บุคลากรแผนกวิชา แผนกวิชาบริหารธุรกิจ


หัวหน้าแผนก

      

ชื่อ : นางวิยะดา นัดที

ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกวิชาบริหารธุรกิจ

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

หน้าที่หลัก : ครู (สาขาวิชาการบัญชี)

อีเมล์ : -

เบอร์โทรศัพท์ : 0818731232

ข้อมูลเพิ่มเติม : -

 

      

ชื่อ : นางอมรรัตน์ เหิรเมฆ

ตำแหน่ง : รองหัวหน้าแผนกวิชาบริหารธุรกิจ

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

หน้าที่หลัก : ครู (สาขาวิชาการบัญชี)

อีเมล์ : -

เบอร์โทรศัพท์ : 0878708624

ข้อมูลเพิ่มเติม : -

 
      

ชื่อ : นายศราวุธ แก่นพิทักษ์

ตำแหน่ง : ครูประจำแผนกวิชา

วิทยฐานะ : -

หน้าที่หลัก : ครู (สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

อีเมล์ : -

เบอร์โทรศัพท์ : 0862584123

ข้อมูลเพิ่มเติม : -

 
      

ชื่อ : นายวรพล ติวเฮือง

ตำแหน่ง : ครูประจำแผนกวิชา

วิทยฐานะ : -

หน้าที่หลัก : ครู (สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

อีเมล์ : -

เบอร์โทรศัพท์ : 0866432240

ข้อมูลเพิ่มเติม : -

 
      

ชื่อ : นางสาวนิรมล ศรีสุข

ตำแหน่ง : ครูประจำแผนกวิชา

วิทยฐานะ : -

หน้าที่หลัก : ครูผู้ช่วย (สาขาวิชาการบัญชี)

อีเมล์ : -

เบอร์โทรศัพท์ : 0876507059

ข้อมูลเพิ่มเติม : -

 
      

ชื่อ : นางสาวสุวนิจ ยาทุม

ตำแหน่ง : ครูประจำแผนกวิชา

วิทยฐานะ : -

หน้าที่หลัก : พนักงานราชการ ครู (สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

อีเมล์ : -

เบอร์โทรศัพท์ : 0817998201

ข้อมูลเพิ่มเติม : -

 
      

ชื่อ : นางสาวชัญญานุช คิมวงษ์

ตำแหน่ง : ครูประจำแผนกวิชา

วิทยฐานะ : -

หน้าที่หลัก : พนักงานราชการ ครู (สาขาวิชาการบัญชี)

อีเมล์ : -

เบอร์โทรศัพท์ : 0885826749

ข้อมูลเพิ่มเติม : -

 
      

ชื่อ : นายสรศักดิ์ เสน่ห์วงค์

ตำแหน่ง : ครูประจำแผนกวิชา

วิทยฐานะ : -

หน้าที่หลัก : พนักงานราชการ ครู (สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

อีเมล์ : -

เบอร์โทรศัพท์ : 0859394580

ข้อมูลเพิ่มเติม : -

 
      

ชื่อ : นายสุทธิลักษณ์ ศิรินันติกุล

ตำแหน่ง : ครูประจำแผนกวิชา

วิทยฐานะ : -

หน้าที่หลัก : พนักงานราชการ ครู (สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

อีเมล์ : -

เบอร์โทรศัพท์ : 0892121216

ข้อมูลเพิ่มเติม : -

 
      

ชื่อ : นางสาววาทินี ยะสานติทิพย์

ตำแหน่ง : ครูประจำแผนกวิชา

วิทยฐานะ : -

หน้าที่หลัก : พนักงานราชการ ครู (สาขาวิชาการบัญชี)

อีเมล์ : -

เบอร์โทรศัพท์ : 0929028310

ข้อมูลเพิ่มเติม : -

 
      

ชื่อ : นายณัฐดนัย กองฝ่าย

ตำแหน่ง : ครูประจำแผนกวิชา

วิทยฐานะ : -

หน้าที่หลัก : พนักงานราชการ ครู (สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

อีเมล์ : -

เบอร์โทรศัพท์ : 083-6709377

ข้อมูลเพิ่มเติม : -

 

      

ชื่อ : นายปริญญา ขัติยนนท์

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ (ด้านสารสนเทศ)

วิทยฐานะ : -

หน้าที่หลัก : ด้านสารสนเทศ

อีเมล์ : -

เบอร์โทรศัพท์ : 061-9524790

ข้อมูลเพิ่มเติม : -