รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง (ครู) รหัส 602

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง (ครู) รหัส 602

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) จำนวน 1 ตำแหน่ง

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) จำนวน 1 ตำแหน่ง 1. พนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) จำนวน 1 ตำแหน่ง สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 21 - 25 สิงหาคม 2566 (เฉพาะเวลาราชการ) ภาคเช้าตั้งแต่เวลลา 08.30 - 12.00 น. ภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.00 น.

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง (ครู) จำนวน 2 ตำแหน่ง รหัส 104 ,รหัส 408

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง (ครู) จำนวน 2 ตำแหน่ง 1. พนักงานราชการ ตำแหน่ง (ครู) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา 104 2. พนักงานราชการ ตำแหน่ง (ครู) สาขาวิชาสัตวศาสตร์และสัตวรักษ์ รหัสวิชา 408 สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 21 - 25 สิงหาคม 2566 (เฉพาะเวลาราชการ) ภาคเช้าตั้งแต่เวลลา 08.30 - 12.00 น. ภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.00 น.

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป (ครู) รหัส 102 รหัส 202 รหัส 311 รหัส 408 และ รหัส 602

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป  (ครู)   รหัส 102 รหัส 202 รหัส 311 รหัส 408 และ รหัส 602

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู รหัส102 รหัส202 รหัส311 รหัส408 และ รหัส602 เพื่อเข้ารับการการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู รหัส102 รหัส202 รหัส311 รหัส408 และ รหัส602 เพื่อเข้ารับการการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป (ครู)  จำนวน ๕ สาขาวิชา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป (ครู)  จำนวน ๕ สาขาวิชา รายละเอียดดังนี้ รหัสวิชา ๑๐๒   ภาษาอังกฤษ                                                จำนวนผู้สมัคร  ๒๘ คน                     รหัสวิชา ๒๐๒  ช่างกลโรงงานและเทคนิคการ                          จำนวนผู้สมัคร  ๑๐ คน           รหัสวิชา ๓๑๑  คอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ      จำนวนผู้สมัคร  ๔๑ คน           รหัสวิชา ๔๐๘  สัตวศาสตร์และสัตวรักษ์                                    จำนวนผู้สมัคร  ๑๔ คน           รหัสวิชา ๖๐๒  อุตสาหกรรมอาหาร                                           จำนวนผู้สมัคร  ๑๒ คน               รายละเอียด สาขาวิชาที่รับสมัคร รหัสวิชา ๑๐๒   ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ/การสอนภาษาอังกฤษ/ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร/
                        ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล/ภาษาศาสตร์/ภาษาอังกฤษธุรกิจ/ ภาษาศาสตร์(ภาษาอังกฤษ)
                      จำนวน 1 ตำแหน่ง    รหัสวิชา ๒๐๒  ช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต(เขียนแบบเครื่องกล/อุตสาหกรรมศิลป์ (เขียนแบบ) เครื่องมือกล/
                       เทคนิคการผลิต/ช่างกลโรงงาน/วิศวกรรมการผลิต/ อุตสาหกรรมเครื่องมือกล/วิศวกรรมอุตสาหการ
                       การจัดการผลิต) เทคโนโลยี อุตสาหกรรมเครื่องมือกล/อุตสาหกรรมศิลป์(ช่างกลโรงงาน)/
                       อุตสาหกรรมศิลป์ (การผลิต)/อุตสาหกรรมศิลป์(เครื่องมือกล)/เทคโนโลยีการผลิต/
                       เทคโนโลยี อุตสาหกรรม(การจัดการอุตสาหกรรม)/เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา/ วิศวกรรมเครื่องกล/
                       วิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต/วิศวกรรม อุตสาหการออกแบบการผลิต)/การจัดการการผลิต/
                       เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล/วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ(ช่างกลโรงงาน)
                       
จำนวน 1 ตำแหน่ง  รหัสวิชา ๓๑๑  คอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/คอมพิวเตอร์ศึกษา/คอมพิวเตอร์เพื่อการ
                       บัญชี/วิทยาการคอมพิวเตอร์/ เทคโนโลยีสารสนเทศ/ระบบสารสนเทศ/การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ/
                       การจัดการระบบสารสนเทศ/การจัดการสารสนเทศคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยี สารสนเทศทางธุรกิจ/
                       เทคโนโลยีสารสนเทศและอินเตอร์เน็ต/เทคโนโลยี สารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา/เทคโนโลยี
                       สารสนเทศเพื่อการ สื่อสาร/คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ/ระบบสารสนเทศทาง คอมพิวเตอร์/
                       วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมสารสนเทศ/ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
                       
จำนวน 1 ตำแหน่ง    รหัสวิชา ๔๐๘  สัตวศาสตร์และสัตวรักษ์(สัตวศาสตร์/การจัดการผลิตสัตว์/เทคโนโลยีการผลิตสัตว์/
                       วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์/สัตวรักษ์/สัตวบาล/สัตวแพทย์)
                       
จำนวน 1 ตำแหน่ง    รหัสวิชา ๖๐๒  อุตสาหกรรมอาหาร(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/เทคโนโลยีการอาหาร/อุตสาหกรรมอาหาร
                       พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร/ อุตสาหกรรมเกษตร)
                       
จำนวน 1 ตำแหน่ง      

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง (ครู) รหัส102 รหัส202 รหัส311 รหัส408 รหัส602

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง (ครู)
รหัสวิชา ๑๐๒   ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ/การสอนภาษาอังกฤษ/ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร/
                        ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล/ภาษาศาสตร์/ภาษาอังกฤษธุรกิจ/ ภาษาศาสตร์(ภาษาอังกฤษ)

                      จำนวน 1 ตำแหน่ง   รหัสวิชา ๒๐๒  ช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต(เขียนแบบเครื่องกล/อุตสาหกรรมศิลป์ (เขียนแบบ) เครื่องมือกล/
                       เทคนิคการผลิต/ช่างกลโรงงาน/วิศวกรรมการผลิต/ อุตสาหกรรมเครื่องมือกล/วิศวกรรมอุตสาหการ
                       การจัดการผลิต) เทคโนโลยี อุตสาหกรรมเครื่องมือกล/อุตสาหกรรมศิลป์(ช่างกลโรงงาน)/
                       อุตสาหกรรมศิลป์ (การผลิต)/อุตสาหกรรมศิลป์(เครื่องมือกล)/เทคโนโลยีการผลิต/
                       เทคโนโลยี อุตสาหกรรม(การจัดการอุตสาหกรรม)/เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา/ วิศวกรรมเครื่องกล/
                       วิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต/วิศวกรรม อุตสาหการออกแบบการผลิต)/การจัดการการผลิต/
                       เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล/วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ(ช่างกลโรงงาน)
                       
จำนวน 1 ตำแหน่ง รหัสวิชา ๓๑๑  คอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/คอมพิวเตอร์ศึกษา/คอมพิวเตอร์เพื่อการ
                       บัญชี/วิทยาการคอมพิวเตอร์/ เทคโนโลยีสารสนเทศ/ระบบสารสนเทศ/การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ/
                       การจัดการระบบสารสนเทศ/การจัดการสารสนเทศคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยี สารสนเทศทางธุรกิจ/
                       เทคโนโลยีสารสนเทศและอินเตอร์เนต/เทคโนโลยี สารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา/เทคโนโลยี
                       สารสนเทศเพื่อการ สื่อสาร/คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ/ระบบสารสนเทศทาง คอมพิวเตอร์/
                       วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมสารสนเทศ/ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
                       
จำนวน 1 ตำแหน่ง   รหัสวิชา ๔๐๘  สัตวศาสตร์และสัตวรักษ์(สัตวศาสตร์/การจัดการผลิตสัตว์/เทคโนโลยีการผลิตสัตว์/
                       วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์/สัตวรักษ์/สัตวบาล/สัตวแพทย์)
                       
จำนวน 1 ตำแหน่ง   รหัสวิชา ๖๐๒  อุตสาหกรรมอาหาร(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/เทคโนโลยีการอาหาร/อุตสาหกรรมอาหาร
                       พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร/ อุตสาหกรรมเกษตร)
                       
จำนวน 1 ตำแหน่ง                   

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป  (ครู)  รหัสวิชา 401  

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป  (ครู)  รหัสวิชา 401   (พืชศาสตร์/พืชสวนประดับ/ไม้ดอกไม้ประดับ/พืชผัก/พืชไร่/ พืชสวน(เทคโนโลยีหลังเก็บเกี่ยว /ไม้ผล/เทคโนโลยีการผลิตพืช/ การจัดการเกษตร(การจัดการผลิตพืช/เกษตรศึกษา(พืชศาสตร์)   จำนวน 1 ตำแหน่ง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู รหัสวิชา 401 เพื่อเข้ารับการการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู รหัสวิชา 401
เพื่อเข้ารับการการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป (ครู) ครู รหัสวิชา 401  (พืชศาสตร์/พืชสวนประดับ/ไม้ดอกไม้ประดับ/พืชผัก/พืชไร่/ พืชสวน(เทคโนโลยีหลังเก็บเกี่ยว/ไม้ผล/เทคโนโลยีการผลิตพืช/ การจัดการเกษตร(การจัดการผลิตพืช/เกษตรศึกษา(พืชศาสตร์)   จำนวน 1 ตำแหน่ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป (ครู) ครู รหัสวิชา 401  (พืชศาสตร์/พืชสวนประดับ/ไม้ดอกไม้ประดับ/พืชผัก/พืชไร่/ พืชสวน(เทคโนโลยีหลังเก็บเกี่ยว/ไม้ผล/เทคโนโลยีการผลิตพืช/ การจัดการเกษตร(การจัดการผลิตพืช/เกษตรศึกษา(พืชศาสตร์)   จำนวน 1 ตำแหน่ง  

รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู รหัสวิชา 401 (พืชศาสตร์/พืชสวนประดับ/ไม้ดอกไม้ประดับ/พืชผัก/พืชไร่/ พืชสวน(เทคโนโลยีหลังเก็บเกี่ยว/ไม้ผล/เทคโนโลยีการผลิตพืช/ การจัดการเกษตร(การจัดการผลิตพืช/เกษตรศึกษา(พืชศาสตร์)  จำนวน 1 ตำแหน่ง

รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู  (จำนวน 1 ตำแหน่ง) รหัสวิชา 401  (พืชศาสตร์/พืชสวนประดับ/ไม้ดอกไม้ประดับ/พืชผัก/พืชไร่/  พืชสวน(เทคโนโลยีหลังเก็บเกี่ยว/ไม้ผล/เทคโนโลยีการผลิตพืช/   การจัดการเกษตร(การจัดการผลิตพืช/เกษตรศึกษา(พืชศาสตร์)  

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน 5,780 บาท รับสมัครระหว่างวันที่ 22 - 26 มิถุนายน 2563

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานธุรการ จำนวน 1 ตำแหน่ง

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานธุรการ จำนวน 1 ตำแหน่ง

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน จำนวน 1 ตำแหน่ง

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน   จำนวน 1 ตำแหน่ง วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพืชศาสตร์(พืชผัก)
ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู รหัสวิชา ๔๐๗ (เทคโนโลยีภูมิทัศน์/การจัดสวน/ภูมิสถาปัตย์ )

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู  รหัสวิชา ๔๐๗ (เทคโนโลยีภูมิทัศน์/การจัดสวน/ภูมิสถาปัตย์ ) 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู รหัสวิชา ๔๐๗

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู  รหัสวิชา ๔๐๗  (เทคโนโลยีภูมิทัศน์/การจัดสวน/ภูมิสถาปัตย์ ) 
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป (ครู) ครู รหัสวิชา ๔๐๗  (เทคโนโลยีภูมิทัศน์/การจัดสวน/ภูมิสถาปัตย์ )   จำนวน 1 ตำแหน่ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป (ครู) ครู รหัสวิชา ๔๐๗  (เทคโนโลยีภูมิทัศน์/การจัดสวน/ภูมิสถาปัตย์ )   จำนวน 1 ตำแหน่ง
ดาวน์โหลดเอกสาร

รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู รหัสวิชา ๔๐๗ (เทคโนโลยีภูมิทัศน์/การจัดสวน/ภูมิสถาปัตย์ ) จำนวน 1 ตำแหน่ง

รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู รหัสวิชา ๔๐๗ (เทคโนโลยีภูมิทัศน์/การจัดสวน/ภูมิสถาปัตย์ ) จำนวน 1 ตำแหน่ง
ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป (ครู) รหัส 104 (คณิตศาสตร์)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป (ครู) รหัส 104 (คณิตศาสตร์)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป (ครู) รหัส 104 (คณิตศาสตร์)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป (ครู) รหัส 104 (คณิตศาสตร์)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป (ครู) รหัส 104 (คณิตศาสตร์)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป (ครู) รหัส 104 (คณิตศาสตร์)  

รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู (คณิตศาสตร์) จำนวน 1 ตำแหน่ง

รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป (ครู) รหัสวิชา 104 คณิตศาสตร์ จำนวน 1 ตำแหน่ง (คณิตศาสตร์/สถิติและการวิจัย การวัดผลและประเมินผล การสอนคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ /การวัดผลและประเมินผล การศึกษา/สถิติ/สถิติประยุกต์/การศึกษาคณิตศาสตร์/มัธยมศึกษา คณิตศาสตร์) ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศงานบุคลากร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (ครู) รหัสวิชา 401 กลุ่มวิชาพืชศาสตร์

ประกาศงานบุคลากร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (ครู) รหัสวิชา 401 กลุ่มวิชาพืชศาสตร์

ข่าวงานบุคลากร