บุคลากรแผนกวิชา แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร


หัวหน้าแผนก

      

ชื่อ : นางเดือนเพ็ญ ชนกระโทก

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : ชำนาญการ

หน้าที่หลัก : หัวหน้าแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

อีเมล์ : -

เบอร์โทรศัพท์ : 0895771837

ข้อมูลเพิ่มเติม : -

 

      

ชื่อ : นายราชิน ธารวาวแวว

ตำแหน่ง : รองหัวหน้าแผนก

วิทยฐานะ : -

หน้าที่หลัก : ครู

อีเมล์ : -

เบอร์โทรศัพท์ : -

ข้อมูลเพิ่มเติม : -

 
      

ชื่อ : นางสาวณัฐพร แสนบุณมี

ตำแหน่ง : ครูประจำแผนกวิชา

วิทยฐานะ : -

หน้าที่หลัก : ครูผู้ช่วย

อีเมล์ : -

เบอร์โทรศัพท์ : -

ข้อมูลเพิ่มเติม : -

 
      

ชื่อ : นางสาววรางคณา เจริญรักษา

ตำแหน่ง : ครูประจำแผนกวิชา

วิทยฐานะ : -

หน้าที่หลัก : ครูผู้ช่วย

อีเมล์ : -

เบอร์โทรศัพท์ : -

ข้อมูลเพิ่มเติม : -

 
      

ชื่อ : นางสาวทัชณิชา มณีงาม

ตำแหน่ง : ครูประจำแผนกวิชา

วิทยฐานะ : -

หน้าที่หลัก : พนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู

อีเมล์ : -

เบอร์โทรศัพท์ : -

ข้อมูลเพิ่มเติม : -