ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติในสถานการณ์โควิด – 19 ไปยังบุคลากรและนักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด 1. ขอให้ใช้แก้วน้ำส่วนตัว และงดใช้แก้วพลาสติก (ชนิดใช้แล้วทิ้ง) 2. โรงอาหารงดให้บริการแก้วน้ำ และงดใช้แก้วพลาสติก (ชนิดใช้แล้วทิ้ง) ทุกกรณี 3. สวมหน้าอนามัย เฟซชิลด์ หรือหน้ากากผ้า (ทุกกิจกรรม) 4. หากพบว่ามีความเสี่ยงในอาการเจ็บป่วยที่เข้าข่ายโควิด – 19 ให้ติดต่อสอบถาม งานสวัสดิการ นักเรียน นักศึกษาโดยตรงที่ 1. นายธนกร  แสนอุ่น 089-8884064  2. นายณัฐทิตา  ทองงาม 080-4222268 จากงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
      
ประชาสัมพันธ์ไปยังนักเรียน นักศึกษาหอพักปฏิรูป วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนเข้าพักในหอพัก ภาคเรียนที่ 1 /2563 1. หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า (ไม่จำกัดสี และลวดลาย) 2. เครื่องใช้ส่วนตัว (ห้ามมิให้ใช้สิ่งของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น) 3. ยารักษาโรคประจำตัว (ถ้ามี) 4. ให้ทุกคนจัดเตรียมภาชนะใส่อาหาร และน้ำดื่ม (ช้อน,จาน,ชาม,แก้วน้ำ) โดยให้นำมาเอง 5. ให้ทุกคนจัดเตรียมอุปกรณ์สิ่งของที่ใช้ภายในห้องพัก      เช่น เครื่องนอน หมอน มุ้ง (ขนาดกะทัดรัด) พัดลมตั้งโต๊ะขนาดเล็ก และปลั๊กไฟ   งานหอพักปฏิรูป ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ติดต่อสอบถาม 043569117งานวิจัยสถานศึกษา

งานวิจัยครู

งานวิจัยนักเรียนนักศึกษา


ผลงานสถานศึกษา

ผลงานผู้บริหาร

ผลงานครู

ผลงานนักเรียนนักศึกษา


ตรวจสอบผลการเรียนระบบสารสนเทศ

งานวัดผลการเรียนคลังข้อมูลที่ นักเรียน

นักศึกษา สถานศึกษาสมัครเรียนออนไลน์สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนอกท.หน่วยร้อยเอ็ดระบบห้องสมุดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 
12 สิงหาคม 2562 
ณ ที่ว่าการอำเภอธวัชบุรี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

จันทร์ 2 กันยายน 2562
ดู 185 ครั้ง

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Youth Camp Young Smart Farmer Level 2 ครั้งที่ 3
ระหว่างวันที่ 6-9 สิงหาคม 2562
ณ โรงแรมธนินทร กรีนปาร์ค จ.ร้อยเอ็ด


ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม วันที่ 6 สิงหาคม 2562
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม วันที่ 7 สิงหาคม 2562
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม วันที่ 8 สิงหาคม 2562
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม วันที่ 9 สิงหาคม 2562

จันทร์ 2 กันยายน 2562
ดู 211 ครั้ง

กิจกรรมสืบสานประเพณีลงแขกดำนา
เพื่อเทิดพระเกีรยติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 2 สิงหาคม 2562
ณ แปลงนาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ศุกร์ 23 สิงหาคม 2562
ดู 208 ครั้ง

พิธีจุดเทียนชัยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
28 กรกฏาคม 2562
อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

อังคาร 30 กรกฏาคม 2562
ดู 194 ครั้ง

วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2562 ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ หอประชุมดอนแดง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

อังคาร 30 กรกฏาคม 2562
ดู 168 ครั้ง

Responsive image