พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562


พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ในปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาจำนวน 581 คน ประกอบด้วยนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)จำนวน 461 คน นักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)จำนวน 120 คน ประธานในพิธีโดย ดร.ชาติชาย เกตุพรหม ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง และผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ณ หอประชุมดอนแดง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

พฤหัส 17 กันยายน 2563
อ่าน 471 ครั้ง