การฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา


ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด จัดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา โดยมีวิทยากร 1. คุณวินิตตา ชิณโย เจ้าหน้าที่ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร 2. อ.บรรยง ศุภดล เจ้าของธุรกิจหนองอางฟาร์ม วันที่ 10 กรกฏาคม 2562 ณ ห้องเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ แผนกวิชาประมง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

อาทิตย์ 14 กรกฏาคม 2562
อ่าน 527 ครั้ง