กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน โครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์


นายบุญนำพา ด่างเหลา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายพฤฒิวิชช์ ศิริพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ดูแลและกำกับติดตาม กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน โครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ทางด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกรในอำเภอต่าง ๆ ของจังหวัดร้อยเอ็ด ให้ได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น จนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและตลอดชีวิต โดยจัดการเรียนการสอนแบบกระเช้าอาชีพ (PjBL) ในการนี้ ครูสุริยา โยธา ครูประจำแผนกวิชาพืชศาสตร์ สอนรายวิชาโครงการผลิตเห็ด นำนักเรียน ศูนย์การเรียนรู้ ต.ปอภาร อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ดำเนิน”โครงการผลิตเห็ดขอนขาวเพื่อจำหน่าย” ซึ่งเป็นการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรของจังหวัดร้อยเอ็ด ให้มีการนำความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ในการประกอบอาชีพมากขึ้น สามารถสร้างรายได้ที่สูงขึ้น นับเป็นการจัดการศึกษาที่พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนกลุ่มใหญ่ของประเทศไทยอย่างแท้จริง

พฤหัส 23 ธันวาคม 2564
อ่าน 313 ครั้ง