ผลงานครู

ลำดับ เจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน ดาวน์โหลด
1   นายสรรพวุธ หมู่โสภิญ

  สิ่งประดิษฐ์ สวิทซ์รีโมทดับเครื่องยนต์แทรกเตอร์
2   นายนัฐวุฒิ ภาชู

  สิ่งประดิษฐ์ รถไถนานั่งขับเอนกประสงค์
3   ว่าที่ ร.ต.ศักรินทร์ ศรีประไหม

  สิ่งประดิษฐ์ ตู้เย็นคนจน 4.0
4   นายอรัญ จันทะคัด

  สิ่งประดิษฐ์ รถนั่งขับขนาดจิ๋ว
5   นายชัยยงค์ ไวยเวช

  สิ่งประดิษฐ์ เครื่องสูบน้ำและเครื่องตัดหญ้าเอนกประสงค์
6   นายธนพร แสนอุ่น

  สิ่งประดิษฐ์ไฟฉุกเฉินพลังงานแสงอาทิตย์
7   นายพีรพล ประจันพล

  สิ่งประดิษฐ์ ปั๊มลมคอมเพรสเซอร์
8   นายอภิชัย ขันตี

  สิ่งประดิษฐ์ กล่องโฟมฟักไข่
9   นายปริญญา ขัติยนนท์

  การพัฒนาบทเรียนเว็บบล็อกเรื่องคอมพิวเตอร์กราฟฟิก
10   นายณัฐดนัย กองฝ่าย

  ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ Edmodo.com วิชาเครือข่ายเบื้องต้น
11   นายสรศักดิ์ เสน่ห์วงค์

  ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ Edmodo.com
12   นายสุทธิลักษณ์ ศิรินันติกุล

  1. ชุดฝึกทักษะการเรียนการสอน Robot รายวิชาการเขียนโปรแกรม 2. เครื่องติดตาม Rcat Alarm
13   นางสาววาทินี ยะสานติทิพย์

  สื่อการเรียนรู้ Open account type
14   นางสาวชัญญานุช คิมวงษ์

  สื่อการเรียนรู้การบัญชีกิจการพิเศษ
15   นางสาวอัจฉรียา แหล่งสนาม

  สื่อการเรียนรู้การเช่าซื้อและฝากขาย
16   นางสาวสุวนิจ ยาทุม

  สื่อการเรียนรู้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
17   นางสาวนิรมล ศรีสุข

  สื่อการเรียนรู้การจัดตั้งห้างหุ้นส่วน
18   นายวรพล ติวเฮือง

  บทเรียนออนไลน์เครือข่ายคอมพิวเตอร์
19   นายศราวุธ แก่นพิทักษ์

  บทเรียนออนไลน์ การเขียนโปรแกรมมาตรฐานเปิด
20   นางอมรรัตน์ เหิรเมฆ

  เพลง เดือน
21   นางวิยะดา นัดที

  เพลงตั๋วเงิน
22   นางสาวปรีญานันท์ โพธิ์ชัยแสน

  การทำคุกกี้โดยใช้แป้งข้าวหอมมะลิแทนแป้งสาลี
23   นางสาวปรอยฝน ปาระพิมพ์

  ข้าวแกงทอด
24   นางเดือนเพ็ญ ชนกระโทก

  ไส้กรอกปลาอีสาน
25   นางผกากรอง ด่างเหลา

  ลอดช่องสมุนไพร (ฟักข้าว เฟื่องฟ้า อัญชัน)
26   นางสาวบุญยนุช โพธิชัยเลิศ

  การทำตู้ปลาด้วยกระจกบานเกล็ด
27   นายนรากร เครือสุคนธ์

  เครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติพลังงานแสงอาทิตย์
28   นางผ่องศรี จุลวงค์

  การสร้างบ่อเพาะเลี้ยงอาหารมีชีวิต
29   นางสาวพนิดา ทองเชื้อ

  ศึกษาการเร่งสีปลากัดแฟนซีโดยใช้สีเสียด
30   นายชิราดล เวียงธรรม

  เครื่องหันแพะ หมู ไก่ แรงงานมอเตอร์
31   นางอรอนงค์ สุขศิริ

  การยอมรับทางประสาทสัมผัสของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ไอศกรีมนมสดน้ำฟักข้าวต่างกัน 3 สูตร
32   นางสาวธนิสา ศิริวงศ์

  การเปรียบเทียบสมรรถนะการผลิตของไก่งวงลูกผสมที่ได้รับอาหารข้นผสมกล้วยหมักEM อาหารข้นผสม ผักตบชวาหมักEM และอาหารข้นผสม
33   นางชุติมา แก้วประชุม

  ผลการใช้อาหารหมักต่างชนิดกันต่อสมรรถภาพการผลิตไก่งวง
34   นางบุญสร้าง หวายฤทธิ์

  จุดเริ่มต้นของเงินล้าน
35   นางธงชัย นัดที

  คอกคลอดสุกรจำลอง
36   นายอนันต์ ขวัญศิริกุล

  ผลการศึกษาสมรรถนะการผลิตไก่งวงลูกผสมที่ได้รับอาหารข้นผสมหญ้าเนเปียหมักEM และอาหารข้นผสม
37   นายกิตติพงษ์ จันดีกระยอม

  เอกสารประกอบการสอนวิชาโรคและการสุขาภิบาลสัตว์ รหัสวิชา 3503-2112
38   นายภานุกูล เทือกชัยคำ

  การใช้เศษวัสดุเหลือใช้มาทำอุปกรณ์ตกแต่งภูมิทัศน์
39   นางรจนา ป้อมแดง

  ถั่วงอกคอนโด
40   นายเอกรัฐ สุดชา

  ปุ๋ยหลอดพร้อมปลูก
41   นายสุริยา โยธา

  พานเชิญรางวัล
42   นางธนพร แสนบุตร

  หัวเชื้อจุลินทรีย์จาวปลวก
43   นางปิยดา เทพภูธร

  การสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน
44   นางศิวพร อินทร์ประสิทธิ์

  ศึกษาการออกรากของกิ่งชำมะนาวเพื่อใช้วัสดุเพาะชำต่างชนิดกันโดยวิธีการควบแน่น
45   นางเสน่จิต กิตตินานนท์

  การสอนแบบ PLUKSA MODEL
46   นายสำราญ อินทร์ประสิทธิ์

  การเพาะเห็ดฟางในตะกร้าโดยใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเป็นวัสดุเพาะ
47   นายกิรวัส คลังบุญครอง

  แบบฝึกทักษะ การออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษในรายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 รหัส 2000-1201
48   นางสาวเกษร ย่องเหล่ายูง

  บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัส 2000-1401
49   นางสาววลัยพร อิทธิถมเพ็ชร์

  การจัดการเรียนรู้โดยใช้ Google Classroom ในรายวิชาทักษะชีวิตและสังคม รหัส 2000-1502
50   นางสาวกีรติ ภวภูตานนท์

  การพัฒนาสื่อ E-book ในรายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 รหัส 2000-1201
51   นายยุทธภูมิ ต้นสีนนท์

  การพัฒนาสื่อ E-book ในรายวิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม รหัส 2000-1501
52   นางสาวอนุธิดา อาศิรกานต์

  การจัดการเรียนรู้โดยใช้ Edmodo ในรายวิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 รหัสวิชา 2000-1203
53   นายวิสิทธิ์ศักดิ์ แสนโสม

  การพัฒนาสื่อประสม วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต รหัส 2000-1301
54   นางทัชชุวรรณ ปัญญา

  เอกสารประกอบการเรียน วิชาภาษาไทยพื้นฐานหน่วยที่ 5 การพูดในโอกาสต่าง ๆ รหัส 2000-1101
55   นางสาวประยูร จรรยา

  เอกสารประกอบการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต รหัส 2000-1301
56   นางสาวจริยา กันจันทร์วงศ์

  การพัฒนาการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตด้วยชุดกิจกรรมเรืองแสง
57   นางภัทรา เกียรติปรกรณ์

  เอกสารประกอบการเรียน วิชาสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้หน่วยที่ 7 การศึกษาค้นคว้าและการเขียนรายงานทางวิชาการ รหัส 3000-1607
58   นางวิภาพร สังขยานนท์

  บทเรียนสำเร็จรูปเรื่อง What do you do? วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม รหัส 3000-1209
59   นายพงษ์ศักดิ์ สังขยานนท์

  จักรยานเพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร วิชาพลศึกษาเพื่องานอาชีพ รหัส 3000-1308
60   นายทรงกฤษณ์ หวายฤทธิ์

  กับดักแมลงวัน วิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม รหัส 2000-1501
61   นางณัฏฐกา ชามะรัตน์

  แบบฝึกและแบบทดสอบการออกเสียง ร, ล
62   นางสาวแสงสุริยามาลากุล เริ่มลึก

  ไม้มหัศจรรย์เพื่อสุขภาพ
63   นางสาวนิรมล ศรีสุข

  การพัฒนาชุดการสอน การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพภายนอก ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี
64   นายปริญญา ขัติยนนท์

  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้การวางองค์ประกอบศิลป์ โดยใช้บทเรียนสื่อประสม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3
65   นายณัฐดนัย กองฝ่าย

  การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 ต่อการจัดการเรียนการสอน รายวิชา เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
66   นางสาววาทินี ยะสานติทิพย์

  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในระดับชั้น ปวช.2 สาขาคอมพิวเตอร์ โดยใช้ชุดเกม OPEN ACCOUNT TYPE เรื่อง การปรับปรุงบัญชี
67   นายสุทธิลักษณ์ ศิรินันติกุล

  การศึกษาค้นคว้าความมีวินัยในห้องเรียน ความขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้น ปวช.3 ห้อง 1 วิชา มัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอ 2204-2106
68   นายสรศักดิ์ เสน่ห์วงศ์

  การพัฒนาระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ EDMODO รายวิชาโปรแกรมตารางคำนวณ (2204-2103) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 (ระบบทวิ ศึกษา) สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
69   นางสาวชัญญานุช คิมวงศ์

  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ ในรายวิชาการบัญชีกิจการพิเศษ ภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2561
70   นางสาวอัจฉรียา แหล่งสนาม

  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการบัญชีเช่าซื้อและฝากขาย โดยการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนของนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาการบัญชี ภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2561
71   นางสาวสุวนิจ ยาทุม

  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ ในรายวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
72   นายวรพล ติวเฮือง

  คุณลักษณะของครูที่พึงประสงค์ ตามทัศนะคติของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
73   นายศราวุธ แก่นพิทักษ์

  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับ ประกาศนีบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ทวิศึกษา ในรายวิชาการเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด โดยใช้บทเรียนออนไลน์
74   นางอมรรัตน์ เหิรเมฆ

  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการปรับปรุงบัญชี โดยใช้บทเพลงในรายวิชาการบัญชีเบื้องต้น 2 สำหรับนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี
75   นางวิยะดา นัดที

  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การบันทึกบัญชีตั๋วเงินรับและตั๋วเงินจ่าย ของนักเรียน ชั้น ปวช.2 โดยการใช้บทเพลงตั๋วเงิน
76   ว่าที่ ร.ต.ศักรินทร์ ศรีประไหม

  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบในรายวิชา เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น ระดับชั้น ปวช.2/1 สาขางานยานยนต์
77   นายเรวัตร สมสะอาด

  ผลการเรียนชุดสื่อผสม ประกอบการเรียนวิชางานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนในการพัฒนาผู้เรียนระดับ ปวช.1 สาขายานยนต์
78   นายพีรพล ประจัน

  ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน วิชาการติดตั้งไฟฟ้าในอาคารของนักศึกษา ปวช.1 สาขาไฟฟ้ากำลัง
79   นายอรัญ จันทะคัด

  การพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือช่างยนต์ของนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชาช่างยนต์ โดยใช้กิจกรรมจับคู่ฝึกปฏิบัติ
80   นายธนกร แสนอุ่น

  การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 สาขางานยานยนต์ ที่มีต่อคุณภาพการสอนของครูรายวิชาการขับรถยนต์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
81   นายสรรพวุธ หมู่โสภิญ

  การศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนและผู้ใช้บริการ ห้องเรียน เทคโนโลยีเฉพาะทาง ห้องเรียนแทรกเตอร์เพื่อการเกษตรภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
82   นายอภิชัย ขันตี

  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการกลับทางหมุนของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง วิชาเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ที่สอนโดยใช้ชุดฝึกการกลับทางหมุนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
83   นายนัฐวุฒิ ภาชู

  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน งานเครื่องยนต์เล็ก รหัสวิชา 2101-2101
84   นายชัยยงค์ ไวยเวช

  การพัฒนาระเบียบวินัยนักเรียนด้านการแต่งกายของนักเรียนในการเข้าชั้นเรียนรายวิชางานฝึกฝีมือ 1 ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1
85   นางสาวปรีญานันท์ โพธิ์ชัยแสน

  การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนในเรื่องการไม่ส่งงาน/การบ้าน ระดับ ปวช. ปีที่ 2 แผนกวิชาอุตสาหกรรม
86   นางสาวปรอยฝน ปาระพิมพ์

  ศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงาน/การบ้านนักเรียนระดับ ปวช.1 แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
87   นางเดือนเพ็ญ ชนกระโทก

  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการคำนวณต้นทุนการผลิต กำไร และราคาจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ในการเรียนแบบบูรณาการโครงการงานอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำของนักเรียนระดับชั้น ปวช. ชั้นปีที่ 2 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ที่สอนโดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่องการคำนวณต้นทุนการผลิต ภาคเรียนที่ 1/2561
88   นางผกากรอง ด่างเหลา

  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียน ปวช. ปีที่ 1 สาขาวิชาอุตสาหกรรมการเกษตร รายวิชาผลิตภัณฑ์ข้าว
89   นางสาวบุญยนุช โพธิชัยเลิศ

  การใช้กระบวนการสอนแบบเสาะหาความรู้เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาในวิชาเทคนิคการเลี้ยงปลา
90   นางผ่องศรี จุลวงค์

  การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนวิชาเทคนิคการเพาะเลี้ยงแพลงก์ตอน รหัสวิชา 3601-2110 ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาประมง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
91   นางสาวพนิดา ทองเชื้อ

  การศึกษาการทำโครงงานอาชีพการเลี้ยงปลานิลของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 สาขาพืชศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1/2561
92   นายนรากร เครือสุคนธ์

  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนนักศึกษาระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาประมง ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง เทคนิคการเพาะพันธุ์กุ้ง
93   นายชิราดล เวียงธรรม

  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการให้เป็นผู้มีวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการเรียนที่ดีขึ้นของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 สาขาสัตวศาสตร์
94   นางอรอนงค์ สุขศิริ

  ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมความรับผิดชอบกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาหลักการเลี้ยงสัตว์ของนักศึกษา ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 1
95   นางสาวธนิสา ศิริวงศ์

  การเสริมสร้างทักษะและแรงจูงใจต่อการเรียนวิชา หลักพันธุศาสตร์ ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1
96   นายกิตติพงษ์ จันดีกระยอม

  ผลการใช้ใบมะรุมเสริมในสูตรอาหารต่อสมรรณภาพการผลิตสุกรรุ่น-ขุน
97   นางชุติมา แก้วประทุม

  ผลการใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ L.E.โดยใช้ชุดสื่อประสมการเรียนรู้เรื่องประเภทและชนิดของวัตถุดิบอาหารสัตว์ในรายวิชาโภชนศาสตร์สัตว์เบื้องต้นระดับชั้น ปวส.1 สาขาสัตวศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1/2561
98   นายธงชัย นัดที

  การพัฒนาทักษะการตอนสุกรเพศผู้ วิชาการผลิตสุกรของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ โดยใช้วิธีการทำซ้ำ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
99   นายอนันต์ ขวัญศิริกุล

  พัฒนาพฤติกรรมของนัดเรียนในเรื่องการไม่ส่งงาน วิชา สารชีวภาพเพื่อการเกษตร ของนักเรียนศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2
100   นางบุญสร้าง หวายฤทธิ์

  การศึกษาการเจริญเติบโตของไก่กระทงโดยใช้ไฟสีต่างกัน
101   นางรจนา ป้อมแดง

  การใช้สื่อเอนิเมชั่นและ Graphic Review ประกอบการเรียนการสอนในการเรียนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการเรียน รายวิชา พลังงานและสิ่งแวดล้อม เรื่องโครงสร้างและองค์ประกอบของพืช ในระดับชั้น ปวช. 2
102   นายเอกรัฐ สุดชา

  การศึกษาเจตคติต่อวิชาดินและปุ๋ยของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 สาขาพืชศาสตร์
103   นายสุริยา โยธา

  การศึกษาพฤติกรรมเรื่องการไม่ส่งงาน/การบ้านของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 สาขางานพืชศาสตร์ วิชาการพัฒนาความเป็นผู้นำฯ
104   นางธนพร แสนบุตร

  การพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน PBL. ในรายวิชาการผลิตพืชไร่
105   นางปิยดา เทพภูธร

  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลักพืชกรรมโดยวิธีเพื่อนช่วยเพื่อนของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาพืชศาสตร์ ปีการศึกษา 2561
106   นางศิวพร อินทร์ประสิทธิ์

  พัฒนาทักษะการตอนกิ่งไม้ผลของนักเรียนชั้น ปวช.1 สาขางานพืชศาสตร์ จำนวน 15 คน ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 ในรายวิชาการผลิตไม้ผลไม้ยืนต้น ด้วยการแข่งขันโดยใช้เกณฑ์การแข่งขันทักษะ อกท.
107   นายสำราญ อินทร์ประสิทธิ์

  การเปรียบเทียบผลผลิตเห็ดนางฟ้าภูฐานในวัสดุเพาะต่างชนอดกัน
108   นางเสน่จิต กิตตินานนท์

  การพัฒนาการเรียนรู้วิชาพฤกษศาสตร์ ที่สอนโดยใช้กระบวนการสอนแบบ PLUEKSA
109   นางสาวเกษร ย่องเหล่ายูง

  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาบริหารธุรกิจ ด้วยบทเรียนสำเร็จรูป เรื่องร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์
110   นายกิรวัส คลังบุญครอง

  การพัฒนาและส่งเสริมการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ด้วยแบบฝึกหัด รายวิชา ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 รหัสวิชา(2000-1203)
111   นางสาววลัยพร อิทธิถมเพ็ชร์

  การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ Google classroom รายวิชาทักษะชีวิตและสังคมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
112   นางแสงสุริยามากุล เริ่มลึก

  การป้องกันภัยการติดเกมส์ของนักเรียนระดับ ปวช.2 ที่เรียนในรายวิชาเพศวิถีศึกษา
113   นางสาวกีรติ ภวภูตานนท์

  การพัฒนาทักษภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-Books) สำหรับนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
114   นางอนุธิดา อาศิรกานต์

  การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้บนสื่อออนไลน์ Edmodo รายวิชา ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 (2000-1203) Unit 6 Shopping ระดับ ปวช.2 แผนกวิชาพืชศาสตร์
115   นายวิสิทธิ์ศักดิ์ แสนโสม

  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยลความรับผิดชอบของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขา อุตสาหกรรมเกษตร รายวิชา วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 2000-1301
116   นางสาวประยูร จรรยา

  รายงานการใช้และการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพ รหัสวิชา 2000-1301 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556
117   นางทัชชุวรรณ ปัญญา

  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชาภาษาไทยพื้นฐาน เพื่อการนำเสนอผลงาน ของนักเรียน ปวช.1 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
118   นางภัทรา เกียรติปกรณ์

  การศึกษาพฤติกรรม การแก้ไขปัญหาไม่ส่งงานของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 รายวิชาสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
119   นางสาวจริยา กันจันทร์วงศ์

  การเสริมแรงต่อการเรียนวิชา วิทยาศาสตร์เพื่องานเกษตรและประมง ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาสัตวศาสตร์
120   นายพงษ์ศักดิ์ สังขยานนท์

  การศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 สาขาพืชศาสตร์
121   นางทรงกฤษณ์ หวายฤทธิ์

  การศึกษาความมีวินัยในตนเองด้านความรับผิดชอบในห้องเรียนของนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 ประเภทวิชาเกษตรศาสตร์ และบริหารธุรกิจ
122   นางวิภาพร สังขยานนท์

  การฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้น ปวส. 1 สาขาวิชาพืชศาสตร์
123   นางพรฤดี ขวัญศิริกุล

  การศึกษาพฤติกรรมของนกเรียนชั้น ปวส. ปีที่ 1 สาขาสัตวศาสตร์ ในเรื่องการไม่ส่งงาน/การบ้าน
124   นางชุติมา แก้วประชุม

  ผลการพัฒนาสูตรอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตไก่งวง