ผู้บริหารวิทยาลัย


      

ชื่อ : ดร. ชาติชาย เกตุพรหม

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการวิทยาลัย

วิทยฐานะ :เชี่ยวชาญ

หน้าที่หลัก : บริหารสถานศึกษา

อีเมล์ : chatchai@rcat.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ : 0844287780

ข้อมูลเพิ่มเติม : -

 
      

ชื่อ : นายสนั่น ดาดวง

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและความร่วมมือ

วิทยฐานะ :ชำนาญการพิเศษ

หน้าที่หลัก : บริหารสถานศึกษา

อีเมล์ : -

เบอร์โทรศัพท์ : 0816700122

ข้อมูลเพิ่มเติม : -

 
      

ชื่อ : นายสุเทพ สระจันทร์

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

วิทยฐานะ :ชำนาญการพิเศษ

หน้าที่หลัก : บริหารสถานศึกษา

อีเมล์ : -

เบอร์โทรศัพท์ : 0816700122

ข้อมูลเพิ่มเติม : -

 
      

ชื่อ : นายไตรรงค์ คลังบุญครอง

ตำแหน่ง : บริหารสถานศึกษา

วิทยฐานะ :ชำนาญการพิเศษ

หน้าที่หลัก : รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

อีเมล์ : -

เบอร์โทรศัพท์ : 0816700122

ข้อมูลเพิ่มเติม : -

 
      

ชื่อ : นายพฤฒิวิชช์ ศิริพันธ์

ตำแหน่ง : บริหารสถานศึกษา

วิทยฐานะ :ชำนาญการพิเศษ

หน้าที่หลัก : รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

อีเมล์ : -

เบอร์โทรศัพท์ : 0816700122

ข้อมูลเพิ่มเติม : -