ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติในสถานการณ์โควิด – 19 ไปยังบุคลากรและนักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด


ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติในสถานการณ์โควิด – 19 ไปยังบุคลากรและนักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด 1. ขอให้ใช้แก้วน้ำส่วนตัว และงดใช้แก้วพลาสติก (ชนิดใช้แล้วทิ้ง) 2. โรงอาหารงดให้บริการแก้วน้ำ และงดใช้แก้วพลาสติก (ชนิดใช้แล้วทิ้ง) ทุกกรณี 3. สวมหน้าอนามัย เฟซชิลด์ หรือหน้ากากผ้า (ทุกกิจกรรม) 4. หากพบว่ามีความเสี่ยงในอาการเจ็บป่วยที่เข้าข่ายโควิด – 19 ให้ติดต่อสอบถาม งานสวัสดิการ นักเรียน นักศึกษาโดยตรงที่ 1. นายธนกร  แสนอุ่น 089-8884064  2. นายณัฐทิตา  ทองงาม 080-4222268 จากงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

พฤหัส 25 มิถุนายน 2563
อ่าน 157 ครั้ง