บุคลากรแผนกวิชา แผนกวิชาบริหารธุรกิจ


หัวหน้าแผนก

      

ชื่อ : นางวิยะดา นัดที

ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกวิชาบริหารธุรกิจ

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

หน้าที่หลัก : ครู (สาขาวิชาการบัญชี)

อีเมล์ : -

เบอร์โทรศัพท์ : 0818731232

ข้อมูลเพิ่มเติม : -

 

      

ชื่อ : นายวรพล ติวเฮือง

ตำแหน่ง : ครูประจำแผนกวิชา

วิทยฐานะ : -

หน้าที่หลัก : ครู (สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

อีเมล์ : -

เบอร์โทรศัพท์ : 0866432240

ข้อมูลเพิ่มเติม : -

 
      

ชื่อ : นางรจนา มูลมะณี

ตำแหน่ง : สาขาวิชาการบัญชี

วิทยฐานะ : -

หน้าที่หลัก : ครูประจำแผนกวิชา

อีเมล์ : -

เบอร์โทรศัพท์ : -

ข้อมูลเพิ่มเติม : -

 
      

ชื่อ : นายสรณัฐ เสร่บาง

ตำแหน่ง : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิทยฐานะ : -

หน้าที่หลัก : ครูประจำแผนกวิชา

อีเมล์ : -

เบอร์โทรศัพท์ : -

ข้อมูลเพิ่มเติม : -

 
      

ชื่อ : นางสาวดวงใจ เนาวะราช

ตำแหน่ง : ครูประจำแผนกวิชา

วิทยฐานะ : -

หน้าที่หลัก : สาขาวิชาการบัญชี

อีเมล์ : -

เบอร์โทรศัพท์ : -

ข้อมูลเพิ่มเติม : -

 
      

ชื่อ : นางสาวสุวนิจ ยาทุม

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ ครู (สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

วิทยฐานะ : -

หน้าที่หลัก : ครูประจำแผนกวิชา

อีเมล์ : -

เบอร์โทรศัพท์ : 0817998201

ข้อมูลเพิ่มเติม : -

 
      

ชื่อ : นางสาววาทินี ยะสานติทิพย์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างานบัญชี

วิทยฐานะ : -

หน้าที่หลัก : พนักงานราชการ ครู (สาขาวิชาการบัญชี)

อีเมล์ : -

เบอร์โทรศัพท์ : -

ข้อมูลเพิ่มเติม : -

 
      

ชื่อ : นายณัฐดนัย กองฝ่าย

ตำแหน่ง : หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

วิทยฐานะ : -

หน้าที่หลัก : พนักงานราชการ ครู (สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

อีเมล์ : -

เบอร์โทรศัพท์ : -

ข้อมูลเพิ่มเติม : -

 
      

ชื่อ : นางพานิช แสนกล้า

ตำแหน่ง : หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลทางการค้า

วิทยฐานะ : -

หน้าที่หลัก : พนักงานราชการ ครู (สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

อีเมล์ : -

เบอร์โทรศัพท์ : -

ข้อมูลเพิ่มเติม : -

 

      

ชื่อ : นางสาวเพ็ญนี อึ่งชื่น

ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนก

วิทยฐานะ : -

หน้าที่หลัก : ครู

อีเมล์ : -

เบอร์โทรศัพท์ : -

ข้อมูลเพิ่มเติม : -