การอบรมการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในกระชังบก


การอบรมการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในกระชังบก วันที่ 11 กันยายน 2563
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการการอบรมการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในกระชังบก
การจัดการเรียนการสอนกระเช้าอาชีพ (PJBL)
ภาคเรียนที่ 1/2563
อาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.)
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

เสาร์ 14 พฤศจิกายน 2563
อ่าน 385 ครั้ง