โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563


ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุมดอนแดง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

เสาร์ 22 สิงหาคม 2563
อ่าน 72 ครั้ง