ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างชุดครุภัณฑ์ ห้องเรียนเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำอัจฉริยะ (Smart Aquaculture Classroom) ควบคุมด้วยระบบ IoT ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างชุดครุภัณฑ์ ห้องเรียนเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำอัจฉริยะ (Smart Aquaculture Classroom) ควบคุมด้วยระบบ IoT ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศการขายพัสดุที่ชำรุดและเชื่อมสภาพ

ด้วยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด จะทำการขายพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ โดยวิธีสอบราคา จำนวน 1 รายการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบส่งน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบส่งน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง "ปรับปรุงระบบส่งน้ำ" ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง "ปรับปรุงระบบส่งน้ำ" ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ข้อมูลเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอพักนักเรียนนักศึกษา ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอพักนักเรียนนักศึกษา ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคา 1,574,000.00 บาท

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหาร ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหาร ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคา 2,975,000.00 บาท

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพัก ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพัก ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคา 7,969,000.00 บาท

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ 9,146,900 บาท (เก้าล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอพักนักเรียนนักศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ดทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอพักนักเรียนนักศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ดทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ 3,487,200 บาท (สามล้านสี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการทางบัญชี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการทางบัญชี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการทางบัญชี (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการทางบัญชี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวิทยาลัย เรื่องการประกวดราคา (e-Bidding) ชุดปฏิบัติการทางบัญชี งบประมาณ 1,000,000 บาท

ประกาศวิทยาลัย เรื่องการประกวดราคา (e-Bidding) ชุดปฏิบัติการทางบัญชี งบประมาณ 1,000,000 บาท

ประกาศงานพัสดุ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

 ประกาศงานพัสดุ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ดเรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการปฐพีวิทยา จำนวน 23 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-biding) จำนวน 1 ชุด

ข่าวงานพัสดุ,จัดซื้อ จัดจ้าง