วิสัยทัศน์


มุ่งพัฒนาทักษะเป็นเลิศ เปิดสู่อาชีพ


อัตลักษณ์


ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน


เอกลักษณ์


พืชศาสตร์งามตา นำพาความพอเพียง