การเตรียมงานการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ระดับชาติ ครั้งที่ 42


ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นประธานในพิธีบวงสรวง การเตรียมงานการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ระดับชาติ ครั้งที่ 42 ระหว่างวันที่ 27-28 ตุลาคม 2564 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยนายณรงค์ชัย เจริญรุจิทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ เพื่อความเป็นสิริมงคลในการดำเนินงาน โดยมีคณะกรรมการอกท.ระดับชาติ เข้าร่วมในพิธีฯ ในการนี้ นายบุญนำพา ด่างเหลา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ได้เข้าร่วมการประชุม ฯ ในครั้งด้วย #อกท.รวมพลังสร้างชาติ งานประชาสัมพันธ์ /ข่าว วรพล ติวเฮือง/ภาพ

พฤหัส 23 ธันวาคม 2564
อ่าน 338 ครั้ง