วิสัยทัศน์


วิชาการก้าวหน้า นำพาความร่วมมือ ยึดถือคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


อัตลักษณ์


รู้จริง ทำได้ ใส่ใจคุณธรรม


เอกลักษณ์


งานฟาร์มมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ยึดถือจรรยาบรรณ แห่งวิชาชีพ