บุคลากรแผนกวิชา แผนกวิชาสัตวศาสตร์


หัวหน้าแผนก

      

ชื่อ : นายกิตติพงษ์ จันดีกระยอม

ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกวิชาสัตวศาสตร์

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

หน้าที่หลัก : ครู

อีเมล์ : -

เบอร์โทรศัพท์ : 0872384149

ข้อมูลเพิ่มเติม : -

 

      

ชื่อ : นายธงชัย นัดที

ตำแหน่ง : รองหัวหน้าแผนกวิชาพืชศาสตร์

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

หน้าที่หลัก : ครู

อีเมล์ : -

เบอร์โทรศัพท์ : 0816013764

ข้อมูลเพิ่มเติม : -

 
      

ชื่อ : นางบุญสร้าง หวายฤทธิ์

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

หน้าที่หลัก : ครูประจำแผนกวิชา

อีเมล์ : -

เบอร์โทรศัพท์ : 0936425544

ข้อมูลเพิ่มเติม : -

 
      

ชื่อ : นายอนันต์ ขวัญศิริกุล

ตำแหน่ง : ครูประจำแผนกวิชา

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

หน้าที่หลัก : ครู

อีเมล์ : -

เบอร์โทรศัพท์ : 085-9287485

ข้อมูลเพิ่มเติม : -

 
      

ชื่อ : นางชุติมา แก้วประชุม

ตำแหน่ง : ครูประจำแผนกวิชา

วิทยฐานะ : ชำนาญการ

หน้าที่หลัก : ครู

อีเมล์ : -

เบอร์โทรศัพท์ : 0934429656

ข้อมูลเพิ่มเติม : -

 
      

ชื่อ : นางอรอนงค์ สุขศิริ

ตำแหน่ง : ครูประจำแผนกวิชา

วิทยฐานะ : ชำนาญการ

หน้าที่หลัก : ครู

อีเมล์ : -

เบอร์โทรศัพท์ : 0625491636

ข้อมูลเพิ่มเติม : -

 
      

ชื่อ : นายชิราดล เวียงธรรม

ตำแหน่ง : ครูประจำแผนกวิชา

วิทยฐานะ : -

หน้าที่หลัก : พนักงานราชการ ครู

อีเมล์ : -

เบอร์โทรศัพท์ : 0857462440

ข้อมูลเพิ่มเติม : -