บุคลากรแผนกวิชา แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์


หัวหน้าแผนก

      

ชื่อ : นางแสงสุริยามาลากุล เริ่มลึก

ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

วิทยฐานะ : -

หน้าที่หลัก : ครูผู้ช่วย

อีเมล์ : -

เบอร์โทรศัพท์ : 0860554731

ข้อมูลเพิ่มเติม : -

 

      

ชื่อ : นายวิสิทธิ์ศักดิ์ แสนโสม

ตำแหน่ง : รองหัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

วิทยฐานะ : -

หน้าที่หลัก : ครู

อีเมล์ : -

เบอร์โทรศัพท์ : 0935814749

ข้อมูลเพิ่มเติม : -

 
      

ชื่อ : นางวิภาพร สังขยานนท์

ตำแหน่ง : ครูประจำแผนกวิชา

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

หน้าที่หลัก : ครู

อีเมล์ : -

เบอร์โทรศัพท์ : 0897126403

ข้อมูลเพิ่มเติม : -

 
      

ชื่อ : นายทรงกฤษณ์ หวายฤทธิ์

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

หน้าที่หลัก : ครูประจำแผนกวิชา

อีเมล์ : -

เบอร์โทรศัพท์ : 0648745391

ข้อมูลเพิ่มเติม : -

 
      

ชื่อ : นางณัฏฐกา ชามะรัตน์

ตำแหน่ง : ครูประจำแผนกวิชา

วิทยฐานะ : ชำนาญการ

หน้าที่หลัก : ครู

อีเมล์ : -

เบอร์โทรศัพท์ : 0815454178

ข้อมูลเพิ่มเติม : -

 
      

ชื่อ : นายพงษ์ศักดิ์ สังขยานนท์

ตำแหน่ง : ครูประจำแผนกวิชา

วิทยฐานะ : ชำนาญการ

หน้าที่หลัก : ครู

อีเมล์ : -

เบอร์โทรศัพท์ : 0630099137

ข้อมูลเพิ่มเติม : -

 
      

ชื่อ : นางสาวจริยา กันจันทร์วงศ์

ตำแหน่ง : ครูประจำแผนกวิชา

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

หน้าที่หลัก : ครู

อีเมล์ : -

เบอร์โทรศัพท์ : 0934515935

ข้อมูลเพิ่มเติม : -

 
      

ชื่อ : นางภัทรา เกียรติปกรณ์

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

หน้าที่หลัก : ครูประจำแผนกวิชา

อีเมล์ : -

เบอร์โทรศัพท์ : 0875744552

ข้อมูลเพิ่มเติม : -

 
      

ชื่อ : นางสาวประยูร จรรยา

ตำแหน่ง : ครูประจำแผนกวิชา

วิทยฐานะ : ชำนาญการ

หน้าที่หลัก : ครู

อีเมล์ : -

เบอร์โทรศัพท์ : 0902506565

ข้อมูลเพิ่มเติม : -

 
      

ชื่อ : นางอนุธิดา อาศิรกานต์

ตำแหน่ง : ครูประจำแผนกวิชา

วิทยฐานะ : -

หน้าที่หลัก : ครู

อีเมล์ : -

เบอร์โทรศัพท์ : 0885527446

ข้อมูลเพิ่มเติม : -

 
      

ชื่อ : นางสาวกีรติ ภวภูตานนท์

ตำแหน่ง : ครูประจำแผนกวิชา

วิทยฐานะ : -

หน้าที่หลัก : ครูผู้ช่วย

อีเมล์ : -

เบอร์โทรศัพท์ : 0862419557

ข้อมูลเพิ่มเติม : -

 
      

ชื่อ : นางสาววลัยพร อิทธิถมเพ็ชร์

ตำแหน่ง : ครูประจำแผนกวิชา

วิทยฐานะ : -

หน้าที่หลัก : ครูผู้ช่วย

อีเมล์ : -

เบอร์โทรศัพท์ : 0961868794

ข้อมูลเพิ่มเติม : -

 
      

ชื่อ : นายยุทธภูมิ ต้นสีนนท์

ตำแหน่ง : ครูประจำแผนกวิชา

วิทยฐานะ : -

หน้าที่หลัก : ครูผู้ช่วย

อีเมล์ : -

เบอร์โทรศัพท์ : 0637291369

ข้อมูลเพิ่มเติม : -

 
      

ชื่อ : นายกิตติศักดิ์ พึ่งสันเทียะ

ตำแหน่ง : ครูประจำแผนกวิชา

วิทยฐานะ : -

หน้าที่หลัก : ครูผู้ช่วย

อีเมล์ : -

เบอร์โทรศัพท์ : -

ข้อมูลเพิ่มเติม : -

 
      

ชื่อ : นางสาวเกษร ย่องเหล่ายูง

ตำแหน่ง : ครูประจำแผนกวิชา

วิทยฐานะ : -

หน้าที่หลัก : พนักงานราชการ ครู

อีเมล์ : -

เบอร์โทรศัพท์ : 0894222745

ข้อมูลเพิ่มเติม : -

 
      

ชื่อ : นายกิรวัส คลังบุญครอง

ตำแหน่ง : ครูประจำแผนกวิชา

วิทยฐานะ : -

หน้าที่หลัก : พนักงานราชการ ครู

อีเมล์ : -

เบอร์โทรศัพท์ : 0951908789

ข้อมูลเพิ่มเติม : -

 
      

ชื่อ : Miss Kinley Wangmo

ตำแหน่ง : ครูประจำแผนกวิชา

วิทยฐานะ : -

หน้าที่หลัก : ครูภาษาต่างประเทศ

อีเมล์ : -

เบอร์โทรศัพท์ : -

ข้อมูลเพิ่มเติม : -

 
      

ชื่อ : Miss Wei Songyang

ตำแหน่ง : ครูประจำแผนกวิชา

วิทยฐานะ : -

หน้าที่หลัก : ครูภาษาต่างประเทศ

อีเมล์ : -

เบอร์โทรศัพท์ : -

ข้อมูลเพิ่มเติม : -

 
      

ชื่อ : Miss Rose Ann Miergo Manonton

ตำแหน่ง : ครูประจำแผนกวิชา

วิทยฐานะ : -

หน้าที่หลัก : ครูภาษาต่างประเทศ

อีเมล์ : -

เบอร์โทรศัพท์ : -

ข้อมูลเพิ่มเติม : -