วิสัยทัศน์


มุ่งสู่สากล พัฒนาคน พัฒนาอาชีพ


อัตลักษณ์


มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ สู้งาน บริการชุมชน


เอกลักษณ์


พัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างสรรค์งานอาชีพ