งานวิจัยสถานศึกษา

งานวิจัยครู

งานวิจัยนักเรียนนักศึกษา


ผลงานสถานศึกษา

ผลงานผู้บริหาร

ผลงานครู

ผลงานนักเรียนนักศึกษา


ตรวจสอบผลการเรียนระบบสารสนเทศ

งานวัดผลการเรียนคลังข้อมูลที่ นักเรียน

นักศึกษา สถานศึกษาสมัครเรียนออนไลน์สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนอกท.หน่วยร้อยเอ็ดระบบห้องสมุดบรรยากาศแปลงฝึกประสบการณ์ นักศึกษาโครงการความร่วมมือจัดการเรียนการสอน หลักสูตรทวิภาคี ปวส. สาขาพืชศาสตร์ ไทย- อิสราเอล รุ่นที่ 21 ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ปลูกดอกเบญจมาศ มีแปลงดอกดาวเรือง แปลงอ้อย แปลงกล้วยน้ำว้า และแปลงผัก โดยการประยุกต์เทคโนโลยีที่ทันสมัยด้านเกษตรกรรม มาฝึกปฏิบัติงานจริงในฟาร์มเกษตรกร (Learning by doing) ในการดำเนินโครงการหารายได้ระหว่างเรียนและประกอบอาชีพเกษตรกรรมต่อไป ควบคุมดูแลโดย นางปิยดา เทพภูธร ครูที่ปรึกษาโครงการความร่วมมือฯ ทวิภาคี ไทย-อิสราเอล ประจำแผนกวิชา พืชศาสตร์ และคณะครูแผนกวิชาพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด งานประชาสัมพันธ์/ข่าว ศิวกร ฌานโสภา/ภาพ

พฤหัส 23 ธันวาคม 2564
ดู 117 ครั้ง

เรืออากาศโทสมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้เกียรติเยี่ยมชมนิทรรศการข้าวหอมมะลิโลกของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด งานวันดินโลก วันที่ 2 ธันวาคม 2564 ในการนี้ นายบุญนำพา ด่างเหลา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ได้มอบหมายให้นายพฤฒิวิชช์ ศิริพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นำคณะครู ประกอบด้วย นายวรพล ติวเฮือง นายสุริยา โยธา นายณัฐดนัย กองฝ่าย และ นายอาทิตย์ สองสี เข้าร่วมจัดนิทรรศการเรื่อง โดรนกับการเกษตรไทย ระหว่างวันที่ 2-5 ธันวาคม 2564 เนื่องในวันดินโลก 5 ธันวาคม 2564 (World Soil Day 2021) ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด ทุ่งกุลาร้องไห้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด งานประชาสัมพันธ์/ข่าว วรพล ติวเฮือง สุริยา โยธา /ภาพ

พฤหัส 23 ธันวาคม 2564
ดู 106 ครั้ง

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) หลักสูตร ปวช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ จัดการเรียนการสอนแบบกระเช้าอาชีพ (PjBL) การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ โดยนายอาทิตย์ สองสี ครูประจำแผนกวิชาพืชศาสตร์ ณ ศูนย์การเรียนตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด งานประชาสัมพันธ์/ข่าว นักเรียน อศ.กช./ภาพ

พฤหัส 23 ธันวาคม 2564
ดู 104 ครั้ง

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) หลักสูตร ปวช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ จัดการเรียนการสอนแบบกระเช้าอาชีพ (PjBL) โดยนางเดือนเพ็ญ ชนกระโทก หัวหน้าแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สอนการคัดเลือกวัตถุดิบและกระบวนการผลิตภัณฑ์ไส้กรอกอีสาน ณ ศูนย์การเรียนตำบลนาเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด งานประชาสัมพันธ์/ข่าว นักเรียน อศ.กช./ภาพ

พฤหัส 23 ธันวาคม 2564
ดู 102 ครั้ง

นายบุญนำพา ด่างเหลา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการวิเคราะห์สภาพองค์กรและการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (พ.ศ.2566-2570) กล่าวรายงานโดยนายสรพงษ์ แสนกล้า รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ดำเนินงานโดย นายสุพรวิชญ์ คำภักดี หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณพร้อมคณะดำเนินงาน ฯ ในการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้ารับ การอบรม ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร และคณะครูโดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วัชรากร วงศ์คำจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และคณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มาถ่ายทอดความรู้ และฝึกอบรมแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อใช้เป็นทิศทางในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัด ของวิทยาลัยฯ ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมสาเกตุ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด งานประชาสัมพันธ์/ข่าว ปริญญา ขัติยนนท์/ภาพ

พฤหัส 23 ธันวาคม 2564
ดู 97 ครั้ง

Responsive image