ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565


ประกาศจากงานวัดผลและประเมินผล #ผลการเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ของนักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.1,2 และ ปวส.1 สามารถดูผลการเรียนได้วันที่ 22 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป ผ่านระบบ ศธ.02 ออนไลน์ https://student.vec.go.th/web/Login.htm?mode=indexStudent และ Google https://drive.google.com/.../1Hr6gkR45cRTwybLtUIlCZos4meR... นักเรียน นักศึกษายื่นคำร้องขอแก้ตัว 0 , มส. , มผ. ระหว่างวันที่ 22-31 มีนาคม 2566 ภายในวันเวลาที่กำหนดเท่านั้น

เสาร์ 1 เมษายน 2566
อ่าน 516 ครั้ง