โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้คณะครูและบุคลากรของวิทยาลัยฯ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบดิจิทัล การใช้งาน Miracast/Chromecast การแนะนำ Google for Education Google Doc Google Calendar Google Spread Sheet Google Drive


วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ นายบุญนำพา ด่างเหลา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีและบรรยายพิเศษ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้คณะครูและบุคลากรของวิทยาลัยฯ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบดิจิทัล การใช้งาน Miracast/Chromecast การแนะนำ Google for Education Google Doc Google Calendar Google Spread Sheet Google Drive ดำเนินโครงการอบรมฯโดยนายพฤฒิวิชช์ ศิริพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โดยมีนายวรพล ติวเฮือง นายณัฐดนัย กองฝ่าย นายสรศักดิ์ เสน่ห์วงค์ และนายปริญญา ขัติยานนท์ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมสาเกตุ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

พฤหัส 23 ธันวาคม 2564
อ่าน 331 ครั้ง