บรรยากาศแปลงฝึกประสบการณ์ นักศึกษาโครงการความร่วมมือจัดการเรียนการสอน หลักสูตรทวิภาคี ปวส. สาขาพืชศาสตร์ ไทย- อิสราเอล รุ่นที่ 21


วันที่ 29 มีนาคม 2566 นายบุญนำพา ด่างเหลา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายพฤฒิวิชช์ ศิริพันธ์ รองผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีปิดและกล่าวให้โอวาทในโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และปฐมนิเทศ นักศึกษาโครงการความร่วมมือการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาพืชศาสตร์ ทวิภาคีไทย-อิสราเอล (ARAVA) รุ่นที่ 24 ณ หอประชุมดอนแดง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด 
รูปภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/folders/1R685l7b-Zzvd2lRWdnyQLgC7hNxtKzSF?usp=share_link

พฤหัส 23 ธันวาคม 2564
อ่าน 670 ครั้ง