ยามมากะซื่นหัวใจ ยามจากไปกะคึดฮอดหลาย


ยามมากะซื่นหัวใจ ยามจากไปกะคึดฮอดหลาย
งานเลี้ยงต้อนรับ และ เลี้ยงอำลา ผู้บริหาร ครู และ บุคลากรทางการศึกษา
ต้อนรับ นายพฤฒิวิชช์ ศิริพันธ์ 
รองผู้อำนวยการ
ครูกิตติศักดิ์ พึ่งสันเทียะ
นายธีระชัย ตู้ปัสสา
อำลา 
ครูทัชชุวรรณ ปัญญา
ครูธนิสา ศิริวงศ์

การประชุมกรรมการสถานศึกษา

การประชุมกรรมการสถานศึกษา ร่วมกับ กรรมการบริหารสถานศึกษา
 วันที่ 31 ตุลาคม 2561
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

การประเมินคัดเลือกหน่วย อกท.

การประเมินคัดเลือกหน่วย อกท. ดีเด่น
การตรวจสอบคุณสมบัติสมาชิกเลื่อนระดับจากระดับหน่วยเป็นระดับภาค
คัดเลือกสมาชิก อกท.ดีเด่นและการคัดเลือกสมาชิกพัฒนาสังคมและบริการชุมชนดีเด่น
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว


23 ตุลาคม 2561 
พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 ณ ที่ว่าการอำเภอธวัชบุรี

การประเมินการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยี

การประเมินการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา
ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
ห้องเรียน English Edutainment Room วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

กษิณาลัย ร้อยดวงใจ

กษิณาลัย ร้อยดวงใจวันเกษียณ ปี๒๕๖๑
ของผู้เกษียณอายุราชการ
๑. ครูพรฤดี ขวัญศิริกุล
๒. นายสมนึก สีสมร
๓. นายชัยยา หลั่งน้ำสังข์
วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑
ณ หอประชุมดอนแดง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

การประชุมองค์การวิชาชีพเกษตรกร

การประชุมองค์การวิชาชีพเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯ สยามบรมราชกุมารี หน่วยร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๔๐
ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ กันยายน ๒๕๖๑
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

การนำเสนอผลงาน ๑ ครู ๑ นวัตกรรม


การนำเสนอผลงาน ๑ ครู ๑ นวัตกรรม
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ กันยายน ๒๕๖๑
 ณ หอประชุมดอนแดง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ดจัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่อาชีพสำหรับนักเรียน นักศึกษา โดยมีบริษัทวิสดอมไรด์ จำกัด นำทีมวิทยากรมาให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ด้วยโปรแกรม EchoVE กับนักเรียนนักศึกษา จำนวน 100 คน
ณ ห้องประชุมสาเกตุ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

กลุ่มข่าว