รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report/ SAR) ประจำปีการศึกษา 2566


รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report/ SAR) ประจำปีการศึกษา 2566 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
https://drive.google.com/file/d/1QZXKCwxp_R30u18-5jyKJnH3vN1_pOYt/view?usp=sharing

จันทร์ 8 กรกฏาคม 2567
อ่าน 30 ครั้ง