บุคลากรแผนกวิชา แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร


หัวหน้าแผนก

      

ชื่อ : นางผกากรอง ด่างเหลา

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

หน้าที่หลัก : -

อีเมล์ : -

เบอร์โทรศัพท์ : 0818731232

ข้อมูลเพิ่มเติม : -

 

      

ชื่อ : นางเดือนเพ็ญ ชนกระโทก

ตำแหน่ง :ครู

วิทยฐานะ : ชำนาญการ

หน้าที่หลัก : -

อีเมล์ : -

เบอร์โทรศัพท์ : 0895771837

ข้อมูลเพิ่มเติม : -

 
      

ชื่อ : นางสาวปรอยฝน ปาระพิมพ์

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ ครู

วิทยฐานะ : เชี่ยวชาญ

หน้าที่หลัก : -

อีเมล์ : -

เบอร์โทรศัพท์ : 0951946089

ข้อมูลเพิ่มเติม : -

 

      

ชื่อ : น.ส.ปรีญานันท์ โพธิ์ชัยแสน

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ ครู

วิทยฐานะ : -

หน้าที่หลัก : บริหารสถานศึกษา

อีเมล์ : -

เบอร์โทรศัพท์ : 0982099477

ข้อมูลเพิ่มเติม : -