งานวิจัยครู

ลำดับ ชื่อผู้วิจัย ชื่องานวิจัย ดาวน์โหลด
1   นางชุติมา แก้วประชุม   ผลการพัฒนาสูตรอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตไก่งวง
2   นางพรฤดี ขวัญศิริกุล   การศึกษาพฤติกรรมของนกเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 สาขาสัตวศาสตร์ในเรื่องการไม่ส่งงาน/การบ้าน
3   นางวิภาพร สังขยานนท์   การฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้น ปวส. 1 สาขาวิชาพืชศาสตร์
4   นางทรงกฤษณ์ หวายฤทธิ์   การศึกษาความมีวินัยในตนเองด้านความรับผิดชอบในห้องเรียนของนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 ประเภทวิชาเกษตรศาสตร์ และบริหารธุรกิจ
5   นายพงษ์ศักดิ์ สังขยานนท์   การศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 สาขาพืชศาสตร์
6   นางสาวจริยา กันจันทร์วงศ์   การเสริมแรงต่อการเรียนวิชา วิทยาศาสตร์เพื่องานเกษตรและประมง ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาสัตวศาสตร์
7   นางภัทรา เกียรติปกรณ์   การศึกษาพฤติกรรม การแก้ไขปัญหาไม่ส่งงานของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 รายวิชาสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
8   นางทัชชุวรรณ ปัญญา   การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชาภาษาไทยพื้นฐาน เพื่อการนำเสนอผลงาน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
9   นางสาวประยูร จรรยา   รายงานการใช้และการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพ รหัสวิชา 2000-1301 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556
10   นายวิสิทธิ์ศักดิ์ แสนโสม   การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยลความรับผิดชอบของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขา อุตสาหกรรมเกษตร รายวิชา วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 2000-1301
11   นางอนุธิดา อาศิรกานต์   การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้บนสื่อออนไลน์ Edmodo รายวิชา ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 (2000-1203) Unit 6 Shopping ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 แผนกวิชาพืชศาสตร์
12   นางสาวกีรติ ภวภูตานนท์   การพัฒนาทักษภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-Books) สำหรับนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
13   นางแสงสุริยามากุล เริ่มลึก   การป้องกันภัยการติดเกมส์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 ที่เรียนในรายวิชาเพศวิถีศึกษา
14   นางสาววลัยพร อิทธิถมเพ็ชร์   การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ Google classroom รายวิชาทักษะชีวิตและสังคมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
15   นายกิรวัส คลังบุญครอง   การพัฒนาและส่งเสริมการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ด้วยแบบฝึกหัด รายวิชา ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 รหัสวิชา(2000-1203)
16   นางสาวเกษร ย่องเหล่ายูง   การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาบริหารธุรกิจ ด้วยบทเรียนสำเร็จรูป เรื่องร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์
17   นางเสน่จิต กิตตินานนท์   การพัฒนาการเรียนรู้วิชาพฤกษศาสตร์ ที่สอนโดยใช้กระบวนการสอนแบบ PLUEKSA
18   นายสำราญ อินทร์ประสิทธิ์   การเปรียบเทียบผลผลิตเห็ดนางฟ้าภูฐานในวัสดุเพาะต่างชนอดกัน
19   นางศิวพร อินทร์ประสิทธิ์   พัฒนาทักษะการตอนกิ่งไม้ผลของนักเรียนชั้น ปวช.1 สาขางานพืชศาสตร์ จำนวน 15 คน ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 ในรายวิชาการผลิตไม้ผลไม้ยืนต้น ด้วยการแข่งขันโดยใช้เกณฑ์การแข่งขันทักษะ อกท.
20   นางปิยดา เทพภูธร   การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลักพืชกรรมโดยวิธีเพื่อนช่วยเพื่อนของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาพืชศาสตร์ ปีการศึกษา 2561
21   นางธนพร แสนบุตร   การพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน PBL. ในรายวิชาการผลิตพืชไร่
22   นายสุริยา โยธา   การศึกษาพฤติกรรมเรื่องการไม่ส่งงาน/การบ้านของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 สาขางานพืชศาสตร์ วิชาการพัฒนาความเป็นผู้นำฯ
23   นายเอกรัฐ สุดชา   การศึกษาเจตคติต่อวิชาดินและปุ๋ยของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 สาขาพืชศาสตร์
24   นางรจนา ป้อมแดง   การใช้สื่อเอนิเมชั่นและ Graphic Review ประกอบการเรียนการสอนในการเรียนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการเรียน รายวิชา พลังงานและสิ่งแวดล้อม เรื่องโครงสร้างและองค์ประกอบของพืช ในระดับชั้นประกาศนีบัตรวิชาชีพปี 2
25   นางบุญสร้าง หวายฤทธิ์   การศึกษาการเจริญเติบโตของไก่กระทงโดยใช้ไฟสีต่างกัน
26   นายอนันต์ ขวัญศิริกุล   พัฒนาพฤติกรรมของนัดเรียนในเรื่องการไม่ส่งงาน วิชา สารชีวภาพเพื่อการเกษตร ของนักเรียนศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2
27   นายธงชัย นัดที   การพัฒนาทักษะการตอนสุกรเพศผู้ วิชาการผลิตสุกรของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ โดยใช้
28   นางชุติมา แก้วประทุม   ผลการใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ L.E.โดยใช้ชุดสื่อประสมการเรียนรู้เรื่องประเภทและชนิดของวัตถุดิบอาหารสัตว์ในรายวิชาโภชนศาสตร์สัตว์เบื้องต้นระดับชั้น ปวส.1 สาขาสัตวศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1/2561
29   นายกิตติพงษ์ จันดีกระยอม   ผลการใช้ใบมะรุมเสริมในสูตรอาหารต่อสมรรณภาพการผลิตสุกรรุ่น-ขุน
30   นางสาวธนิสา ศิริวงศ์   การเสริมสร้างทักษะและแรงจูงใจต่อการเรียนวิชา หลักพันธุศาสตร์ ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1


งานวิจัยนักเรียนนักศึกษา

ลำดับ ชื่อผู้วิจัย ชื่องานวิจัย ดาวน์โหลด
1   นายศักรินทร์ ยาวะรักษ์
นายพงศธร บุญครอง
นางสาวจุฬาภรณ์ สุดแสนชาติ
  การศึกษาการเจริญเติบโตของมะละกอที่ปลูกโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดที่แตกต่างกัน
2   นางสาวกัลยา สาวิสิทธิ์
นางสาวหนูพลอยคะสุวรรณ
นางสาวเยาววภาสุขสมร
  การพัฒนาเครื่องอัดถ่านแท่งโดยการใช้แรงคน
3   นางสาวเยาวภา สุขสมร
นางสาวปริญดา สินธุชาติ
นางยุภาภรณ์ สังวิบุตร
  การศึกษากาเจริญเติบโตของเทียนทอง โดยใช้วัสดุปลูกที่แตกต่างกัน
4   นางสาวเบญจมาศสุขแสนชาติ
นางสาวคำพร กิจวิขาม
นายนุกูลสุดาแสนชาติ
  การศึกษากาเจริญเติบโตของฤาษีผสมต่อชนิดของวัสดุปลูกที่แตกต่างกัน
5   นายณัฐวุฒิมะพล
นางสาวสุภาพรพรมวารี
นางสาวชมนวรรณเฉลิมแสน
  การใช้ผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพของกรมพัฒนาที่ดินในการปลูกข้าวของเกษตรกรบ้านดู่ตำบลดู่ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
6   นางหนูเที่ยง มนภูมา
นางเข็มทอง เข็มศรีรัตน์
นางสาวสิรินันท์ เข็มศรีรัตน์
  การศึกษาพันธุ์ไม้ในพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์จังหวัดสกลนคร
7   นายวะริตหลอดเพชร
นายนิกร สุดแสนชาติ
นายสมชายยาวะรักษ์
  การศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของถั่วพุ่มที่ปลูกโดยใช้ปุ๋ยน้ำหมัก พ.ด.2 สูตรที่แตกต่างกัน
8   นางวงเดือน ลาภมูล
นางสาวเพชร ชิณะศรี
นายทองศูนย์ พรมวารี
  การศึกษากาเจริญเติบโตและผลผลิตของคะน้าที่ปลูกโดยใช้ระยะปลูกที่แตกต่างกัน
9   นางเพ็ญศรี ไกวฤทธิ์
นางวรรณภา สังวิบุตร
นางสาวนีระวรรณ ช่างพุด
  การศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตของหอมแดงที่ปลูกโดยใช้ปุ๋ยชนิดที่แตกต่างกัน
10   นายอัมพรจอมคำสิงห์
นางสาวประยัติ ภาวะสี
นายทองดาว มนภูมา
  การศึกษาเปรียบเทียบการคั้นน้ำย่านาง โดยใช้วิธีการที่แตกต่างกัน
11   นางสาวทัศนีย์ รูปขันธ์
นางสาววัชราภรณ์วิชัยคำจร
นางฐปนรรฆ์ สมจินดา
  การทำชาย่านางโดยวิธีการที่แตกต่างกัน
12   นางสาวเปลีย คำแหงพง
นายสมศักดิ์ ทิพย์ชาติ
นายวินัย บุญเสริม
  การทำชาใบรางจืดโดยวิธีการที่แตกต่างกัน
13    นางสาคร นพนิยม
นางนิภาพร กลันพล
นางภัทยา ไชยปัญหา
  การทำชารางจืดโดยวิธีการที่แตกต่างกัน
14   นายอุเท็ญ แสนอุ่น
นายจำลอง ดอนอี่ง้อง
นายบัวพันธ์ กรมรินทร์
  การทำชาใบหม่อนโดยวิธีการที่แตกต่างกัน
15   นายสวัสดิ์ ลาโพธิ์
นายนิรันดร จันทะโยธา
นางสาวนิวัฒน์ พิมจันทร์
  การศึกษาประสิทธิภาพของถ่านอัดแท่งจากถ่านไม้ชนิดที่แตกต่างกัน
16   นางสาวเอมอร ปัสสาสัย
นางบุญทัน กรมรินทร์
นายกิตติพงษ์ อรังศรี
  การศึกษาประสิทธิภาพของถ่านอัดแท่งจากถ่านไม้ชนิดที่แตกต่างกัน
17   นายสง่างาม ชาญเลิศ
นายศตวรรษ์ ศรีละบุตร
นางสาวปวีนา ดวงแก้ว
  การศึกษาประสิทธิภาพของถ่านอัดแท่งจากไม้ชนิดที่ต่างกัน
18   นายบรรจง วรรณโพธิ์
นางกาญจนา วิสา
นายเกรียงศักดิ์ อามาตมุลตรี
  การศึกษาการใช้ขี้เลื้อยเก่าในการผลิตก้อนเชื้อเห็ด
19   นายสุริยา สุริยวิทยา
นายประพงษ์ สุขกำเนิด
นายประจักร แก้วประสาน
  การศึกษาประสิทธิภาพของถ่านอัดแท่งจากไม้ชนิดที่แตกต่าง
20   นายทรงเกียรติ วงศ์อนันต์
นางสมหมาย แก้วนาเหนือ
นายสมหมาย แก้วนาเหนือ
  การศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตของถั่วพุ่มที่ปลูกโดยใส่น้ำหมักชีวภาพชนิดที่แตกต่างกัน