การอบรมเรื่องโรงเรือนระบบ EVAP (Evaporative Air Cooling System)


การอบรมเรื่องโรงเรือนระบบ EVAP (Evaporative Air Cooling System) วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด จัดการอบรมเรื่องโรงเรือนระบบ EVAP (Evaporative Air Cooling System) ณ แปลงสมาร์มฟาร์ม (Smart Farm) ในหัวข้อ
- แนะนำระบบโรงเรือน อุปกรณ์ติดตั้ง เซนเซอร์ควบคุมระบบต่างๆ
- แนะนำระบบควบคุมโรงเรือน
- ระบบการปลูกพืช ไฮโดรโพนิกส์ การวัดค่าปุ๋ย และระบบการจ่ายปุ๋ยแบบแม่นยำ
- เครื่องมือวัดค่าความสมบูรณ์ของพืช
โดยมีคณะครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการอบรม
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

เสาร์ 14 พฤศจิกายน 2563
อ่าน 582 ครั้ง