บุคลากรแผนกวิชา แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์


หัวหน้าแผนก

      

ชื่อ : นางแสงสุริยามาลากุล เริ่มลึก

ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

วิทยฐานะ : -

หน้าที่หลัก : ครูผู้ช่วย

อีเมล์ : -

เบอร์โทรศัพท์ : 0860554731

ข้อมูลเพิ่มเติม : -

 

      

ชื่อ : นายทรงกฤษณ์ หวายฤทธิ์

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

หน้าที่หลัก : ครูประจำแผนกวิชา

อีเมล์ : -

เบอร์โทรศัพท์ : 0648745391

ข้อมูลเพิ่มเติม : -

 
      

ชื่อ : นางณัฏฐกา ชามะรัตน์

ตำแหน่ง : ครูประจำแผนกวิชา

วิทยฐานะ : ชำนาญการ

หน้าที่หลัก : ครู

อีเมล์ : -

เบอร์โทรศัพท์ : 0815454178

ข้อมูลเพิ่มเติม : -

 
      

ชื่อ : นางภัทรา เกียรติปกรณ์

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

หน้าที่หลัก : ครูประจำแผนกวิชา

อีเมล์ : -

เบอร์โทรศัพท์ : 0875744552

ข้อมูลเพิ่มเติม : -

 
      

ชื่อ : นางสาวประยูร จรรยา

ตำแหน่ง : ครูประจำแผนกวิชา

วิทยฐานะ : ชำนาญการ

หน้าที่หลัก : ครู

อีเมล์ : -

เบอร์โทรศัพท์ : 0902506565

ข้อมูลเพิ่มเติม : -

 

      

ชื่อ : นายกิตติศักดิ์ พึ่งสันเทียะ

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : -

หน้าที่หลัก : ครูประจำแผนกวิชา

อีเมล์ : -

เบอร์โทรศัพท์ : -

ข้อมูลเพิ่มเติม : -