บรรยากาศแปลงฝึกประสบการณ์ นักศึกษาโครงการความร่วมมือจัดการเรียนการสอน หลักสูตรทวิภาคี ปวส. สาขาพืชศาสตร์ ไทย- อิสราเอล รุ่นที่ 21


บรรยากาศแปลงฝึกประสบการณ์ นักศึกษาโครงการความร่วมมือจัดการเรียนการสอน หลักสูตรทวิภาคี ปวส. สาขาพืชศาสตร์ ไทย- อิสราเอล รุ่นที่ 21 ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ปลูกดอกเบญจมาศ มีแปลงดอกดาวเรือง แปลงอ้อย แปลงกล้วยน้ำว้า และแปลงผัก โดยการประยุกต์เทคโนโลยีที่ทันสมัยด้านเกษตรกรรม มาฝึกปฏิบัติงานจริงในฟาร์มเกษตรกร (Learning by doing) ในการดำเนินโครงการหารายได้ระหว่างเรียนและประกอบอาชีพเกษตรกรรมต่อไป ควบคุมดูแลโดย นางปิยดา เทพภูธร ครูที่ปรึกษาโครงการความร่วมมือฯ ทวิภาคี ไทย-อิสราเอล ประจำแผนกวิชา พืชศาสตร์ และคณะครูแผนกวิชาพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด งานประชาสัมพันธ์/ข่าว ศิวกร ฌานโสภา/ภาพ

พฤหัส 23 ธันวาคม 2564
อ่าน 83 ครั้ง