การประเมินคัดเลือกหน่วย อกท. ดีเด่น


การประเมินคัดเลือกหน่วย อกท. ดีเด่น การตรวจสอบคุณสมบัติสมาชิกเลื่อนระดับจากระดับหน่วยเป็นระดับภาค คัดเลือกสมาชิก อกท.ดีเด่นและการคัดเลือกสมาชิกพัฒนาสังคมและบริการชุมชนดีเด่น  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด 

จันทร์ 28 มกราคม 2562
อ่าน 52 ครั้ง