ผู้บริหารวิทยาลัย


      

ชื่อ : นายบุญนำพา ด่างเหลา

ตำแหน่ง : บริหารสถานศึกษา

วิทยฐานะ :ชำนาญการพิเศษ

หน้าที่หลัก : ผู้อำนวยการวิทยาลัย

อีเมล์ : rcat@rcat.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ : -

ข้อมูลเพิ่มเติม : -

 
      

ชื่อ : นายพฤฒิวัชช์ ศิริพันธ์

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

วิทยฐานะ :ชำนาญการพิเศษ

หน้าที่หลัก : บริหารสถานศึกษา

อีเมล์ : -

เบอร์โทรศัพท์ : -

ข้อมูลเพิ่มเติม : -

 
      

ชื่อ : นางสุชาดา เคหะดิษฐ์

ตำแหน่ง : บริหารสถานศึกษา

วิทยฐานะ :ชำนาญการพิเศษ

หน้าที่หลัก : รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

อีเมล์ : -

เบอร์โทรศัพท์ : -

ข้อมูลเพิ่มเติม : -

 
      

ชื่อ : นางวรวลัญช์ คลังบุญครอง

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

วิทยฐานะ :ชำนาญการพิเศษ

หน้าที่หลัก : บริหารสถานศึกษา

อีเมล์ : -

เบอร์โทรศัพท์ : -

ข้อมูลเพิ่มเติม : -

 
      

ชื่อ : นายปฎิญญา ผากา

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

วิทยฐานะ :ชำนาญการ

หน้าที่หลัก : บริหารสถานศึกษา

อีเมล์ : -

เบอร์โทรศัพท์ : -

ข้อมูลเพิ่มเติม : -