Card image cap

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศให้สถานศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) เลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จากวันที่ 1 มิถุนายน เป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ทั่วประเทศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด มีความห่วงใยในความปลอดภัยทางสุขภาพ และระวังป้องกันนักเรียน – นักศึกษา จึงกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในวัน จันทร์ ที่ 14 มิถุนายน 2564 ติดต่อสอบถาม โทร 043569117  http://www.rcat.ac.th

อังคาร 25 พฤษภาคม 2564
ดู 80 ครั้ง

ข่าวงานบุคลากร

Card image cap

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง (ครู)
รหัสวิชา ๑๐๒   ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ/การสอนภาษาอังกฤษ/ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร/
                        ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล/ภาษาศาสตร์/ภาษาอังกฤษธุรกิจ/ ภาษาศาสตร์(ภาษาอังกฤษ)

                      จำนวน 1 ตำแหน่ง   รหัสวิชา ๒๐๒  ช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต(เขียนแบบเครื่องกล/อุตสาหกรรมศิลป์ (เขียนแบบ) เครื่องมือกล/
                       เทคนิคการผลิต/ช่างกลโรงงาน/วิศวกรรมการผลิต/ อุตสาหกรรมเครื่องมือกล/วิศวกรรมอุตสาหการ
                       การจัดการผลิต) เทคโนโลยี อุตสาหกรรมเครื่องมือกล/อุตสาหกรรมศิลป์(ช่างกลโรงงาน)/
                       อุตสาหกรรมศิลป์ (การผลิต)/อุตสาหกรรมศิลป์(เครื่องมือกล)/เทคโนโลยีการผลิต/
                       เทคโนโลยี อุตสาหกรรม(การจัดการอุตสาหกรรม)/เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา/ วิศวกรรมเครื่องกล/
                       วิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต/วิศวกรรม อุตสาหการออกแบบการผลิต)/การจัดการการผลิต/
                       เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล/วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ(ช่างกลโรงงาน)
                       
จำนวน 1 ตำแหน่ง รหัสวิชา ๓๑๑  คอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/คอมพิวเตอร์ศึกษา/คอมพิวเตอร์เพื่อการ
                       บัญชี/วิทยาการคอมพิวเตอร์/ เทคโนโลยีสารสนเทศ/ระบบสารสนเทศ/การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ/
                       การจัดการระบบสารสนเทศ/การจัดการสารสนเทศคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยี สารสนเทศทางธุรกิจ/
                       เทคโนโลยีสารสนเทศและอินเตอร์เนต/เทคโนโลยี สารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา/เทคโนโลยี
                       สารสนเทศเพื่อการ สื่อสาร/คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ/ระบบสารสนเทศทาง คอมพิวเตอร์/
                       วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมสารสนเทศ/ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
                       
จำนวน 1 ตำแหน่ง   รหัสวิชา ๔๐๘  สัตวศาสตร์และสัตวรักษ์(สัตวศาสตร์/การจัดการผลิตสัตว์/เทคโนโลยีการผลิตสัตว์/
                       วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์/สัตวรักษ์/สัตวบาล/สัตวแพทย์)
                       
จำนวน 1 ตำแหน่ง   รหัสวิชา ๖๐๒  อุตสาหกรรมอาหาร(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/เทคโนโลยีการอาหาร/อุตสาหกรรมอาหาร
                       พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร/ อุตสาหกรรมเกษตร)
                       
จำนวน 1 ตำแหน่ง                   

จันทร์ 14 มิถุนายน 2564
ดู 149 ครั้ง

งานวิจัยสถานศึกษา

งานวิจัยครู

งานวิจัยนักเรียนนักศึกษา


ผลงานสถานศึกษา

ผลงานผู้บริหาร

ผลงานครู

ผลงานนักเรียนนักศึกษา


ตรวจสอบผลการเรียนระบบสารสนเทศ

งานวัดผลการเรียนคลังข้อมูลที่ นักเรียน

นักศึกษา สถานศึกษาสมัครเรียนออนไลน์สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนอกท.หน่วยร้อยเอ็ดระบบห้องสมุดการอบรมเรื่องโรงเรือนระบบ EVAP (Evaporative Air Cooling System) วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด จัดการอบรมเรื่องโรงเรือนระบบ EVAP (Evaporative Air Cooling System) ณ แปลงสมาร์มฟาร์ม (Smart Farm) ในหัวข้อ
- แนะนำระบบโรงเรือน อุปกรณ์ติดตั้ง เซนเซอร์ควบคุมระบบต่างๆ
- แนะนำระบบควบคุมโรงเรือน
- ระบบการปลูกพืช ไฮโดรโพนิกส์ การวัดค่าปุ๋ย และระบบการจ่ายปุ๋ยแบบแม่นยำ
- เครื่องมือวัดค่าความสมบูรณ์ของพืช
โดยมีคณะครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการอบรม
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

เสาร์ 14 พฤศจิกายน 2563
ดู 174 ครั้ง

การประชุมเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันอาชีวฯเกษตร ภาคฯ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 นายสรพงษ์ แสนกล้า รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ, นายพฤฒิวิชช์ ศิริพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ, นางศิวพร อินทร์ประสิทธิ์หัวหน้างานหลักสูตร, นางสาวปรอยฝน ปาระพิมพ์ ผู้ช่วยงานหลักสูตร และนายสุพรวิชญ์ คำภักดี ผู้ช่วยงานแผนฯ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ.2564-พ.ศ.2567) โดยมี ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ) และมอบนโยบาย มุ่งเน้นการขับเคลื่อน วษท.สู่ภารกิจหลักและพัฒนาสู่การเป็นสถานศึกษาเฉพาะทางโดยมี นายพรณรงค์ วรศิลป์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ณ ห้องประดับทอง โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น จ.ร้อยเอ็ด
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

เสาร์ 14 พฤศจิกายน 2563
ดู 167 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนมูลนิธิชัยพัฒนา ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นสถานที่จัดการประชุมและให้การต้อนรับคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาที่ดินของมูลนิธิชัยพัฒนา ครั้งที่ 2/2563 โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และนายอภิชาติ จงสกุล รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

เสาร์ 14 พฤศจิกายน 2563
ดู 166 ครั้ง

คณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง วันที่ 23 ตุลาคม 2563 งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด โดยคุณครูเสน่จิต กิตตินานนท์ ผู้ประสานงานสวนพฤกษศาตร์โรงเรียน ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง นำโดยนายพิชเชฏฐ์ สุคนธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง พร้อมรองผู้อำนวยการและคณะครู เข้าศึกษาดูงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และเป็นแนวทางในการดำเนินโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และพัฒนาสถานศึกษาต่อไป
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

เสาร์ 14 พฤศจิกายน 2563
ดู 159 ครั้ง

โครงการสร้างหลักสูตรพื้นฐานฟาร์มอัจฉริยะ Smart Farming วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด จัดโครงการสร้างหลักสูตรส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานที่เกี่ยวข้องสำหรับฟาร์มอัจฉริยะ Smart Farming โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัท DJI Phantom Thailand ผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายโดรน DJI อย่างเป็นทางการในประเทศไทย เป็นวิทยากรในการอบรมและฝึกภาคปฏิบัติให้กับครูผู้เข้าอบรม ระหว่างวันที่ 27 - 28 ตุลาคม 2563 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

เสาร์ 14 พฤศจิกายน 2563
ดู 173 ครั้ง

Responsive image