งานวิจัยสถานศึกษา

งานวิจัยครู

งานวิจัยนักเรียนนักศึกษา


ผลงานสถานศึกษา

ผลงานผู้บริหาร

ผลงานครู

ผลงานนักเรียนนักศึกษา


ตรวจสอบผลการเรียนระบบสารสนเทศ

งานวัดผลการเรียนคลังข้อมูลที่ นักเรียน

นักศึกษา สถานศึกษาสมัครเรียนออนไลน์สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนอกท.หน่วยร้อยเอ็ดระบบห้องสมุดฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นำโดยนายพฤฒิวิชช์ ศิริพันธ์ รองผู้อำนวยการฯ คุณครูบุญยนุช โพธิชัยเลิศ และคุณครูสุริยา โยธา พร้อมด้วยตัวแทนนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

อาทิตย์ 14 กรกฏาคม 2562
ดู 5 ครั้ง

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนฯ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด วันที่ 10 กรกฏาคม 2562 ณ ห้องเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ แผนกวิชาประมง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด 
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

อาทิตย์ 14 กรกฏาคม 2562
ดู 5 ครั้ง

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา โดยนักเรียนนักศึษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
วันที่ 10 กรกฎาคม 2562
ณ วัดนิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

อาทิตย์ 14 กรกฏาคม 2562
ดู 4 ครั้ง

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด จัดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา โดยมีวิทยากร 1. คุณวินิตตา ชิณโย เจ้าหน้าที่ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร 2. อ.บรรยง ศุภดล เจ้าของธุรกิจหนองอางฟาร์ม วันที่ 10 กรกฏาคม 2562 ณ ห้องเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ แผนกวิชาประมง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

อาทิตย์ 14 กรกฏาคม 2562
ดู 8 ครั้ง

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างอาชีพ
กลุ่มเกษตรกร Smart Farmer จังหวัดร้อยเอ็ด
"หลักสูตรแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อและธัญพืช"
วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2562
ณ แผนกอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
ภาพกิจกรรม วันที่ 3 กค 62
ภาพกิจกรรม วันที่ 4 กค 62

อาทิตย์ 14 กรกฏาคม 2562
ดู 12 ครั้ง

Responsive image