งานวิจัยครู

ลำดับ ชื่อผู้วิจัย ชื่องานวิจัย ดาวน์โหลด
1   นายอรัญ จันทะคัด

  การพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือช่างยนต์ของนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชาช่างยนต์ โดยใช้กิจกรรมจับคู่ฝึกปฏิบัติ
2   นายสรรพวุธ หมู่โสภิญ

  สิ่งประดิษฐ์ สวิทซ์รีโมทดับเครื่องยนต์แทรกเตอร์
3   นายนัฐวุฒิ ภาชู

  สิ่งประดิษฐ์ รถไถนานั่งขับเอนกประสงค์
4   ว่าที่ ร.ต.ศักรินทร์ ศรีประไหม

  สิ่งประดิษฐ์ ตู้เย็นคนจน 4.0
5   นายชัยยงค์ ไวยเวช

  สิ่งประดิษฐ์ เครื่องสูบน้ำและเครื่องตัดหญ้าเอนกประสงค์
6   นายธนพร แสนอุ่น

  สิ่งประดิษฐ์ไฟฉุกเฉินพลังงานแสงอาทิตย์
7   นายพีรพล ประจันพล

  สิ่งประดิษฐ์ ปั๊มลมคอมเพรสเซอร์
8   นายอภิชัย ขันตี

  สิ่งประดิษฐ์ กล่องโฟมฟักไข่
9   นายปริญญา ขัติยนนท์

  การพัฒนาบทเรียนเว็บบล็อกเรื่องคอมพิวเตอร์กราฟฟิก
10   นายณัฐดนัย กองฝ่าย

  ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ Edmodo.com วิชาเครือข่ายเบื้องต้น
11   นายสรศักดิ์ เสน่ห์วงค์

  ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ Edmodo.com
12   นายสุทธิลักษณ์ ศิรินันติกุล

  1. ชุดฝึกทักษะการเรียนการสอน Robot รายวิชาการเขียนโปรแกรม 2. เครื่องติดตาม Rcat Alarm
13   นางสาววาทินี ยะสานติทิพย์

  สื่อการเรียนรู้ Open account type
14   นางสาวชัญญานุช คิมวงษ์

  สื่อการเรียนรู้การบัญชีกิจการพิเศษ
15   นางสาวอัจฉรียา แหล่งสนาม

  สื่อการเรียนรู้การเช่าซื้อและฝากขาย
16   นางสาวสุวนิจ ยาทุม

  สื่อการเรียนรู้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
17   นางสาวนิรมล ศรีสุข

  สื่อการเรียนรู้การจัดตั้งห้างหุ้นส่วน
18   นายวรพล ติวเฮือง

  บทเรียนออนไลน์เครือข่ายคอมพิวเตอร์
19   นายศราวุธ แก่นพิทักษ์

  บทเรียนออนไลน์ วิชาการเขียนโปรแกรมมาตรฐานเปิด
20   นางอมรรัตน์ เหิรเมฆ

  เพลง เดือน
21   นางวิยะดา นัดที

  เพลงตั๋วเงิน
22   นางสาวปรีญานันท์ โพธิ์ชัยแสน

  การทำคุกกี้โดยใช้แป้งข้าวหอมมะลิแทนแป้งสาลี
23   นางสาวปรอยฝน ปาระพิมพ์

  ข้าวแกงทอด
24   นางเดือนเพ็ญ ชนกระโทก

  ไส้กรอกปลาอีสาน
25   นางผกากรอง ด่างเหลา

  ลอดช่องสมุนไพร (ฟักข้าว เฟื่องฟ้า อัญชัน)
26   นางสาวบุญยนุช โพธิชัยเลิศ

  การทำตู้ปลาด้วยกระจกบานเกล็ด
27   นายนรากร เครือสุคนธ์

  เครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติพลังงานแสงอาทิตย์
28   นางผ่องศรี จุลวงค์

  การสร้างบ่อเพาะเลี้ยงอาหารมีชีวิต
29   นางสาวพนิดา ทองเชื้อ

  ศึกษาการเร่งสีปลากัดแฟนซีโดยใช้สีเสียด
30   นายชิราดล เวียงธรรม

  เครื่องหันแพะ หมู ไก่ แรงงานมอเตอร์
31   นางอรอนงค์ สุขศิริ

  การยอมรับทางประสาทสัมผัสของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ไอศกรีมนมสดน้ำฟักข้าวต่างกัน 3 สูตร
32   นางสาวธนิสา ศิริวงศ์

  การเปรียบเทียบสมรรถนะการผลิตของไก่งวงลูกผสมที่ได้รับอาหารข้นผสมกล้วยหมักEM อาหารข้นผสม ผักตบชวาหมักEM และอาหารข้นผสม
33   นางชุติมา แก้วประชุม

  ผลการใช้อาหารหมักต่างชนิดกันต่อสมรรถภาพการผลิตไก่งวง
34   นางบุญสร้าง หวายฤทธิ์

  จุดเริ่มต้นของเงินล้าน
35   นางธงชัย นัดที

  คอกคลอดสุกรจำลอง
36   นายอนันต์ ขวัญศิริกุล

  ผลการศึกษาสมรรถนะการผลิตไก่งวงลูกผสมที่ได้รับอาหารข้นผสมหญ้าเนเปียหมักEM และอาหารข้นผสม
37   นายกิตติพงษ์ จันดีกระยอม

  เอกสารประกอบการสอนวิชาโรคและการสุขาภิบาลสัตว์ รหัสวิชา 3503-2112
38   นายเอกพล เสนาธง

  การปลูกเมล่อนสี่เหลี่ยม
39   นายภานุกูล เทือกชัยคำ

  การใช้เศษวัสดุเหลือใช้มาทำอุปกรณ์ตกแต่งภูมิทัศน์
40   นางรจนา ป้อมแดง

  ถั่วงอกคอนโด
41   นายเอกรัฐ สุดชา

  ปุ๋ยหลอดพร้อมปลูก
42   นายสุริยา โยธา

  พานเชิญรางวัล
43   นางธนพร แสนบุตร

  หัวเชื้อจุลินทรีย์จาวปลวก
44   นางปิยดา เทพภูธร

  การสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน
45   นางศิวพร อินทร์ประสิทธิ์

  ศึกษาการออกรากของกิ่งชำมะนาวเพื่อใช้วัสดุเพาะชำต่างชนิดกันโดยวิธีการควบแน่น
46   นางเสน่จิต กิตตินานนท์

  การสอนแบบ PLUKSA MODEL
47   นายสำราญ อินทร์ประสิทธิ์

  การเพาะเห็ดฟางในตะกร้าโดยใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเป็นวัสดุเพาะ
48   นายกิรวัส คลังบุญครอง

  แบบฝึกทักษะ การออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษในรายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 รหัส 2000-1201
49   นางสาวเกษร ย่องเหล่ายูง

  บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัส 2000-1401
50   นางสาววลัยพร อิทธิถมเพ็ชร์

  การจัดการเรียนรู้โดยใช้ Google Classroom ในรายวิชาทักษะชีวิตและสังคม รหัส 2000-1502
51   นางสาวกีรติ ภวภูตานนท์

  การพัฒนาสื่อ E-book ในรายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 รหัส 2000-1201
52   นายยุทธภูมิ ต้นสีนนท์

  การพัฒนาสื่อ E-book ในรายวิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม รหัส 2000-1501
53   นางสาวอนุธิดา อาศิรกานต์

  การจัดการเรียนรู้โดยใช้ Edmodo ในรายวิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 รหัสวิชา 2000-1203
54   นายวิสิทธิ์ศักดิ์ แสนโสม

  การพัฒนาสื่อประสม วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต รหัส 2000-1301
55   นางทัชชุวรรณ ปัญญา

  เอกสารประกอบการเรียน วิชาภาษาไทยพื้นฐานหน่วยที่ 5 การพูดในโอกาสต่าง ๆ รหัส 2000-1101
56   นางสาวประยูร จรรยา

  เอกสารประกอบการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต รหัส 2000-1301
57   นางสาวจริยา กันจันทร์วงศ์

  การพัฒนาการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตด้วยชุดกิจกรรมเรืองแสง
58   นางภัทรา เกียรติปรกรณ์

  เอกสารประกอบการเรียน วิชาสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้หน่วยที่ 7 การศึกษาค้นคว้าและการเขียนรายงานทางวิชาการ รหัส 3000-1607
59   นางวิภาพร สังขยานนท์

  บทเรียนสำเร็จรูปเรื่อง What do you do? วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม รหัส 3000-1209
60   นายพงษ์ศักดิ์ สังขยานนท์

  จักรยานเพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร วิชาพลศึกษาเพื่องานอาชีพ รหัส 3000-1308
61   นายทรงกฤษณ์ หวายฤทธิ์

  กับดักแมลงวัน วิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม รหัส 2000-1501
62   นางพรฤดี ขวัญศิริกุล

  เอกสารประกอบการเรียน วิชาภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ รหัส 3000-1101
63   นางสาวแสงสุริยามาลากุล เริ่มลึก

  ไม้มหัศจรรย์เพื่อสุขภาพ
64   นางสาวนิรมล ศรีสุข

  การพัฒนาชุดการสอน การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพภายนอก ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี
65   นายปริญญา ขัติยนนท์

  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้การวางองค์ประกอบศิลป์ โดยใช้บทเรียนสื่อประสม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3
66   นายณัฐดนัย กองฝ่าย

  การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 ต่อการจัดการเรียนการสอน รายวิชา เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
67   นางสาววาทินี ยะสานติทิพย์

  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ โดยใช้ชุดเกม OPEN ACCOUNT TYPE เรื่อง การปรับปรุงบัญชี
68   นายสุทธิลักษณ์ ศิรินันติกุล

  การศึกษาค้นคว้าความมีวินัยในห้องเรียน ความขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้น ปวช.3 ห้อง 1 วิชา มัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอ 2204-2106
69   นายสรศักดิ์ เสน่ห์วงศ์

  การพัฒนาระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ EDMODO รายวิชาโปรแกรมตารางคำนวณ (2204-2103) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 (ระบบทวิ ศึกษา) สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
70   นางสาวชัญญานุช คิมวงศ์

  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ ในรายวิชาการบัญชีกิจการพิเศษ ภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2561
71   นางสาวอัจฉรียา แหล่งสนาม

  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการบัญชีเช่าซื้อและฝากขาย โดยการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนของนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาการบัญชี ภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2561
72   นางสาวสุวนิจ ยาทุม

  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ ในรายวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
73   นายวรพล ติวเฮือง

  คุณลักษณะของครูที่พึงประสงค์ ตามทัศนะคติของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
74   นายศราวุธ แก่นพิทักษ์

  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับ ประกาศนีบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ทวิศึกษา ในรายวิชาการเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด โดยใช้บทเรียนออนไลน์
75   นางอมรรัตน์ เหิรเมฆ

  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการปรับปรุงบัญชี โดยใช้บทเพลงในรายวิชาการบัญชีเบื้องต้น 2 สำหรับนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี
76   นางวิยะดา นัดที

  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การบันทึกบัญชีตั๋วเงินรับและตั๋วเงินจ่าย ของนักเรียน ชั้น ปวช.2 โดยการใช้บทเพลงตั๋วเงิน
77   ว่าที่ ร.ต.ศักรินทร์ ศรีประไหม

  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบในรายวิชา เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น ระดับชั้น ปวช.2/1 สาขางานยานยนต์
78   นายเรวัตร สมสะอาด

  ผลการเรียนชุดสื่อผสม ประกอบการเรียนวิชางานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนในการพัฒนาผู้เรียนระดับ ปวช.1 สาขายานยนต์
79   นายพีรพล ประจัน

  ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน วิชาการติดตั้งไฟฟ้าในอาคารของนักศึกษา ปวช.1 สาขาไฟฟ้ากำลัง
80   นายอรัญ จันทะคัด

  การพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือช่างยนต์ของนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชาช่างยนต์ โดยใช้กิจกรรมจับคู่ฝึกปฏิบัติ
81   นายธนกร แสนอุ่น

  การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 สาขางานยานยนต์ ที่มีต่อคุณภาพการสอนของครูรายวิชาการขับรถยนต์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
82   นายสรรพวุธ หมู่โสภิญ

  การศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนและผู้ใช้บริการ ห้องเรียน เทคโนโลยีเฉพาะทาง ห้องเรียนแทรกเตอร์เพื่อการเกษตรภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
83   นายอภิชัย ขันตี

  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการกลับทางหมุนของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง วิชาเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ที่สอนโดยใช้ชุดฝึกการกลับทางหมุนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
84   นายนัฐวุฒิ ภาชู

  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน งานเครื่องยนต์เล็ก รหัสวิชา 2101-2101
85   นายชัยยงค์ ไวยเวช

  การพัฒนาระเบียบวินัยนักเรียนด้านการแต่งกายของนักเรียนในการเข้าชั้นเรียนรายวิชางานฝึกฝีมือ 1 ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1
86   นางสาวปรีญานันท์ โพธิ์ชัยแสน

  ารศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนในเรื่องการไม่ส่งงาน/การบ้าน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 แผนกวิชาอุตสาหกรรม
87   นางสาวปรอยฝน ปาระพิมพ์

  ศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงาน/การบ้านนักเรียนระดับ ปวช.1 แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
88   นางเดือนเพ็ญ ชนกระโทก

  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการคำนวณต้นทุนการผลิต กำไร และราคาจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ในการเรียนแบบบูรณาการโครงการงานอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ที่สอนโดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่องการคำนวณต้นทุนการผลิต ภาคเรียนที่ 1/2561
89   นางผกากรอง ด่างเหลา

  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1 สาขาวิชาอุตสาหกรรมการเกษตร รายวิชาผลิตภัณฑ์ข้าว
90   นางสาวบุญยนุช โพธิชัยเลิศ

  การใช้กระบวนการสอนแบบเสาะหาความรู้เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาในวิชาเทคนิคการเลี้ยงปลา
91   นางผ่องศรี จุลวงค์

  การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนวิชาเทคนิคการเพาะเลี้ยงแพลงก์ตอน รหัสวิชา 3601-2110 ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาประมง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
92   นางสาวพนิดา ทองเชื้อ

  การศึกษาการทำโครงงานอาชีพการเลี้ยงปลานิลของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 สาขาพืชศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1/2561
93   นายนรากร เครือสุคนธ์

  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาประมง ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง เทคนิคการเพาะพันธุ์กุ้ง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
94   นายชิราดล เวียงธรรม

  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการให้เป็นผู้มีวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการเรียนที่ดีขึ้นของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 สาขาสัตวศาสตร์
95   นางอรอนงค์ สุขศิริ

  ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมความรับผิดชอบกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาหลักการเลี้ยงสัตว์ของนักศึกษา ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 1
96   นางสาวธนิสา ศิริวงศ์

  การเสริมสร้างทักษะและแรงจูงใจต่อการเรียนวิชา หลักพันธุศาสตร์ ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1
97   นายกิตติพงษ์ จันดีกระยอม

  ผลการใช้ใบมะรุมเสริมในสูตรอาหารต่อสมรรณภาพการผลิตสุกรรุ่น-ขุน
98   นางชุติมา แก้วประทุม

  ผลการใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ L.E.โดยใช้ชุดสื่อประสมการเรียนรู้เรื่องประเภทและชนิดของวัตถุดิบอาหารสัตว์ในรายวิชาโภชนศาสตร์สัตว์เบื้องต้นระดับชั้น ปวส.1 สาขาสัตวศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1/2561
99   นายธงชัย นัดที

  การพัฒนาทักษะการตอนสุกรเพศผู้ วิชาการผลิตสุกรของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ โดยใช้วิธีการทำซ้ำ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
100   นายอนันต์ ขวัญศิริกุล

  พัฒนาพฤติกรรมของนัดเรียนในเรื่องการไม่ส่งงาน วิชา สารชีวภาพเพื่อการเกษตร ของนักเรียนศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2
101   นางบุญสร้าง หวายฤทธิ์

  การศึกษาการเจริญเติบโตของไก่กระทงโดยใช้ไฟสีต่างกัน
102   นางรจนา ป้อมแดง

  การใช้สื่อเอนิเมชั่นและ Graphic Review ประกอบการเรียนการสอนในการเรียนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการเรียน รายวิชา พลังงานและสิ่งแวดล้อม เรื่องโครงสร้างและองค์ประกอบของพืช ในระดับชั้นประกาศนีบัตรวิชาชีพปี 2
103   นายเอกรัฐ สุดชา

  การศึกษาเจตคติต่อวิชาดินและปุ๋ยของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 สาขาพืชศาสตร์
104   นายสุริยา โยธา

  การศึกษาพฤติกรรมเรื่องการไม่ส่งงาน/การบ้านของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 สาขางานพืชศาสตร์ วิชาการพัฒนาความเป็นผู้นำฯ
105   นางธนพร แสนบุตร

  การพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน PBL. ในรายวิชาการผลิตพืชไร่
106   นางปิยดา เทพภูธร

  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลักพืชกรรมโดยวิธีเพื่อนช่วยเพื่อนของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาพืชศาสตร์ ปีการศึกษา 2561
107   นางศิวพร อินทร์ประสิทธิ์

   นางศิวพร อินทร์ประสิทธิ์ รูปเล่มรายงานวิจัยฯ 20 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลักพืชกรรมโดยวิธีเพื่อนช่วยเพื่อนของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาพืชศาสต
108   นายสำราญ อินทร์ประสิทธิ์

  การเปรียบเทียบผลผลิตเห็ดนางฟ้าภูฐานในวัสดุเพาะต่างชนอดกัน
109   นางเสน่จิต กิตตินานนท์

  การพัฒนาการเรียนรู้วิชาพฤกษศาสตร์ ที่สอนโดยใช้กระบวนการสอนแบบ PLUEKSA
110   นางสาวเกษร ย่องเหล่ายูง

  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาบริหารธุรกิจ ด้วยบทเรียนสำเร็จรูป เรื่องร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์
111   นายกิรวัส คลังบุญครอง

  การพัฒนาและส่งเสริมการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ด้วยแบบฝึกหัด รายวิชา ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 รหัสวิชา(2000-1203)
112   นางสาววลัยพร อิทธิถมเพ็ชร์

  การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ Google classroom รายวิชาทักษะชีวิตและสังคมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
113   นางแสงสุริยามากุล เริ่มลึก

  การป้องกันภัยการติดเกมส์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 ที่เรียนในรายวิชาเพศวิถีศึกษา
114   นางสาวกีรติ ภวภูตานนท์

  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-Books) สำหรับนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
115   นางอนุธิดา อาศิรกานต์

  การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้บนสื่อออนไลน์ Edmodo รายวิชา ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 (2000-1203) Unit 6 Shopping ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 แผนกวิชาพืชศาสตร์
116   นายวิสิทธิ์ศักดิ์ แสนโสม

  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยลความรับผิดชอบของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขา อุตสาหกรรมเกษตร รายวิชา วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 2000-1301
117   นางสาวประยูร จรรยา

  รายงานการใช้และการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพ รหัสวิชา 2000-1301 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556
118   นางทัชชุวรรณ ปัญญา

  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชาภาษาไทยพื้นฐาน เพื่อการนำเสนอผลงาน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
119   นางภัทรา เกียรติปกรณ์

  การศึกษาพฤติกรรม การแก้ไขปัญหาไม่ส่งงานของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 รายวิชาสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
120   นางสาวจริยา กันจันทร์วงศ์

  การเสริมแรงต่อการเรียนวิชา วิทยาศาสตร์เพื่องานเกษตรและประมง ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาสัตวศาสตร์
121   นายพงษ์ศักดิ์ สังขยานนท์

  การศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 สาขาพืชศาสตร์
122   นางทรงกฤษณ์ หวายฤทธิ์

  การศึกษาความมีวินัยในตนเองด้านความรับผิดชอบในห้องเรียนของนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 ประเภทวิชาเกษตรศาสตร์ และบริหารธุรกิจ
123   นางวิภาพร สังขยานนท์

  การฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้น ปวส. 1 สาขาวิชาพืชศาสตร์
124   นางพรฤดี ขวัญศิริกุล

  การศึกษาพฤติกรรมของนกเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 สาขาสัตวศาสตร์ในเรื่องการไม่ส่งงาน/การบ้าน
125   นางชุติมา แก้วประชุม

  ผลการพัฒนาสูตรอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตไก่งวง
126   นายศราวุธ แก่นพิทักษ์

  การพัฒนาการอ่าน และเขียนคำศัพท์เฉพาะในรายวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้นของนักเรียนทวิศึกษา ระดับชั้น ปวช. 2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
127   นายปริญญา ขัติยนนท์

  การเรียนรู้องค์ประกอบศิลป์ในรายวิชา องค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์
128   นายสุทธิลักษณ์ ศิรินันติกุล

  การส่งเสริมเจตคติในการส่งงานของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๓
129   นางสาวชัญญานุช คิมวงศ์

  การแก้ไขปัญหานักเรียนขาดทักษะในเรื่องกระบวนการจัดทำบัญชี โดยใช้ชุดการสอนบทเรียนสำเร็จรูป ของนักเรียนระดับชั้น ปวช. ๒ สาขาวิชาการบัญชี รายวิชากระบวนการจัดทำบัญชี
130   นายวรพล ติวเฮือง

  การป้องกันภัยการติดเกมส์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ที่เรียนในรายวิชาอินเตอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจ
131   นายณัฐดนัย กองฝ่าย

  การพัฒนาทักษะการพิมพ์ด้วยชุดโปรแกรมฝึกพิมพ์ในรายวิชา การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานอาชีพ
132   นางอมรรัตน์ เหิรเมฆ

  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีพการบัญชีเบื้องต้น ๒ โดยวิธีการสอนแบบตัวต่อตัวและแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ ๑ สาขาวิชาการบัญชี
133   นางสาวสุวนิจ ยาทุม

  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๑ สาขางานยานยนต์ ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
134   นางสาววาทินี ยะสานติทิพย์

  การพัฒนาทักษะการพิมพ์ดีดสัมผัส ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๑ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
135   นางสาวอัจฉรียา แหล่งสนาม

  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาระบบบัญชี โดยการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนกับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ ๑ สาขาการบัญชี
136   นายสรศักดิ์ เสน่ห์วงศ์

  การพัฒนาการจัดการเรียนรู้บนสื่อการสอนออนไลน์ EDMODO รายวิชาโปรแกรมตารางคำนวณ (๒๒๐๔ – ๒๑๐๓) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ชั้นปีที่ ๑ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
137   นางวิยะดา นัดที

  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชีต้นทุนเบื้องต้นโดยใช้การเรียนการสอนแบบร่วมมือ (Student team – achievement divisions) ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.๓ สาขาการบัญชี
138   นายพีรพล ประจัน

  ความสามารถในการออกแบบโครงงาน วิชาการติดตั้งไฟฟ้าในอาคารของ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๑ โดยวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ
139   นายอภิชัย ขันตี

  ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการขยายย่านวัดแรงดันไฟฟ้า โดยใช้ชุดฝึกทดลองวิชาเครื่องวัดไฟฟ้า ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ชั้นปีที่ ๑ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
140   นายนัฐวุฒิ ภาชู

  การพัฒนาชุดฝึกปฏิบัติ รายวิชางานส่งกำลังรถยนต์ รหัสวิชา๒๑๐๑–๒๐๐๓ ของนักเรียน ปวช.๓ สาขางานยานยนต์
141   นายอรัญ จันทะคัด

  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชางานไฟฟ้ารถยนต์ของนักเรียน ปวช.๒ สาขางานยานยนต์
142   นายธนกร แสนอุ่น

  การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ปวช.๒ สาขางานยานยนต์ที่มีต่อคุณภาพการสอนของครูที่สอนรายวิชานิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น
143   นายชัยยงค์ ไวยเวช

  การพัฒนาระเบียบวินัยนักเรียน ด้านการแต่งกายของนักเรียนในการเข้าชั้นเรียนรายวิชา งานไฟฟ้ารถยนต์ ของนักเรียน ปวช.๑ สาขางานยานยนต์
144   นางสาวปรีญานันท์ โพธิ์ชัยแสน

  การวัดเจตคติที่มีต่อรายวิชาอุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้น ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๑ แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
145   นางสาวปรอยฝน ปาระพิมพ์

  การเสริมสร้างเจตคติที่ดีในการส่งงาน วิชาผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเพื่อการค้าของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ ๑ แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
146   นางเดือนเพ็ญ ชนกระโทก

  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำของนักเรียนระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๓ สาขาประมง
147   นางผกากรอง ด่างเหลา

  การศึกษาการเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาผลิตภัณฑ์สัตว์ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๒ (ปวช.๒) แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตรโดยใช้กระบวนการเรียนรู้“แบบสไตล์การเรียนรู้ ๓ แบบ”
148   นางสาวบุญยนุช โพธิชัยเลิศ

  การสำรวจการส่งงานของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.๒ สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในรายวิชาเทคนิคการเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน
149   นางผ่องศรี จุลวงค์

  การศึกษาเจนคติต่อการเรียนวิชาการจัดการฟาร์มสัตว์น้ำของนักศึกษา ชั้นปวส.2 สาขาประมง
150   นางสาวพนิดา ทองเชื้อ

  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 สาขาประมง รายวิชามีนวิยา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
151   นายนรากร เครือสุคนธ์

  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ ๑ สาขาวิชาประมง ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษา เรื่อง เทคนิคการเลี้ยงกุ้ง
152   นายชิราดล เวียงธรรม

  การแก้ปัญหาพฤติกรรมการไม่ส่งงานโดยใช้เสริมแรงทางบวก วิชาปฏิบัติงานเกษตรของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 สาขาสัตวศาสตร์
153   นางอรอนงค์ สุขศิริ

  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาหลักการเลี้ยงสัตว์ระดับชั้น ปวช.๑ แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
154   นางสาวธนิสา ศิริวงศ์

  ผลการศึกษาสมรรถนะการผลิตของไก่งวงลูกผสมที่ได้รับอาหารข้นผสมหญ้าเนเปียหมัก EM และอาหารข้นผสม
155   นางชุติมา แก้วประทุม

  ผลการใช้ชุดสื่อประสมการเรียนรู้วิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมในการเกษตรต่อความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนระดับชั้น ปวช.๑ สาขาสัตว์ศาสตร์
156   นายธงชัย นัดที

  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ ของ นักเรียนระดับชั้น ปวส.๒ สาขาวิชาสัตว์ศาสตร์ โดยใช้แบบประเมินก่อนเรียนและหลังเรียน
157   นายอนันต์ ขวัญศิริกุล

  ผลการศึกษาสมรรถนะการผลิตของไก่งวงลูกผสมที่ได้รับอาหารข้นผสมกล้วยหมัก EM และอาหารข้นผสม
158   นางบุญสร้าง หวายฤทธิ์

  การเปรียบเทียบสูตรอาหาร The contrast formula food
159   นายเอกพล เสนาธง

  ครูที่พึ่งประสงค์ของนักเรียน
160   นายภานุกูล เทือกชัยคำ

  ปัญหานักศึกษาหนีเรียน ระดับชั้น ปวส.๒ สาขางานพืชศาสตร์(ARAVA)
161   นายเอกรัฐ สุดชา

  การปรับเปลี่ยนพฤติกรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนระดับชั้น ปวช.๒ สาขาพืชศาสตร์
162   นายสุริยา โยธา

  การพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือสื่อการนำเสนอ ของนักศึกษาระดับ ปวส.๒ แผนกวิชาพืชศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมจับคู่ฝึกปฏิบัติ
163   นางธนพร แสนบุตร

  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๑ สาขาพืชศาสตร์ในรายวิชาปฏิบัติงานเกษตร
164   นางปิยดา เทพภูธร

  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเสรีรวิทยาของพืชโดยใช้โครงการเป็นฐานของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ ๒ ทวิภาคีไทย – อิสราเอล
165   นางศิวพร อินทร์ประสิทธิ์

  ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.๒ สาขาวิชาพืชศาสตร์ จำนวน ๒๒ คน
166   นายสำราญ อินทร์ประสิทธิ์

  ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้น ปวช.๑ สาขางานพืชศาสตร์ จำนวน ๒๐ คน
167   นางเสน่จิต กิตตินานนท์

  ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ชื่อพรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยกิจกรรมการเรียนรู้ชื่อพรรณไม้ผ่าน รหัสคิวอาร์(QR code) ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.๑ สาขาวิชาพืชศาสตร์
168   นายกิรวัส คลังบุญครอง

  การแก้ปัญหาเด็กอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษไม่ออกด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI : Computer Assisted Instruction) แผนกไฟฟ้ากำลัง วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง ๒ รหัสวิชา ๒๐๐๐ – ๑๒๐๒
169   นางสาวเกษร ย่องเหล่ายูง

  การพัฒนาทักษะการคิดคำนวณ การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้แบบฝึกทักษะกับนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ ๑สาขาวิชาการบัญชี
170   นางแสงสุริยามาลากุล เริ่มลึก

  การศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ชั้นปีที่ ๓
171   นายยุทธภูมิ ต้นสีนนท์

  การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงาน ของนักศึกษาระดับ ปวช.ชั้นปีที่ ๑ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ที่เรียนในรายวิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ไทย
172   นางสาวกีรติ ภวภูตานนท์

  การฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๑ สาขาวิชาการบัญชี
173   นางสาวววลัยพร อิทธิถมเพ็ชร์

  การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคแบบจิ๊กซอว์(Jigsaw) เรื่องกฎหมายแรงงานระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
174   นางอนุธิดา อาศิรกานต์

  การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงและเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียน ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๒แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการเกษตร รหัสวิชา ๒๐๐๐ – ๑๒๒๖
175   นายวิสิทธิ์ศักดิ์ แสนโสม

  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๒ สาขาไฟฟ้ากำลัง
176   นางสาวประยูร จรรยา

  การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตย์น้ำต่อครูผู้สอนวิชาเคมีทั่วไปและการวิเคราะห์
177   นางทัชชุวรรณ ปัญญา

  การแก้ปัญหาไม่ส่งงานของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ชั้นปีที่ ๑ หลักสูตรอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท(อศ.กช.) รายวิชา ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
178   นางภัทรา เกียรติปกรณ์

  การพัฒนาการเรียนการสอนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๑โดยการจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน วิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ
179   นางสาวจริยา กันจันทร์

  การเสริมแรงต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่องานเกษตรและประมง(๓๐๐๐ – ๑๓๑๑) ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ ๑ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
180   นางทรงกฤษณ์ หวายฤทธิ์

  การศึกษาความมีวินัยในตนเองด้านความรับผิดชอบในห้องเรียนของนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.2 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
181   นางพรฤดี ขวัญศิริกุล

  การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปี ๑ สาขาคอมพิวเตอร์ ในเรื่องการไม่ส่งงาน/การบ้าน
182   นายปริญญา ขัติยนนท์

  การเรียนรู้องค์ประกอบศิลป์ในรายวิชา องค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์
183   นายณัฐดนัย กองฝ่าย

  การพัฒนาทักษะการพิมพ์ด้วยชุดโปรแกรมฝึกพิมพ์ในรายวิชา การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานอาชีพ
184   นางสาววาทินี ยะสานติทิพย์

  การพัฒนาทักษะการพิมพ์ดีดสัมผัส ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
185   นายสุทธิลักษณ์ ศิรินันติกุล

  การส่งเสริมเจตคติในการส่งงานของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3
186   นายสรศักดิ์ เสน่ห์วงศ์

  การศึกษาวิธีการสอนโดยใช้สื่อประสมที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์(3204-2005) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
187   นางสาวชัญญานุช คิมวงศ์

  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับขั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการบัญชีและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ รหัสวิชา 2001-1001 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2556
188   นางสาวอัจฉรียา แหล่งสนาม

  การพัฒนากิจกรรมที่ส่งเสริมพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ของนักเรียนนักศึกษา ที่ปฏิบัติหน้าที่ธนาคารโรงเรียน
189   นางสาวสุวนิจ ยาทุม

  การแก้ไขปัญหานักเรียนขาดทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ โดยใช้ชุดการสอนบนเรียนสำเร็จรูปของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 สาขาการบัญชี และคอมพิวเตอร์
190   นายวรพล ติวเฮือง

  การศึกษาพฤติกรรมการส่งงานของนักเรียน ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 แผนกวิชาบริหารธุรกิจ
191   นายศราวุธ แก่นพิทักษ์

  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ระหว่างการจัดการเรียนการสอนด้วยโปรแกรมจำลองการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ กับการเรียนการสอนแบบปกติ กรณีศึกษา นักเรียนระดับ ปวช. 1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ กับนักศึกษา ระดับ ปวส.1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
192   นางปิ่นฤดี วิเศษสุวรรณ

  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชีห้างหุ้นส่วน เรื่อง การแบ่งกำไรขนาดทุนระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนของนักเรียนระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาการบัญชี ภาคเรียนที่ 1/2560 โดยการใช้แบบฝึกหัด
193   นางอมรรัตน์ เหิรเมฆ

  การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน (PjBL) ในรายวิชาการบัญชีชั้นสูง 1 สำหรับนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 สาขาการบัญชี
194   นางวิยะดา นัดที

  การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับตั๋วเงินรับ และตั๋วเงินจ่าย ในรายวิชาการบัญชีตั๋วเงินของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 สาขาบัญชี โดยเน้นการทำแบบฝึกหัดในชั้นเรียน
195   ว่าที่ ร.ต.ศักรินทร์ ศรีประไหม

  การพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือช่างยนต์ ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 สาขายานยนต์
196   นายเรวัตร สมสะอาด

  ผลการเรียนชุดสื่อผสม ประกอบการเรียนรายวิชางานเครื่องยนต์เล็ก ในการพัฒนาผู้เรียนระดับ ปวช. สาขาวิชายานยนต์
197   นายพีรพล ประจัน

  การปรับพฤติกรรมการเรียนวิชาเครื่องวัดไฟฟ้า เรื่องการใช้มัลติมิเตอร์โดยฝช้กระบวนกสนกลุ่มสำหรับนักเรียน ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
198   นายอรัญ จันทะคัด

  การพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือช่างยนต์ของนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชายานยนต์
199   นายอภิชัย ขันตี

  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการกลับทางหมุนของมอเตอร์ 3 เฟส วิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาช่างยนต์
200   นายนัฐวุฒิ ภาชู

  การพัฒนาชุดฝึกปฏิบัติ รายวิชางานเครื่องล้างรถยนต์ รหัสวิชา 2101–1003 ของนักเรียน ปวช.3
201   นายนัฐวุฒิ ภาชู

  การพัฒนาชุดฝึกปฏิบัติ รายวิชางานเครื่องล้างรถยนต์ รหัสวิชา 2101–1003 ของนักเรียน ปวช.3
202   นายชัยยงค์ ไวยเวช

  การพัฒนาระเบียบวินัยนักเรียน ด้านการแต่งกายของนักเรียนในการเข้าชั้นเรียน รายวิชางานฝึกฝีมือ 1 ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชายานยนต์
203   นางสาวปรีญานันท์ โพธิ์ชัยแสน

  การวัดเจตคติที่มีต่อรายวิชาอุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้น ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาพืชศาสตร์
204   นางสาวปรอยฝน ปาระพิมพ์

  ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนักเรียน นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
205   นางเดือนเพ็ญ ชนกระโทก

  การให้แรงเสริมทางบวกเพื่อส่งเสริมเจตคติต่อวิชาผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
206   นางผกากรอง ด่างเหลา

  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียน ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขาอุตสาหกรรมเกษตรในรายวิชาการผลิตภัณฑ์ข้าว
207   นางสาวบุญยนุช โพธิชัยเลิศ

  การใช้กระบวนการสอบแบบเสาะหาความรู้เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการผลิตอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาในรายวิชาเทคนิคการเลี้ยงปลา
208   นางผ่องศรี จุลวงค์

  การศึกษาการทำโครงงานอาชีพ (PjBL) การเพาะพันธุ์ปลาดุกของนักศึกษาชั้น ปวส.1 สาขาประมง
209   นางสาวพนิดา ทองเชื้อ

  การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำต่อครูผู้สอนวิชาเทคนิคการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม
210   นายนรากร เครือสุคนธ์

  การใช้สัญญาเงื่อนไขปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการส่งงานให้ตรงเวลา เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางกรเรียน ของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาประมง รายวิชาอาหารและโภชนาการสัตว์น้ำ
211   นายชิราดล เวียงธรรม

  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขาสัตวศาสตร์
212   นางสาวธนิสา ศิริวงศ์

  การใช้แรงจูงใจการแก้ปัญหานักเรียนที่ไม่มีส่วนร่วมในชั้นเรียนวิชาหลักการเลี้ยงสัตว์ ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาสัตวศาสตร์
213   นางชุติมา แก้วประทุม

  การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหาการเรียนวิชาโครงการต่อความสำเร็จในการทำวิจัย ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 สาขาสัตวศาสตร์
214   นายธงชัย นัดที

  การพัฒนาทักษะการตอนสุกรเพศผู้ วิชาการผลิตสุกรของนักเรียน ปวช.2 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ โดยใช้วิธีการทำซ้ำ
215   นายอนันต์ ขวัญศิริกุล

  การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปี 2 สาขาสัตวศาสตร์
216   นางบุญสร้าง หวายฤทธิ์

  การศึกษาผลของการเลี้ยงไก่พื้นเมืองที่ให้วัคซีนกับไม่ให้วัคซีน
217   นายภานุกูล เทือกชัยคำ

  การศึกษาพฤติกรรมเรื่องการไม่ส่งงาน/การบ้านของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.2 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
218   นายเอกรัฐ สุดชา

  การศึกษาความพึงพอในของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนของครู วิชาดินและปุ๋ย
219   นายสุริยา โยธา

  การแก้ปัญหานักศึกษาที่มีพฤติกรรมขาดความกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ในชั้นเรียน รายวิชาการพัฒนาความเป็นผู้นำเกษตรกรในอนาคต โดยใช้กระบวนการกลุ่ม
220   นางธนพร แสนบุตร

  การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบการส่งงานของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.2 สาขาสัตวศาสตร์
221   นางปิยดา เทพภูธร

  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลักพืชกรรมโดยวิธีเพื่อช่วยเพื่อน ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1
222   นายสำราญ อินทร์ประสิทธิ์

  การเสริมสร้างความรับผิดชอบในการบันทึกข้อมูลนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาพืชศาสตร์ ในรายวิชาการผลิตข้าว โดยใช้กิจกรรมผู้เรียนมีส่วนร่วม
223   นางเสน่จิต กิตตินานนท์

  การพัฒนาการเรียนรู้ชื่อพรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน วิชาพฤกษศาสตร์ ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาพืชศาสตร์
224   นางสาวเกษร ย่องเหล่ายูง

  พัฒนาการทางสังคม การปลูกค่านิยม และความรับผิดชอบของนักศึกษาในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 สาขาพืชศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
225   นางแสงสุริยามาลากุล เริ่มลึก

  การป้องกันภัยการติดเกมส์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 ที่เรียนในรายวิชาการจัดระเบียบชีวิตเพื่อความสุข
226   นายยุทธภูมิ ต้นสีนนท์

  การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียน ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 สาขาช่างยนต์ เรื่อง การไม่ส่งงานและการบ้าน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขาช่างยนต์
227   นางสาวกีรติ ภวภูตานนท์

  การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำพื้นฐานของนักเรียน ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร โดยใช้แบบฝึกทักษะในรายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1
228   นางสาวววลัยพร อิทธิถมเพ็ชร์

  การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การดำรงตนเป็นพลเมืองดี วิชาทักษะชีวิตและสังคม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2
229   นางอนุธิดา อาศิรกานต์

  การพัฒนาการจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกกิจกรรมเพิ่มพูนคำศัพท์ร่วมกับการอ่าน ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 สาขาการบัญชี วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน รหัสวิชา 2000 – 1201
230   นายวิสิทธิ์ศักดิ์ แสนโสม

  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาไฟฟ้ากำลัง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
231   นางสาวประยูร จรรยา

  การศึกษาประสิทธิภาพของกระบวนการและผลลัพธ์ (E1/E2) ในรายวิชาจุลชีววิทยา โดยใช้วิธีการสอนแบบบูรณาการคู่ขนานร่วมกับวิชาการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
232   นางทัชชุวรรณ ปัญญา

  การพัฒนาความสามารถด้านการพูดนำเสนอผลงาน โดยใช้การสอนแบบบทบาทสมมุติ วิชาภาษาไทยพื้นฐานของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.1) สาขาสัตวศาสตร์
233   นางภัทรา เกียรติปกรณ์

  การศึกษาพฤติกรรม การแก้ไขปัญหาไม่ส่งงานของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.1) รายวิชา สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
234   นางสาวจริยา กันจันทร์

  การเสริมแรงต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาบัญชีและคอมพิวเตอร์ แผนกวิชาบริหารธุรกิจ
235   นายพงษ์ศักดิ์ สังขยานนท์

  การศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักศึกษา ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 สาขาพืชศาสตร์
236   นางทรงกฤษณ์ หวายฤทธิ์

  การศึกษาความมีวินัยในตนเองด้านความรับผิดชอบในห้องเรียนของนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการบัญชี และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
237   นางวิภาพร สังขยานนท์

  การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษนักศึกษา ปวส.1 การบัญชี ในรายวิชาภาษษอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม
238   นางพรฤดี ขวัญศิริกุล

  การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปี 1 สาขาสัตวศาสตร์ ในเรื่องการไม่ส่งงาน/การบ้าน
239   นางผุสดี ดาดวง

  การใช้แบบฝึกเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาสัตวศาสตร์
240   นางนิ่มนวล นาสินพร้อม

  การใช้เกมคอมพิวเตอร์เพื่อแก้ปัญหาทักษะการใช้แป้นพิพม์ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.1 แผนกพณิชยการ
241   นางสาววาทินี ยะสานติทิพย์

  การใช้แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาความสามารถทางการเรียน วิชา การบัญชีเบื้องต้น 1 สำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนต่ำ ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
242   นายสรศักดิ์ เสน่ห์วงค์

  การวิจัยความต้องการต่อการใช้งานระบบการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต(E-Learning) ในรายวิชาการสร้างเว็บไซต์ (22042009) ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
243   นางสาวชัญญานุช คิมวงศ์

  การแก้ไขปัญหานักเรียนขาดทักษะในเรื่องการจัดทำงบการเงินของบริษัท โดยใช้ชุดการสอนบทเรียนสำเร็จรูป ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชาการบัญชี รายวิชาการบัญชีบริษัทจำกัด
244   นางสาวอัจฉรียา แหล่งสนาม

  การปรับพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่เรียนวิชาการขายเบื้องต้น 1
245   นางสาวสุวนิจ ยาทุม

  การสำรวจการเข้าเรียนสายของนักเรียนระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชาพืชศาสตร์ ในรายวิชาคอมพิวเตอร์และสานสนเทศเพื่องานอาชีพ
246   นายไพรัตน์ โททอง

  การพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องเทคนิคการสร้างภาพเคลื่อนไหว ในโปรแกรม Adobe Flash เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1
247   นางนิ่มนวล นาสินพร้อม

  การพัฒนาผู้เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะบัญชีสินค้าของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 พณิชยการวิชาบริหารธุรกิจ
248   นางสาววาทินี ยะสานติทิพย์

  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาบัยชีเบื้องต้น 2 ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 แผนวิชาการบัญชี
249   นายสรศักดิ์ เสน่ห์วงค์

  การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้บนสื่อออนไลน์ EDMODO รายวิชาโปรแกรมตารางคำนวณ (2204-2103) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
250   นางสาวชัญญานุช คิมวงศ์

  การศึกษาพฤติกรรมการคุยกันในชั้นเรียน ของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
251   นางสาวอัจฉรียา แหล่งสนาม

  การศึกษาปัญหาและอุปสรรคของนักเรียนเกี่ยวกับการเรียนการสอน รายวิชาการขายเบื้องต้น 2 ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการบัญชีและสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
252   นางสาวสุวนิจ ยาทุม

  การศึกษาพฤติกรรมการใช้มือถือ ของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ รายวิชาธรรมาภิบาลเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร
253   นายวรพล ติวเฮือง

  การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Edmodo บน Tablet Pc ในรายวิชา โปรแกรมตารางคำนวณ (2204-2103) นักเรียน ปวช.1 แผนกวิชาบริหารธุรกิจ
254   นายพิทยา ถาวะโร

  การศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนในรายวิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชาการบัญชี
255   นายศราวุธ แก่นพิทักษ์

  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 โดยใช้บทเรียนออนไลน์
256   นางปิ่นฤดี วิเศษสุวรรณ

  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชากระบวนการจัดทำบัญชี เรื่องการปฏิบัติงานบัญชีของกิจการประเภทธุรกิจซื้อขายสินค้าของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.2 สาขาการบัญชี
257   นางอมรรัตน์ เหิรเมฆ

  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีร่วมค้าและระบบใบสำคัญ เรื่องการบัญชีเกี่ยวกับกิจการร่วมค้า ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาบัญชี โดยใช้แบบฝึกทักษะ
258   นางวิยะดา นัดที

  การพัฒนาการเรียนรู้การบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายการผลิตของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 สาขาพณิชยการ โดยการใช้แบบฝึกทักษะ
259   ว่าที่ ร.ต.ศักรินทร์ ศรีประไหม

  การพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือช่างยนต์ของนักศึกษาระดับ ปวช.3 สาขางานยานยนต์
260   นายสรรพวุธ หมู่โสภิญ

  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนชั้น ปวช.2 สาขายานยนต์
261   นายเรวัตร สมสะอาด

  ผลการเรียนชุดสื่อผสม ประกอบการเรียนวิชางานเครื่องยนต์ดีเซล ดารพัฒนาผู้เรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชั้นปีที่ 1 สาขายานยนต์
262   นายพีรพล ประจัน

  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนวิชาการติดตั้งไฟฟ้าในอาคารของนักเรียน ปวช.1 สาขาไฟฟ้ากำลัง
263   นายอรัญ จันทะคัด

  การพัฒนาระเบียบวินัยนักเรียน ด้านการแต่งกายของนักเรียนในการเข้าขั้นเรียน รายวิชางานไฟฟ้ารยนต์ ของนักเรียน ปวช.2 สาขาวิชายานยนต์
264   นายอภิชัย ขันตี

  การใช้สื่อนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์แก้ปัญหาความเข้าใจในการเรียน เรื่อง หลักการเหนี่ยวนำของแม่เหล็กไฟฟ้า โดยศึกษาหาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน วิชาเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรงของนักเรียน ปวช. 2 สาขาไฟฟ้ากำลัง
265   นายชัยยงค์ ไวยเวช

  การพัฒนาระเบียบวินัยนักเรียน ด้านการแต่งกายของนักเรียนในการเข้าชั้นเรียน รายวิชางานฝีมือ ของนักเรียน ปวช.1 สาขาวิชายานยนต์
266   นางสาวปรีญานันท์ โพธิ์ชัยแสน

  การจัดเจตคติที่มีต่อรายวิชาอุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้น ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาสัตวศาสตร์
267   นางสาวปรอยฝน ปาระพิมพ์

  การศึกษาการเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาสารเจือปนในอาหารของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 (ปวช.1) แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษ๖รโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ “แบบสไตล์การเรียนรู้ 3 แบบ”
268   นางเดือนเพ็ญ ชนกระโทก

  การศึกษาการพัฒนาพฤติกรรมการกล้าแสดงออก รายวิชาผลิตภัณฑ์เห็ด ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
269   นางผกากรอง ด่างเหลา

  การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบการส่งงานของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร โดยการใช้เสริมแรงทางบวก
270   นางสาวบุญยนุช โพธิชัยเลิศ

  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของคะแนนปลายภาค รายวิชาการจัดการวัตถุดิบสัตว์น้ำ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1
271   นางผ่องศรี จุลวงค์

  การศึกษาความพึงพอใจต่อการทำโครงการขยายพันธุ์ไม้น้ำของนักเรียนชั้น ปวช.3 สาขาประมง
272   นางสาวพนิดา ทองเชื้อ

  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการเพาะเลี้ยงปลา รายวิชาชีววิทยาของปลา รหัสวิชา 2601-1001 ของนักเรียนชั้น ปวช.1 ผลิตสัตว์น้ำและรายวิชาชีววิทยาของปลา รหัสวิชา 3600-0002 ระดับชั้น ปวส.1(ม.6)
273   นายนรากร เครือสุคนธ์

  การแก้ไขปัญหานักศึกษาขาดทักษะในเรื่องการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ โดยใช้การสอนบทเรียนสำเร็จรูปของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ รายวิชาการวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพน้ำ
274   นายชิราดล เวียงธรรม

  การศึกษาความพึงพอใจการเรียนภาคปฏิบัติต่อการปฏิบัติ วิชาอาหารสัตว์เบื้องต้น ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาเกษตรศาสตร์
275   นางสาวธนิสา ศิริวงศ์

  การศึกษาความพึงพอใจการเรียนภาคทฤษฎีต่อภาคปฏิบัติ วิชาอาหารสัตว์เบื้องต้นของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตร ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
276   นางชุติมา แก้วประทุม

  การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหาการเรียน วิชาสัมมนาต่อความสำเร็จในการเรียนวิชาสัมมนาทางด้านสัตวศาสตร์ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 สาขาสัตวศาสตร์
277   นายธงชัย นัดที

  การใช้ตรายางเสริมแรงทางบวกเปรียบเทียบพฤติกรรมการส่งงาน ระหว่างนักเรียนทั้งสองห้องในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2
278   นายอนันต์ ขวัญศิริกุล

  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 3
279   นางบุญสร้าง หวายฤทธิ์

  การปรับปรุงพฤติกรรมการส่งงานไม่ตรงเวลาโดยใช้การสร้างข้อตกและการบันทึก ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2
280   นายเอกพล เสนาธง

  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบ ของนักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3
281   นายภานุกูล เทือกชัยคำ

  ปัญหานักศึกษาหนีเรียน
282   นายเอกรัฐ สุดชา

  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้วิธีการเรียนรู้ แบบมีส่วนร่วม รายวิชาดินและน้ำเพื่อการเกษตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 สาขาวิชาพืชศาสตร์
283   นายสุริยา โยธา

  การใช้รางวัลเพื่อส่งเสริมเจตคติต่อวิชาการเกษตรผสมผสาน ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 สาขาสัตวศาสตร์
284   นางปิยดา เทพภูธร

  การศึกษาความพึงพอใจต่อการทำโครงการผลิตพืชผักของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชาพืชศาสตร์
285   นายสำราญ อินทร์ประสิทธิ์

  การแก้ไขความประหม่า(มือสั่น) ที่เกิดขึ้นขณะปฏิบัติการทำการตัดเนื้อเยื่อจากดอกเห็ดของนักเรียนชั้น ปวช.1 สาขาวิชาพืชศาสตร์ ในรายวิชาการผลิตเห็ด
286   นางเสน่จิต กิตตินานนท์

  ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ชื่อพรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด โดยกิจกรรมการเรียนรู้ชื่อพรรณไม้ รหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 สาขาพืชศาสตร์ ที่เรียนวิชาพฤกษศาสตร์
287   นางสาวเกษร ย่องเหล่ายูง

  การพัฒนาทักษะการคิดคำนวณ การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้แบบฝึกทักษะกับนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี
288   นายเสรี เงาปัดชา

  การทดลองใช้สื่อการสอนคอมพิวเตอร์เรื่อง เลขยกกำลังในการพัฒนาการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานช่างอุตสาหกรรม 2 ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1(ปวช.1)
289   นางแสงสุริยามาลากุล เริ่มลึก

  การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานของนักศึกษาระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 ที่เรียนในรายวิชาชีพพลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
290   นายยุทธภูมิ ต้นสีนนท์

  การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียน ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 สาขาช่างยนต์ เรื่องการไม่ส่งงานและการบ้าน
291   นางสาวกีรติ ภวภูตานนท์

  การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษของนักเรียน สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษ๖ร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 รหัสวิชา 2000-1202
292   นางสาวววลัยพร อิทธิถมเพ็ชร์

  การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาชีวิตกับสังคมไทย โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ STAD เรื่อง สันติวัฒนธรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 สาขาการบัญชี แผนกวิชาบริหารธุรกิจ
293   นางอนุธิดา อาศิรกานต์

  การส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้คำศัพท์เกี่ยวกับ เครื่องมือและอุปกรณ์ช่าง วิชา ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่าง รหัสวิชา 2000-1207
294   นายวิสิทธิ์ศักดิ์ แสนโสม

  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาไฟฟ้ากำลัง
295   นางสาวประยูร จรรยา

  ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชาเคมีทั่วไปและการวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 1 สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
296   นางทัชชุวรรณ ปัญญา

  การพัฒนาความสามารถในการสัมภาษณ์งาน โดยการใช้บทบาทสมมุติ วิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
297   นางภัทรา เกียรติปกรณ์

  การแก้ปัญหาไม่ส่งงานของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท(อศ.กช.) รายวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ
298   นางสาวจริยา กันจันทร์

  การศึกษาเจตคติต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการของนักเรียน ปวช.2 สาขาวิชาการบัญชี ที่มีระดับผลการเรียนต่างกัน
299   นางทรงกฤษณ์ หวายฤทธิ์

  การศึกษาความมีวินัยในตนเองด้านความรับผิดชอบในห้องเรียนของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
300   นางวิภาพร สังขยานนท์

  การพัฒนาการออกเสียงภาษาอังกฤษของนักเรียน ปวส.1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และการบัญชี โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงท้ายคำ (Final Sound) ของคำกริยาภาษาอังกฤษในรูปอดีตกาล
301   นางพรฤดี ขวัญศิริกุล

  การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปี 1 สาขาพืชศาสตร์
302   นางผุสดี ดาดวง

  การใช้แบบฝึกเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขาพืชศาสตร์
303   นางนิ่มนวล นาสินพร้อม

  การใช้เกมคอมพิวเตอร์เพื่อแก้ปัญหาทักษะการใช้แป้นพิพม์ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.1 แผนกพณิชยการ
304   นางสาววาทินี ยะสานติทิพย์

  การใช้แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาความสามารถทางการเรียน วิชา การบัญชีเบื้องต้น 1 สำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนต่ำ ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
305   นายสรศักดิ์ เสน่ห์วงค์

  การวิจัยความต้องการต่อการใช้งานระบบการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต(E-Learning) ในรายวิชาการสร้างเว็บไซต์ (22042009) ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
306   นางสาวชัญญานุช คิมวงศ์

  การแก้ไขปัญหานักเรียนขาดทักษะในเรื่องการจัดทำงบการเงินของบริษัท โดยใช้ชุดการสอนบทเรียนสำเร็จรูป ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชาการบัญชี รายวิชาการบัญชีบริษัทจำกัด
307   นางสาวอัจฉรียา แหล่งสนาม

  การปรับพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่เรียนวิชาการขายเบื้องต้น 1
308   นางสาวสุวนิจ ยาทุม

  การสำรวจการเข้าเรียนสายของนักเรียนระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชาพืชศาสตร์ ในรายวิชาคอมพิวเตอร์และสานสนเทศเพื่องานอาชีพ
309   นายวรพล ติวเฮือง

  การสำรวจการส่งงานของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) แผนกวิชาบริการธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1
310   นายพิทยา ถาวะโร

  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัย และความรับผิดชอบของนักเรียนชั้น ปวช.2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
311   นายศราวุธ แก่นพิทักษ์

  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ระหว่างการจัดการเรียนการสอนด้วยโปรแกรมจำลองการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ กับการเรียนการสอนแบบปกติ กรณีศึกษา นักเรียนระดับ ปวช. 1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ กับนักศึกษา ระดับ ปวส.1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
312   นางปิ่นฤดี วิเศษสุวรรณ

  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การลาออกของหุ้นส่วน วิชาการบัญชีห้างหุ้นส่วน ของนักเรียนระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาการบัญชี ภาคเรียนที่ 1/2559 โดยการใช้วิธีการสอนซ่อมเสริม
313   นางอมรรัตน์ เหิรเมฆ

  การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน (PjBL) ในรายวิชาการบัญชีชั้นสูง 1 สำหรับนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 สาขาการบัญชี
314   นางวิยะดา นัดที

  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการบันทึกบัญชีตั๋วเงินรับและตั๋วเงินจ่าย ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.2 สาขาพณิชยการ โดยใช้บทเพลงตั๋วเงิน
315   ว่าที่ ร.ต.ศักรินทร์ ศรีประไหม

  การส่งงานไม่ตรงเวลาวิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น ระดับชั้น ปวช.
316   นายเรวัตร สมสะอาด

  ผลการเรียนชุดสื่อผสม ประกอบการเรียนวิชางานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน เพื่อพัฒนาผู้เรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชายานยนต์
317   นายพีรพล ประจัน

  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการส่งงานให้ตรงเวลาของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2
318   นายอรัญ จันทะคัด

  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา งานไฟฟ้ารถยนต์ของนักเรียน ปวช.2 สาขาวิชายานยนต์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
319   นายอภิชัย ขันตี

  เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน ความขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
320   นายชัยยงค์ ไวยเวช

  การพัฒนาระเบียบวินัยนักเรียน ด้านการแต่งกายของนักเรียนในการเข้าชั้นเรียน รายวิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น ของนักเรียน ปวช.1 สาขาวิชายานยนต์
321   นางสาวปรีญานันท์ โพธิ์ชัย

  การจัดเจตคติที่มีต่อรายวิชาอุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้น ของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
322   นางสาวปรอยฝน ปาระพิมพ์

  การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงานของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
323   นางเดือนเพ็ญ ชนกระโทก

  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ โดยการเรียนแบบโครงการงานอาชีพ ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
324   นางผกากรอง ด่างเหลา

  การใช้รางวัลเพื่อส่งเสริมเจตคติต่อ วิชาผลิตภัณฑ์ข้าวของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
325   นางสาวบุญยนุช โพธิชัยเลิศ

  การแก้ปัญหานักศึกษาที่มีพฤติกรรมขาดการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมในชั้นเรียน กิจกรรมการสร้างทีมงานโดยใช้กระบวนการกลุ่ม รายวิชาการเพาะพันธุ์ปลา
326   นางสาวพนิดา ทองเชื้อ

  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขางานการผลิตสัตว์น้ำ ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม
327   นายนรากร เครือสุคนธ์

  การศึกษาพฤติกรรมการคุยกันในชั้นเรียนของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. 1 สาขาวิชาประมง รายวิชาอาหารและโภชนาการสัตว์น้ำ
328   นางสาวธนิสา ศิริวงศ์

  การเสริมสร้างทักษะและแรงจูงใจต่อการเรียนวิชา หลักพันธุศาสตร์ ของนักศึกษา ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 สาขาสัตวศาสตร์
329   นางชุติมา แก้วประทุม

  ผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนวิชาทุ่งหญ้าและการจัดการอาหารหยาบ ระดับชั้น ปวส.2 สาขาสัตวศาสตร์
330   นายธงชัย นัดที

  การแก้ปัญหาพฤติกรรมการไม่ส่งงานของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 โดยใช้ตรายางเพื่อเสริมแรงทางบวก
331   นายอนันต์ ขวัญศิริกุล

  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนชั้น ปวส.2
332   นางบุญสร้าง หวายฤทธิ์

  การปรับปรุงพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลาโดยการใช้ข้อตกลงกับนักศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1
333   นายเอกรัฐ สุดชา

  การศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนของครูวิชาดินและปุ๋ย
334   นายสุริยา โยธา

  การปรับพฤติกรรมการมาเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโดยการลงมติ ในการเรียนวิชาการพัฒนาความเป็นผู้นำเกษตรกร ระดับชั้น ปวช.1 สาขาอุตสาหกรรม
335   นางธนพร แสนบุตร

  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาชาพืชศาสตร์ ในรายวิชาการผลิตสารชีวภาพเพื่อการเกษตร
336   นางปิยดา เทพภูธร

  การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน(PjBL)ในรายวิชาการปลูกพืช โดยไม่ใช้ดินเพื่อการค้า สำหรับนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 สาขาพืชศาสตร์
337   นางศิวพร อินทร์ประสิทธิ์

  พัฒนาทักะการตอนกิ่งไม้ผลของนักเรียนชั้น ปวช. สาขางานพืชศาสตร์ จำนวน 19 คน ประจำภาคเรียนที่ 1/2559 ในรายวิชาการผลิตไม้ผลไม้ยืนต้น ด้วยการแข่งขันโดยใช้เกณฑ์การแข่งขันทักษะ อกท.
338   นายสำราญ อินทร์ประสิทธิ์

  การเสริมสร้างความรับผิดชอบในการบันทึกข้อมูลของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาพืชศาสตร์ ในรายวิชาการผลิตข้าว โดยใช้กิจกรรมผู้เรียนมีส่วนร่วม
339   นางเสน่จิต กิตตินานนท์

  การพัฒนาการเรียนรู้วิชาพฤกษศาสตร์ที่สอนโดยใช้กระบวนการสอนแบบ PLUEKSA
340   นางแสงสุริยามาลากุล เริ่มลึก

  การป้องกันภัยการคิดเกมส์ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 ที่เรียนในรายวิชา การจัดระเบียบชีวิตเพื่อความสุข
341   นางสาวเกษร ย่องเหล่ายูง

  การศึกษาการเสริมสร้างเจนคติที่ดีต่อการเรียนโดยใช้กระบวนการ “แบบสไตล์การเรียนรู้ 3 แบบ” รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาพืชศาสตร์
342   นายเสรี เงาปัดชา

  รายงานการทดลองใช้เอกสารประกอบการสอน เรื่อง สมการกำลังสอง จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการใช้สูงกว่าก่อนใช้เอกสารปรกอบการสอนหรือไม่
343   นางอนุธิดา อาศิรกานต์

  การพัฒนาสื่อเสริมทักษะการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยบัตรคำรูปภาพ สำหรับนัดเรียนชั้น ปวช.1 วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 รหัสวิชา 2000-1201
344   นายวิสิทธิ์ศักดิ์ แสนโสม

  การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนในการ ไม่ส่งงาน/การบ้าน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2/2 สาขางานยานยนต์
345   นางสาวประยูร จรรยา

  รายงานการใช้และการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต รหัสวิชา 2000-1301 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาเกษตรกรรม
346   นางทัชชุวรรณ ปัญญา

  การพัฒนาความสามารถด้านการพูดในโอกาสต่างๆ โดยใช้การสอบแบบบทบาทสมมุติ วิชาภาษาไทยพื้นฐานของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
347   นางภัทรา เกียรติปกรณ์

  การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและส่งงานของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาพืชศาสตร์
348   นางสาวจริยา กันจันทร์

  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นที่ปี 2 สาขาการบัญชี ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง สารและสมบัติของสาร รายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
349   นางทรงกฤษณ์ หวายฤทธิ์

  การศึกษาความมีวินัยในตนเองด้านความรับผิดชอบในห้องเรียน ของนักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
350   นางวิภาพร สังขยานนท์

  การศึกษาเจตคติต่อภาษาอังกฤษของนักศึกษา ชั้น ปวส.1 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ภาคเรียนที่ 1/2559
351   นางพรฤดี ขวัญศิริกุล

  การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปี 1 สาขาสัตวศาสตร์
352   นางผุสดี ดาดวง

  การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องเวกเตอร์ โดยใช้แบบฝึกหัดของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาสัตวศาสตร์
353   test223

  test


งานวิจัยนักเรียนนักศึกษา

ลำดับ ชื่อผู้วิจัย ชื่องานวิจัย ดาวน์โหลด
1   นางสาวสกุลกร อาจศัตรู
นางสาวชฎาพร นามรัตน์
นายอดิศร โนนนอก
  ศึกษาการสกัดโปรตีนจากรังไหมโดยใช้ด่างต่างชนิดกัน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ Study on the Extraction of Silk Protein by Using Different Types of Alkali Substances for Utilization
2   นายเจตติพัทธ์ คำสุขศรี
นางสาวจันทรา กงซุย
นางสาวนารีนาถ บรรจงมาตย์
  การเปรียบเทียบสารสกัดหยาบของใบซ้อ Gmelina arborea Roxb. จากการสกัดด้วยเอธานอล โดยใช้วิธีการ Maceration และ Microwave ต่อคุณสมบัติการยับยั้งเชื้อราก่อโรคพืช Comparison of crude extract from Gmelina arborea Roxb. leaves via ethanol by use method Maceration and microwave extraction on antifungal activities of plant pathogenic fungi
3   นางสาวสุภาภรณ์ อุพันทา
นางประจิตร์ ทอนจอก
นางสุกัญญา สังกะสังข์
  โคมไฟสับปะรดจากช้อนพลาสติก
4   นางรุ้งฤดี นามวงษ์
นางสาวมยุรา แจ้งสนาม
นางสาวอรญา วงษ์พรม
  เครื่องแจกแผ่นพับอัตโนมิติ
5   นางดวงสมร อาจสุโพธิ์
นางเพ็ญ ชมชื่น
นายปทีป นามวงษ์
  น้ำหมักสมุนไพรป้องกันโรครากเน่าและโคนเน่า
6   นายภานุศักดิ์ แจ้งสนาม
นางสาวสไบทอง สังกะสิงห์
นางสาวชัชวรรณ จำปาหอม
  น้ำหมักสมุนไพรกำจัดเพลี้ยอ่อนในถั่วฝักยาว
7   นางธีรวรรณ ลาทอง
นายศราวุธ นาสุข
นางสาวจุฬาลักษณ์ โคตรแปร
  การรักษาความสดของต้นหอมด้วยสมุนไพรข่า และขมิ้น
8   นางจันทร์ทิพย์ หลาวลื่น
นายวิษณุ นาปองสี
นางสาวพวงเพ็ชร สวนงาม
  ศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการงอกของต้นข้าวจุลินทรีย์ EM
9   นางสาวจินตนา อ่างสุวรรณ
นายรัฐกร โกฎิแสน
นางอุมาพร ประนนท์
  การพัฒนาคุกกี้ข้าวไรซ์เบอรี่ด้วยผักชนิดต่างกัน
10   นางสาวธิดาพร แสนพิลา
นายจักรพงษ์ ภูคงน้ำ
นายพีระพงษ์ รุ่งศรีรัตน์
  สมุนไพรปราบลูกน้ำยุงลาย
11   นางสาวยุภาพร โพธิ์สุวรรณ
นายนิธิเทพ สาวิสิทธิ์
นางสาวปิ่น สาวิสิทธิ์
  สีย้อมผ้าจากดอกดาวเรือง
12   นายรัฐศาสตร์ ภาระบุตร
นายทองสุข ไพสาร
นางบังอร จันทรประทักษ์
  กับดักรักหนู
13   นายประจักร คำภูมี
นางสาวสุพาพร ศรีเสนพิลา
นายอดิศักดิ์ มนภูมา
  น้ำยาเช็ดกระจกจากดอกอัญชัญและมะกรูด
14   นายธิวา กันทรัตน์
นายบรรจง สุขสมร
นางสาวริมาภ์ สุขสมร
  สเปย์สมุนไพรไล่ตุ๊กแก
15   นางสาววันดี เพ็งนเรศ
นางอัมพร เอื้อประชา
นายวีระพันธ์ เอื้อประชา
  เครื่องอุปกรณ์ฉีดพ่นควันไล่ยุง
16   นางสาวพรพิมล จันทรประทักษ์
นางวารินทร์ รสธรรม
นายสุทรี รสธรรม
  ชุดจ่ายแหล่งพลังงานไฟฟ้าเอนกประสงค์
17   นางอุดมพร โทรัตน์
นายพินิจ โทรัตน์
นางสาวศรีไพร โนนสีรัตน์
  เครื่องกรองน้ำประเชารัฐ
18   นางเสาวณี เกติจักร
นากราตรี โพธิกะ
นางสาวสวรรณณี ชาญประไพร
  เครื่องตรวจวัดแก๊สรั่ว
19   นางเฉวต จันทรประทักษ์
นางไพรวรรณ์ สาวาลย์
นางสาวแสงเดือน ภูคงน้ำ
  การศึกษาการยอมรับผลิตภัณฑ์น้ำยาปรับผ้านุ่มที่ใช้สีจากดอกกระเจี๊ยบ
20   นางสาวฉวีวรรณ ภาระบุตร
นางลำเพลิง พรรณขาม
นางสาวลำดวน กันยารัตน์
  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมครองแครงกรอบ
21   นางรุ่งทิวา สินเอกชัย
นายสมจิตร ลาเพลิง
นางสาวกนุภรณ์ เปสันเทียะ
  การพัฒนาผลิตภัณฑ์วุ้นจากนม
22   นางรุ่งฤดี เนตรแสง
นางสาวนาตยาณี เกตุคำ
นายอภิชาติ ศรีโยธี
  การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำนมถั่วเหลือง
23   นายปรารพ แสงกุดเรือ
นางปราณี เกตุคำ
นางสาวปรางศ์นุช อ่อนสีแดง
  การพัฒนาผลิตภัณฑ์เยลลี่
24   นายบุญชม นามบุญลือ
นายคมกริช ตรีราตรี
นางสุพิชญา จันทสนม
  พฤติกรรมการบริโภคเบียร์ของนักเรียน/นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
25   นางเยาวลักษณ์ ไชยลังกา
นายสมพงษ์ ชาร
นางสาวราตรี ปฎิพันธ์
  พฤติกรรมการออกกำลังกายของนักเรียน/นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
26   นายบุญฤทธิ์ วาระสิทธิ์
นางสาวพัทรา ขันแข็ง
นายปัญญาวิทย์ ชื่นชม
  พฤติกรรมการบริโภคน้ำปลาของประชากรในหมู่บ้านโนนปลาขาว ตำบลนาแซง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด
27   นางจุไรรัตน์ จันทร์ฟ้าเลื่อม
นางสาวสุรีย์พร ฐานะโน
นายสยาม เครือน้ำคำ
  น้ำนมข้าวกล้องงอก
28   นางสาวปิยธิดา กันเภท
นางสาวกรรณิการ์ เอมใจ
นายสิทธิศักดิ์ ปุคลิตร์
  พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มชูกำลังของประชากรหมู่บ้านกู่ ตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
29   นางชนันพร ภานุศรี
นายบุญจันทร์ สืบเหล่างิ้ว
นายเรียม เกตุลาด
  การเปรียบเทียบการยอมรับผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มข้าวมันไก่
30   นายพงษ์สิทธิ์ พรมนา
นายอุไร มะยุระรักษ์
นางสาวกัลยาณี ศรีทอง
  การเปรียบเทียบการยอมรับข้าวเกรียบเห็ด
31   นายคำพันธ์ พลปฐม
นายอดุลย์ อนุนิวัฒน์
นางสาวอัจฉราภรณ์ รัตนลัย
  การศึกษาการยอมรับน้ำนมถั่วเหลืองโดยใช้ใบเตยและงาดำเป็นตัวกำหนด
32   นายมานิต วุฒิกานนท์
นายกมล เวียงอินทร์
นางยวนจิตร สมศรี
  อิทธิพลของแสงต่อการเจริญเติบโตของเส้นใยเห็ดขอนขาว
33   นางราตรี ปะกินำหัง
นายพินิตย์ วงศ์เทเวศ
นายวิทยา ลาโนนงิ้ว
  การเปรียบเทียบวิธีการปลูกแตงกวาแบบปล่อยเลื้อยและแบบใช้ค้าง
34   นางสาวแรมใจ มาตายะสี
นางเครือวัลย์ ผ่านจังหาร
นางเพ็ญศรี นาจังหาร
  การศึกษาวิธีการปลูกคะน้าที่เหมาะสมกับพื้นที่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
35   นางทองม้วย สืบเหล่างิ้ว
นายประกาศิต ศรีราช
นางคำดี รักการ
  การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของข้าวโพดหวานที่ปลูกโดยการใช้ปุ๋ยคอกกับปุ๋ยเคมี
36   นายชัยยันต์ เสาสมภพ
นายแก้ว วังมะฤก
นางสาวลภัสรดา เติมประชุม
  การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของข้าวโพดหวานที่ปลูกโดยการใช้ปุ๋ยคอกกับปุ๋ยเคมี
37   นางฉวี ปัดสี
นางวิไลพร ถาพนา
นายไกรสร วิฉันเภท
  ระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติ
38   นางทองมา โสชัยยันต์
นางสาวเทวี สุวรรณบุผา
นางสาวศุธิษา จันทรประทักษ์
  การตอนกิ่งมะนาวโดยใช้สารเร่งการเจริญเติบโตที่ต่างชนิดกัน
39   นายสมบัติ แก้วสวนจิก
นางสุพักตร์ษร จันทบุรี
นางรุ่งนภา อามัสสา
  การศึกษาการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูผักคะน้าโดยการปลูกพืชสมุนไพรต่างชนิดเป็นพืชแซม
40   นางสาวเพลินทิพย์ อิศรานุวัฒน์
นายอภิชัย มูลนิกร
นางสาววิภาพร วิฉันเภท
  ผลการเสริมใบมะรุมไทยและใบกระถินในอาหารสุกรต่อประสิทธิภาพการกินได้และประสิทธิภาพการเจริญเติบโตในสุกรรุ่น
41   นางบุญมี ไชยรัตน์
นายกลม จันทรประทักษ์
นางจำนอง จันทึก
  การศึกษาการออกรากของแก้วเจ้าจอมในวัสดุชำต่างชนิดกัน
42   นายเฉลิมพล อุ่นเจริญ
นางทองเรียบ วินมัตติ
นางสาวมยุรี ศรีละคร
  ผลของการใช้ใบมะรุมไทยและใบกระถินต่อระดับภูมิคุ้มกันโรคของสุกรรุ่น
43   นางพิสมัย เกษสีแก้ว
นางจริยา พลลาภ
นางวาสนา มหาโยค
  การศึกษาการเจริญเติบโตของพริกที่ตอบสนองต่อปุ๋ยต่างชนิดกัน
44   นายพรชัย พันธ์ศรี
นายกิตติศักดิ์ จันทิศ
นายคำมวน จันทะบุรี
  ผลการเสริมใบมันสำปะหลังเพื่อทดแทนใบกระถินในอาหารสัตว์ต่อประสิทธิภาพการผลิตไก่เนื้อสามสายเลือด
45   นางคำตัน พลทิพย์
นางทิพย์พา ทีน้ำคำ
  ผลการเสริมใบมันสำปะหลังเพื่อทดแทนใบกระถินในอาหารสัตว์ต่อต้นทุนการผลิตและอัตราการตายในไก่สามสายเลือด
46   นางมะไล สมสอาด
นางชดาพร วิชระโภชน์
นางมุกดาภรณ์ ทองศรีรัตน์
  การเปรียบเทียบผลผลิตของสายพันธุ์เบญจมาศโดยต่างสายพันธุ์
47   นางหนูจันทร์ ดวนโคกสูง
นางสาวเพ็ญจันทร์ ศรียะอาจ
นางไข อาษาเสนอ
  การศึกษาการแตกเป็นแบบผีเสื้อ (butterfly type) ของข้าวโพดคั่ว 3 สายพันธุ์
48   นางสาวสุธิตา เฉวียงวาส
นางสาวกิ่งทอง พันสี
นางสาวหนูพัฒน์ พลลาภ
  การศึกษาเปรียบเทียบผลผลิตของดอกเบญจมาศ 3 พันธุ์
49   นายสัมฤทธิ์ โกสินธ์
นางพู วงศ์ศรี
นางสาวทองเพียร อาจพงษา
  การศึกษาเปอร์เซ็นต์ความงอกของสร้อยไก่ โดยใช้วัสดุเพาะที่แตกต่างกัน
50   นายรัชพงศ์ วาระนุช
นายสวาสดิ์ พิมวานันท์
นางสมใจ เนาว์ศรีสอน
  สำรวจโรคและแมลงในแปลงดาวเรือง
51   นางเคลือฟ้า จำทะชำนิ
นางสุภฑาการณ์ เขมโชติกา
นางอุลัย อินทรีย์
  การศึกษาอัตราส่วนวัสดุเพาะชำที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของรากพิทูเนียร์เวฟ
52   นางสาวมะลิวัลย์ พรรณขาม
นางสาวนัฎฐพร ภานุศรี
นางสาวสุภิสรา เฉลิมแสน
  การศึกษาเปรียบเทียบผลผลิตเบญจมาศ 4 สายพันธุ์ พันธ์เขียวกลม โมนาขาว เรแกน ชมพู และพันธุ์ม่วงปลายขาว
53   นางสนุก หรดี
นางสาวพรนิมิต เจริญเขต
นางสาวนุชจรีย์ ปราบมนตรี
  การศึกษาผลของสารเสริมต่อการเจริญเติบโตของเส้นใยเห็ดนางฟ้าภูฐานสีครีม
54   นางสาวสุนีรัตน์ กิจวิทม
นางทองพูล ยุขจร
นางนวย ขันสีมนต์
  การเปรียบเทียบผลผลิตบวบเหลี่ยมโดยใช้ปุ๋ยที่แตกต่างกัน
55   นายภานุวัฒน์ มีไกรราช
นางประพาส นบไธสงศ์
นางสาวกุลพัชร พันธิทักษ์
  การศึกษาอัตราการใส่ปุ๋ยวิทยาศาสตร์สูตร 15-15-15 ที่เหมาะสมต่อการปลูกถั่วฝักยาวไร้ค้าง ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
56   นางจันทร์เพ็ญ หอกลาง
นางรุวจี จันทะดวง
นางสำราญ ลาภมูล
  การศึกษาอัตราการใช้ปุ๋ยสูตร 13-13-21 ที่เหมาะสมต่อการผลิตบวบเหลี่ยมในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
57   นายนพรัตน์ เสริมเหลา
นายสาคร คงเทียม
นายธนาคาร ภราดร
  การเปรียบเทียบการใช้หัวเชื้อปุ๋ยน้ำชีวภาพจันทร์เกษตรและหัวเชื้อจุลินทรีย์ชีวภาพผสมกรดซิลิกอนที่มีผลต่อผลผลิตของผักกาดหัว
58   นางทองลิ้ม จิตกันยา
นางระยอง สีอ่อน
นางทองบาง พิมวานันท์
  การศึกษาระยะปลูกที่เหมาะสมต่อการผลิตถั่วฝักยาวพันธุ์ ลำน้ำชี
59   นายชูชาติ เอกวงษา
นางพรนภา แก้วกาหลง
นางลำดวน ธีฆะพร
  การศึกษากาเจริญเติบโตของข้าวโพดหวานโดยใช้ระยะปลูกที่แตกต่างกัน
60   นางสาวพจนี เยาวะนิจ
นายณธร โรจน์ศุภไชยกุล
นายศุภชัย สัตนาโค
  การเปรียบเทียบผลผลิตของบวบเหลี่ยม 4 สายพันธุ์
61   นางสุมาลี เพ็งบ้านไร่
นางสาวสุภาวดี วิเชียรศาสตร์
นางสาวพิสมัย เพ็ชรัตน์
  การเปรียบเทียบปุ๋ย 2 สูตร ระหว่างน้ำหมักจากนมเปรี้ยว และปุ๋ยมูลไก่ ต่อการเจริญเติบโตหอมแบ่ง
62   นายอนุรักษ์ ดาแก้ว
นายวุฒิไกร ดงสงคราม
นายสมชาย จตุเทน
  ศึกษาการเปรียบเทียบผลผลิตของถั่วฝักยาว โดยการใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ 3 สูตร ในอัตราส่วนที่เท่ากัน
63   นางนุชรา ภานุศรี
นางสาวสุมาลี อาจวิเชียร
นายถาวร ธรรมชัย
  พืชสมุนไพรในท้องถิ่น
64   นายดาวคนอง คำวังศรี
นางกวิสรา ธานีวรรณ
นายสมาน นวลนิด
  การศึกษาการใช้วัสดุคลุมแปลงต่างชนิดที่มีผลต่อปริมาณวัชพืชในแปลงปลูกแตงกวา ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
65   นายกิตติพันธ์ โกมิฬ
นางเพียงจันทร์ มีไกรราช
นางบุญกอง พันภักดี
  การหุงข้าวเจ้าหอมนิล
66   นางคำมุข เอกวงษา
นางสาวอังคณา ธรรมรัตน์
นายธนวัฒน์ ปัสสัย
  ผลการศึกษาการใช้สื่อชุดไฟกระพริบ
67   นางสาวพรสุข จตุพรม
นายณัฐดนัย สัตนาโค
นางจำเนียร ประทุมดวง
  ผลการศึกษาเครื่องอัดเห็ดแบบพอเพียง
68   นางสาวจันทิมา ดาแก้ว
นางสาวพรไพลิน วังมะฤค
นายสมพงษ์ ทิพโชติ
  การเปรียบเทียบการยอมรับผลิตภัณฑ์หมูหยอง
69   นางยกษาปณ์ เพชรงาม
นายอนุชา นิกรกุล
  ตุ๊กตาดับกลิ่น
70   นางสาวพิมพิกา ทรงคาศรี
นางสาวสุไปรนาศ ทินบุตร
  สมุนไพรดับกลิ่นในพื้นที่อับชื้น
71   นางสาวดาราวดี ทองทศ
นางสาวปานตะวัน โคตุเคน
  ศึกษาการทำสเปรย์สมุนไพรไล่ยุง
72   นางสาวอังคณา ดอนกลอย
นางสาวนุษบา แก่นนาคำ
  F & B บุหงารำไป
73   นางสาวสุธาสินี จำปาเทศ
นางสาวสิริยากร นาคี
  ลูกประคบสมุนไพร
74   นางสาวปริตรตา ไชยอุดม
นางสาวสุพรรษา ไกนุ่นภา
  ศึกษาการทำยาหม่องสมุนไพรเสลดพังพอน
75   นายไพบูลย์ เจริญมูล
นางกัญญาณัฎ แก้วไพรทูลย์
นางสาวปราณี วัดสิงห์
  การศึกษาประสิทธิภาพของถ่านอัดแท่งจากถ่านไม้ชนิดที่แตกต่างกัน
76   นายสมัคร แก้วสวนจิก
นางนัทพงษ์ เลิศยะโส
นางเบ็ญ รัตนธงชัย
  การทำชารางจืดโดยวิธีที่แตกต่างกัน
77   นางสาวสุพรรษา ชมเชี่ยวชาญ
นางสาวสุวิมล กันทอน
  การศึกษาการทำผลิตภัณฑ์ย่านางผง
78   นายปราชญ์ณา ธุรนิตย์
นางสำราญ นีระพัด
นางบุญรัง เกตุทิพย์
  การทำชาย่านางโดยวิธีการที่แตกต่างกัน
79   นางสาวดารุณี วิรษร
นางสาวสุดารัตน์ พรรษา
  การศึกษาการทำผลิตภัณฑ์แชมพูจากดอกอัญชัน
80   นายสงบ พรมวันนา
นางสาวนิศารัตน์ ธุระนิตย์
นายนำภพ ภักดีสุพรรณ
  การเปรียบเทียบคะน้า 3 สายพันธุ์ ระหว่างสายพันธุ์ บางบัวทอง 35 สายพันธุ์ op และสายพันธุ์เจียไต๋
81   นางสาวดารุณี วิรษร
นางสาวสุดารัตน์ พรรษา
  การศึกษาการทำผลิตภัณฑ์แชมพูจากดอกอัญชัน
82   นายทองใบ โพธิ์ศาลาแดง
นายยุทธศักดิ์ ขันษ์รักษา
นางสาวกชพร สุจริตภักดี
  การศึกษาการเจริญเติบโตเส้นใยของเห็ดภูฐานที่ใช้วัสดุเพาะที่แตกต่างกัน
83   นายจักรกฤษ อุดมลาก
นางหนูแดง โชติรัตน์
นางบุญศรี พรมวันนา
  การศึกษาวัสดุปลูกที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของว่านสาวหลง
84   นางสาววิไลลักษณ์ อินทวงศ์
นางสาวประพรรณี เลิกนอก
นายสมบัติ ติสองเมือง
  การศึกษาการเจริญเติบโตของข้าวโพด ที่มีต่อปุ๋ยชนิดที่แตกต่างกัน
85   นางสาวกัญญาพัชร ผ่องบัวเผื่อน
นางสาวสุดารัตน์ มณีกัญญ์
  การผลิตภัณฑ์น้ำสมุนไพรจากใบรางจืด
86   นางพีรยา แสงวงศ์
นางสาวบัวเรียน สุโพธิ์
นางสาวคำภีร์ เสนุสาตร์
  ผลของระยะการปลูกต่อการเจริญเติบโตของหอมแบ่ง
87   นางหนูพัฒนา วิชัยคำจร
นายศุภชัย สามารถ
นางสาวกัลยาณี สิทธิสังกร
  การป้องกันจำกัดปลวกโดยใช้สารสกัดจากพืช (น้อยหน่า, ตะไคร้หอม, สาบเสือ)
88   นางบุญมี อินอุ่นโชติ
นางริญรดา เยาวพันธุ์
นางสมใจ คำพมัย
  การศึกษาวิธีการกระตุ้นการงอกของเมล็ดมะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์
89   นางสาวธิดารัตน์ โพธิ์ศรีขาม
นางสาววันวิสา พลรักษ์
  เทียนหอมตะไคร้ไล่ยุง
90   นายโชลมรักษ์ วินทะไชย
นายสุริโย อินทรีย์
นางสาวศุภนุช ปรภาวาทิช
  การป้องกันกำจัดเพลี้ยหอยศัตรูโมก โดยใช้สารสกัดจากพืชสมุนไพร 4 ชนิด
91   นางสาวฉัตรทริกา กำจร

  สบู่เหลวจากดอกอัญชัน
92   นางสาวบุดดา สาวิสิทธิ์
นางสาวจูรพร สุดแสนชาติ
นางทองพูล ฤไพบูลย์
  การศึกษาอัตราการใช้ปุ๋ยสูตร 13-13-21 ที่เหมาะสมต่อการผลิตบวบเหลี่ยมในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
93   นายเอกชัย สาไชยยัน
นางสาวสุภาวดี ปัดศรี
นายยงยุทธ บุญเอี่ยม
  การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและผลผลิตของแตงร้านที่ปลูกโดยใช้ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยชีวภาพ และปุ๋ยคอก
94   นางโสภา เพ็งรัตน์
นางสาวสมปอง นามบุญลา
นายคำมอน เฉวียงวาศ
  การเปรียบเทียบผลผลิตแตงกวาโดยใช้ระยะปลูกที่แตกต่างกัน
95   นางสาวกฤติภรณ์ วันนุเสน
นางสาวจิราพร ฝอยทอง
นางสาวเสาวนีย์ มีชัย
  ธูปสมุนไพรตะไคร้หอมไล่ยุง
96   นายวันฤดี ไชยกาศ
นางสาวจิราพร สิวิบุญ
นายวิชิด ชาญชำนิ
  การศึกษาความเข้มข้นของฮอร์โมน NAA ที่มีต่อการปักชำกิ่งจำปี
97   นางสาวจันทร์ธิรา ป้อมลอย
นางสาวศศิธร จันทพรม
นางสาวพัชรพร ไชยพิศ
  สบู่สมุนไพร
98   นางชฎาพร วิฉันเภท
นายสมาน บัวสิงห์
นางสาวรุ่งอรุณ อามาตรกัน
  การศึกษาการป้องกันการเข้าทำลายของเพลี้ยไฟพริกโดยใช้สารเคลือบใบที่แตกต่างกัน
99   นายฟ้าคลอง อามัสสา
นางวรรณภา อนันตา
นางนาง บัวสิงห์
  การศึกษาการเจริญเติบโตของหอมแบ่งที่ตอบสนองต่อปุ๋ยต่างชนิดกัน
100   นางสาวพัชริดา ศรีทอง
นางสาวทิพย์สุดา ประดิษฐจา
นางสาวสุวรรณี แสนสุพรรณ
  สังขยาอัญชัน
101   นางสาวรุ่งรัตน์ พนมหอม
นางสาวปัญญา สินธุชาติ
นางสาวลำดวน เชียงสวนจิก
  การสัมมนาผลงานชมรมวิชาชีพการเกษตรและที่เกี่ยวข้อง
102   นายเฉลิมแสน นวลนุกูล
นายแสวง โยชนา
นายอนงค์ กุลพิพิธ
  การศึกษาการยอมรับผลิตภัณฑ์ไส้กรอกสูตรตะไคร้สูตรใบมะกรูด สูตรใบเตย
103   นางพิษสมัย เฉลิมแสน
นายสมพร โปรดชัย
นางสาวลัดดา สาวิสิทธิ์
  เปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโตของกบผสมทีเลี้ยงด้วย อาหารกบ อาหารปลาดุก และไส้เดือนดิน
104   นางสาวอรพรรณ์ ศรีละคร
นายบวร ศรีสาคร
นายสงวน แก้วสวนจิก
  เปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโตของกบลูกผสมที่เลี้ยงด้วยอาหารกบ อาหารปลาดุก และไส้เดือนดิน
105   นายประจวบ ดองโพธิ์
นางวันดี อ่างทอง
นางสาวไหม สมจินดา
  ผลการเลี้ยงไก่เนื้อโดยใช้อาหารสำเร็จรูปผสมพริกป่น
106   นายอุทิศย์ พันโภคา
นายบรรจง มูลถาน
นายไกรราช จันทบุรี
  ผลการทดลองการป้องกันกำจัดแมลงเต่าทองโดยใช้ตะไคร้หอม ข่า
107   นายประเสริฐ ใต้เฉนียง
นางจิราภรณ์ ทิศเนตร
นางพิชญ์สินี พละสุข
  พฤติกรรมการบริโภคผงชูรสของนักเรียน/นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
108   นางนิภาภรณ์ แสงสีเมือง
นางรำไพ โคตะนิต
นายจรัส โภคาแสง
  สร้างแผงกั้นจราจร
109   นางสาวลำมูล คำหรื่อ
นางสาวอามเนตรฐ์ งามสนิท
นางสาวรัชดาภรณ์ ชรากาหมุด
  ผลการใช้กระชายแห้งป่น (Boesenbergia rotunda Linn. Mansf) ต่อสมรรถภาพการผลิตของไก่เนื้อ
110   นายประกาศ ยศพิทักษ์
นางเครือวัลย์ โคตรบุตร
นางสาวฉวีวรรณ วรรณพฤกษ์
  การเปรียบเทียบผลผลิตของดาวเรือง โดยใช้ระยะปลูกที่แตกต่างกัน
111   นายทรงศักดิ์ สรแผลง
นางกรรวี ภัทร์กุดเรือ
นายณัฐพงศ์ เปล่งขำ
  การศึกษาอัตราการใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 ที่เหมาะสม ต่อการปลูกถั่วฝักยาวพันธ์ลำน้ำชี
112   นางสาวสินีรัตน์ บุตรแสน
นางสาวฝน นามนัย
นางปราณี วิลัยพิศ
  การกำจัดยุงลายโดยใช้ธูปสมุนไพรต่างชนิดกัน
113   นางสาววราภรณ์ แผ่นจันทร์
นางสาวดวงฤทัย เชิดชน
  กล้วยฉาบสมุนไพร
114   นายพิชิต มลโมลี
นางสาวสุกัญญา ภาภูมิพฤกษ์
นายณัฐพงษ์ ทุมมามาตย์
  การศึกษาประสิทธิภาพของพืชสมุนไพรบางชนิดในการป้องกันกำจัดเพลี้ยอ่อน
115   นางสาวศิริยากร วงละคร
นางสาวสายน้ำ บูระณะกิติ
  กล้วยฉาบสมุนไพร
116   นายพานทอง แก้วแสนไชย
นางสาวขนิษฐา สีดาเสถียร
นายพิษณุ พุทธวงศ์
  สร้างเสาสนามบาสเกตบอล
117   นายสมชัย แสงใส
นายธีรศักดิ์ วงษ์ไกรษร
นายสหภาพ ชาติทหาร
  การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำพริกสมุนไพร (Development of herbal pastes)
118   นางสาวสุนิสา หลอดแก้ว
นายพิพัฒน์พล พฤษาสิทธิ์
นางสาวลำพึง คำจันทร์
  การศึกษากรรมวิธีการทำผลิตภัณฑ์ไส้กรอกอีสาน
119   นางกิตติยา วงศ์อนันต์
นางอรุณ แก้วประสาร
นางจันทร์เพ็ญ แก้วแสนไชย
  ผลการศึกษาประสิทธิภาพจักรยานชาร์จแบตเตอรี่
120   นายอนุวัฒน์ มลสะอูม
นายณัฐพงษ์ ยุระสี
นางสาวฐิติพร จันทวงศ์
  พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือของนัดเรียน/นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
121   นางพรประภา กีรติพงศ์
นางสาวบุญโฮม พฤฒามาตย์
นางสาวญวนใจ บุตรเสน
  ความนิยมและผลกระทบในการใช้รถยานยนต์ของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
122   นางลำญวน วงศาสนธิ์
นายเมฆิน ภาภูมิพฤกษ์
นายกิตติศักดิ์ กำเนิดพรม
  การศึกษาการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดต่างกันต่อการเจริญเติบโตของข้าวโพด
123   นางพรประภา กีรติพงศ์
นางสาวบุญโฮม พฤฒามาตย์
นางสาวญวนใจ บุตรแสน
  การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารเคมีที่แตกต่างกันในการกำจัดหนอนเจาะสมออเมริกัน
124   นายพิบูรณ์ ปะติเท
นางภัทรา วระคันทักษ์
นางน้ำอ้อย อังคุณะ
  การศึกษาคุณภาพและต้นทุนการประดิษฐ์เครื่องบดมัน
125   นางแว่น โสภาอุทก
นางสาวมยุรี สาวิสิทธิ์
นางอุทัยวรรณ ขามรัตน์
  การเจริญเติบโตและผลผลิตของคะน้าที่ปลูก โดยใช้ปุ๋ยเคมีสูตรที่แตกต่างกัน
126   นางสาวเพียงขวัญ นุริตมนต์
นางสาวอรอุมา วงศ์เสนา
นางสาวลลิตา สิงหาทิพย์
  สครับขัดผิวสมุนไพร
127   นายธีระวัฒน์ บำรุงสานต์
นางทิพารัตน์ อุ่นเจริญ
นางสาวนันทิชา เผ่าภูธร
  ศึกษาการเจริญเติบโตของมะละกอโดยใช้ปุ๋ยเคมีที่แตกต่างกัน
128   นางสาวอรวรรณ อุ่นเจริญ
นางปราณี วิมูลอาจ
นายแพงศรี ไชยโคตร
  การศึกษาคุณภาพและต้นทุนการประดิษฐ์ เครื่องดักแมลงวันอัตโนมัติ
129   นางสาวสาไพร พาภูมิพฤกษ์
นายเนติพันธ์ วิปัสสา
นางสุรีพร ขวัญทองห้าว
  การศึกษาการใช้สารเคมี จุลินทรีย์อีเอ็ม และน้ำอุ่นที่มีผลต่อการลดระยะการพักตัวของเมล็ดฟักข้าว
130   นางวราภรณ์ บัวสิงห์
นางจันทร์ ไชยคำ
นางผ่องศรี ปัดสี
  เตาประหยัดพลังงาน
131   นางสาวพัชรี สารรัตน์
นางสาวกัลยาณี ปิยะมาตย์
นางสาวปิยะณัฐ หงส์จันทร์
  การศึกษาการทำผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจานจากมะกรูด
132   นายณัฐญา โสภาอุทก
นางสาวองุ่น รัตนลัย
นางทองจันทร์ เพ็งปอภาร
  การศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของผักชีโดยใช้ดินผสมปลูกที่แตกต่างกัน
133   นายอนันต์ ทิพมาตย์
นางสาวพรสวรรค์ นันสุวรรณ
นางหฤทัย กาฬธิสา
  ศึกษาการเจริญเติบโตของทานตะวันงอกและอัตราการงอกของทานตะวันโดยใช้ดินผสมปลูกที่แตกต่างกัน
134   นางสาวชลธิตา ไกรยะศรี

  การพัฒนาเว็บไซต์โฆษณาโทรศัพท์มือถือที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
135   นายธนวิชญ์ ชูแก้ว

  การพัฒนาเว็บไซต์บทเรียนออนไลน์วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
136   นางสาวปิยาภรณ์ สืบสาย
นางสาวตั๊ก จันทร์ตา
นางสาววันวิสา นันโท
  การศึกษาการทำสบู่ขากมะขาม
137   นายวิจิตร์ ทิวาพัฒน์

  การพัฒนาเว็บไซต์บทเรียนออนไลน์วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
138   นายเศรษบวัฒน์ พันธสาร

  สร้างและพัฒนาเว็บไซต์ รายวิชากฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ
139   นายเอกพล ป้อมหาร
นางสาวนิธินันท์ ทะนงอาษา
  การพัมนาเว็บไซต์ขายสินค้าออรไลน์
140   นางสาวชฎาพร พรรณมาตย
นางสาววาธิณี ชิมโพธิ์คลัง
  บทเรียนออนไลน์วิชาการบัญชีเบื้องต้น 1
141   นางสาวสิริยากร ขันรักษา
นางลัดดา พรมเขต
นายพงษ์ดนัย นามไพร
  การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของน้ำหมักชีวภาพจากพืชชนิดที่แตกต่างกันในการกำจัดหนอนแมลงวัน
142   นายรับกานต์ ศิรินัย

  บทเรียนออนไลน์ วิชาคอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา
143   นายเชิดเกียรติ จันทร์เพชร
นายวันทอง ผดุงเรียง
นายสุจินดา สารเนตร
  การศึกษาการทำลายการพักตัวของเมล็ดราชพฤกษ์โดยแช่น้ำร้อนอุณหภูมิที่แตกต่างกัน
144   นางสาวกานดา สอยก้อม

  โครงการการพัฒนาเว็บไซต์บทเรียนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์
145   นายคำสอน บุตรจำรวน
นายภานุเดช นรชาญ
นางสาวลำไพร ทานะเวช
  เว็บไซต์สวนพฤกษสาสตร์โรงเรียนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
146   นายวารินทร์ ศิริเวช
นายอภิชาติ หนูพริก
นางสุพัตรา จันทร์เพชร
  การศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตของคะน้าที่ปลูกโดยใช้ปุ๋ยคอกชนิดที่แตกต่างกัน
147   นายพรมมา สารจันทร์
นางสาวสมปอง เพชรแสน
นายวันชัย สารจันทร์
  การศึกษาการเจริญเติบโตของคะน้าโดยใช้ดินผสมปลูกสูตรที่แตกต่างกัน
148   นายวัรยุทธ แสงศรี
นางสาวประภัสสร ไชยดำ
นางสาวอมินตา นาวัลย์
  ยาดมสมุนไพร
149   นายโชคชัย แพงใจ
นายสรวิทย์ แสนสิงห์
างสาวเจนจินา ถวิลรักษ์
  บทเรียนออนไลน์ ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น
150   นางสุดารัตน์ ศรีวิบูลย์
นางแววมณี วงศ์ภูธดร
นางกุหลาบ ยังดี
  การศึกษาการยอมรับไส้กรอกอีสานโดยใช้ ใบมะกรูด ขิง และตะไคร้ เป็นตัวกำหนด
151   นางสาวสมิตา คำภูเลิศ
นายสุริยา สาระรัตน์
  บทเรียนออนไลน์
152   นางสาวณัฐนันท์ ไชยดำ
นางสาวอรทัย เนตรวงส์
  ความพึงพอใจของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม ที่มีต่อโครงการ สอนน้องเรื่องไอที ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
153   นางสาวธิดาพร ตะราษี
นางสาวดวงกมล สว่างวงษ์
นางสาวกิ่งทิวา ศุภสุข
  ลูกประคบสมุนไพร
154   นาบต่อพงศ์ สุทธสา
นายกิตติธร สุ่มมงคล
นางสาวสุภาพร แก่นนาคำ
  ความพึงพอใจของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม ที่มีต่อโครงการ สอนน้องเรื่องไอที ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
155   นางทิพวรรณ เชนนา
นางอาพาภรณ์ สุธงสา
นางเดือน อินตา
  การศึกษาชนิดของเนยในการทำกล้วยอบเนย
156   นายธวัชัย สลาบุตร
นางสาวชฎาพร ไชยแสง
นางสาวสุณิชา เวียงนนท์
  ความพึงพอใจของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม ที่มีต่อโครงการ สอนน้องเรื่องไอที ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
157   นางอรุณ จุรุทา นางสุนี
นางลำไพ ภาคมฤด
  เลี้ยงเป็ดเนื้อ
158   นายพีรวัฒน์ หงส์ศรี
นายนพรัตน์ ชาติมนตรี
นางสาวจุฑาภรณ์ แสงจันทร์
  ความพึงพอใจของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม ที่มีต่อโครงการ สอนน้องเรื่องไอที ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
159   นายจุมพล สาวิกันย์
นายสุวรรณ์ สมปัดสา
นางสาวชนิภรณ์ โภคาแสง
  เลี้ยงสุกรขุน
160   นายสมบัติ วงษาเวียง
นางเสงี่ยม วิเศษไสย์
นายสุทัศน์ โยชะออน
  พืชภาษามือ
161   นายณัฐวัฒน์ แซ่ลี
นายกฤษดา อุดทาพงษ์
  การเปรียบเทียบผลผลิตพริกหวานระฆังใหญ่ 3 สายพันธุ์ บริษัทล้านช้างฟาร์ม
162   นายกัมพล ลำไย นางสาวสุภัสสร โสสุด
นางสาวกฤาฎา สิมมะลี
นางสาวอัจฉรา แก่นนาคำ
  บทเรียนใน google site (รายวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์)
163   นายบวรพัฒน์ อัตวิชา นายปิยกร เกาะน้ำใส
นางสาวมินตรา หนึ่งชนะ
นางสาวอาธิยา ปรุงจันทร์
  การสอนทำโปรแกรม Photo shop cs5 ใน blogger
164   นายอนิรุท กุวัยระคาร
นายอาคม บิวยี
  การเปรียบเทียบผลผลิตพริกเผ็ดและพริกหวาน
165   นายสถาพร สารจันทร์
นางบัวแก้ว อยู่สุข
นางสาวกรรณิกา สารจันทร์
  การศึกษาอัตราการงอกของเมล็ดข้าวโพดโดยการวางเมล็ดในลักษณะที่แตกต่างกัน
166   นางสาวณิชกานต์ หนองขุนสาร
นางสาวกันยารัก มาโยธา
นายธีรุตม์ สุวรรณศรี
  ทำเว็บนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยว
167   นางมัญยานา ชำนาญหมอ
นางหนูกิจ ภาคคำภู
นายคำพอง ช่างทอง
  การผลิตพริกลูกผสม
168   นายพงศธร โคตรทิพย์
นางสุพรรณ สุขโพธิ์น้อย
นายประสิทธิ์ ไสยประพันธ์
  การศึกษาการใช้อาหารเสริมต่างสูตรในการเพาะเห็ดฟางในตระกร้า
169   นางสุคนธา สุขกำเนิด
นายธีรศักดิ์ เสถียรขันธ์
นายสัญญา ยอดหมอก
  อาชีพกรีดยาง เส้นทางเศรษฐกิจ
170   นางสาวโยษิตา ปาระจูม
นางสาวปลิตา เหล่าจริญ
นางสาวจณิสตา เสนาจิตร
  บทเรียนใน Blogger (รายวิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์)
171   นางวงค์เดือน ไสยประพันธ์
นางสุพรรณี สีลาดเลา
นายอภิสิทธิ์ หนูพริก
  การศึกษาการเจริญเติบโตของหอมแดงที่ปลูก โดยใช้ปุ๋ยคอกชนิดต่างกัน
172   นายวรีวุฒิ นามไพร
นางจันทิรา วันนาโพธิ์
นายวีระพันธ์ ทองเดือน
  การใช้กระเทียมผสมกับครีมวาสลีนรักษาโรคขี้เรื้อนสุกร
173   นางสาววาทินี จันทร์โนนแซง

  การพัฒนาผลิตภัณฑ์หมูทุบโดยใช้ผงปรุงรสสำเร็จรูป รสต้มยำ รสพะโล้ และรสลาบ
174   นางสาวชฏาพร สระใหญ่

  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบเห็ดด้วยผงสำเร็จรูปรสลาบ
175   นายไสว สารจันทร์
นายอำคา สารจันทร์
นายเรื่อ ศรีวงที
  การเปรียบเทียบอัตราการเติบโตและประสิทธิภาพการใช้อาหารของอาหาร 2 บริษัทในสุกรระยะอนุบาล
176   นางสาวประดับศรี เคนหาญ

  ศึกษาชนิดของน้ำตาลในการทำผลิตภัณฑ์หมูหยอง
177   นายอนุภาพ ศรีสองเมือง

  การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มไก่สมุนไพร
178   นายวานิช หนักแน่น
นายสุริยา ศรีหานาม
นายชาญณรงค์ แก้วพลงาม
  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นปลาด้วยผงสำเร็จรูปรสผงกระหรี่
179   นายสายัน วันทา
นางคำกอง วงศ์อามาตย์
นายพนรัต สมเพชร
  การศึกษาการเจริญเติบโตของมะเขือเปราะ โดยใช้ปุ๋ยชีวภาพที่แตกต่างกัน
180   นางสาวชฎาพร สระใหญ่
นายคัมภีร์ สัตนาโค
นายอนุภาพ ศรีสองเมือง
  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบปลานิลด้วยผลสำเร็จรูป
181   นางสาวกนกพร ประทุมดี
นางสาวเกตวดี มาตย์วิเศษ
นายสมเกียรติ มาตย์วิเศษ
  การใช้บอระเพ็ดร่วมกับการเลี้ยงไก่พื้นเมืองลูกผสมสามสายเลือด
182   นายวานิช แก่นหนัก

  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวหลามธัญพืช
183   นายสังคม นิสัยเสริม
นายนพพร นามไพร
นางดรรชณีย์ นามไพร
  ผลการใช้ใบมะรุมแห้งต่อการเจริญเติบโตของลูกสุกร(ระยะอนุบาล)
184   นายสุริยา สีหานาม

  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวหลามสมุนไพร
185   นายดำรง วงศ์อามาตย์
นายคมขวัญ ภูมิเขต
นางสาวปิยาภรณ์ วงษ์ราช
  ศึกษา การใช้น้ำหมักชีวภาพในการกำจัดกลิ่นเหม็นของสุกร
186   นายภีรพัฒน์ วงศ์น้ำคำ
นางสาวประดับศรี เคนหาญ
นางสาววาทินี จันทร์โนนแซง
  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาหยองด้วยผงสำเร็จรูปรสลาบ รสต้มยำ รสผงกระหรี่
187   นางพิสมัย ศรีนาม
นายกฤษนนท์ กำแพงศรี
นายอภิสิทธิ์ วิชัยศร
  การผลิตปลาดุกเพื่อการค้า
188   นางสาวสุมาลี เชยกระรินทร์
นายบัณฑิต นามไพร
นายวิรัตน์ ลีลาดเลา
  โครงการการเลี้ยงกบ
189   นางสาวดวงฤดี ดีเสมอ
นายชาญณรงค์ แก้วพลงาม
  การพัฒนาน้ำพริกมะขาม
190   นายอนุชา นามไพร
นายเอกวิทย์ สารจันทร์
นายสุริยา โพธิบุรี
  ผลิตภัณฑ์แหนมเห็ด
191   นางสาวสุนิสา นามไพร
นางบังอร ลีลาดเลา
นายวรวุฒิ ทาริม
  เห็ดหยองสมุนไพร
192   นายจันดี สารจันทร์
นางสำลี ศาลาจันทร์
นายสำราญ เพชรแสน
  แผงปฏิบัติวงจรไฟฟ้ารถยนต์
193   นายเสริม ทาดาจันทร์
นายคำพันธ์ วิชัยศร
นางสาวทัดดาว ศรีบุญ
  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้กรอกเห็ด
194   นางสาวอมรัตน์ อาจดวงดี
นางสาวพัชราพร ศิริภักดิ์
นางสาวประวีณา มูลมะณี
  สื่อการเรียนระบบจุดระเบิด
195   นางสาวมุกดา ทับทิมทอง
นางสาวศิริลักษณ์ ดอนพล
  การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำนมข้าวโพด
196   นายกัมปนาท แก่นนาคำ
นายธีรวัฒน์ สวัสดิ์นะที
นายอภิชิต อินยา
  รถจักรยานยนต์ฝึกขับ
197   นายอดิศักดิ์ เทียมสิงห์
นายนราธาร วิไลศรี
นางสาวบุญรัตน์ บุตรโต
  คราดเกลี่ยพลิกข้าวเปลือก
198   นางสาววาสนา ทิพมาตย์
นางสาวอทิยา ภูเสียวสุข
นายสหหรัถ ช้อยชด
  การพัฒนาผลิตภัณฑ์หมูทอดด้วยน้ำเสาวรส
199   นายสุริยัน แสงเสวก
นางสาวนุสรา แวงวรรณ
นายสมจิต พิมพ์วงศ์
  การแก้ปัญหารอบเครื่องยนต์ตกขณะเปิดเครื่องปรับอากาศของรถเก๋งมิตซูบิชิแลนเซอร์ 1500 cc
200   นายกวีชัย ยะหา
นายวรพจน์ คำดำ
นายสุรศักดิ์ ลาดหนองขุ่น
  เครื่องหยอดข้าว
201   นายเทพพิทักษ์ สอนสัตย์
นางสาวสิริลักษณ์ ดอนพล
  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมกล้วยด้วยกล้วยไข่
202   นายกิตติศักดิ์ แก้วมะไฟ
นายทองมา สารจันทร์
นางสาวภาวดี นามไพร
  การสร้างและหาประสิทธิภาพการใช้หม้อแปลงใหญ่
203   นายนิกร ภูประธรรม
นายนัฐพงษ์ ปัญจมาตย์
นายสัญญา น้อยหลุบเลา
  เครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ
204   นายสมปอง เครือผือ
นางสาวสุดารัตน์ วิชัยศร
นางสุลาวัลย์ วิชัยศร
  การศึกษาและการออกแบบเคนจำลอง
205   นายเทพพิทักษ์ สอนสัตย์ และคณะ

  การศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ข้าวโพดทอดกรอบ
206   นายอดิศักดิ์ อินทโสต
นายแสงอรุณ ไชยสงค์
นายวิทยา ไชปัดถา
  เครื่องฝานกล้วย
207   นายกรรดนัย นามอน
นายจักรี หมุนวงษ์
นายอภิสิทฺธิ์ แก้ววรสูตร
  เครื่องตัดหญ้าเดินตามมินิ
208   นายสุธี สะเทือนไพร
นายศรัณย์ ถาพินนา
นายพิชิต เดชพละ
  เครื่องชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์
209   นายทรงเกียรติ วงศ์อนันต์
นางสมหมาย แก้วนาเหนือ
นายสมหมาย แก้วนาเหนือ
  การศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตของถั่วพุ่มที่ปลูกโดยใส่น้ำหมักชีวภาพชนิดที่แตกต่างกัน
210   นายจักรกริช ไซยหนองบัว
นางสาวจุฑารัตน์ ผินประสาท
นายอนุชิต ผินประสาท
  การพัฒนาผลิตวุ้นด้วยงาดำ
211   นายสุริยา สุริยวิทยา
นายประพงษ์ สุขกำเนิด
นายประจักร แก้วประสาน
  การศึกษาประสิทธิภาพของถ่านอัดแท่งจากไม้ชนิดที่แตกต่าง
212   นายดนัย ประเสร็จสังข์
นายอนุชิต ผ่านสถิต
นางสาวจุฑารัตน์ ผินประสาท
  การศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์น้ำเก๊กฮวย
213   นายศิรภัทร คำดำ
นายอรัญ พิมพ์สิงห์
นายอภิชัย ศรีจันทร์
  รถจักรยานยนต์ประหยัดน้ำมัน
214   นายศักดิ์ชัย ผดุงเวียง
นายชฎา มลคลแก่นทราย
นางหนูพันธ์ มลคลแก่นทราย
  เครื่องดักจับแมลงเอนกประสงค์
215   นายบรรจง วรรณโพธิ์
างกาญจนา วิสา
นายเกรียงศักดิ์ อามาตมุลตรี
  การศึกษาการใช้ขี้เลื้อยเก่าในการผลิตก้อนเชื้อเห็ด
216   นางสาวมุกดา ทับทิมทอง
นางสาวดวงฤดี ดีเสมอ
นายรุ่งเรื่อง ชื่นตา
  ผลิตภัณฑ์วุ้นเสาวรส
217   นางสาวจารุดา ศรีนารา
นายสงวน มานาดี
นางจันทร์เพ็ญ ลีลาดเลา
  แผงกั้นจราจร
218   นายสง่างาม ชาญเลิศ
นายศตวรรษ์ ศรีละบุตร
นางสาวปวีนา ดวงแก้ว
  การศึกษาประสิทธิภาพของถ่านอัดแท่งจากไม้ชนิดที่ต่างกัน
219   นายภูวณัฐ เชิงหอม
นายธณากร โพธิ์สุข
  ถังย่างเอนกประสงค์
220   นางสาวอินทุอร ศรีสัมพันธ์
นายดนัย ประเสร็จสังข์
  ผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นไก่
221   นายไกศร หาญอาษา
นางสาวอัมพร สารจันทร์
นางรุ่งนภา การฟุ้ง
  เครื่องชาร์จแบตเตอรี่แบบเต็มแล้วตัด
222   นางสาวบุษบา วงศ์อามาตย์
นางสาวลามุล จันสุริย์
นางสาวพิสมัย วงศ์อินตา
  เครื่องอัดเห็ด
223   นายสุริยนต์ กาญจนสุวรรณ
นายวัชรชัย สุสินธ์
นายพรชัย นิตุธร
  จักรยานเครื่องยนต์
224   นางสังวาล แซ่จู
นายหรินทร์ชัย สารจันทร์
นายจำลอง ศาลาจันทร์
  สร้างโต๊ะม้าหินอ่อน
225   นายวรายุท รสชา
นายวราวงษื สาระคุณ
  ศึกษาการผลผลิตของพริกหยวกเมื่อใช้วิธีการเด็ดยอดและโน้มกิ่ง
226   นางสาวสุดาวัน เชยกระรินทร์
นางจุฑามาศ สิงหามาตย์
นางสาวสายธาร เพ็งผลา
  ผลการศึกษาและออกแบบหาประสิทธิภาพ อุปกรณ์ตักไขมันสำหรับอ่างล้างจาน
227   นายศุภกิติติ์ นันทะไสย์
นายศราวุธ สมหวัง
นายทศวรรษ ถนอมพุดซา
  จักรยานกันแดดกันฝน
228   นางสาวเอมอร ปัสสาสัย
นางบุญทัน กรมรินทร์
นายกิตติพงษ์ อรังศรี
  การศึกษาประสิทธิภาพของถ่านอัดแท่งจากถ่านไม้ชนิดที่แตกต่างกัน
229   นางสาวประภัสสร พลเยี่ยม
นายนิติกร พิมูลมี
  ศึกษาการเจริญเติบโตของมะเขือเปราะโดยใช้ปุ๋ยมูลสุกรในปริมาณที่แตกต่างกัน
230   นายสหรัฐ เหล่าศักดิ์ชัย
นายอัครเดช วงศาสนธิ์
นายนิด มลสอูม
  ชุดฝึกระบบเบรครถยนต์
231   นายอัสดาวุฒ ศรีพรวัน
นายอรรถพล วิจารณ์
  ศึกษาการเจริญเติบโตและผลิตของคะน้าโดยใช้ปุ๋ยฮอร์โมนชนิดต่างกัน
232   นายสวัสดิ์ ลาโพธิ์
นายนิรันดร จันทะโยธา
นางสาวนิวัฒน์ พิมจันทร์
  การศึกษาประสิทธิภาพของถ่านอัดแท่งจากถ่านไม้ชนิดที่แตกต่างกัน
233   นางสาวณัฐกฤตา สุรเสน
นายกฤษณะ เหล่าศักดิ์ชัย
นางสง่า กำหอม
  ชุดสาธิตไฟจราจร
234   นางสาวชุติญา จัตวานิล
นายรวมยศ ชัยธรรม
  ศึกษาผลผลิตของดาวเรืองเมื่อเด็ดยอดในตำแหน่งที่แตกต่างกัน
235   นายศตวรรษ คำแย้ม
นายกิตติศักดิ์ ศรีธรรมสาร
นายวิปปะสี เกิดมีมูล
  เครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติ
236   นายอุเท็ญ แสนอุ่น
นายจำลอง ดอนอี่ง้อง
นายบัวพันธ์ กรมรินทร์
  การทำชาใบหม่อนโดยวิธีการที่แตกต่างกัน
237   นายพัทธดนย์ รสชา
นายอภิศักดิ์ กุดนอก
  ศึกษาการออกรากของกิ่งชำมะนาวเมื่อใช้ความยาวกิ่งแตกต่างกันโดยวิธีควบแน่น
238   นางดวงตา ศรีภูมิพฤกษ์
นางอนงค์ วิเศษวิลัย
นายธนาชัย วินทะไชย
  เครื่องเก็บไฟฟ้าสำรองสำหรับวิทยุรถยนต์
239   นายวุฒิชัย นราวุฒิ
นายประติพัฒน์ สุวรรณศรี
  เครื่องตัดหญ้าและสูบน้ำ
240   นางสาคร นพนิยม
นางนิภาพร กลันพล
นางภัทยา ไชยปัญหา
  การทำชารางจืดโดยวิธีการที่แตกต่างกัน
241   นางสาวลลิตา คำเนตร
นายวรวัฒน์ มังคลัง
  การศึกษาการเจริญเติบโตของพริกขี้หนูโดยการปลูกที่แตกต่างกัน
242   นางสาวเปลีย คำแหงพง นายสมศักดิ์
นายสมศักดิ์ ทิพย์ชาติ
นายวินัย บุญเสริม
  การทำชาใบรางจืดโดยวิธีการที่แตกต่างกัน
243   นายพอลเล ฌอน นางสาวสาแก้ว ดารา
นางสาวสาแก้ว ดารา
  ศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตของหอมแบ่งเมื่อได้รับวิธีการปรับปรุงดินต่างกัน
244   นายอนุรักษ์ วันชา
นายกิตติศักดิ์ สอระภูมิ
นายสมนึก ชินแป
  สัญญานไฟจราจร เอนกประสงค์
245   นางสาวเปรมฤทัย อรัญวาส
นางสาวรัชฎาพร บำรุงสานต์
นางสาวพิมพ์ชนก ทองภู
  สวิทช์รหัสอย่างง่าย
246   นายมงคล ศรีแก่นทราย
นายพีรพล กฤษดำ
  ศึกษาผลผลิตของเห็ดฟางโดยใช้จุลินทรีย์ EM ในปริมาณที่แตกต่างกัน
247   นางสาวทัศนีย์ รูปขันธ์
นางสาววัชราภรณ์ วิชัยคำจร
นางฐปนรรฆ์ สมจินดา
  การทำชาย่านางโดยวิธีการที่แตกต่างกัน
248   นายจารุวัฒน์ ทองดุน
นายอรรถพล พรมษา
นายเกียรติศักดิ์ ศรีทอง นายอธิราช ชุมกาแสง
  แผงทดสอบหลอดไฟฟ้า
249   นายมงคลชัย บรรตะธิ
นายเอกราช คูนาดี
  การศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตของผักกาดหัวโดยใช้วัสดุปลูกที่แตกต่างกัน
250   นายอัมพร จอมคำสิงห์
นางสาวประยัติ ภาวะสี
นายทองดาว มนภูมา
  การศึกษาเปรียบเทียบการคั้นน้ำย่านาง โดยใช้วิธีการที่แตกต่างกัน
251   นายธีรศักดิ์ บัวสี นายพงนรินทร์ ขะคินรัมย์
นายพงนรินทร์ ขะคินรัมย์
  การศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตของสลัดเรดโอ๊คโดยใช้ปุ๋ยคอกชนิดต่างกัน
252   นายกิตติพล สังข์ทอง
นายอิทธิพล อุปเทห์
นายศตวรรษ สุทธิโสม
  ปั้มลมขนาดเล็ก
253   นางสาวอรวรรณ นันทวัฒน์
นายอรุณ ศักดิ์ขวา
นางประไพ รักสวนจิก
  ชุดแผงฝึกต่อวงจรไฟฟ้า
254   นางสาวสายไหม จอดนอก
นายสุริยา แสงเลิศฤทธ์
  การศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตของหอมแบ่งเมื่อใช้จำนวนหัวปลูกที่แตกต่างกันในพื้นที่เท่ากัน
255   นางเพ็ญศรี ไกวฤทธิ์
นางวรรณภา สังวิบุตร
นางสาวนีระวรรณ ช่างพุด
  การศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตของหอมแดงที่ปลูกโดยใช้ปุ๋ยชนิดที่แตกต่างกัน
256   นายณัฐวัตร เกตอินทร์
นางสาวอริศรา เมืองแวง
นางสาวพัชราภาณ์ ทาระเวท
  เครื่องควบคุมปั้มน้ำอัตโนมัติ
257   นายคมสัน หอมพะนา
นายประดิพัทธ์ แก้วอำไพ
นายจักรรินทร์ แดนแก้วมูล
  เครื่องเสียงกลางแจ้ง
258   นางวงเดือน ลาภมูล
นางสาวเพชร ชิณะศรี
นายทองศูนย์ พรมวารี
  การศึกษากาเจริญเติบโตและผลผลิตของคะน้าที่ปลูกโดยใช้ระยะปลูกที่แตกต่างกัน
259   นางสาวกรรณิชา สัจสุวรรณ์
นายยุทธพล สุทธิโสกเชือก
นางสาวมัชฌชา ทองภู
  การทำโครงกระดูกปลา
260   นางสาวสุภาพร เวียงอินทร์
นางสาวเดือนเพ็ญ แว่นจันทร์
นางสาววรารักษ์ จันทรประพัทธ์
  ผลการใช้ปุ๋ยต่างชนิดกันต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของหญ้ารูซี่
261   นายวะริต หลอดเพชร
นายนิกร สุดแสนชาติ
นายสมชาย ยาวะรักษ์
  การศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของถั่วพุ่มที่ปลูกโดยใช้ปุ๋ยน้ำหมัก พ.ด.2 สูตรที่แตกต่างกัน
262   นายอนุวัฒน์ พนมเขต
นายณัฐวุฒิ จริตน้อม
นายสถิร สารศิริ
  เครื่องชาร์จ Power Supply เอนกประสงค์
263   นางสาวสุภัสธิดา วงศ์สุวรรณ นางสาวปาริฉัตร น้อย
นางสาวปาริฉัตร น้อยโกศล
  การศึกษาการเจริญเติบโตของผักแขยงโดยใช้วีการให้น้ำที่แตกต่างกัน
264   นางอรทัย สิงห์วะราช
นายณัฐวุฒิ เพ็ญศรี
นางอัญชลี ศักดิ์ขวา
  ผลการใช้กระชายแห้งป่น (Boesenbergia rotunda Linn. Manst) ต่อสมรรถภาพการผลิตของเนื้อไก่
265   นางหนูเที่ยง มนภูมา
นางเข็มทอง เข็มศรีรัตน์
นางสาวสิรินันท์ เข็มศรีรัตน์
  การศึกษาพันธุ์ไม้ในพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ จังหวัดสกลนคร
266   นายศรีรัตน์ นาโสก
นายปริญญา รจนาสม
  การเจริญเติบโตของผักแขยงทรงพุ่มที่ตอบสนองต่อดินผสมปลูกที่แตกต่างกัน
267   นางรัตรดา พาพรมพฤกษ์
นางปราณีย์ จันทะวงษ์
นางสาวไพวรรณ ศรีพฤกษ์ภูมิ
  การเปรียบเทียบอัตราการใช้ปุ๋ยเคมีสูตร46-0-0 ที่เหมาะสมต่อการปลูกดาวเรือง
268   นายณัฐวุฒิ มะพล
นางสาวสุภาพร พรมวารี
นางสาวชมนวรรณ เฉลิมแสน
  การใช้ผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพของกรมพัฒนาที่ดินในการปลูกข้าวของเกษตรกรบ้านดู่ ตำบลดู่ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
269   นางสาววิลาสินี อารีเอื้อ
นางสาวอาภาวรรณทิมาชัย
  เต้าหวยนมสมเสริมวิตามินจากกล้วยโดยกล้วย 3 ชนิด
270   นายแลม ลืม
นายพันธกานต์ ลาศา
  การศึกษาการเจริญเติบโตของผักแขยงและผลของผักแขยงที่ผลิตด้วยน้ำหมักที่ต่างกัน
271   นางหนูกัน ภาภูมิพฤกษ์
นางสาวสุนีรัตน์ อ่อนพฤกษ์ภูมิ
นางนุช แก้วไพรวัน
  ผลการเลี้ยงไก่เนื้อโดยใช้อาหารสำเร็จรูปผสมพริกป่น
272   นายธนวัช เอื้อนไธสง
นายเขตการ งามเผ่า
  ผลของน้ำหมักชีวภาพต่อการเจริญเติบโตของผักแขยง
273   นางสาวเบญจมาศ สุขแสนชาติ
นางสาวคำพร กิจวิขาม
นายนุกูล สุดาแสนชาติ
  การศึกษากาเจริญเติบโตของฤาษีผสมต่อชนิดของวัสดุปลูกที่แตกต่างกัน
274   นางชนิดา รัตนสวนจิก
นางสำลี สมัยบัวสิงห์
นางหวัน จันทะอิทย์
  การศึกษาสมรรถภาพการผลิตทองแพะรุ่นเพศเมียจากการใช้กากมะพร้าวระดับต่างกันในอาหารผสมเพื่อลดต้นทุนการผลิต
275   นางสาวนัชชา โภชนา

  ศึกษาการเจริญเติบโตของผักแขยงในภาชนะปลูกที่แตกต่างกัน
276   นางเบญจมาภรณ์ วงศ์อาสา
นายเรวัตร โยธาภักดี
นายณารักษ์ โนนสุวรรณ
  การศึกษาอัตราการใส่ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยเคมีที่เหมาะสมต่อการปลูกการดาวเรือง ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
277   นายทนัย ผิวเหลือง

  การศึกษาการเจริญเติบโตของผักแขยงในภาชนะปลูกที่แตกต่างกัน
278   นายวุฒิเดช เวียงนนท์
นายเอกวิทย์ มาดหลุบเลา
  การศึกษาการเจริญเติบโตของฟักข้าวโดยใช้วัสดุเพาะชนิดต่างกัน
279   นางสาวพลอยไพลิน สมศรี
นางสาวพัสกร พันชาติ
  ลอดช่องสมุนไพร
280   นางแอม สว่างพฤกษ์
นายอภิสิทธิ์ หวานใจ
นางประมวล วรนิจ
  การเปรียบเทียบผลผลิตดาวเรืองโดยการเด็ดยอดและไม่เด็ดยอด ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
281   นางสาวเยาวภา สุขสมร
นางสาวปริญดา สินธุชาติ
นางยุภาภรณ์ สังวิบุตร
  การศึกษากาเจริญเติบโตของเทียนทอง โดยใช้วัสดุปลูกที่แตกต่างกัน
282   นางสาวบุษราภรณ์ ศิริพัฒน์
นางสาวทิมาพร เหมรา
  ข้าวเกรียบว่าว
283   นายก้องหล้า แพงศรี
นายจันเทีย จรึง
  การศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตของผักแขยงโดยใช้ปุ๋ยเคมีสูตรที่แตกต่างกัน
284   นางสาวกัลยา สาวิสิทธิ์
นางสาวหนูพลอย คะสุวรรณ
นางสาวเยาววภา สุขสมร
  การพัฒนาเครื่องอัดถ่านแท่งโดยการใช้แรงคน
285   นางสาวรัชฎาพร คำนึงสุข
นางสาวณัฐิดา สุทธิ
  ไข่เค็มสมุรไพร
286   นายชาญวิทย์ จันทร์ดาโชติ
นายปิยนัฐ รักสวนจิก
นายอัครพล พาพรมพฤกษ์
  การพัฒนาผลิตภัณฑ์เผือกกวนด้วยธัญพืช
287   นายศักรินทร์ ยาวะรักษ์
นายพงศธร บุญครอง
นางสาวจุฬาภรณ์ สุดแสนชาติ
  การศึกษาการเจริญเติบโตของมะละกอที่ปลูกโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดที่แตกต่างกัน
288   นายก้าวศิริ เกตุเหม
นางสาวสุวนัน สามารถสกุล
  การศึกษาลักษณะของเมล็ดฟักข้าว
289   นางสาวอรสา สุทธิประภา
นางสาวอังสุมารินทร์ ไวอ่อนศรี
  การศึกษากำรงอกของเมล็ดฟักข้าวโดยวิธีการแช่ย้ำที่แตกต่างกัน
290   นายพงษ์ศิริ สมัยบัวสิงห์
นางสาวสายฝน สิงวิบุตร
นายชัยณรงค์ เสนปอภาร
  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ถั่วเขียวกวนด้วยขมิ้นชัน
291   นางสาวพรพิมล ตนขยัน

  การพัฒนาผลิตภัณฑ์เค้กกล้วยหอม
292   นายขจรศักดิ์ แสงสุวรรณ และคณะ

  เส้นไหมสวยด้วยหางนกยูงฝรั่ง
293   นางสาวกฤษณา ศรีนิลทา

  การศึกษาการใช้ปริมาณน้ำตาลที่เหมาะสมในการทำองุ่นใบย่านาง
294   นางสาวปวัชญา วรนิจ
นางราตรี อนุนิวัฒน์
นายวุฒิพงษ์ พรมมี
  การพัฒนาผลิตภัณฑ์วุ้นใบย่านาง
295   นางวรรณี ศรีพฤกษภูมิ
นางสาวศิริลักษณ์ โสภาอุทก
นางสาวสำลี บุตรแสน
  การป้องกันกำจัดหอยเชอรี่โดยใช้น้ำหมักชีวภาพสูตรที่แตกต่างกัน
296   นายอดิศร โนนนอก และคณะ

  การศึกษาขนาดกิ่งที่เหมาะสมในการปักชำของกิ่งฟักข้าว
297   นางสาวชฏาพร นามรัตน์

  การศึกษาการเจริญเติบโตของต้นมะเขือในดินผสมปลูกสูตรที่แตกต่างกัน
298   นายธนาวัฒน์ สุดตา
นาย๙ตณรงค์ สุริโย
  การศึกษาสรรถภาพการผลิตของไก่งวงที่เลี้ยงด้วยอาหารข้นละอาหารข้นเสริมด้วยหญ้าเนเปียร์
299   นางสาวกนกกาญจน์ มโนรัตน์
นางสาวอ้อย ทินนัส
นายพิรมย์ รัตสวนจิก
  การศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตของพริกโดยใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพสูตรที่แตกต่างกัน
300   นางสาวสาริก จันทะบุรี
นายปิยะพงษ์ บุญทันเสน
นางสาววรัญญา สมิงพฤกษา
  การศึกษาการเจริญเติบโตของต้นดาวเรืองต่อการใช้ปุ๋ยต่างชนิด
301   นางสาวอำไพ เชื่อมาก และคณะ

  การศึกษาสภาพการปลูกข้าวของเกษตรกรใน ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
302   นายชัยฤทธิ์ เวียงวิเศษ

  การศึกษาสภาพการเลี้ยงโคและความพึงพอใจของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคในอำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
303   นางสาววรีรัตน์ เทพมาศ
นางสาววไลลักษ์ ทาบุตร
  ศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ชาแก่นตะวันพร้อมดื่ม
304   นายอนุวัฒน์ พิมพ์สันต์
นางสาวศรีประไพร น้อยขันธ์
นายวิศิษศักดิ์ บุญชุม
  การป้องกันกำจัดหอยเชอรี่โดยใช้น้ำหมักชีวภาพสูตรที่แตกต่าง
305   นายพงเพชร จันทมาตร และคณะ

  การใช้ประโยชน์จากย่านางและปริมาณของย่านาง ในพื้นที่ ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
306   นางสาวสุรีพร พละมาตย์

  ศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์แผ่นเกี้ยวเสริมงาดำเพื่อสุขภาพ
307   นางสาวอภัสรา ธุรกิจ และคณะ

  ศึกษาอายุการเก็บรักษาน้ำคั้นใบย่านางในอุณหภูมิที่แตกต่างกัน
308   นายสุมั่งมี วาทบัณฑิตกุล
นางนรีรัตน์ บุตรแสน
นางสุภาพร ภักดีสมัย
  การศึกษาการเจริญเติบโตของที่ปลูกโดยใช้ดินผสมปลูกที่แตกต่าง
309   นางสาวศศิธร ตาลอรัญ
นางสาวกิตติมากร ม้วนกันทะ
  ศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบพริกเผาเสริมโปรตีนจากปลา
310   นายภาณุทัต สุดเลิศ

  การศึกษาการใช้น้ำส้มควันไม้ผสมกับผงถ่านต่อสรรถภาพการผลิตและลดการท้องล่วงในลูกสุกรหลังหย่านม
311   นางสาวเกษรา ปัดพลงาม และคณะ

  การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำฟักข้าวผสมมะนาว
312   นายรัชกริษฎ์ คำพิทุย
นายดำรงค์ รัตนลัย
นายเทอดศักดิ์ สรีสาร
  โครงการสวนสมุนไพรในชุมชน
313   นางสาวสกุลกร อาจศรัตรู และคณะ

  การงอกของเมล็ดฟักข้าวโดยใช้น้ำสกัดจากพืชที่แตกต่างกัน
314   นางสาวอรวี อึ่งไพร
นางสาวภัทรสุดา วรรณวงษา
  ศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์น้ำเสาวรสครีม
315   นายศักดิ์มงคล วิจิตขะจี
นายศิริวัตร บุตตะษา
  การศึกษาสรรถภาพการผลิตของไก่งวงที่เลี้ยงด้วยอาหารข้นและอาหารข้นเสริมหญ้าปีกแมงดา
316   นายสถาพร สิงห์คำ
นายกิตติ คำโพนทอง
  การทำชาใบหม่อนโดยวิธีการที่แตกต่างกัน
317   นางสาวกัลยรัตร์ ไชยวิเศษ
นางสาวกนเธีย กินร์
  ผลการเสริมน้ำส้มคสันไม้กับผงถ่านต่อสมรรถภาพการผลิตและลดการท้องร่วงในลูกสุกรหลังหย่า
318   นายสมศักดิ์ หวังเจริญ
นายวิฑูรย์ คำโพนทอง
นางไพรวัลย์ ชนศาลาสินธุ์
  สวนป่าโบราณเพื่อพ่อ
319   นางสาวพัชริดา สามารถ
นางสาวซกริม บี
  ผลการเสริมน้ำส้มควันไม้ร่วมกันผงถ่านสมรรถภาพการผลิตและการท้องร่วงในลูกสุกรหลังหย่านม
320   นายสนอง มาศรี
นางสาวศริญญา พรมวันนา
นายนิรุตน์ ปลั่งกภา
  การสร้างสวนพฤกษศาสตร์ไม้ดอกไม้ประดับ
321   นางสาวลำไย ศรีพิมพ์
นางสาวประภัสสร วงษา
นายยศฐาชกร ศรีสาร
  การศึกษาพรรณไม้ในพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ จังหวัดสกลนคร
322   นางสาวชนิดา ถิ่มกระไสย์
นางสาวชุภัชชา เหลื่อมไสย์
นางสาวพิไลพร คชนัน
  การศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์แยมมะละกอ
323   นางสาวปิยนุช เที่ยงตรง

  การศึกษาประสิทธิภาพของการใช้แบคโตแซคชนิดน้ำ (bactosac liquid) และโปรไบโอติกชนิดรวมต่อการเพิ่มระดับของภูมิคุ้มกัน iga รวมในนมน้ำเหลืองของแม่สุกรเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ไม่ใช้
324   นางสาวกาญจนา มาศเกษม
นางสาวฐิติวรรณ ศุภะดี
  ศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตของพริกโดยใช้ปุ๋ยคอกชนิดต่างกัน
325   นางสาวกาญจนา มาศเกษม
นางสาวฐิติวรรณ ศุภะดี
  ศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตของพริกโดยใช้ปุ๋ยคอกชนิดต่างกัน
326   นางสาวสุนันท์ นิตุธร
นางสาวนัท ศรีทอง
  การศึกษาสูตรที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นไก่เสริมเห็ด
327   นางสาวภัสรา ภักดีแก้ว

  ผลการให้อาหารผสมกล้วยปุกปลอกเปลือกและอาหารผสมกล้วยสุกไม่ปลอกเปลือกที่ทีต่อสมรรถการผลิตของลูกสุกรอย่านม
328   นางสาวจินตนา ขันธะ
นายดำรงสุข โอชารส
นางสาวปาริชาติ มาศรี
  การศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตของถั่วพุ่มที่ปลูกโดยใช้น้ำหมักชีวภาพชนิดที่แตกต่างกัน
329   นางสาวขวัญเรือน กะอาจ
นายวัชรพงษ์ พลเยี่ยม
  ศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตของต้นหอมเมื่อใช้ปุ๋ยต่างชนิดกัน
330   นายอาคม ระหารนอก

  ผลของน้ำหมักเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นต่อตัวของไก่สายพันธ์ cobb เพศเมียเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานไก่พันธุ์ cobb
331   นายสุรเดช ทาธิวัน
นางสาวนลินนิภา สิทธิสวนจิก
นางสมัย โคแสงรักษา
  การทำชาใบรางจืดโดยใช้ใบรางจืดที่อายุแตกต่างกัน
332   นายอัครวินท์ พลเยี่ยม
นายอรรถพล ปาระคะ
นายนครินทร์ เจิมภักดี
  ศึกษาการใช้ฮฮร์โมนเร่งรากต่างชนิดกันที่มีผลต่อการออกรากของกิ่งตอนมะนาว
333   นายอัครวินท์ พลเยี่ยม
นายอรรถพล ปาระคะ
นายนครินทร์ เจิมภักดี
  ศึกษาการใช้ฮฮร์โมนเร่งรากต่างชนิดกันที่มีผลต่อการออกรากของกิ่งตอนมะนาว
334   นางสาวศิวิมล ศรชัย
นางสาวอมิตตา รัตนลัย
นายธนารักษ์ ชำนาญภูมิ
  สร้างสวนพฤกษศาสตร์พืชสมุนไพรโรงเรียนโสตศึกษา
335   นางสาวนพรัตน์ นนท์ชนะ
นางสาวทัศนีย์ ไชยรักษ์
นางสาวอาทิตติยา พิณเพ็ง
  ศึกษาการเจริญเติบโตของมะเขือเทศเมื่อให้ปุ๋ยชนิดที่ต่างกัน
336   นายสิริวัชร สุ่มมาตย์

  การเทียบเกณฑ์มาตราฐานน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นของไก่แม่พันธุ์สายพันธุ์ cobb
337   นางสาวสุดา สุวรรณศรี

  ผลการเสริมbactosac liqutd ต่อจำนวนลูกสุกรและน้ำหนักหลังอย่านม
338   นายขจรศักดิ์ แสงสุวรรณ
นางสาวเบญนภา พลเยี่ยม
  ศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตของผักบุ้งจีนโดยให้ปุ๋ยยูเรียนในระยะเวลาต่างกัน
339   นายณัฐวุฒิ สิงห์สุข
นางสาวธิดารัตน์ อุ่นดี
  การศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ไข่เค็มสมุนไพร
340   นายสุชานันท์ วันโพนทอง
นายชัยยา สีสาร
นายนภัสกร อันทรง
  การทำชาย่านางโดยวิธีที่แตกต่างกัน
341   นายธีรัช เหลืองเจริญ

  การเปรียบเทียบมาตราฐานน้าหนักที่เพิ่มขึ้นของไก่เพศผู้สายพันธุ์cobb
342   นางสาว ภาวดี พันธ์พั้ว
นางสาว น้ำพึ่ง พิมพ์จันทร์
นางสาว พรพิมล กำจร
  ศึกษาการเจริญเติบโตผลผลิตของกวางตุ้งโดยใช้ปุ๋ยต่างชนิดกัน
343   นางสาวธิดาพร อุ่นดี
นางสาวศิวรา หงษาวะดี
นางสาวกัญญารัฐ คำหินกลอง
  การศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ไก่ยอสามรส
344   นางหนูคาร รัตนสวนจิก
นางสาวจุฑาภรณ์ เหมาะทอง
นายสมร ทองใหม่
  การศึกษาประสิทธิภาพของถ่านอัดแท่งจากไม้ชนิดที่แตกต่างกัน
345   นายพงศธร พรศรีวาวร

  ผลศึกษษอาหารผสมกล้วยสุกปลอกเปลือกและอาหารผสมกล้วยสุกไม่ปลอกเปลือกที่มีต่ออัตราการสูญเสียในลูกสุกรอย่านม
346   นายอนุพงษ์ ราชวงศ์

  ผลของอัตราการเจริญโตต่อวันของไก่สายพันธุ์cobbเพศผู้เปรียบกับมาตรฐาน
347   นายชิษณุพงศ์ มณีโชติ

  ผลของน้ำหนักเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นตัวต่อตัวของไก่พันธุ์cobb
348   Mr. Anupong Thawan Mr. Thassnai Malaiwpa
Mr. Thassnai Malaiwpa
  Yield Comparison between two varieties zucchini and sqwash in the open field
349   นายปิติพัท ตะราษี

  การเทียบเกณฑ์ มาตรฐานอัตราการเจริญเติบโตต่อตัวต่อวันของไก่แม่พันธุ์สายพันธุ์cobb
350   Mr. Yossi Harari

  Yield Comparison of red sweet pepper implementing by the mycorrhiza and without mycorrhiza under the greenhouse
351   Mr. Kroekphon Charoenchon

  Comparison between two different distance between plants 60 cm. and 50 cm. in the same variety eggplant baladi
352   Mr. Kroekphon Charoenchon

  Comparison between two different distance between plants 60 cm. and 50 cm. in the same variety eggplant baladi
353   Miss. Athittiya Pimpeng
Miss Ruira pattanasang
  Comparison between two varieties of tomatorezistar and le jelly in the greenhouse
354   Mr. Santiyu Jarpaer
Mr. Mongkol Keereesuksawai
  How does variety effect to the yield and quality of pepper
355   Miss. Thitiwan Supadee

  What is the impact between pruning branch and non-pruning branch on
356   นายฉัตรนรา สุดตา
นายพัฒนศักดิ์ บัตรวิเศษ
  การเลี้ยงกุ้งฝอยโดยใช้อาหารที่แตกต่างกัน3ชนิด รำละเอียดผสมกับกล้วยน้ำว้า อาหารหมูชนิดผง และอาหารปลากินเนื้อ
357   Mr. Jartuong Karaket

  Yield comparison between two varieties of red sweet pepper var. 6106 and var. 7158
358   นายพิสิษฐ์ สุดาผล
นางสาวสุธิตา พลเยี่ยม
  ศึกษาการเจริญเติบโตของปลาดุกรัสเซียที่เลี้ยงในกระชัง ด้วยสูตรอาหารที่แตกต่างกัน
359   นางสุริวิภา สุวรรณหงษ์
นางพานทอง จอมคำสิงห์
นางสมพร วงศ์อามาตย์
  การทำชาใบรางจืดโดยวิธีการที่แตกต่างกัน
360   Mr. Sathaporm Janma
Mr. Attapon Lueatkanjana
  Yield and comparison yellow pepper between two different of net frequencies
361   นางสาวพัชริดา สามารถ
นายโยธิน โยทะคง
  การศึกษาเปรียบเทียบการใช้อาหารต่างชนิดกันต่อสมรรถภาพการผลิตไก่งวงเนื้อ
362   Miss. Numpung Pimjan
Miss. Natthiya Phanpanyakorakul
  How does the age of the date trees affects the yield
363   นางสาวมาลี เนือน

  การศึกษาเปรียบเทียบการให้อาหาร่างชนิดกันต่อสมรรถภาพการผลิตไก่งวง
364   นางสาวจุฑามาศ แก้ววินัส
นายพงศกร บุรำสูงเนิน
  ศึกษาการทำประมงในเมืองในเมืองคุณหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน Studied fishery at Yunnan,China
365   Miss. Phakakrong Suddchaleaw
Miss. Nareenat Singbamcha
  Yield and quality comparison of 3 different varieties on Lisianthus under nethouse
366   นางสาวฉวัน เขียว
นายอดิศักดิ์ วินทะไชย์
  การศึกษาเปรียบเทียบการให้อาหารโปรใบโอติกต่อสมรรถภาพการผลิตไก่งวง
367   Mr. paset Aeuiwiboonsee
Mr. Nattachai Chaiwichit
  Comparing between 2 varieties of tomato
368   นางสาวผกาพรรณ กุลสีดา
นางสาวสุขเจีย หาต
  การศึกษาเปรียบเทียบการใช้อาหารต่างชนิดกันต่อสมรรถภาพการผลิตไก่งวงเนื้อ
369   Mr. Sathit Thasanam
Mr. Surasak Laloet
  Yield and quality comparison between age of Date palm trees
370   นางสาวสมพร อำคาฤทธิ์
นางสาวนิรนาฏ ตระกูลรัมย์
  โครงการศึกษาการเลี้ยงปลาจะละเม็ดและปลานิลในบ่อดิน
371   นายอดิศักดิ์ พลยาง
นายไตรภพ ละอองเอก
นายวิทยา ศรีนิลทา
  การศึกษาเปรียบเทียบผลของการให้อาหาร(กระตุ้นอาหาร) จำนวน 8 ชิ้น/วัน เทียบกับ4มื้อ/วัน ต่อปริมาณการกินได้ของลูกสุกรอนุบาล ในช่วง 2 สัปดาห์แรกหลังรับเช้า และประสิทธิภาพการผลิตเมื่อปิดรุ่นการเลี้ยง
372   Miss Waraporn Polyiam

  A yield comparison among three species of basil Perry, rehov and Alfa
373   Mr. Chaiwat Cruthoon

  COMPARISON WTHE PEPPER IN YIELD DIFFERENT VARIETY BETWEEN MENTA AND MERABELA
374   นายกฤษฏา บาริศรี
นายสราวุฒิ หลงเชิง
  โครงการ การศึกษาการขยายพันธุ์บัวบก
375   Mr. Wannakorn Mongpo

  Study About Watermelon in The Arava
376   นายธีรพล เย็นละออง
นายอานนท์ ช่ออารีย์
นางสาวยุวดี สาวิกัน
  ผลของความถี่การให้อาหารเลียรางต่อประสิทธิภาพของลูกสุกรก่อนหย่านม
377   Mr. Fandy Lasman

  Comparison Yield of Red sweet pepper between 2 varieties (connon and markava)
378   Miss Chalita Phoonlert

  Compering yield and quality of fruits between date threes that had irrigation from fresh water and
379   Mr. Narapan Lawa

  A date fruits comparison between bundles of fruit bunches wrapped with paper and excluding paper bags
380   Mr. Thanayod Methu
Mr. Nattapol Yeesoonhom
  The yield comparison in sweet peppers At plant different side (East and west)
381   นายอาทิตย์ พุทธมี
นายสถาพร จันทร์มา
  การศึกษาการเจริญเติบโตของเตยหอม
382   Miss Kanlanee KlaHan

  Compering shelf life of Alone Lettuce in Plastofill bags, with and without Nitrogen gas Farm 95 Fresco
383   Mr. Chanaphong Saelao

  Assesment of the planting density on the yield of tomatoes
384   Mr. Chanaphong Saelao

  Assesment of the planting density on the yield of tomatoes
385   นายณัฐวุฒิ มนตรี
นายไมตรี เจริญเชาว์
  โครงการศึกษาการเจริญเติบโตของบัวกษัตริย์
386   Mr. Chanaphong Saelao

  Assesment of the planting density on the yield of tomatoes
387   นายประชาชาติ ผำไชย
นายอนุชิต กุลโพนเมือง
  การศึกษาเปอร์เซ็นต์ไก่ฟักออก และเปอร์เซ็นต์ไข่ลม
388   Miss. Pareeya Moradokpahna

  The comparison fish molly feeding times 10 and 5 times per day
389   Mr. Phimai Chomphunut

  Compering fruit quality of pepper in net house under
390   นางสาวสุภาวดี ฮวดศรี นายสายันต์ จันทร์ขอนแก่น
นายสายันต์ จันทร์ขอนแก่น
  โครงการศึกษาปลูกบัวสายสีแดง
391   นายโยธิน โยทะคง

  การศึกษาเปรียบเทียบการใช้อาหารต่างชนิดกัน ต่อสมรรถภาพการผลิตไก่งวงเนื้อ
392   Miss Sirinut Phaha
Miss. Mukdawan Punnakan
  Yield comparison of Zucchini by spacing between 20 cm and 40 cm
393   Mr. Attaphon Dokmaiphuang

  What is the effect of the variety on yield and fruit quality between two kind of melon Keran and 6003
394   Mr. Surapong Hkanutpemika

  Yield comparison of Limonium sensy grown with growth hormone and without
395   นายเจตริน ฤทธิ์มนตรี

  การศึกษาประสิทธิภาพการกินอาหารได้ของแม่สุกรระยะหลังคลอดที่มีผลต่อน้ำหนักลูกสุกรหย่านม
396    นายสุนัย นิลดาศรี
นายแสงทิพย์ โสภา
นายปรีชา อินทมลย์
  โครงการศึกษาปลูกผักพาย
397   นายจตุพล จิตมานะ

  การศึกษาเปรียบเทียบระยะเวลาการคลอดลูกของสุกรแต่ละสายพันธุ์
398   Mr. Nattapong Sikhamsuk
Mr. Marut Daencharoen
  Comparison of Yield in Black Pumpkin Planted on Different Date 14 / December / 2015 and Decmber / 2015 in Net House Conditions Moshav Zofar in Israei
399   นายธนวัฒน์ ใจภักดี
นายณัฐฐนันท์ รักษาภา
  ผลการใช้อาหารข้นผสมและกล้วยหมัก EM ผสมอาหารข้นผสม ในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิต ของไก่งวงลูกผสม
400   Miss Bangon Pankhoon

  Comparison between the two varieties of Red Sweet Bell Pepper v. 7158 and v. 106 under Net House
401   Miss Bangon Pankhoon

  Comparison between the two varieties of Red Sweet Bell Pepper v. 7158 and v. 106 under Net House
402   นางสาวนพรัตดา วิเชียรดี
นายณัฐนันท์ กอเดช
  ผลการใช้อาหารข้นผสมและผักตบชวาหมักผสม EM ในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิต ของไก่งวงลูกผสม
403   Mr. Titikon Chaweenual
Mr. Chatree Pongsatipana
  Yield Comparison of 5 Varieties of Red Pepper: Theacher Alabama, Marleta, Two and vaiper
404   นางสาวจินดา ศิริพัฒน์
นายปภาวิชญ์ สิงห์สุข
  ผลการใช้อาหารข้นผสมและกล้วยหมัก EM ผสมอาหารข้นผสม ในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิต ของไก่งวงลูกผสม
405   Mr. Kiangsak Sitthi
Miss. Amporn Suparee
Miss Penanpha Wangkaeo
  Comparing on Yield of red sweet pepper between (var. BSB) and (var. 83019) in net house
406   Miss. Priyanuch Detkomon

  The comparing cucumber between varieties FC64 , Falkon, 22-239 and
407   Mr. Thongchai Thongsin

  Yield Comparison of Tomato Suing 4 Varieties
408   Mr. Dheerawut Hansathara

  Comparison of Yield Between Net house Tunnel Growing Conditions of Red Bell Sweet Pepper in 3 Varieties 158 , 141 , 166
409   นายอาทิตย์ มหาหงส์
นายพงษ์ศักดิ์ แก้วดวงตา
นายพงษ์พัฒน์ ขติยนนท์
  การศึกษาปริมาณการกินได้ต่อวัน(Feed In Take)ของแพะลูกผสมที่เสริมหญ้าเนเปียร์และหญ้าลูซี่
410   Mr. Kittisak Phrombutr
Mr. Sathaporn Srijan
  Comparison on the yield of Zucchini using Different varieties
411   นายอังกรู มีจันทร์
นายอภิวัฒน์ ที่สำราญ
นายพรชัย แสงหา
  การศึกษาอัตราการแลกอาหารเป็นเนื้อ(Feed Conversion Ratio)ของแพะลูกผสมที่เสริมหญ้าเนเปียร์และหญ้าลูซี่
412   Mr. Natdanai Jitjong

  Yield Comparison between 2 Varieties of sweet pepper Orange (Arenas , B.P.O 130683) in net house
413   Mr. Anurak Limanuwath

  Yield Comparison of Cherry Tomato By 2 Varietty
414   นายสินธนา ภาษี
นายเต้ย วงศ์เสนา
  การศึกษาเปรียบเทียบการใช้อาหารต่างชนิดกัน ต่อสมรรถการผลิตไก่งวง
415   Mr. Yotwarit Khampong

  Comparison between two different distances 35 cm. and 40 cm. in the same variety sobak 7303
416   Mr. Nathaphong Srijannin

  Comparison Between Species of Red Sweet Bell Pepper 7445 7451 7158 and BoTros. Under Nethouse Conditions
417   Mr. Tanaporn Jakanya
Mr. Potchanna Sanithai
Mr. Watactharasphon Oakksie
  Comparison Yield Between Two Red Sweet Pepper Varieties Sobak and Alabama
418   นางสาว นัยนา มะโนธรรม
นางสาว กวินนาถ บูรวงษ์
นางสาว หัทยา ศรีสวัสดิ์
   การศึกษาอัตราการเจริญเติบโตต่อวัน(Average Daily Growth)ของแพะลูกผสมที่เสริมหญ้าเนเปียร์และหญ้าลูซี่
419   Mr. Kitsada Salahong
Mr. Chalwat Daenharuen
  Comparison of Two Black Eggplant Varieties Classic and 206 in Net house
420   Mr. Khachorn Chayutiwirakun
Mr. Phet Khwanmontri
  Effect of light in yield of yellow tomato under greenhouse condition
421   Mr. Peeraphan Thongplew

  Comparing the Yield of red Sweet Pepper (Gilad Pepper Variety) between Greenhouse and Net House
422   Miss. Kwanporn Kodom
Miss. Nataporn Maneeniem
  Comparison Yield quality Between 3 Varieties of Red Sweet Pepper