ลงพื้นที่หนุนเสริม สนับสนุนวิชาการ ติดตามและประเมิน การทำงานให้แก่สถานศึกษาสายอาชีพทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2


วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 นายบุญนำพา ด่างเหลา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด นายสุเทพ สระจันทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายพฤฒิวิชช์ ศิริพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายสรพงษ์ แสนกล้า รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นางสาวพรทิพย์ พานเหล็ก รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นายสรศักดิ์ เสน่ห์วงค์ นางอรอนงค์ ภูสมจิตร ครูผู้ดูแลนักศึกษาระดับปวส.และนักเรียนระดับ ปวช. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ให้การต้อนรับ ดร. ราตรี ศิริพันธุ์ และรองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา เบ็งทอง ในการลงพื้นที่หนุนเสริม สนับสนุนวิชาการ ติดตามและประเมิน การทำงานให้แก่สถานศึกษาสายอาชีพทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2 ในโอกาสนี้ นายพรณรงค์ วรศิลป์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และคณะผู้บริหาร ได้ร่วมรับฟังประเด็นการติดตามแผนกิจกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้แบบวิชาเดียวต่อเนื่อง (Block Couse) พร้อมทั้งเยี่ยมชมห้องเรียนธรรมชาติ ตลาดเกษตรสวย ด้วย งานประชาสัมพันธ์/ข่าว สรศักดิ์ เสน่ห์วงค์/ วาสนา ฤทธิ์ธวัช/ภาพ

พฤหัส 23 ธันวาคม 2564
อ่าน 341 ครั้ง