บุคลากรแผนกวิชา แผนกวิชาช่างอุตสาหกรรม


หัวหน้าแผนก

      

ชื่อ : นายอภิชัย ขันตี

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ : -

หน้าที่หลัก : -

อีเมล์ : -

เบอร์โทรศัพท์ : 0892787519

ข้อมูลเพิ่มเติม : -

 

      

ชื่อ : นายอรัญ จันทะคัด

ตำแหน่ง :พนักงานราชการ ครู

วิทยฐานะ : -

หน้าที่หลัก : -

อีเมล์ :-

เบอร์โทรศัพท์ : 0813904605

ข้อมูลเพิ่มเติม : -

 
      

ชื่อ : นายณัฐวุฒิ ภาชู

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : -

หน้าที่หลัก : -

อีเมล์ : -

เบอร์โทรศัพท์ : 0883308392

ข้อมูลเพิ่มเติม : -

 
      

ชื่อ : นายชัยยงค์ ไวยเวช

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : -

หน้าที่หลัก : -

อีเมล์ : -

เบอร์โทรศัพท์ : 0810540931

ข้อมูลเพิ่มเติม : -

 
      

ชื่อ : นายธนากร แสนอุ่น

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : เชี่ยวชาญ

หน้าที่หลัก : -

อีเมล์ : -

เบอร์โทรศัพท์ : 0898884064

ข้อมูลเพิ่มเติม : -

 
      

ชื่อ : นายสรรพวุธ หมู่โสภิญ

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ : -

หน้าที่หลัก : -

อีเมล์ : -

เบอร์โทรศัพท์ : 0854658931

ข้อมูลเพิ่มเติม : -

 
      

ชื่อ : นายพีรพล ประจันพล

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ ครู

วิทยฐานะ : -

หน้าที่หลัก : -

อีเมล์ : -

เบอร์โทรศัพท์ : 0850021345

ข้อมูลเพิ่มเติม : -

 
      

ชื่อ : นายเรวัตร สมสะอาด

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ ครู


วิทยฐานะ : -

หน้าที่หลัก : -

อีเมล์ : -

เบอร์โทรศัพท์ : 0854908032

ข้อมูลเพิ่มเติม : -

 
      

ชื่อ : ว่าที่ ร.ต.ศักดิ์รินทร์ ศรีประไหม

ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน

วิทยฐานะ : -

หน้าที่หลัก : -

อีเมล์ : -

เบอร์โทรศัพท์ : 0853148853


ข้อมูลเพิ่มเติม : -

 

      

ชื่อ : นายจันทร์ จันทรสุมา

ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน


วิทยฐานะ : -

หน้าที่หลัก : -

อีเมล์ : -

เบอร์โทรศัพท์ : 0895964548

ข้อมูลเพิ่มเติม : -