ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการทางบัญชี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการทางบัญชี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการทางบัญชี (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการทางบัญชี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวิทยาลัย เรื่องการประกวดราคา (e-Bidding) ชุดปฏิบัติการทางบัญชี งบประมาณ 1,000,000 บาท

ประกาศวิทยาลัย เรื่องการประกวดราคา (e-Bidding) ชุดปฏิบัติการทางบัญชี งบประมาณ 1,000,000 บาท

ประกาศงานพัสดุ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

 ประกาศงานพัสดุ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ดเรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการปฐพีวิทยา จำนวน 23 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-biding) จำนวน 1 ชุด

ข่าวงานพัสดุ,จัดซื้อ จัดจ้าง