โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Train the Trainer หลักสูตรชลกร โครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชนตามแนวพระราชดำริ เป็นหลักสูตรใหม่ที่เริ่มต้นในปี 2564 เป็นหลักสูตรที่จะช่วยให้ประชาชนในชุมชนและเกษตรกรมีน้ำใช้อย่างยั่งยืน


คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Train the Trainer หลักสูตรชลกร วิชา หลักการธนาคารน้ำใต้ดิน ระหว่างวันที่ 16-18 ตุลาคม 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง อ.เมือง จ.นครพนม ในการนี้ นายบุญนำพา ด่างเหลา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด นายพฤฒิวิชช์ ศิริพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายเอกรัฐ สุดชา และนายอาทิตย์ สองสี ครูประจำแผนกวิชาพืชศาสตร์ ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Train the Trainer หลักสูตรชลกร วิชา หลักการธนาคารน้ำใต้ดิน ในครั้งด้วย สำหรับโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Train the Trainer หลักสูตรชลกร โครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชนตามแนวพระราชดำริ เป็นหลักสูตรใหม่ที่เริ่มต้นในปี 2564 เป็นหลักสูตรที่จะช่วยให้ประชาชนในชุมชนและเกษตรกรมีน้ำใช้อย่างยั่งยืน ทั้งยังช่วยแก้ปัญหาภัยแล้ง น้ำท่วม น้ำหลากและทำให้ประชาชนในชุมชนและเกษตรกรมีรายได้ที่มากขึ้น มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยมีผู้เข้าเข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น 32 คน จาก 11 วิทยาลัย ได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเกี่ยวกับศาสตร์การบริหารจัดการน้ำใน 3 หลักการใหญ่ คือ มีที่ให้น้ำอยู่ มีที่ให้น้ำไหล และมีที่เก็บน้ำไว้ใต้ดิน ซึ่งจะได้นำองค์ความรู้และแนวทางที่ได้ไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน เพื่อขยายผลสู่นักศึกษาและประชาชนในชุมชนต่อไป ในอนาคต

พฤหัส 23 ธันวาคม 2564
อ่าน 337 ครั้ง