บุคลากรแผนกวิชา แผนกวิชาพืชศาสตร์


หัวหน้าแผนก

      

ชื่อ : นายสำราญ อินทร์ประสิทธิ์

ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกวิชาพืชศาสตร์

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

หน้าที่หลัก : ครู

อีเมล์ : -

เบอร์โทรศัพท์ : 0933214594

ข้อมูลเพิ่มเติม : -

 

      

ชื่อ : นางเสน่จิต กิตตินานนท์

ตำแหน่ง : รองหัวหน้าแผนกวิชาพืชศาสตร์

วิทยฐานะ : เชี่ยวชาญ

หน้าที่หลัก : ครู

อีเมล์ : -

เบอร์โทรศัพท์ : 0934491565

ข้อมูลเพิ่มเติม : -

 
      

ชื่อ : นางศิวพร อินทร์ประสิทธิ์

ตำแหน่ง : ครูประจำแผนกวิชา

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

หน้าที่หลัก : ครู

อีเมล์ : -

เบอร์โทรศัพท์ : 0935165628

ข้อมูลเพิ่มเติม : -

 
      

ชื่อ : นางปิยดา เทพภูธร

ตำแหน่ง : ครูประจำแผนกวิชา

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

หน้าที่หลัก : ครู

อีเมล์ : -

เบอร์โทรศัพท์ : 097-2295369

ข้อมูลเพิ่มเติม : -

 
      

ชื่อ : นางธนพร แสนบุตร

ตำแหน่ง : ครูประจำแผนกวิชา

วิทยฐานะ : ชำนาญการ

หน้าที่หลัก : ครู

อีเมล์ : -

เบอร์โทรศัพท์ : 0983642550

ข้อมูลเพิ่มเติม : -

 
      

ชื่อ : นายเอกรัฐ สุดชา

ตำแหน่ง : ครูประจำแผนกวิชา

วิทยฐานะ : -

หน้าที่หลัก : ครู

อีเมล์ : -

เบอร์โทรศัพท์ : 0616355942

ข้อมูลเพิ่มเติม : -

 
      

ชื่อ : นายสุริยา โยธา

ตำแหน่ง : ครูประจำแผนกวิชา

วิทยฐานะ : -

หน้าที่หลัก : ครู

อีเมล์ : -

เบอร์โทรศัพท์ : 0924730945

ข้อมูลเพิ่มเติม : -

 
      

ชื่อ : นางรจนา ป้อมแดง

ตำแหน่ง : ครูประจำแผนกวิชา

วิทยฐานะ : -

หน้าที่หลัก : ครู

อีเมล์ : -

เบอร์โทรศัพท์ : 0874435100

ข้อมูลเพิ่มเติม : -

 
      

ชื่อ : นายเอกพล เสนาธง

ตำแหน่ง : ครูประจำแผนกวิชา

วิทยฐานะ : -

หน้าที่หลัก : ครูพิเศษสอน

อีเมล์ : -

เบอร์โทรศัพท์ : 0821253197

ข้อมูลเพิ่มเติม : -