มาตรการป้องกันโควิด - 19 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด


แนวทางการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในโรงเรียน สถานศึกษา 1. นิยามผู้ป่วยและผู้สัมผัส 1) ผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์ต้องสอบสวน (PUI) หมายถึง ผู้ที่มีประวัติไข้หรือวัดอุณหภูมิกายได้ตั้งแต่ 37.5 องศา เซลเซียส และ/หรือ มีอาการทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง (ไอ น้้ามูก เจ็บคอ หายใจเร็วหรือหายใจ เหนื่อย หรือหายใจล้าบาก) ร่วมกับ มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันในช่วง 14 วันก่อนมีอาการ หรือ เดินทางมาจากพื้นที่ที่มีรายงานผู้ป่วยมาก่อนหน้านี้ หรือ มีอาการปอดอักเสบไม่ทราบสาเหตุ 2) ผู้ป่วยยืนยัน หมายถึง ผู้ที่มีผลตรวจทางห้องปฏิบัติการพบว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 3) ผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูง (High risk contact) หมายถึง ผู้สัมผัสใกล้ชิดตามลักษณะข้อใดข้อ หนึ่ง ดังนี้ - ผู้ที่เรียนร่วมห้อง, ผู้ที่นอนร่วมห้อง หรือเพื่อนสนิทที่คลุกคลีกัน หรือ - ผู้สัมผัสใกล้ชิดหรือมีการพูดคุยกับผู้ป่วยในระยะ 1 เมตรนานกว่า 5 นาทีหรือถูกไอ จาม รดจากผู้ป่วย โดยไม่มีการป้องกัน เช่น ไม่สวมหน้ากากอนามัย - ผู้ที่อยู่ให้บริเวณที่ปิดไม่มีการถ่ายเทอากาศ เช่น ในรถปรับอากาศ ให้ห้องปรับอากาศ ร่วมกับผู้ป่วย และอยู่ห่างจากผู้ป่วยไม่เกิน 1 เมตร นานกว่า 15 นาทีโดยไม่มีการป้องกัน 4) ผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ต่้า (Low risk contact) หมายถึง ผู้ที่ท้ากิจกรรมอื่นๆร่วมกับผู้ป่วย แต่ ไม่เข้าเกณฑ์ความเสี่ยงสูง 5) ผู้ไม่ได้สัมผัส หมายถึง ผู้ที่อยู่ในโรงเรียนแต่ไม่มีกิจกรรมหรือพบผู้ป่วยในช่วง 14 วัน ก่อนป่วย 6) ผู้ที่มีภาวะเสี่ยงต่อการป่วยรุนแรง (Underlying condition) หมายถึง ผู้ที่มีภูมิต้านทานต่้า หรือมีโรค ประจ้าตัว หรือผู้สูงอายุ  ************************************************************************************************** การเตรียมสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน 1) ตรวจสอบห้องสุขา โรงอาหาร ให้มีอ่างล้างมือให้มีเพียงพอ อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน รวมถึงสบู่ล้างมือที่ เพียงพอ 2) จัดเตรียมอุปกรณ์ล้างมือ เช่น เจลแอลกอฮอล์ไว้บริเวณทางเข้าห้องเรียน และอาคารต่างๆ ที่มีการใช้งาน ร่วมกัน 3) ก้าหนดจุดตรวจคัดกรองอาการป่วยบริเวณทางเข้าสถานศึกษา อาคารเรียน หอพัก พร้อมอุปกรณ์ เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิแบบมือถือ 4) จัดสถานที่เพื่อเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล เช่น การเข้าแถว การเข้าคิว การจัดที่นั่งเรียน การจัดที่นั่ง รับประทานอาหาร ตามมาตรการ เว้นระยะห่างทางกายภาพ (Physical Distancing) 5) ท้าสัญลักษณ์เพื่อเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล เช่น จุดตรวจวัดไข้ก่อนเข้าโรงเรียน แถวรับอาหารกลางวัน จุดล้างมือ เป็นต้น 6) จัดตารางเหลื่อมเวลาพักรับประทานอาหารกลางวัน 7) ส้าหรับเด็กเล็กที่ยังต้องนอนกลางวัน หรือโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล ที่มีโรงนอน ให้รักษาระยะห่างระหว่าง กันอย่างน้อย 1 เมตร โดยไม่เอา ศีรษะชนกันและแยกอุปกรณ์เครื่องใช้เป็นของส่วนตัว ไม่ใช้ร่วมกัน กรณี หากมีเด็กป่วยให้หยุดอยู่กับบ้าน 8) ก้าหนดให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการป้องกันควบคุมโรคของสถานศึกษาเพื่อคอยติดต่อประสานงานกับ หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่เมื่อพบผู้ป่วยสงสัย ************************************************************************************************** 3. กิจกรรมการเฝ้าระวังและป้องกันโรคเมื่อเปิดการเรียนการสอน 1) ให้มีการตรวจสอบการลาป่วยของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน หากพบว่าผู้ป่วยมากผิดปกติ ให้รายงาน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ทราบ 2) ให้มีการคัดกรองไข้และอาการทางเดินหายใจของนักเรียน นักศึกษา ครู และเจ้าหน้าที่ บริเวณทางเข้า สถานศึกษาทุกวัน หากพบผู้ที่มีอาการป่วยให้หยุดเรียนหรือท้างาน และพาไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลทันที 3) หากพบว่ามีผู้ที่มีไข้จ้านวนมากผิดปกติให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการดูแลการป้องกันควบคุมโรคของ สถานศึกษา แจ้งไปยังหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ 4) ห้องพยาบาลให้มีการบันทึกรายชื่อและอาการของนักเรียนที่ป่วย 5) แจ้งผู้ปกครองที่บุตรหลานมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ไอ จาม มีน้้ามูก เหนื่อยหอบ หรือกลับจากพื้นที่เสี่ยง และอยู่ในช่วงกักกัน ให้หยุดเรียน รวมทั้งขอความร่วมมือกรณีที่มีคนในครอบครัวป่วยด้วยโรค ติดเชื้อโค วิด 19 หรือกลับจากพื้นที่เสี่ยงและอยู่ในช่วงกักกัน ให้ปฏิบัติตัว ตามค้าแนะน้าของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อย่างเคร่งครัด 6) งดการจัดกิจกรรมรวมคน ทัศนศึกษา เช่น การยืนรวมกันหน้าเสาธง การจัดแข่งขันกีฬาสี การไปทัศนศึกษา ดูงานที่ต้องรวมตัวและเคลื่อนย้ายคนจ้านวนมาก การประชุมใหญ่ กิจกรรมรวมตัววันส้าคัญต่างๆ 7) หากมีรถรับส่งนักเรียน ให้เจ้าหน้าที่สังเกตอาการนักเรียนก่อนอนุญาตให้ขึ้นรถ ให้นักเรียนสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยทุกคนระหว่างนั่งในรถ เปิดประตู หน้าต่างรถเมื่อหยุดรับนักเรียนในแต่ละจุดเพื่อให้มี อากาศถ่ายเทบ่อยๆ และท้าความสะอาดรถโดยเฉพาะที่ราวจับประตู ที่วางแขน และเบาะนั่งทุกวัน 8) พยายามเปิดประตูหน้าต่างของห้องเรียน เพื่อให้มีการถ่ายเทอากาศ งดการเรียนในห้องแอร์ที่ไม่จ้าเป็น 9) ตรวจตราผู้ประกอบอาหารของโรงเรียนให้ปฏิบัติตามสุขอนามัยในการประกอบอหาร สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า หมวกคลุมผม face shield ถุงมือ ขณะประกอบอาหารและเสิร์ฟอาหารทุกครั้ง เน้นเมนูที่ ปรุงสุกร้อน มีฝาปิดหรือ counter shield กั้นที่วางอาหาร ************************************************************************************************** 4. การทำความสะอาด 1) ท้าความสะอาดพื้น และพื้นผิวสัมผัสต่างๆ ทุกวัน อย่างน้อยวันละสองครั้ง โดยเฉพาะพื้นผิวที่หลายคน สัมผัส เช่น ราวบันได โต๊ะอาหาร อุปกรณ์กีฬา ที่จับประตูหน้าต่าง ของเล่น เครื่องช่วยสอน อุปกรณ์การ เรียน เป็นต้น 2) ใช้น้้ายาฆ่าเชื้อ หรือน้้ายาซักผ้าขาวผสมในอัตราส่วน 1 ส่วน ต่อน้้าสะอาด 20 ส่วน ส้าหรับเช็ดพื้นผิว หรือ แอลกอฮอล์70% ส้าหรับการเช็ด ฆ่าเชื้อโรคของอุปกรณ์ต่างๆ 3) ท้าความสะอาดห้องสุขาด้วยน้้ายาฆ่าเชื้อ หรือน้้ายาซักผ้าขาวผสมในอัตราส่วน 1 ส่วน ต่อน้้าสะอาด 10 ส่วน อย่างน้อยวันละสองครั้ง 4) ก้าจัดขยะอย่างถูกวิธีทุกวัน โดยการผูกปากถุงให้มิดชิด เน้นย้้าให้นักการภารโรงที่เก็บขยะใส่หน้ากาก อนามัย face shield และถุงมือยาว ************************************************************************************************** 5. กิจกรรมเมื่อพบผู้ป่วยยืนยัน 1) ปิดชั้นเรียนที่พบผู้ป่วย เพื่อแยกนักเรียน นักศึกษา 2) ท้าความสะอาดสถานที่ที่ผู้ป่วยนั่งเรียนหรือใช้เป็นประจ้า เช่น ห้องสุขา ที่รับประทานอาหาร 3) ส้ารวจคัดกรองนักเรียนและบุคลากรทุกคนบริเวณทางเข้าโรงเรียนอย่างเคร่งครัด หากพบอาการไข้หรือ อาการทางเดินหายใจให้น้าส่งโรงพยาบาล 4) ผู้สัมผัสกลุ่ม high risk เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะด้าเนินการเก็บตัวอย่างทางเดินหายใจส่งตรวจหาเชื้อ และ ให้แยกตัวอยู่บ้านเป็นเวลา 14 วัน 5) ผู้สัมผัสกลุ่ม low risk ไม่ต้องเก็บตัวอย่าง แต่ให้แยกตัวอยู่ที่บ้าน และรายงานอาการ (self-report) ทุกวัน หากพบว่ามีอาการเข้าเกณฑ์ PUI ให้ด้าเนินการแบบผู้ป่วย PUI 6) ทีมสอบสวนโรคท้าการติดตามผู้สัมผัสทุกวัน จนครบก้าหนด ************************************************************************************************** 6. การแยกตัวอยู่บ้านของผู้สัมผัสไม่มีอาการ (High risk contact) 1) วัดไข้ทุกวัน หากพบว่าอุณหภูมิกายสูงกว่าหรือเท่ากับ 37.5 องศา หรือมีอาการไอ เจ็บคอ มีน้้ามูก ให้โทร รายงานครูผู้รับผิดชอบของสถานศึกษา เพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 2) แยกของใช้ส่วนตัว เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว แก้วน้้า จาน ช้อน ออกจากผู้อยู่ร่วมหลังคาเรือน 3) ทุกคนในบ้านให้ล้างมือบ่อยๆ โดยเฉพาะหลังเข้าห้องน้้า หรือจับสิ่งของที่ใช้ร่วมกัน 4) ห้ามออกจากบ้าน **************************************************************************************************

ศุกร์ 2 กรกฏาคม 2564
อ่าน 542 ครั้ง