“ห้องเรียนธรรมชาติ ตลาดเกษตรสวย”


วันที่ 19 ตุลาคม 2564 นายบุญนำพา ด่างเหลา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายสรพงษ์ แสนกล้า รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ร่วมประชุมกับคณะครู ผู้รับผิดชอบฐานการเรียนรู้ตามนโยบาย “ห้องเรียนธรรมชาติ ตลาดเกษตรสวย” นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมประชุมได้สำรวจสภาพพื้นที่จริงเพื่อร่วมกันวางแผนและเตรียมการเปิด“ห้องเรียนธรรมชาติ ตลาดเกษตรสวย” ด้านหน้าวิทยาลัย ฯ สอดคล้องกับนโยบาย คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งท่านมีนโยบายให้อาชีวศึกษา ให้เป็นหัวหอกในการนำพาประเทศก้าวข้ามวิกฤตต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านการเกษตรที่เป็นจุดแข็งของประเทศไทย ให้วษท.ทุกแห่ง สร้างความร่วมมือกับบุคคลภายนอก ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อนำพาทิศทางการเกษตรของไทยให้เป็นประโยชน์ ส่งผลให้เกษตรกร มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น มีรายได้มากขึ้น มีมาตรฐานในการผลิตพืชและผลิตสัตว์ที่ปลอดภัย สามารถส่งออกไปเลี้ยงชาวไทยและชาวโลกได้ ดังนั้น“ห้องเรียนธรรมชาติ ตลาดเกษตรสวย” ของวิทยาลัยเกษตและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด จึงเป็นสถานที่ให้นักเรียน นักศึกษาอาชีวะเกษตรได้เรียนรู้ ฝึกฝน ฝึกตน ฝึกทักษะชีวิตกับธรรมชาติ ภายใต้แนวคิดการสร้างรูปแบบตลาดในสถานศึกษาอย่างแท้จริง

พฤหัส 23 ธันวาคม 2564
อ่าน 336 ครั้ง