วิสัยทัศน์


ประมงเป็นเลิศ เปิดสู่ชุมชน ดำรงตนอย่างพอเพียง


อัตลักษณ์


มีน้ำใจ ใฝ่เรียนรู้ สู้งานหนัก


เอกลักษณ์


เชี่ยวชาญเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ