การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย ระยะที่ 1


งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด จัดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย ระยะที่ 1 ให้แกคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานสอน ระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมสาเกตุ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

เสาร์ 13 กรกฏาคม 2562
อ่าน 507 ครั้ง