วนรวมต่อไป งานประชาสัมพันธ์/ข่าว ปริญญา ขัติยนนท์ , วาสนา ฤทธิ์ธวัช/ภาพ

พฤหัส 23 ธันวาคม 2564
อ่าน 343 ครั้ง