โครงการความร่วมมือจัดการเรียนการสอน หลักสูตรทวิภาคี ปวส. สาขาพืชศาสตร์ ไทย- อิสราเอล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด และคณะครูแผนกวิชาพืชศาสตร์ ได้นำนักศึกษา Arava รุ่นที่ 22 จำนวน 22 คน ไหว้พระพุทธรูปประจำวิทยาลัยฯและสักการะองค์พระพิรุณเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเดินทางไปกรุงเทพฯ เพื่อเตรียมตัวขึ้นเครื่องบินเดินทางไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ประเทศอิสราเอล


นายบุญนำพา ด่างเหลา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด มอบหมายให้นางปิยดา เทพภูธร และนายสุริยา บุญอาจ ครูประจำสาขาวิชาพืชศาสตร์ ครูที่ปรึกษาโครงการความร่วมมือจัดการเรียนการสอน หลักสูตรทวิภาคี ปวส. สาขาพืชศาสตร์ ไทย- อิสราเอล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด และคณะครูแผนกวิชาพืชศาสตร์ ได้นำนักศึกษา Arava รุ่นที่ 22 จำนวน 22 คน ไหว้พระพุทธรูปประจำวิทยาลัยฯและสักการะองค์พระพิรุณเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเดินทางไปกรุงเทพฯ เพื่อเตรียมตัวขึ้นเครื่องบินเดินทางไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ประเทศอิสราเอล วันที่ 6 ตุลาคม 2564 นายณรงค์ชัย เจริญรุจิทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือได้ให้โอวาทนักศึกษาก่อนเดินทาง นอกจากนี้เจ้าหน้าที่สถานทูตไทยประจำอิสราเอลยังได้ประชุม Conference เพื่อให้คำแนะนำ ในการเดินทางแก่นักศึกษาด้วย และเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 ดร.โสภา มะเครือสี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ ประธานโครงการฯ เดินทางไปส่งนักศึกษา ฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในการนี้ นักศึกษา Arava รุ่นที่ 22 ของวิทยาลัย ฯ ได้เดินทางถึงประเทศอิสราเอล เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 07.00 น. ตามเวลาประเทศอิสราเอล เดินทางโดยสารสายการบิน EL AL Airline เที่ยวบินที่ LY088 เวลา 23.50 น. และเนื่องจากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงมีมาตรการป้องกัน ตามนโยบายของประเทศอิสราเอล เมื่อนักศึกษาเดินทางถึงสนามบินประเทศอิสราเอล มีเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานมารับนักศึกษาและดูแลพร้อมเข้ากักตัว ณ กรุงเยรูซาเล็ม นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัยด้านเกษตรกรรม ได้เรียนรู้งานด้านการเกษตร โดยการฝึกปฏิบัติงานจริงในฟาร์มเกษตรกร (Learning by doing) เป็นเวลา 10 เดือน และนำความรู้ที่ได้รับมาจัดทำโครงการเกษตรในสถานศึกษา เพื่อเป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมต่อไป

พฤหัส 23 ธันวาคม 2564
อ่าน 328 ครั้ง