ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติในสถานการณ์โควิด – 19 ไปยังบุคลากรและนักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด 1. ขอให้ใช้แก้วน้ำส่วนตัว และงดใช้แก้วพลาสติก (ชนิดใช้แล้วทิ้ง) 2. โรงอาหารงดให้บริการแก้วน้ำ และงดใช้แก้วพลาสติก (ชนิดใช้แล้วทิ้ง) ทุกกรณี 3. สวมหน้าอนามัย เฟซชิลด์ หรือหน้ากากผ้า (ทุกกิจกรรม) 4. หากพบว่ามีความเสี่ยงในอาการเจ็บป่วยที่เข้าข่ายโควิด – 19 ให้ติดต่อสอบถาม งานสวัสดิการ นักเรียน นักศึกษาโดยตรงที่ 1. นายธนกร  แสนอุ่น 089-8884064  2. นายณัฐทิตา  ทองงาม 080-4222268 จากงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษางานวิจัยสถานศึกษา

งานวิจัยครู

งานวิจัยนักเรียนนักศึกษา


ผลงานสถานศึกษา

ผลงานผู้บริหาร

ผลงานครู

ผลงานนักเรียนนักศึกษา


ตรวจสอบผลการเรียนระบบสารสนเทศ

งานวัดผลการเรียนคลังข้อมูลที่ นักเรียน

นักศึกษา สถานศึกษาสมัครเรียนออนไลน์สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนอกท.หน่วยร้อยเอ็ดระบบห้องสมุดพิธีเปิดศูนย์ Fix it Center อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด พิธีเปิดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center โดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ณ ศาลาประชาคมบ้านเมืองสรวง หมู่ 2 ตำบลเมืองสรวง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายอำเภอเมืองสรวง เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-16 กันยายน 2563
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

พฤหัส 17 กันยายน 2563
ดู 47 ครั้ง

การอบรมการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในกระชังบก วันที่ 11 กันยายน 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการการอบรมการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในกระชังบก การจัดการเรียนการสอนกระเช้าอาชีพ (PJBL) ภาคเรียนที่ 1/2563 อาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

พฤหัส 17 กันยายน 2563
ดู 39 ครั้ง

กิจกรรมสัปดาห์ภาษาไทยใส่ใจการอ่าน ประจำปี 2563 วันที่ 2 กันยายน 2563 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมสัปดาห์ภาษาไทยใส่ใจการอ่าน ประจำปี 2563 กิจกรรมประกอบไปด้วย การแสดงพิธีเปิด " ยอยศพระลอ" การแข่งขันตอบปัญา Kahoot การแสดงละครเวทีแก้วหน้าม้า และชมนิทรรศการที่หลากหลาย ณ หอประชุมดอนแดง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

พฤหัส 17 กันยายน 2563
ดู 47 ครั้ง

พิธีปิดโครงการอบรมการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริ วันที่ 26-27 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด จัดการอบรมโครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริ โดยมีคณะครูจาก 5 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ชลกรของแต่ละวิทยาลัยฯ และนักเรียน อศ.กช.ที่สนใจทั้ง 14 ศูนย์ เข้าร่วมการอบรมและฝึกภาคปฏิบัติ ณ ห้องประชุมสาเกต วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

พฤหัส 17 กันยายน 2563
ดู 42 ครั้ง

พิธีเปิดการอบรมโครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิชย์ รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริ และเยี่ยมชมโครงการ 1 ไร่ 1 แสน ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด รวมทั้งติดตามการขยายผลนักศึกษาหลักสูตรชลกร ช่วยเหลือชุมชน ณ โรงเรียนขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์วิทยา และบ้านขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์ ต.อุ่มเม้า อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

พฤหัส 17 กันยายน 2563
ดู 31 ครั้ง

Responsive image