การศึกษา (กสศ.) ร่วมประชุมออนไลน์ร่วมกับทีมหนุนเสริมโครงการ ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง เพื่อติดตามการเรียนการสอนนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับทุนจาก กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)


วันที่ 25 ตุลาคม 2564 นายบุญนำพา ด่างเหลา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายพฤฒิวิชช์ ศิริพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และคณะครูผู้ดูแลนักเรียน นักศึกษา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทาง การศึกษา (กสศ.) ร่วมประชุมออนไลน์ร่วมกับทีมหนุนเสริมโครงการ ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง เพื่อติดตามการเรียนการสอนนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับทุนจาก กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ณ ห้องประชุมสะเลเต วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด สำหรับ “ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง” จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถ ด้านการแข่งขันของประเทศ เพื่อรองรับแผนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 เป็นทุนให้เปล่าที่สร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชน มีโอกาสศึกษา ต่อสายอาชีพในสาขาซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน # สร้างคน สร้างโอกาส สร้างงาน งานประชาสัมพันธ์/ข่าว ปริญญา ขัติยนนท์ , ณัฐดนัย กองฝ่าย/ภาพ

พฤหัส 23 ธันวาคม 2564
อ่าน 326 ครั้ง