บุคลากรแผนกวิชา แผนกวิชาพืชศาสตร์


หัวหน้าแผนก

      

ชื่อ : นายสุริยา โยธา

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : -

หน้าที่หลัก : หัวหน้าแผนกวิชาพืชศาสตร์

อีเมล์ : -

เบอร์โทรศัพท์ : 0924730945

ข้อมูลเพิ่มเติม : -

 

      

ชื่อ : นางเสน่จิต กิตตินานนท์

ตำแหน่ง : รองหัวหน้าแผนกวิชาพืชศาสตร์

วิทยฐานะ : เชี่ยวชาญ

หน้าที่หลัก : ครู

อีเมล์ : -

เบอร์โทรศัพท์ : 0934491565

ข้อมูลเพิ่มเติม : -

 
      

ชื่อ : นางศิวพร อินทร์ประสิทธิ์

ตำแหน่ง : ครูประจำแผนกวิชา

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

หน้าที่หลัก : ครู

อีเมล์ : -

เบอร์โทรศัพท์ : 0935165628

ข้อมูลเพิ่มเติม : -

 
      

ชื่อ : นางปิยดา เทพภูธร

ตำแหน่ง : ครูประจำแผนกวิชา

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

หน้าที่หลัก : ครู

อีเมล์ : -

เบอร์โทรศัพท์ : 097-2295369

ข้อมูลเพิ่มเติม : -

 
      

ชื่อ : นายเอกรัฐ สุดชา

ตำแหน่ง : ครูประจำแผนกวิชา

วิทยฐานะ : -

หน้าที่หลัก : ครู

อีเมล์ : -

เบอร์โทรศัพท์ : 0616355942

ข้อมูลเพิ่มเติม : -

 
      

ชื่อ : นางรจนา ป้อมแดง

ตำแหน่ง : ครูประจำแผนกวิชา

วิทยฐานะ : -

หน้าที่หลัก : ครู

อีเมล์ : -

เบอร์โทรศัพท์ : 0874435100

ข้อมูลเพิ่มเติม : -

 
      

ชื่อ : นายเขตการ งามเผ่า

ตำแหน่ง : งานฟาร์มพืชผัก

วิทยฐานะ : -

หน้าที่หลัก : ครูพิเศษสอน

อีเมล์ : -

เบอร์โทรศัพท์ : -

ข้อมูลเพิ่มเติม : -

 

      

ชื่อ : นายวรายุทธ รสชา

ตำแหน่ง : งานฟาร์มพืชผัก

วิทยฐานะ : -

หน้าที่หลัก : ครูพิเศษสอน

อีเมล์ : -

เบอร์โทรศัพท์ : -

ข้อมูลเพิ่มเติม : -